اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اسدی

علی اسدی

علی اسدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میخوش ابراهیم A study on effective factors for upgrading entrepreneurship in production's cooperatives, savojbelagh, county,Alborz province کارشناسی ارشد
محمدصادق ابراهیمی تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان دکتری دانلود 1388/06/31
ساداتی ابوالحسن سنجش سطح پایداری در نظام بهره برداری دهقانی و شناخت عوامل پیش برنده آن در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد
رنجبر ابوالفضل سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونی‎های تولید کشاورزی استان مرکزی کارشناسی ارشد
شریف‌زاده ابوالقاسم تبیین ساز و کارهای تقویت نظام تحقیقات کشاورزی ایران
عربیون ابوالقاسم شناخت و طراحی الگوی توسعه پایدار نظام کشت گندم دراستان فارس
قرقانی اردوان بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کشتهای گلخانه ای ( مطالعه موردی: استان اصفهان) کارشناسی ارشد
باباجانی آرزو طراحی الگوی توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران
محتاری حصاری آرزو شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سطوح خدمات‌رسانی کشاورزی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان میانه کارشناسی ارشد
مختاری حصاری آرزو شناخت و تحلیل زمینه ها و سطوح خدمات رسانی کشاورزی. مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان میانه کارشناسی ارشد
محمدی یاسر تحلیل زمینه ها و ساز و کارهای مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت, استان فارس کارشناسی ارشد
محمدی یاسر تحلیل زمینه ها و ساز و کارهای مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت, استان فارس کارشناسی ارشد
باقری اصغر تحلیل تأثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز - استان مازندران
کریمی آصف بررسی عوامل مؤثر برکاربرد فناوری اطلاعات ( IT) در آموزش‌های علمی- کاربردی کارشناسی ارشد
طاهره اعظمی بررسی سازوکارهای توسعه بانک پذیری زنان روستایی شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
جمشیدی امید تحلیل پایداری نظام کشت گلخانه ای در استان البرز کارشناسی ارشد
علم بیگی امیر مدل بندی معادله ساختاری تحقیق و توسعه کارآفرینانه مدیریت فناوری کشاورزی
جعفری منش انسیه بررسی سازوکارهای بهبود ارائه خدمات و نهاده های تخصصی کشاورزی ارگانیک در استان قم کارشناسی ارشد
علیرضا انصاری اردلی تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندة ایجاد و توسعه استخرهای پرورش ماهیان سردآبی در استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
سحر برغمدی عوامل موثر بر توانمندسازی کارشناسان ترویج منطقه 1 و 2 وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/18
نصرآبادی پوریا بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه بنگاه های زودبازده کشاورزی در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد
انسیه جعفری منش بررسی سازوکارهای بهبود ارائه خدمات و نهاده های تخصصی کشاورزی ارگانیک در استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/21
اقبالی جمشید تبیین نقش دهیاری ها در توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی در شهرستان بویین میاندشت استان اصفهان کارشناسی ارشد
امید جمشیدی تحلیل پایداری نظام کشت گلخانه ای در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
ورمزیاری حجت طراحی الگوی توسعه گردشگری پایدار کشاورزی در ایران
غلامی حسام الدین بررسی رابطه ی خدمات برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی با بهره وری پژوهشی و عملکرد تدریس مطالعه ی موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
رفیعی یارندی حسن تاثیر سطح ثابت کربوهیدرات های غیر فیبری و سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد
ملک حسن سینمای ایران و انقلاب 7531 کارشناسی ارشد
ساعدمحکم حسین Analyze the consequences of Gavshan dam impact on agriculture Kamyaran County, Kurdistan province کارشناسی ارشد
زهرا خوشنودی فر تحلیل زمینه‌ها و نقش ترویج کشاورزی در مدیریت ضایعات گندم در استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/13
علیرضا راه پیماالیزیی بررسی سازوکارهای بهره گیری از موسسه آموزش از راه دور در برنامه های ترویجی برای کشاورزان آینده کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/08
مهدی رحیمیان بررسی اثرات خردشدن و پراکندگی اراضی بر عملکرد شاخصهای تولید گندم در بین گندم کاران آبی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
پوراکبری رسول بررسی سازوکارهای بهبودگردشگری روستایی شهرستان ری کارشناسی ارشد
لوایی آدریانی رسول بررسی سازوکارهای بهبود نقش سازمانهای غیردولتی(NGOs) بخش کشاورزی در سیاستگذاری توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
عبدالملک رضایی بررسی چالش های و ساز و کارهای بهبود نظام اطلاعات مدیریت در عرصه ترویج کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مسعود رضایی بررسی راهکارهای به کارگیری و توسعه نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران دکتری دانلود 1386
عزتی رضوان بررسی نقش فناوری آبیاری تحت فشار در توسعه زراعت گندم (مطالعه تعاونی‎های تولید کشاورزی در استان اردبیل) کارشناسی ارشد
حسن رفیعی یارندی تاثیر سطح ثابت کربوهیدرات های غیر فیبری و سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
نعمیه زلالی ارزشیابی رهیافت خدمات مشاوره‌ای دامپزشکی خانه های ترویج استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1383
حیدرپور توتکله زینب بررسی نقش عضویت در تعاونی‌های جنگل نشینان در حفاظت، توسعه و بهره برداری از منابع جنگلی در غرب استان مازندران کارشناسی ارشد
خوشنودی فر زهرا تحلیل زمینه‌ها و نقش ترویج کشاورزی در مدیریت ضایعات گندم در استان مرکزی کارشناسی ارشد
قارون زهرا تدوین راهبردهایی برای ساماندهی و بهبود نظام تولید و فرآوری چای در استان گیلان
نجفیان زهرا Investigation of villagers’ participation absorption methods in executing Dehyaris affairs کارشناسی ارشد
ابوالحسن ساداتی سنجش سطح پایداری در نظام بهره برداری دهقانی و شناخت عوامل پیش برنده آن در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
حسین ساعدمحکم Analyze the consequences of Gavshan dam impact on agriculture Kamyaran County, Kurdistan province کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
محمدجواد سبحانی تدوین مدل مفهومی ترویج کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
برغمدی سحر عوامل موثر بر توانمندسازی کارشناسان ترویج منطقه 1 و 2 وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد
دبیریان سحر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار و تبیین کننده عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد
شبنم سرورامینی بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/10
فتح الهی گلام بحری سعدی بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در خانوارهای روستایی در شهرستان نهاوند کارشناسی ارشد
غلامرضایی سعید بررسی سازوکارهای تقویت کارکرد آموزش عالی کشاورزی در نظام ترویج کشاورزی ایران
فاطمه سورانی بررسی نقش ICT در توسعه خدمات‌رسانی روستایی(مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
سرورامینی شبنم بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار کارشناسی ارشد
سرورامینی شبنم Impact Assessment of Vineyard Consolidation in Hamedan Province
مریم شیرازی تهرانی واکاوی عوامل پیش‏برنده و بازدارنده توسعه بنگاه‏های کارآفرین بخش کشاورزی استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/23
ابوالقاسم شریف‌زاده تبیین ساز و کارهای تقویت نظام تحقیقات کشاورزی ایران دکتری دانلود 1385
چوبچیان شهلا طراحی الگوی مدیریت صید ساحلی پایدار در استان گیلان
فیض آباد صدیقه نازی بررسی دیدگاهی ویژگیها و اولویتهای موضوعی برنامه رادیویی کشاورزی از نظر گندمکاران خرده پا، مدیران و کارشناسان استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد
اعظمی طاهره بررسی سازوکارهای توسعه بانک پذیری زنان روستایی شهرستان کرج کارشناسی ارشد
شرقی طاهره تحلیل آثار راهبردی انتقال آب کشاورزی به بخش صنعت و طراحی الگویی برای ساماندهی آن در استان یزد
مجتبی طبایی شمس مطالعه واکاوی و تحلیل چالش‌ها و سازوکارهای بهره برداری پایدار از قنات در استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
مقصودی طهماسب بررسی وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در شهرستـان فریـدونشــهر کارشناسی ارشد
نعمتی عبادالله تحلیل وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در دشت بهار استان همدان کارشناسی ارشد
غلامحسین عبدالله زاده بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه بخش کشاورزی در استان فارس دکتری دانلود 1388/06/21
رضائی عبدالمطلب طراحی مدل نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایداری منابع طبیعی در ایران
رضایی عبدالملک بررسی چالش های و ساز و کارهای بهبود نظام اطلاعات مدیریت در عرصه ترویج کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
همت یار عبدالهادی امکان سنجی ایجاد استخرهای پرورش ماهیان سرد آبی در شهرستان سردشت کارشناسی ارشد
علی میرزائی عرفان بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار استان خوزستان کارشناسی ارشد
میرشکاری علی بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده جنبش نرم‌افزاری در نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد
میرک زاده علی اصغر طراحی الگوی برنامه‌ریزی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی استان اصفهان
براتی علی اکبر مدل‌سازی پیش‌بینی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی آن (مطالعه‌ای در استان قزوین، ایران)
انصاری اردلی علیرضا تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندة ایجاد و توسعه استخرهای پرورش ماهیان سردآبی در استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد
راه پیماالیزیی علیرضا بررسی سازوکارهای بهره گیری از موسسه آموزش از راه دور در برنامه های ترویجی برای کشاورزان آینده کارشناسی ارشد
قدیمی علیرضا امکان سنجی تولید سیب زمینی ارگانیک در شهرستان فریدن کارشناسی ارشد
امیر علم بیگی مدل بندی معادله ساختاری تحقیق و توسعه کارآفرینانه مدیریت فناوری کشاورزی دکتری دانلود 1390/04/22
عرفان علی میرزائی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه سازمان های کشاورزان نخل دار استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
عبدالله زاده غلامحسین بررسی نابرابری‌های فضایی توسعه بخش کشاورزی در استان فارس
خادم حسین غلام مصطفی بررسی اثرات طرح هادی روستایی در استان قم کارشناسی ارشد
سورانی فاطمه بررسی نقش ICT در توسعه خدمات‌رسانی روستایی(مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد) کارشناسی ارشد
عادل مشهدسری فاطمه بررسی سازوکارهای ساماندهی بازارچه های هفتگی در شهرستان بابلسر کارشناسی ارشد
فاطمه محمد زاده فاطمه بررسی اثرات توسعه‏ای طرح بهسازی مسکن روستایی در شهرستان بابل کارشناسی ارشد
فاطمه فاطمه محمد زاده بررسی اثرات توسعه‏ای طرح بهسازی مسکن روستایی در شهرستان بابل کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
کاظم فرجادنیا بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت طرح مدرسه در مزرعه (FFS) در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
کربلایی حبیب اله فرشته ارزیابی اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی بر توسعه و عمران روستایی در استان لرستان کارشناسی ارشد
صدیقه نازی فیض آباد بررسی دیدگاهی ویژگیها و اولویتهای موضوعی برنامه رادیویی کشاورزی از نظر گندمکاران خرده پا، مدیران و کارشناسان استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1383
نگین فلاح حقیقی تحلیل عوامل تأثیرگذار بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات در ترویج کشاورزی در استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا قدیمی امکان سنجی تولید سیب زمینی ارگانیک در شهرستان فریدن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
مهتا قهرمانی تبار تبیین جایگاه و کاربرد تکنیک های فناوری هسته ای در بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
فرجادنیا کاظم بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت طرح مدرسه در مزرعه (FFS) در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
فرشته کربلایی حبیب اله ارزیابی اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی بر توسعه و عمران روستایی در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
نادری مهدیی کریم تحلیل سیاستهای توسعه بخش کشاورزی به منظور تبیین الگوی سیاستهای مناسب برای توسعه پایدار کشاورزی استان همدان
رسول لوایی آدریانی بررسی سازوکارهای بهبود نقش سازمانهای غیردولتی(NGOs) بخش کشاورزی در سیاستگذاری توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
هاتفی مائده امکان تولید سبزی و صیفی ارگانیک در مزارع شهرستان ری کارشناسی ارشد
طبایی شمس مجتبی مطالعه واکاوی و تحلیل چالش‌ها و سازوکارهای بهره برداری پایدار از قنات در استان یزد کارشناسی ارشد
آرزو محتاری حصاری شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سطوح خدمات‌رسانی کشاورزی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان میانه کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/03
اسلامی محمد تبیین ساز و کارهای مقابله با پیامدهای خشکسالی در روستاهای حاشیه زاینده رود استان اصفهان کارشناسی ارشد
یاسر محمدی تحلیل زمینه ها و ساز و کارهای مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت, استان فارس کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/16
سبحانی محمدجواد تدوین مدل مفهومی ترویج کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی کارشناسی ارشد
ابراهیمی محمدصادق تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان
ابراهیم میخوش A study on effective factors for upgrading entrepreneurship in production's cooperatives, savojbelagh, county,Alborz province کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
اکبری مرتضی بررسی چالش ها و ساز و کارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم(مطالعه موردی: استان اصفهان) کارشناسی ارشد
یوسفی مرضیه تحلیل و تبیین چالش های توسعه روستایی استان البرز کارشناسی ارشد
شیرازی تهرانی مریم واکاوی عوامل پیش‏برنده و بازدارنده توسعه بنگاه‏های کارآفرین بخش کشاورزی استان اصفهان کارشناسی ارشد
رضایی مسعود بررسی راهکارهای به کارگیری و توسعه نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران
سواری مسلم Analysis of Stabilizing the Livelihoods of Small-Scale Farmers in Drought Conditions in Kurdistan Province
هاشم نیا مصطفی طراحی الگویی برای بهبود پایداری واحدهای دامداری‎ تلفیقی روستایی شهرستان آبدانان کارشناسی ارشد
حسن ملک سینمای ایران و انقلاب 7531 کارشناسی ارشد دانلود 1365
قهرمانی تبار مهتا تبیین جایگاه و کاربرد تکنیک های فناوری هسته ای در بخش کشاورزی کارشناسی ارشد
رحیمیان مهدی بررسی اثرات خردشدن و پراکندگی اراضی بر عملکرد شاخصهای تولید گندم در بین گندم کاران آبی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد
ابراهیمی مهرداد بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی غرب استان البرز (شهرستان های نظر آباد و ساوجبلاغ) کارشناسی ارشد
مطیعی ناصر بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه زیربخش زراعت در استان زنجان
پوریا نصرآبادی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه بنگاه های زودبازده کشاورزی در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
عبادالله نعمتی تحلیل وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در دشت بهار استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/21
زلالی نعمیه ارزشیابی رهیافت خدمات مشاوره‌ای دامپزشکی خانه های ترویج استان یزد کارشناسی ارشد
فلاح حقیقی نگین تحلیل عوامل تأثیرگذار بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات در ترویج کشاورزی در استان گیلان کارشناسی ارشد
ویسی هادی تعیین استراتژدی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران)
مصطفی هاشم نیا طراحی الگویی برای بهبود پایداری واحدهای دامداری‎ تلفیقی روستایی شهرستان آبدانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/20
پارسا بصیر هدیه بررسی زمینه ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد
عبدالهادی همت یار امکان سنجی ایجاد استخرهای پرورش ماهیان سرد آبی در شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
هادی ویسی تعیین استراتژی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران) دکتری دانلود 1384
مرضیه یوسفی تحلیل و تبیین چالش های توسعه روستایی استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل پروژه های توسعه کشاورزی 7105274 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:30 - 10:45) ترم دوم 1396
مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی 7105275 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:45 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 7107239 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (09:45 - 10:00) ترم دوم 1396
ارزشیابی پروژه 7107143 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (09:00 - 09:15) ترم دوم 1396
مدیریت نظام های بهره برداری کشاورزی 7105266 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (09:30 - 09:45) ترم اول 1396
بینش های فلسفی آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116101 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 7105267 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ارزشیابی پروژه 7105141 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 7105248 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (12:15 - 12:30) ترم اول 1396
روش تحقیق در مدیریت کشاورزی 7107155 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
رفتار سازمانی و رهبری تکمیلی 7107153 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 16:45 - 17:00 ترم اول 1395
مدیریت و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی 7105207 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/18 | 14:45 - 15:00 ترم اول 1395
روشهای تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 7105248 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:15 - 10:30 ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1