اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالمطلب رضائی

عبدالمطلب رضائی

عبدالمطلب رضائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 10 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
رهبری تغییر در کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116107 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
طراحی محیط های یادگیری کشاورزی و محیط زیست 7116108 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
اثرات زیست محیطی نظام های کشاورزی 7116037 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
جامعه شناسی روستایی و عشایری 7105118 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 10 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی محیط های یادگیری کشاورزی و محیط زیست 7116108 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (07:00 - 07:15) ترم اول 1396
آموزش کشاورزی 7105154 2 10 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت آموزشی 7105220 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:30) ترم اول 1396
روانشناسی تربیتی 7105034 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ارتباطات تصویری در کشاورزی 7105039 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
مدیریت آموزشی 7105220 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:45 - 12:00 ترم اول 1395
روانشناسی تربیتی 7105034 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نیاز سنجی و طراحی پروژه های ترویجی 7105180 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
آموزش فنی و حرفه ای کشاورزی 7105187 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1