اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا بندانی

علیرضا بندانی

علیرضا بندانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعیدی زاده آیت اله بررسی اثر توﺃم قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne javanica روی برخی از مکانیزم های دفاعی دو رقم حساس و مقاوم از نهال های زیتون
برزویی احسان مقایسه اثر چند رژیم غذایی روی فعالیت آنزیم های آمیلاز و پروتئاز معده در شب پره هندی، Plodia interpunctella کارشناسی ارشد
خرم نژاد آیدا جداسازی و تعیین ویژگی های جدایه های باکتری Bacillus thuringiensis از زیستگاه ها و میزبان های متفاوت و زهرآگینی آن ها رویشب پره پشت الماسی،(Plutellaxylostella (Lep. :Plutellidae کارشناسی ارشد
زیبایی آیدین اثرات قارچ بیمارگر Beauveria bassiana و عصاره های گیاهی روی پروانه ابریشم باف پاییزی Lepidoptera:Arctiidae Hyphantria cunea Drury کارشناسی ارشد
زیبایی دیوشلی آیدین Expression and alteration of detoxifying enzymes genes in Tomato leafminer Tuta absoluta Meyrik (Lepidoptera: Gelechiidae) in response to Pesticide
زیبایی آرش بررسی پاسخ های ایمنی سلولی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) به قارچ Beauveria bassiana
بلواسی آسیه اثر برخی لکتین های گیاهی روی شته مومی کلزا (Brevicoryne brassicae L.)
امیری اعظم امکان تداخل در بیولوژی سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) با خاموشی تعدادی از ژنهای موثر با استفاده از تکنیک RNAi دکتری
امیری اعظم بررسی برخی عوامل موثر بر دیاپوز سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) کارشناسی ارشد
تاتلی ایمان بررسی فعالیتهای آنزیم های آلفا - آمیلازوپروتئاز گوارشی سوسک برگخوار نارون کارشناسی ارشد
شریفیان ایمان تاثیر آفت کش های آبامکتین، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس بر تغییرات دموگرافیک و فیزیولوژیک سن شکارگر( Macrolopus pygmaeus (wagner دشمن طبیعی شب پره مینوز گوجه فرنگی
کاوسی اورنگ بررسی متابولیسم انرژی وپارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)در اثر تنش ناشی از کنه کش های پروپارژیت و فن پایروکسیمیت
ترک پریا بررسی اثرات کشندگی و دور کنندگی عصاره دانه گیاه جینکوبیلوبا Ginkgo bilobaبر کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae کارشناسی ارشد
آبرون پوریا بررسی تاثیر اثر تناوب میزبان واسط بر شایستگی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
حیدروش ثریا بررسی آنزیم های گوارشی (آلفا-آمیلاز و پروتئاز) شب پره مینوز گوجه‏فرنگی کارشناسی ارشد
خوشابی جواد بررسی تاثیر حشره کش های آبامکتین، استامی پرید و ایندوکساکارب بر برخی خصوصیات زیستی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) کارشناسی ارشد
آذری سارا Effect of some plants essential oils against of flour moth Ephestia kuehniella Z.1879 larvae کارشناسی ارشد
رشیدزاده ساناز بررسی فعالیت آنزیم های آمیلاز و پروتئاز شب پره مینوز گوجه فرنگی ( Tuta absoluta (Lep: Gelechiidaeدر پاسخ به میزبان های مختلف کارشناسی ارشد
نادری سجاد بررسی باکتری های همزیست پسیل مرکبات (Hemiptera: Psyllidae) Diaphorina citri در باغات مرکبات استان های کرمان و سیستان و بلوچستان و بررسی مکانیسم انتقال آنها در جمعیت حشره کارشناسی ارشد
دلفانی سحر مقایسه تاثیر دو حشره کش نیم آزال و دلتامترین بر شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella L. (Lep: Plutellidae و سنک شکارگر (Orius laevigatus (Hem: Anthocoridae کارشناسی ارشد
فراهانی سعید بررسی حساسیت کنه تارتن دو لکه¬ای (‏Tetranychus urticae Koch(Acari:Tetranychidae در دو جمعیت کرج و گلخانه¬های گیاهان زینتی محلات به تعدادی از کنه‌کش‌ها و سینرژیست¬های آن‌ها کارشناسی ارشد
کبیری دهکردی سیما بهینه سازی رژیم غذایی مصنوعی IUTD256701 سن شکارگر Orius laevigatus(Hemiptera: Anthocoridae) کارشناسی ارشد
رمزی سمر بررسی فعالیت کربوهیدرازهای گوارشی سن سبز پسته Brachynema germari (Hemiptera: Pentatomidae) کارشناسی ارشد
حقانی سمیه مطالعه و بررسی اثرات زیر کشندگی حشره کش فنیتروتیون و دلتامترین روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی سن گندم Eurygaster integriceps puton کارشناسی ارشد
عظیمی سولماز برهم کنش گیاه پنبه تراریخته Bt با موجودات غیر هدف: عسلک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی آن Encarsia formosa و Macrolophus pygmaeus
گرامی شادیه بررسی ویژگی های زیستی سویه های حساس و مقاوم شته جالیزAphis gossypii Glover نسبت به دو حشره کش ایمیداکلوپرید و تیامتوکسام و تعیین مکانیسم مقاومت
رحمانی شیما بررسی اثرات زیرکشنده دو حشره کش پیریمیکارب و تیامتوکسام بر آماره های زیستی و میزان فعالیت آنزیم های سم زدا در کفشدوزک شکارگر (Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae
درویش زاده علی بررسی فعالیت آنزیم‌های گوارشی (پروتئیناز و کربوهیدراز) در سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera:Curculionidae) کارشناسی ارشد
صفوی علی بررسی مقایسه ای شدت بیمارگری چند جدایه از قارچ .Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی کرم ساقه خوار اروپایی ذرت(Ostrinia nubilalis Hubner) در ارتباط با تولید پروتئاز مهم تجزیه کننده ی کوتیکول
سعادتی فاطمه تعیین خصوصیات بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی در غدد بزاقی و معده میانی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae) و تاثیر مهارکننده های گیاهی بر روی آن کارشناسی ارشد
ملکی فیض‌الله مطالعه شایستگی ( Fitness) سن شکارگر Macrolophus روی چند رژیم غذاییPygmaeus Rambur( Hem: Miridae در شرایط آزمایشگاه کارشناسی ارشد
موسوی قاسم بررسی اثر باکتری های همزیست کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae بر فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کارشناسی ارشد
اسمعیلی مجتبی بررسی اثر مهارکننده های پروتئینی استخراج شده از غلات و حبوبات بر فعالیت آنزیم های آمیلاز و پروتئیناز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی (.absoluta Meyrick (Lep: Gelechiidae کارشناسی ارشد
کزازی مجید مطالعه آمیلازها و گلوکوزیدازهای گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps puton Hemiptera: Scutelleridae و اثر بازدارنده‌های الفا‌آمیلاز موجود در گندم رقم غالب منطقه کرج
نقدی محبوبه اثر لکتین GNA (Galanthus nivalis agglutinin) روی مراحل زیستی و آنزیم های گوارشی کرم برگخوار چغندرقند Spodptera exigua کارشناسی ارشد
نقدی محبوبه امکان کنترل سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)با خاموشی ژن‌های کلیدی بوسیله تکنیک RNAi
قدمیاری محمد بررسی مقاومت و ساز و کار آن در جمعیت های مختلف شته سبز هلو (Myzus persicae sulzer) به حشره کش پیریمیکارب کارشناسی ارشد
مهرآبادی محمد نقش آران ای های غیرکدشونده کوچک در برهمکنش باکلوویروس-میزبان
مهرآبادی محمد بررسی تنوع آنزیم های کربوهیدراز گوارشی و بیان ژن آنزیم آلفا-آمیلاز سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem: Scutelleridae) کارشناسی ارشد
الهیاری کوکلانی مرتضی بررسی اثر برخی از لکتین‌های گیاهی روی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps
علیزاده مرضیه بررسی فعالیت آنزیم استراز سن گندم Eurygaster integriceps puton) Hemiptera: Ssutelleride ) در برابر حشره کش فنیتروتیون در مناطق کرج و مرزن آباد کارشناسی ارشد
کفیل مریم شناسایی باکتریهای همزیست با دستگاه گوارش سن گندم و تاثیر آنها روی برخی ویژگیهای زیستی
محمدزاده بیدرانی مژگان مقایسه حساسیت کنه تارتن دو لکه ای ( Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae در دو جمعیت کرج و گلخانه های گیاهان زینتی محلات به دو آفت کش آبامکتین و پروپارژیت کارشناسی ارشد
کریمی مصطفی بررسی اثر بازدارندگی پروتئین های موجود در دانه برخی گرامینه ها روی آنزیم آلفا آمیلاز سن گندم Eurygaster integriceps Put. کارشناسی ارشد
ترک مهدی نقش آنزیم پروتئاز قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae Sorokin در بیماریزایی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps puton کارشناسی ارشد
دسترنج مهدی بررسی اثر مهارکنندهای گیاهی گندم، نخودو لوبیا بر فعالیت آنزیم های آمیلاز و پروتیناز گوارشی شب پره پشت الماسی و سفیده کوچک کلم کارشناسی ارشد
بی غم مهدیه بررسی فعالیت پروتئازها ی دستگاه گوارشی سن سبز پستهBrachynema germari Kol. (Hemiptera: Pentatomidae) کارشناسی ارشد
حسینی نوه وحید بررسی فعالیت آنزیم های پروتئاز در دستگاه گوارشی لمبه گندم، سن گندم و سن شکارگر پودیسوس
رحیمی النگی وحید بررسی اثرات مهارکننده های مختلف روی آنزیم های گوارشی کربوهیدراز (آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز) سن گندم Eurygaster integriceps Putton (Hemiptera: Scutelleridae) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی حشرات 7115019 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/08 (15:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 7115007 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (09:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی حشرات 7110125 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (09:00 - 10:00) ترم اول 1396
اندوکرینولوژی حشرات 7110291 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
فیزیولوژی حشرات 7110125 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 09:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه