اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد حیدری

change-logo

احمد حیدری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباسی قرایی ابراهیم بررسی خاکهای تشکیل شده بر روی رسوبات یخچالی ناحیه البرز مرکزی کارشناسی ارشد
مقیسه ابراهیم ارزیابی اثرات تغییر کاربری جنگل بر دینامیک و تغییرات ایزوتوپی کربن خاک (مطالعه موردی کلاردشت مازندران)
مقیسه ابراهیم بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی. مینرالوژیکی، میکرومرفولوژیکی و رده بندی خاکهای سرشار از گچ منطقه بم کارشناسی ارشد
صاحب جلال احسان تعیین تناسب اراضی برای محصولات دیم وآبی رایج در استانهای اردبیل و کرمانشاه با استفاده از سامانه های سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد
صادقی پور احمد بررسی ترسیب و توزیع کربن در کاربریهای مختلف (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
صابری مقدم اسماعیل تغییرات مکانی خصوصیات خاک های تشکیل شده بر روی توف های سبز کرج کارشناسی ارشد
فقیه اطهر بررسی تثبیت کربن در شرایط متفاوت فیزیوگرافی و اقلیم در حوزه شمالی رودخانه کرج با استفاده از RS و GIS کارشناسی ارشد
مهرابی الهام بررسی و تعیین تناسب اراضی در منطقه فشند برای گیاهان گندم و جو و ذرت آبی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
شیروی خوزانی الهه بررسی تغییرات ماده آلی خاک با استفاده از روش های میکرومورفولوژیکی کارشناسی ارشد
رحیم زاده بهروز نقش کانی های رس در نگهداشت مواد آلی محلول در خاک کارشناسی ارشد
دولتی پیام ساختار فیزیوگرافیک استان البرز و بررسی رابطه آن با خصوصیات ژئوپدولوژیک کارشناسی ارشد
اسدی الاسوند پری مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رس در چند خاک آلوده و غیرآلوده به ترکیبات نفتی کارشناسی ارشد
حاتمی حسن ارزیابی اراضی برای محصولات اقتصادی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور (RS ) و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محدوده ی منطقه رباط کریم کارشناسی ارشد
صفی یاری راضیه ارزیابی و بررسی حساسیت به تخریب اراضی با استفاده از مدل Mlero در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد
تقی زاده مهرجردی روح الله بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکرومورفولو ژی خاک ها دراثر فرایند بیابانی شدن درمنطقه یزد (ایران) کارشناسی ارشد
سرتیپی سارا بررسی آزمایشگاهی نقش گردش کربن آلی بر خصوصیات برخی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک کارشناسی ارشد
فارسی پور ساره بررسی تغییرات غلظت عناصر کادمیوم، آنتیموان و قلع در خاک های اطراف مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد
حمزه یی سعید بررسی قابلیت توف و خاک های حاصل از آن در تثبیت کربن خاک کارشناسی ارشد
آذرنشان سونا بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در منطقه اخترآباد با استفاده از RS و GIS کارشناسی ارشد
یونسی شیرین بررسی و ارزیابی اگرو- اکولوژیکی اراضی با استفاده از مدل Melpro در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد
منافی شهرام مطالعه مینرالوژی و میکرومورفولوژی خاک های خشک و نیمه خشک و امکان استفاده از آن ها برای بازسازی اقلیم دیرین در بخشی از البرز جنوبی (منطقه قزوین)
خیال صلاح بررسی امکان اندازه گیری ماده آلی خاک با روش طیف سنجی کارشناسی ارشد
کشاورزی علی مقایسه روش های طبقه بندی کلاسیک و فازی در ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد
امیریان چکان علیرضا مدل سازی مکانی تناسب اراضی با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و تکنیک های زمین آمار(مطالعه موردی: دشت سیلاخور شهرستان دورود، استان لرستان)
راهب علیرضا آنالیز تصویر و بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی خاک های شالیزار و غیر شالیزار کارشناسی ارشد
محتشم فاطمه نقش خصوصیات کانی‌شناسی نانورس‌ها در تثبیت فسفردر خاک‌های اندی‌سول کارشناسی ارشد
اسدزاده فرخ تعیین نقش زبری سطح، مقاومت خاک و پایداری خاکدانه در فرسایش پذیری بین شیاری خاک در مدل WEPP با استفاده از شبیه سازی باران کارشناسی ارشد
شعبانی فرزین تاثیر کاربری های مختلف اراضی و شیب در ضریب فرسایش پذیری خاک کارشناسی ارشد
علیشاهی فرشاد نقش دو قارچ میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices درآزادسازی پتاسیم از یک خاک ایلایتی و تغذیه فسفر از سنگ فسفات در گیاهان ذرت، گندم و کلزا کارشناسی ارشد
زمانیان کاظم مطالعه خاکهای منطقه فشند - هشتگرد و بررسی مکانیسم تشکیل افقهای پتروکلسیک در این خاکها کارشناسی ارشد
نبی اللهی کمال بررسی تاثیر خصوصیات ژئوفرم ها بر توزیع مکانی آرسنیک خاک در منطقه بیجار استان کردستان
خدادادی مارال تهیه نقشه خاکهای تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات خغرافیایی (مطالعه موردی: بخشی از دشت قزوین) کارشناسی ارشد
عجمی محمد Estimation of soil organic carbon storage and evaluating the spatial variability of wheat production as affected by environmental factors in loess lands of Toshan watershed, Gorgan
محبی صادق محمدجواد بررسی تجمعات اکسید و احیایی و نقش آنها در جذب و انباشت عناصر سنگین در خاک کارشناسی ارشد
منجم محمدعلی بررسی نقش نانورس ها در برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک کارشناسی ارشد
اوسط مریم تغییرات میزان کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی در محدوده مرکزی شهرستان کرج کارشناسی ارشد
نویدی میرناصر کاربرد روش‌های پیشرفته ارزیابی اراضی برای دستیابی به کشاورزی پایدار با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین (منطقه زاغه)
رضوی پور مطهره بررسی نحوه تکامل خاکها در طول یک توپوسکانس در اراضی دشتهای سده و کامفیروز (استان فارس) کارشناسی ارشد
نوری شهرآبادی معصومه بررسی دینامیک کربن در خاک های زراعی و شور منطقه جنوبی کرج(اشتهارد) کارشناسی ارشد
نوری شهرآبادی معصومه بررسی دینامیک کربن در خاک های زراعی و شور منطقه جنوبی کرج(اشتهارد) کارشناسی ارشد
صادقی پورمروی مهدی مطالعه تنوع زیستی و توانایی اکسایش گوگرد عنصری در ریزجانداران بومی شیمیولیتوتروف
احتشام زاده مهسا مطالعه آبشویی زیستی کانسنگ¬های سولفیدی (کالکوپیریت و اسفالریت) به کمک قارچ های ساپروفیتی کارشناسی ارشد
ترکمند مونا بررسی حساسیت جمعیت های مختلف شته جالیز Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) نسبت به سموم مالاتیون و پیریمیکارب کارشناسی ارشد
دزواره نادیا تهیه بانک اطلاعاتی کاربری اراضی شهرستان کرج با استفاده از سنجش از دور کارشناسی ارشد
رئیس زاده ندا استفاده از برخی خصوصیات اقتصادی- اجتماعی در تعیین تناسب اراضی منطقه بویین زهرا با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
محمدرضایی ندا بررسی تغییرات مکانی تناسب اراضی برای کاربری های گندم و جو دیم با استفاده از GIS و RS در منطقه تاکستان کارشناسی ارشد
صارمی هانیه ارزیابی تناسب اراضی برای انواع زراعت های آبی و باغی در محدوده¬ی دانشگاه زنجان با استفاده از سنجش از دور(RS ) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کانی های رس 7104136 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کانیهای رس 7104169 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 07 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پیدایش و رده بندی خاکها 7104033 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
رده بندی خاکها 7104158 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پیدایش خاک 7104226 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ژئومورفولوژی خاک 7104268 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مکانیک خاک کشاورزی 7104200 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خاکشناسی عمومی 7104057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدل های خاک و منظراراضی 7104270 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک خاک کشاورزی 7104200 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/30 | 13:00 - 14:30 ترم اول 1395
مکانیک خاک کشاورزی 7104200 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/30 | 13:00 - 14:30 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
خاکشناسی عمومی 7104057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2