اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اصغر درویش صفت

علی اصغر درویش صفت

علی اصغر درویش صفت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 373
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشراقی ابراهیم پترولوژی توده های نفوذی منطقه نویس وکاسوا کارشناسی ارشد
محمد ابراهیمی بررسی زمین شناسی وپترولوژی سنگهای آذرین شمال گلپایگان "منطقه مرق - چشمه سفید" کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمد ابراهیمی بررسی زمین شناسی وپترولوژی سنگهای آذرین شمال گلپایگان "منطقه مرق - چشمه سفید" کارشناسی ارشد دانلود 1370
ستوده احد رعایت اصول زیست محیطی در مسیریابی راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GLS) مطالعه موردی (راه آهن رشت به انزلی کارشناسی ارشد
عبدی احسان طراحی شبکه جاده جنگلی با حداقل هزینه ساخت با استفاده از GIS (مطالعه موردی :بخش نـم خـانـه) کارشناسی ارشد
احمدی خلجی احمد بررسی پترولوژی وپتروفابریک توده های نفوذی ودگرگونی مجاورتی منطقه بروجرد کارشناسی ارشد
هما احمدی مسیریابی بر اساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین) کارشناسی ارشد دانلود 1382
هما احمدی مسیریابی بر اساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ناصر احمدی ثانی بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER، جهت تهیه نقشه تراکم جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
ناصر احمدی ثانی بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER، جهت تهیه نقشه تراکم جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمد احمدی خلجی بررسی پترولوژی وپتروفابریک توده های نفوذی ودگرگونی مجاورتی منطقه بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1378
احمد احمدی خلجی بررسی پترولوژی وپتروفابریک توده های نفوذی ودگرگونی مجاورتی منطقه بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1378
رقیه ارژنگی چوبر تهیه نقشه صنوبر کاری ها با استفاده از داده های چندزمانه landsat-8 (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و صومعه سرا) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
رقیه ارژنگی چوبر تهیه نقشه صنوبر کاری ها با استفاده از داده های چندزمانه landsat-8 (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و صومعه سرا) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
مسلم ارمندی بررسی صحت برآورد ارتفاع درخت از تصاویر دوربین هوایی رقومی UltraCam-D کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
مرام معین آزاد تهرانی ارزیابی مدل FCD جهت برآورد تراکم جنگل با استفاده از داده های لندست 7 کارشناسی ارشد دانلود 1385
عباس آسیابانها مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه علاعلی (شمالی غرب قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1371
مریم اسدی تهیه نقشه گستره جنگل با داده های سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
ابراهیم اشراقی پترولوژی توده های نفوذی منطقه نویس وکاسوا کارشناسی ارشد دانلود 1374
بابک آل طه کوه بنائی مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین شرق زرند کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1373
رفیعیان امید بررسی تغییرات گستره جنگلهای شمال کشوربین سالهای 73 تا80بااستفاده ازتصاویرسنجنده+ETM(مطالعه موردی درجنگلهای بابل) کارشناسی ارشد
فتحی زاده امید اندازه گیری و تعیین توزیع مکانی تاج بارش درختان دانه زاد بلوط ایرانی در ناحیه رویشی زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های اطراف شهر ایلام) کارشناسی ارشد
منصوری جوزانی آناهیتا بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگهای اسیدی منطقه آب ترش قزوین و ارتباط آن با کالدرای ناحیه کارشناسی ارشد
آل طه کوه بنائی بابک مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین شرق زرند کرمان کارشناسی ارشد
محمدحسن بازوبندی مطالعه پتروگرافی وپترلوژی مجموعه دگرگونی سلطان آباد در ارتباط با مجموعه افیولیت ملانژ سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1379
پوران بهینا پتروژنز گرانیتوئید های منطقه قوشچی فرایندی از متاسوما تیسم آلکالن کارشناسی ارشد دانلود 1374
پوران بهینا پتروژنز گرانیتوئید های منطقه قوشچی فرایندی از متاسوما تیسم آلکالن کارشناسی ارشد دانلود 1374
فریبا پادیار بررسی پتروگرافی وژئوشیمیائی گرانیتوئید های روشن الوند وبررسی پراکندگی تیتانیم در آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
فریبا پادیار بررسی پتروگرافی وژئوشیمیائی گرانیتوئید های روشن الوند وبررسی پراکندگی تیتانیم در آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهتاب پیرباوقار طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهره¬برداری مکانیزه از جنگل (سیستم چوبکشی زمینی) دکتری دانلود 1387/10/16
مهتاب پیرباوقار بررسی تغییرات گسترده جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مناطق انسان ساخت (مطالعه موردی جنگل های شرق استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهتاب پیرباوقار طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهره¬برداری مکانیزه از جنگل (سیستم چوبکشی زمینی) دکتری دانلود 1387/10/16
رحیم زاده پریناز بررسـی امکـان استـفاده از تصـاویـر NOAA-AVHRR برای پایش خشکسـالـی کارشناسی ارشد
بهینا پوران پتروژنز گرانیتوئید های منطقه قوشچی فرایندی از متاسوما تیسم آلکالن کارشناسی ارشد
فرخ پور شکوری اله ده تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعـه مـوردی: جنگلهای چابکسـر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرخ پور شکوری اله ده تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعـه مـوردی: جنگلهای چابکسـر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فتحی تورج بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین شمال شرق ایران ( مقاطع شاهرود، رباط قره بیل، و جنوب بجنورد) کارشناسی ارشد
حاجیان پاشاکلایی ثریا زمین شناسی وپترولوژی منطقه طلادار قرم قرم در شمال غرب موته کارشناسی ارشد
عبدالرضا جعفری صدر زمین شناسی وپترولوژی مجموعه سنگ های آذرین ودگرگونی گنبد نمکی کچین(بندر عباس) کارشناسی ارشد دانلود بی ت
عبدالرضا جعفری صدر زمین شناسی وپترولوژی مجموعه سنگ های آذرین ودگرگونی گنبد نمکی کچین(بندر عباس) کارشناسی ارشد دانلود بی ت
فریبرز جمالزاد تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف تالاب انزلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1377
فریبرز جمالزاد تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف تالاب انزلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1377
رقیه جهدی شبیه سازی گسترش آتش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) دکتری دانلود 1393/11/20
رقیه جهدی شبیه سازی گسترش آتش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) دکتری دانلود 1393/11/20
قانعی اردکانی جواد بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ترشیری جنوب غرب اردکان کارشناسی ارشد
ثریا حاجیان پاشاکلایی زمین شناسی وپترولوژی منطقه طلادار قرم قرم در شمال غرب موته کارشناسی ارشد دانلود 1377
ثریا حاجیان پاشاکلایی زمین شناسی وپترولوژی منطقه طلادار قرم قرم در شمال غرب موته کارشناسی ارشد دانلود 1377
عبدالکریم حافظ افیولیت ها وملانژهای افیولیتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1373
علیرضا حافظی مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین موجود در گنبد نمکی حمیران(شمال شرق بندر لنگه) کارشناسی ارشد دانلود 1376
سمیه حدادی نیا پهنه بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیار های زیست محیطی(شهرستان خاتم, استان قم) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
حسینی حسین پترولوژی وژئوشیمی گرانیت چند هزاره چاه بیارجمند کارشناسی ارشد
مددی غریبدوستی حسین توسعه GIS به منظور ارزیابی زیست محیطی آثار توسعه به صورت خـودکـار کارشناسی ارشد
حسین حسینی پترولوژی وژئوشیمی گرانیت چند هزاره چاه بیارجمند کارشناسی ارشد دانلود 1374
حسین حسینی پترولوژی وژئوشیمی گرانیت چند هزاره چاه بیارجمند کارشناسی ارشد دانلود 1374
فائزه سادات حسینی بررسی قابلیت داده های ماهواره IRS-P6 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل های پسته وحشی (مطالعه موردی: جنگل خواجه کلات خراسان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
فریده حلمی بررسی سنگ شناسی وژئوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غرب ساوه (شمال نیوشت) کارشناسی ارشد دانلود 1370
فریده حلمی بررسی سنگ شناسی وژئوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غرب ساوه (شمال نیوشت) کارشناسی ارشد دانلود 1370
ریاحی بختیاری حمید رضا تعیین مناسب ترین روش تهیه نقشه های پوشش منابع طبیعی در مقیاس1.250000 با استفاده از داده ها ی ماهوارهای در ناحیه دشت ارژن کارشناسی ارشد
رمضانعلی خرمی کتریمی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای +Landsat 7ETM در برآورد حجــم سرپای توده های راش (مطالعه موردی: جنگل های سنگده) کارشناسی ارشد دانلود 1383
رمضانعلی خرمی کتریمی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای +Landsat 7ETM در برآورد حجــم سرپای توده های راش (مطالعه موردی: جنگل های سنگده) کارشناسی ارشد دانلود 1383
کریمی دانش بررسی امکان شناسایی گونه¬های درختی در تصاویر ماهواره GeoEye (مطالعه موردی: پارگ جنگلی سی¬سنگان) کارشناسی ارشد
صادق دژکام مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
صادق دژکام مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
مرتضی دلاوری کوشان ژئوشیمی و پتروژنز و لکانیک های زرند ساوه کارشناسی ارشد دانلود 1381
مرتضی دلاوری کوشان ژئوشیمی و پتروژنز و لکانیک های زرند ساوه کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی اکبر دماوندی بررسی امکان کاربرد داده های ماهوارهای در شناسایی وطبقه بندی اراضی شور، به روش رقومی کارشناسی ارشد دانلود 1376
علی اکبر دماوندی بررسی امکان کاربرد داده های ماهوارهای در شناسایی وطبقه بندی اراضی شور، به روش رقومی کارشناسی ارشد دانلود 1376
سپیده ذوالفقار مکانیابی به منظور حفاظت بیرونی سروخمره ای از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/17
حمید رضا ریاحی بختیاری تعیین مناسب ترین روش تهیه نقشه های پوشش منابع طبیعی در مقیاس1.250000 با استفاده از داده ها ی ماهوارهای در ناحیه دشت ارژن کارشناسی ارشد دانلود 1379
کورش رامتین نیا تهیه نقشه جنگل و تیپ بندی آن با استفاده ازاطلاعات ماهواره ای بروش رقومی در جنگل خیرود کنار نوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1376
کورش رامتین نیا تهیه نقشه جنگل و تیپ بندی آن با استفاده ازاطلاعات ماهواره ای بروش رقومی در جنگل خیرود کنار نوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1376
منیژه رجب پور بررسی توان داده های ماهواره SPOT5 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های دیلمان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/25
منیژه رجب پور بررسی توان داده های ماهواره SPOT5 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های دیلمان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/25
زین العابدین ریحانی مطالعه زمین شناسی وپترولوژی سنگ های اذرین منطقه مور و(شمال غرب تبریز) کارشناسی ارشد دانلود 1373
پریناز رحیم زاده بررسـی امکـان استـفاده از تصـاویـر NOAA-AVHRR برای پایش خشکسـالـی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضی رزم آرا بررسی های زمین شناسی، پترولوژی پتانسیل معدنی افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه(ناحیه اسد آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1369
مرتضی رزم آرا بررسی های زمین شناسی، پترولوژی پتانسیل معدنی افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه(ناحیه اسد آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1369
فلاح شمسی رشید بر آورد صحت نقشه های حاصل از داده های ماهواره ای به روش نمونه گیری کارشناسی ارشد
فلاح شمسی رشید ارزیابی اقتصادی کاربرهای مختلف در حوزه آبخیز چای وسطی (ارسباران شمـالـی ) با استفـاده از بـرنامـه ریـزی خطـی و سـامـانـه اطلاعات جغـرافیــائـی
رفیعی رضا مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند جامد شهری با توجه به روند رشد شهر (مطالعه موردی شهر مشهد) کارشناسی ارشد
علیدوست رضا طراحی و مطالعه گزینه های مختلف شبکه جاده های جنگلی به منظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده از داده های رقومی در محیط GIS (مطالعه موردی: گیلان, سری 4 رشته رود) کارشناسی ارشد
گل افشانی رضا بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی وپترولوژیکی سنگهای پتاسیک شبه جزیره اسلامی ( شاهی) شرق دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد
رضا رفیعی مکان یابی ایستگاه های انتقال پسماند جامد شهری با توجه به روند رشد شهر (مطالعه موردی شهر مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1386
امید رفیعیان بررسی تغییرات گستره جنگلهای شمال کشوربین سالهای 73 تا80بااستفاده ازتصاویرسنجنده+ETM(مطالعه موردی درجنگلهای بابل) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ارژنگی چوبر رقیه تهیه نقشه صنوبر کاری ها با استفاده از داده های چندزمانه landsat-8 (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و صومعه سرا) کارشناسی ارشد
جهدی رقیه شبیه سازی گسترش آتش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)
موسوی رمضان بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه جنوب لاهیجان کارشناسی ارشد
خرمی کتریمی رمضانعلی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای +Landsat 7ETM در برآورد حجــم سرپای توده های راش (مطالعه موردی: جنگل های سنگده) کارشناسی ارشد
قاسم رنود Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
ریحانی زین العابدین مطالعه زمین شناسی وپترولوژی سنگ های اذرین منطقه مور و(شمال غرب تبریز) کارشناسی ارشد
شاهرخی زهرا بررسی زمین شناسی، پترولوژی وژئوشیمی منطقه میگون - نوجان(البرز مرکزی) در محدوده ورقه 1/100000 تهران کارشناسی ارشد
سعید ساروئی بررسی امکان طبقه بندی جنگل به لحاظ تراکم در جنگلهای زاگرس به کمک داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1378
سعید ساروئی بررسی امکان طبقه بندی جنگل به لحاظ تراکم در جنگلهای زاگرس به کمک داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1378
وفایی ساسان پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS(منطقه مورد مطالعه: منطقه مریوان) کارشناسی ارشد
یگانه سپاسی طرح ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
یگانه سپاسی طرح ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
ذوالفقار سپیده مکانیابی به منظور حفاظت بیرونی سروخمره ای از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE) کارشناسی ارشد
فرزین ستودی نمین بررسی پترولوژیکی وژئوشیمیایی سنگهای اتشفشانی دو ونین شمال ابک(هیوسیستان) کارشناسی ارشد دانلود 1376
احد ستوده رعایت اصول زیست محیطی در مسیریابی راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GLS) مطالعه موردی (راه آهن رشت به انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1381
احد ستوده رعایت اصول زیست محیطی در مسیریابی راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GLS) مطالعه موردی (راه آهن رشت به انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1381
فرشته سجادی هزاوه مطالعه پترولوژی، فسیل شناسی وچینه شناسی محدوده بین نطنز واردستان(ایران مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1369
فرشته سجادی هزاوه مطالعه پترولوژی، فسیل شناسی وچینه شناسی محدوده بین نطنز واردستان(ایران مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1369
ساروئی سعید بررسی امکان طبقه بندی جنگل به لحاظ تراکم در جنگلهای زاگرس به کمک داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد
مریم سعیدصبایی پیشنهاد حریم زیست محیطی توسعه برای سواحل جنوبی دریایی خزر با توجه به نوسانات آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم سعیدصبایی پیشنهاد حریم زیست محیطی توسعه برای سواحل جنوبی دریایی خزر با توجه به نوسانات آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1386
معتمدی سمانه ارزیابی شبکه جاده های جنگلی در همخوانی با توان اکولوژیکی (مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود کنار) کارشناسی ارشد
مهدی زاده تهرانی سیمین بررسی زمین شناسی وپترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه مهرآباد بخشی از ورقه 000 1:100 کرج کارشناسی ارشد
حدادی نیا سمیه پهنه بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیار های زیست محیطی(شهرستان خاتم, استان قم) کارشناسی ارشد
فروهر شایگان فر بررسی پترولوژی وسنگ شناسی پاره ای از توده های نفوذی شرق تهران (مناطق مبارک آباد، رودهن، لواسان) کارشناسی ارشد دانلود 1366
فروهر شایگان فر بررسی پترولوژی وسنگ شناسی پاره ای از توده های نفوذی شرق تهران (مناطق مبارک آباد، رودهن، لواسان) کارشناسی ارشد دانلود 1366
زهرا شاهرخی بررسی زمین شناسی، پترولوژی وژئوشیمی منطقه میگون - نوجان(البرز مرکزی) در محدوده ورقه 1/100000 تهران کارشناسی ارشد دانلود بی ت
زهرا شاهرخی بررسی زمین شناسی، پترولوژی وژئوشیمی منطقه میگون - نوجان(البرز مرکزی) در محدوده ورقه 1/100000 تهران کارشناسی ارشد دانلود بی ت
مهرنوش شبانی پور بررسی امکان تشخیص گونه های درختی در تصویر رقومی با توان تفکیک مکانی زیاد به روش طبقه بندی شئ- پایه کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
شعبان شتایی جویباری تهیه نقشه جنگل به کمک تصاویر ماهواره ای به روش رقومی کارشناسی ارشد 1375
شعبان شتایی جویباری بررسی امکان تهیه نقشه تیپ های جنگل با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر) دکتری دانلود 1382
شهاب شیخ کاظمی رعایت اصول زیست محیطی در تعیین مسیرها به روش خودکار با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1379
شهاب شیخ کاظمی رعایت اصول زیست محیطی در تعیین مسیرها به روش خودکار با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1379
شتایی جویباری شعبان تهیه نقشه جنگل به کمک تصاویر ماهواره ای به روش رقومی کارشناسی ارشد
شتایی جویباری شعبان بررسی امکان تهیه نقشه تیپ های جنگل با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر)
شیخ کاظمی شهاب رعایت اصول زیست محیطی در تعیین مسیرها به روش خودکار با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
دژکام صادق مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد
مژگان صلواتی بررسی زمین شناسی وپتروژ نز سنگهای ماگمایی منطقه جنوب املش کارشناسی ارشد دانلود 1379
آسیابانها عباس مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه علاعلی (شمالی غرب قزوین) کارشناسی ارشد
مرادیان شهربابکی عباس بررسی پترولوژی وارزیابی اقتصادی سنگهای آذرین فلدسپاتوئیدار شمال شهر بابک ( جوزم) کارشناسی ارشد
مژگان عباسی بررسی امکان تهیه نقشه تیپ راش با استفاده از داده های سجنده + ETM (درسری چلیر جنگل خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1380
مژگان عباسی بررسی امکان تهیه نقشه تیپ راش با استفاده از داده های سجنده + ETM (درسری چلیر جنگل خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1380
مژگان عباسی بررسی مشخصه های طیفی برگ گونه های راش,ممرز,توسکا,بلوط و انجیلی با استفاده از طیف سنجی زمینی دکتری دانلود 1388/06/31
مژگان عباسی بررسی مشخصه های طیفی برگ گونه های راش,ممرز,توسکا,بلوط و انجیلی با استفاده از طیف سنجی زمینی دکتری دانلود 1388/06/31
مژگان عباسی بررسی مشخصه های طیفی برگ گونه های راش,ممرز,توسکا,بلوط و انجیلی با استفاده از طیف سنجی زمینی دکتری دانلود 1388/06/31
احمد عباس نژادالچین برآورد تبخیر و تعرق واقعی در جنگل با استفاده از داده های ماهواره لندست کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/30
احسان عبدی طراحی شبکه جاده جنگلی با حداقل هزینه ساخت با استفاده از GIS (مطالعه موردی :بخش نـم خـانـه) کارشناسی ارشد دانلود 1384
جعفری صدر عبدالرضا زمین شناسی وپترولوژی مجموعه سنگ های آذرین ودگرگونی گنبد نمکی کچین(بندر عباس) کارشناسی ارشد
حافظ عبدالکریم افیولیت ها وملانژهای افیولیتی ایران کارشناسی ارشد
کنعانیان علی بررسی پترولوژی ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق اردکان ( منطقه توت - انجراوند) کارشناسی ارشد
ماجانی علی بررسی قابلیت سنجنده PAN ماهواره IRS-IC جهت تولید نقشه گستره جنگل در جنگل های شمال غرب استان گیلان کارشناسی ارشد
دماوندی علی اکبر بررسی امکان کاربرد داده های ماهوارهای در شناسایی وطبقه بندی اراضی شور، به روش رقومی کارشناسی ارشد
رضا علیدوست طراحی و مطالعه گزینه های مختلف شبکه جاده های جنگلی به منظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده از داده های رقومی در محیط GIS (مطالعه موردی: گیلان, سری 4 رشته رود) کارشناسی ارشد دانلود 1384
حافظی علیرضا مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین موجود در گنبد نمکی حمیران(شمال شرق بندر لنگه) کارشناسی ارشد
ولی زاده علیرضا پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه چشین ( جنوب همدان) کارشناسی ارشد
فاطمه غفاری دافچاهی قابلیت تصاویر ماهواره ای در تفکیک صنوبرکاری ها (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فاطمه غفاری دافچاهی قابلیت تصاویر ماهواره ای در تفکیک صنوبرکاری ها (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
غفاری دافچاهی فاطمه قابلیت تصاویر ماهواره ای در تفکیک صنوبرکاری ها (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا) کارشناسی ارشد
حسینی فائزه سادات بررسی قابلیت داده های ماهواره IRS-P6 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل های پسته وحشی (مطالعه موردی: جنگل خواجه کلات خراسان) کارشناسی ارشد
تورج فتحی بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین شمال شرق ایران ( مقاطع شاهرود، رباط قره بیل، و جنوب بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1377
تورج فتحی بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین شمال شرق ایران ( مقاطع شاهرود، رباط قره بیل، و جنوب بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1377
پادیار فریبا بررسی پتروگرافی وژئوشیمیائی گرانیتوئید های روشن الوند وبررسی پراکندگی تیتانیم در آن کارشناسی ارشد
جمالزاد فریبرز تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف تالاب انزلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
پورشکوری اله ده فرخ بررسی امکان کشف آتش فعال در جنگل های شمال ایران به وسیله تصاویر سنجنده MODIS
پور شکوری اله ده فرخ تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعـه مـوردی: جنگلهای چابکسـر) کارشناسی ارشد
حلمی فریده بررسی سنگ شناسی وژئوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غرب ساوه (شمال نیوشت) کارشناسی ارشد
ستودی نمین فرزین بررسی پترولوژیکی وژئوشیمیایی سنگهای اتشفشانی دو ونین شمال ابک(هیوسیستان) کارشناسی ارشد
ناصری فرزین طبقه بندی تیپ های جنگلی و برآورد مشخصه های کمی آن ها با استفاده از داده های ماهواره ای در جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک ملی خبر- استان کرمان)
سجادی هزاوه فرشته مطالعه پترولوژی، فسیل شناسی وچینه شناسی محدوده بین نطنز واردستان(ایران مرکزی) کارشناسی ارشد
شایگان فر فروهر بررسی پترولوژی وسنگ شناسی پاره ای از توده های نفوذی شرق تهران (مناطق مبارک آباد، رودهن، لواسان) کارشناسی ارشد
رشید فلاح شمسی بر آورد صحت نقشه های حاصل از داده های ماهواره ای به روش نمونه گیری کارشناسی ارشد دانلود 1376
رشید فلاح شمسی ارزیابی اقتصادی کاربرهای مختلف در حوزه آبخیز چای وسطی (ارسباران شمـالـی ) با استفـاده از بـرنامـه ریـزی خطـی و سـامـانـه اطلاعات جغـرافیــائـی دکتری دانلود 1383
رشید فلاح شمسی ارزیابی اقتصادی کاربرهای مختلف در حوزه آبخیز چای وسطی (ارسباران شمـالـی ) با استفـاده از بـرنامـه ریـزی خطـی و سـامـانـه اطلاعات جغـرافیــائـی دکتری دانلود 1383
رشید فلاح شمسی بر آورد صحت نقشه های حاصل از داده های ماهواره ای به روش نمونه گیری کارشناسی ارشد دانلود 1376
رنود قاسم Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest) کارشناسی ارشد
جواد قانعی اردکانی بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ترشیری جنوب غرب اردکان کارشناسی ارشد دانلود 1378
جواد قانعی اردکانی بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ترشیری جنوب غرب اردکان کارشناسی ارشد دانلود 1378
ماهان قربانی اشبلا بررسی تغییرات آشفتگی جنگل با استفاده از RS و GIS در پارک ملی گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/17
ماهان قربانی اشبلا بررسی تغییرات آشفتگی جنگل با استفاده از RS و GIS در پارک ملی گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/17
خدیجه کیاپاشا شناسایی روند سبزشدگی جنگل‌های هیرکانی با استفاده از سری زمانی NOAA-NDVI دکتری دانلود 95/06/31
دانش کریمی بررسی امکان شناسایی گونه¬های درختی در تصاویر ماهواره GeoEye (مطالعه موردی: پارگ جنگلی سی¬سنگان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مریم کریم النفس زمین شناسی و پترولوژی منطقه طلادار دره اشکی درشمال شرق موته کارشناسی ارشد دانلود 1377
مریم کریم النفس زمین شناسی و پترولوژی منطقه طلادار دره اشکی درشمال شرق موته کارشناسی ارشد دانلود 1377
علی کنعانیان بررسی پترولوژی ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق اردکان ( منطقه توت - انجراوند) کارشناسی ارشد دانلود 1371
علی کنعانیان بررسی پترولوژی ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال شرق اردکان ( منطقه توت - انجراوند) کارشناسی ارشد دانلود 1371
رامتین نیا کورش تهیه نقشه جنگل و تیپ بندی آن با استفاده ازاطلاعات ماهواره ای بروش رقومی در جنگل خیرود کنار نوشهر کارشناسی ارشد
سپاسی یگانه طرح ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی کارشناسی ارشد
رضا گل افشانی بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی وپترولوژیکی سنگهای پتاسیک شبه جزیره اسلامی ( شاهی) شرق دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی ماجانی بررسی قابلیت سنجنده PAN ماهواره IRS-IC جهت تولید نقشه گستره جنگل در جنگل های شمال غرب استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1380
محفوظی محسن آمایش سرزمین حوزة آبخیز دادقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
محسن محفوظی آمایش سرزمین حوزة آبخیز دادقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1378
محسن محفوظی آمایش سرزمین حوزة آبخیز دادقان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1378
ابراهیمی محمد بررسی زمین شناسی وپترولوژی سنگهای آذرین شمال گلپایگان "منطقه مرق - چشمه سفید" کارشناسی ارشد
بازوبندی محمدحسن مطالعه پتروگرافی وپترلوژی مجموعه دگرگونی سلطان آباد در ارتباط با مجموعه افیولیت ملانژ سبزوار کارشناسی ارشد
حسین مددی غریبدوستی توسعه GIS به منظور ارزیابی زیست محیطی آثار توسعه به صورت خـودکـار کارشناسی ارشد دانلود 1383
مسعود مرادی نفروکرونولوژی و دینامیک فوران آتشفشان دماوند کارشناسی ارشد دانلود 1375
مسعود مرادی تحولات پترولوژیکی واحدهای آذرین گنبدهای نمکی سواحل و جزایر خلیج فارس دکتری دانلود 1382
مسعود مرادی تحولات پترولوژیکی واحدهای آذرین گنبدهای نمکی سواحل و جزایر خلیج فارس دکتری دانلود 1382
عباس مرادیان شهربابکی بررسی پترولوژی وارزیابی اقتصادی سنگهای آذرین فلدسپاتوئیدار شمال شهر بابک ( جوزم) کارشناسی ارشد دانلود 1369
عباس مرادیان شهربابکی بررسی پترولوژی وارزیابی اقتصادی سنگهای آذرین فلدسپاتوئیدار شمال شهر بابک ( جوزم) کارشناسی ارشد دانلود 1369
آزاد تهرانی مرام معین ارزیابی مدل FCD جهت برآورد تراکم جنگل با استفاده از داده های لندست 7 کارشناسی ارشد
دلاوری کوشان مرتضی ژئوشیمی و پتروژنز و لکانیک های زرند ساوه کارشناسی ارشد
رزم آرا مرتضی بررسی های زمین شناسی، پترولوژی پتانسیل معدنی افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه(ناحیه اسد آباد) کارشناسی ارشد
میرمحمدی میرصالح ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کمتال وهاله دگرگونی ان ( شرق جلفا - شمال غرب ایران) کارشناسی ارشد
اسدی مریم تهیه نقشه گستره جنگل با داده های سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان گیلان) کارشناسی ارشد
سعیدصبایی مریم پیشنهاد حریم زیست محیطی توسعه برای سواحل جنوبی دریایی خزر با توجه به نوسانات آب دریا کارشناسی ارشد
کریم النفس مریم زمین شناسی و پترولوژی منطقه طلادار دره اشکی درشمال شرق موته کارشناسی ارشد
میرصالح میرمحمدی ژئوشیمی و پترولوژی توده نفوذی کمتال وهاله دگرگونی ان ( شرق جلفا - شمال غرب ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1374
صلواتی مژگان بررسی زمین شناسی وپتروژ نز سنگهای ماگمایی منطقه جنوب املش کارشناسی ارشد
عباسی مژگان بررسی امکان تهیه نقشه تیپ راش با استفاده از داده های سجنده + ETM (درسری چلیر جنگل خیرود کنار نوشهر) کارشناسی ارشد
عباسی مژگان بررسی مشخصه های طیفی برگ گونه های راش,ممرز,توسکا,بلوط و انجیلی با استفاده از طیف سنجی زمینی دکتری
مرادی مسعود تحولات پترولوژیکی واحدهای آذرین گنبدهای نمکی سواحل و جزایر خلیج فارس
مرادی مسعود نفروکرونولوژی و دینامیک فوران آتشفشان دماوند کارشناسی ارشد
ارمندی مسلم بررسی صحت برآورد ارتفاع درخت از تصاویر دوربین هوایی رقومی UltraCam-D کارشناسی ارشد
معین الدینی مظاهر مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر کرج بوسیله فرایند سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
سمانه معتمدی ارزیابی شبکه جاده های جنگلی در همخوانی با توان اکولوژیکی (مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود کنار) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سمانه معتمدی ارزیابی شبکه جاده های جنگلی در همخوانی با توان اکولوژیکی (مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود کنار) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
مظاهر معین الدینی مکان یابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر کرج بوسیله فرایند سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
رجب پور منیژه بررسی توان داده های ماهواره SPOT5 برای تهیه نقشه انبوهی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های دیلمان گیلان) کارشناسی ارشد
رجب پور رحمتی منیژه برآورد ارتفاع تاج پوشش جنگل با استفاده از داده های ICESat GLAS (مطالعۀ موردی: جنگل های کجور)
آناهیتا منصوری جوزانی بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگهای اسیدی منطقه آب ترش قزوین و ارتباط آن با کالدرای ناحیه کارشناسی ارشد دانلود 1380
آناهیتا منصوری جوزانی بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگهای اسیدی منطقه آب ترش قزوین و ارتباط آن با کالدرای ناحیه کارشناسی ارشد دانلود 1380
پیرباوقار مهتاب بررسی تغییرات گسترده جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مناطق انسان ساخت (مطالعه موردی جنگل های شرق استان گیلان) کارشناسی ارشد
پیرباوقار مهتاب طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهره¬برداری مکانیزه از جنگل (سیستم چوبکشی زمینی)
علیزاده مهدی طراحی و ارزیابی گزینه‌های مختلف شبکه جاده با استفاده از GIS و مطالعات میدانی ( مطالعه موردی: سری جلیر- جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
سیمین مهدی زاده تهرانی بررسی زمین شناسی وپترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه مهرآباد بخشی از ورقه 000 1:100 کرج کارشناسی ارشد دانلود 1370
شبانی پور مهرنوش بررسی امکان تشخیص گونه های درختی در تصویر رقومی با توان تفکیک مکانی زیاد به روش طبقه بندی شئ- پایه کارشناسی ارشد
رمضان موسوی بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه جنوب لاهیجان کارشناسی ارشد دانلود 1373
رمضان موسوی بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه جنوب لاهیجان کارشناسی ارشد دانلود 1373
میری ناصح برآورد شاخص سطح برگ در جنگل های زاگرس با داده های ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: بخشی از جنگل های مریوان) کارشناسی ارشد
احمدی ثانی ناصر بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER، جهت تهیه نقشه تراکم جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان مریوان) کارشناسی ارشد
فرزین ناصری طبقه بندی تیپ های جنگلی و برآورد مشخصه های کمی آن ها با استفاده از داده های ماهواره ای در جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: پارک ملی خبر- استان کرمان) دکتری دانلود 1382
وحید نصیری سی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه ارسباران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علی نقیبی راد تهیه نقشه تیپ جنگل با استفاده از داده های ماهواره لندست 8 در بخش های بهاربن و گرازبن جنگل خیرود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
احمدی هما مسیریابی بر اساس اصول زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جاده پارچین) کارشناسی ارشد
نصیری وحید سی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه ارسباران) کارشناسی ارشد
ساسان وفایی پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS(منطقه مورد مطالعه: منطقه مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
ساسان وفایی پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS(منطقه مورد مطالعه: منطقه مریوان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علیرضا ولی زاده پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه چشین ( جنوب همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1380
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه