اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اکبر دیزجی

اکبر دیزجی

اکبر دیزجی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عیوضی آسیه تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس موزاییک خیار ( Cucumber mosaic virus) در ارومیه بر اساس ترادف نوکلئوتیدی چارچوب ژنی پروتئین پوششی کارشناسی ارشد
طهماسبی امین اله بررسی برهمکنش ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus) و ویروس موزائیک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus) در بوته های دوگانه آلوده لوبیا و باقلا کارشناسی ارشد
شریفی نظام آباد پریسا بررسی فراوانی ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus)در پداژ ه های گلایل در استان های تهران و مرکزی و تاثیر کشت مریستم و گرمادرمانی در عاری سازی پداژه ها از ویروس کارشناسی ارشد
پورشریفی پرستو بررسی تفاوت های بیولوژیکی و مولکولی جدایه های مختلف میزبانی ویروس وای سیب زمینی کارشناسی ارشد
جوهری تانیا تعیین ترادف نوکلئوتیدی انتهای '3 ژنوم چند جدایه BCMV از استان های تهران، همدان و کردستان و مقایسه واکنش چند رقم لوبیا نسبت به این جدایه ها کارشناسی ارشد
زهدی سیناب زهرا مطالعه ویروس های بذر زاد لوبیا چشم بلبلی در توده های بذری آن کارشناسی ارشد
یزدیان سمانه وضعیت آلودگی پداژه های سه واریته ی گلایل به ویروس های موزاییک خیار وموزاییک زرد لوبیا و ارزیابی واکنش واریته ها نسبت به ویروس های فوق کارشناسی ارشد
نادری سمیرا تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس موزائیک کاهو در استان های تهران و البرز بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه NIb-CP کارشناسی ارشد
توکلی سوسن برهمکنش زیرگروه I و II ویروس موزاییک خیار در گیاه توتون کارشناسی ارشد
پریزاد شیرین شناسایی و بررسی خصوصیات ویروس های آلوده کننده ی زعفران (.Crocus sativus L)در مناطق عمده ی کشت آن در ایران کارشناسی ارشد
بابایی قباد ساختار ژنومو تنوع بیولوژیکی و مولکولی جدایه های ایرانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان
زنگنه مریم ارزیابی پاسخ چند رقم کاهوی کشت شده در ایران به ویروس موزائیک کاهو کارشناسی ارشد
ناطقی مسعود شناسایی و بررسی برخی خصوصیات ویروس غالب مولد زردی و موزائیک در گیاه زنبق در ایران کارشناسی ارشد
صفری ملیحه بررسی پاره ای از خصوصیات بیولو‍‍ژیکی و مولکولی ویروس پیسک میخک (Carnation mottle virus) و ویروس پیچیدگی برگ شمعدانی (Pelargonium leaf curl virus) جدا شده از گلخانه های تجاری محلات کارشناسی ارشد
پیمبری مهتاب شناسایی مایکوویروس های گونه های جنس Cytospora Ehrenb. در ایران و ارزیابی نقش آن ها در بیولوژی قارچ
شاه محمدی نیایش مطالعه ی برخی خصوصیات چند جدایه از گیاهان زینتی ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) کارشناسی ارشد
صدر محمد بیگی نرگس پراکنش جغرافیایی ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) در استانهای تهران،اصفهان و مازندران و بررسی اثرات متقابل آن با Sobemovirus جدید جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره کارشناسی ارشد
خاطری هادی ایجاد گیاه توتون تراریخت مقاوم به ویروس وای سیب‌زمینی با استفاده از خاموشی ژن با واسطه آران‌ای
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ویروس شناسی گیاهی تکمیلی 7110316 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ویروس شناسی گیاهی 7110202 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
ویروس شناسی گیاهی 7110267 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی 7110095 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
ویروس شناسی گیاهی 7110267 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ویروس شناسی گیاهی 7110202 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
روشها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی 7110095 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 09:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1