اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالمطلب رضائی

change-logo

عبدالمطلب رضائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 7116002 2 10 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/26 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
طراحی محیط های یادگیری کشاورزی و محیط زیست 7116108 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (07:00 - 07:15) ترم اول 1396
آموزش کشاورزی 7105154 2 10 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
مدیریت آموزشی 7105220 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (11:00 - 11:30) ترم اول 1396
روانشناسی تربیتی 7105034 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ارتباطات تصویری در کشاورزی 7105039 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
مدیریت آموزشی 7105220 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 11:45 - 12:00 ترم اول 1395
روانشناسی تربیتی 7105034 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نیاز سنجی و طراحی پروژه های ترویجی 7105180 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
آموزش فنی و حرفه ای کشاورزی 7105187 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1