اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی احمدی

علی احمدی

علی احمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 32246074 داخلی 109
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی ابوطالبیان اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران, عاملی برای افزایش بنیه بذر در شرایط نامطلوب رشد دکتری دانلود 1384
رضایی زاده احمد تاثیر تنش گرما بر عملکرد و کیفیت گندم کارشناسی ارشد
علیمددی احمد بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی ارقام حبوبات (ماش، لوبیاقرمز و لوبیاچشم بلبلی) در کشت دوگانه با گندم و اثر آنها بر روی حاصلخیزی خاک و محصول گیاه بعدی کارشناسی ارشد
ریاضی اعظم السادات بررسی تاثیر روش های افزایش کارآئی بذر بر جوانه زنی گیاه ارزن تحت شرایط تنش های محیطی کارشناسی ارشد
راهنما افراسیاب بررسی برخی مکانیزم های فیزیولوژیکی تحمل شوری در هفت رقم گندم (Triticum aestivum L.)
توکلی افشین واکنش برخی اجزاء سیستم آنتی‌اکسیدانتی به تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم گندم
جواد زرین ایمان بررسی تاثیر کادمیوم بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در دو رقم گندم کارشناسی ارشد
یونسی امید بررسی اثرات تنش خشکی بر کیفیت بذور سورگوم دانه ای رقم کیمیا کارشناسی ارشد
جمشیدی امیرمحمد رشد و غده زایی سیب زمینی بذری . Solanum tuberosum L (رقم سانته) در واکنش به سطوح مختلف کود فسفر و زمان بندی کود نیتروژن کارشناسی ارشد
درویشی بابک بررسی تأثیر مدیریت تغذیه ای بر توزیع اندازه و نرخ تکثیر غده های بذری سیب زمینی (Solanum tuberosum L)
زینب بیات بررسی انتقال مجدد نیتروژن و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی در ارقام زراعی گندم ایران در شرایط تنش و عدم تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
ترکاشوند بهروز بررسی و مقایسه سرعت و مدت پر شدن دانه و محدودیت مخزن گندم¬های تجاری ایران در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی کارشناسی ارشد
فضلی پردیس تأثیر تعدیل منبع فتوسنتز بر عملکرد و بازده مصرف آب ارقام تجاری قدیمی و جدید گندم در شرایط تنش آب کارشناسی ارشد
محمد اسماعیل پورجهرمی واکنش مخزن ارقام گندم های ایران به تعدیل اندازه منبع و مکانیزم های جبرانی احتمالی فعالیت منبع دکتری دانلود 1391/06/14
محمد اسماعیل پور جهرمی واکنش دو رقم گندم نان به تعدیل اندازه منبع: برهمکش رقم و تراکم در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1386
افشین توکلی واکنش برخی اجزاء سیستم آنتی‌اکسیدانتی به تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم گندم دکتری دانلود 1387/06/31
حمزه ثابت ورنامخواستی برسی منشأ و نحوه تکامل کانسار منگنز بزنین اردستان (استان اصفهان ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
فرهاد جباری بررسی برخی مکانیزمهای فیزیولوژیکی تحمـل خشـکی در ارقام مقاوم و حسـاس گندم نان (Triticum aestivum l) دکتری دانلود 1384
امیرمحمد جمشیدی رشد و غده زایی سیب زمینی بذری . Solanum tuberosum L (رقم سانته) در واکنش به سطوح مختلف کود فسفر و زمان بندی کود نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
زرگرنتاج جواد بررسی اثر تنش دمای پائین ( سرما و انجماد) در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه رقم گندم پائیزه کارشناسی ارشد
حمیدرضا چقازردی بررسی تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی برسامانه‎های زراعی گندم و نخود در اقالیم مختلف دیم استان کرمانشاه دکتری دانلود 1394/6/11
نظرلی حسین مطالعه برخی واکنش های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مکانیزم های سازگاری به تنش خشکی در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomillaL.)
نوری حسین بررسی حساسیت نسبی به کاهش منبع در ارقام زراعی گندم و شناخت مکانیزمهای جبرانی کارشناسی ارشد
محمدی حمید واکنش رشد مجدد یونجه و رابطه آن با محتوی نیتروژن ریشه در شرایط شوری کارشناسی ارشد
محمدی حمید مطالعه قدرت مخزن و برخی مکانیزم های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با آن در ارقام گندم های ایرانی تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی
چقازردی حمیدرضا بررسی تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی برسامانه‎های زراعی گندم و نخود در اقالیم مختلف دیم استان کرمانشاه
عیسوند حمید رضا اثر تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود ازته بررشد وعملکرد محصول، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین های ذخیره ای دانه گندم (رقم مهدوی) کارشناسی ارشد
ثابت ورنامخواستی حمزه برسی منشأ و نحوه تکامل کانسار منگنز بزنین اردستان (استان اصفهان ) کارشناسی ارشد
نصیری خدیجه بررسی تحولات اجتماعی پس کرانه های خلیج فارس بر اساس روزنامه حبل المتین کارشناسی ارشد
حاتمی داریوش بررسی اثرات تنش شوری (Nacl) بر صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا (Brassica napus L ) در مرحله رشد زایشی کارشناسی ارشد
بابک درویشی بررسی تأثیر مدیریت تغذیه ای بر توزیع اندازه و نرخ تکثیر غده های بذری سیب زمینی (Solanum tuberosum L) دکتری دانلود 1392/06/24
اعظم السادات ریاضی بررسی تاثیر روش های افزایش کارآئی بذر بر جوانه زنی گیاه ارزن تحت شرایط تنش های محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1384
افراسیاب راهنما بررسی برخی مکانیزم های فیزیولوژیکی تحمل شوری در هفت رقم گندم (Triticum aestivum L.) دکتری دانلود 1388/06/30
نعمت رجبی دلاویز مطالعه روابط منبع - مخزن در ارقام مهم کلزای پائیزه در شرایط کنترل و تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1380
کشاورزنیا رضا تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و الگوی بیان پروتئین ها در جو کارشناسی ارشد
احمد رضایی زاده تاثیر تنش گرما بر عملکرد و کیفیت گندم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
فرهودی روزبه بررسی تاثیر تنش شوری و محلول پاشی آبسزیک اسید بر رشد ارقام پاییزه کلزا
جواد زرگرنتاج بررسی اثر تنش دمای پائین ( سرما و انجماد) در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه رقم گندم پائیزه کارشناسی ارشد دانلود 1379
نسرین زیلوئی مطالعه ی مراحل رشد و نمو (فنولوژی) و برخی ویژگیهای مرفولوژیک در ارقام و ژنوتیپ های زراعی گندم ایران و ارتباط آن با عملکرد و مقاومت به تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
بیات زینب بررسی انتقال مجدد نیتروژن و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی در ارقام زراعی گندم ایران در شرایط تنش و عدم تنش خشکی کارشناسی ارشد
منجم سالار بررسی واکنش کلزا به تنش خشکی در دو مرحله زایشی کارشناسی ارشد
شهرزاد سیف الدینی تاثیر مویان و نظام های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم در کشت مخلوط با ریحان (علوفه دارو) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مرتضی شعبانی فروتن مطالعه روابط منبع و مخزن دردوژنوتیپ ذرت دانه ای حساس و مقاوم به خشکی در شرایط تنش خشکی و کنترل کارشناسی ارشد دانلود 1380
مداح حسینی شهاب بررسی رابطه منبع - مخزن در جو با توجه به نقش ویژه هورمون سیتوکینین
ساسانی شهریار ارزیابی تنش خشکی بر ویژگیهای اکوفیزیولوژیکی و کیفی ارزن علوفه ای آفریقائی Pennisetum americanum (L..) Leeke. Cultivar: Nutrifeed کارشناسی ارشد
سیف الدینی شهرزاد تاثیر مویان و نظام های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم در کشت مخلوط با ریحان (علوفه دارو) کارشناسی ارشد
فرشاد صالحی تعیین رژیم رطوبتی و سطح برگ مطلوب برای بهبود راندمان مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم زراعی در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 95/06/21
علی رضا صفاهانی لنگرودی بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد و خصوصیات کیفی دورقم سورگوم دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1383
سی و سه مرده عادل جنبه های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ارقام گندم در ارتباط با مقاومت به خشکی
مرادی علی واکنشهای فیزیولوژیکی ماش به تنشهای شدید و خفیف خشکی در مراحل مختلف رشدی کارشناسی ارشد
نادری عارفی علی مطالعه برخی پاسخ های مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام و ژنوتیپ‏های مختلف پنبه به تنش خشکی
صفاهانی لنگرودی علی رضا بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد و خصوصیات کیفی دورقم سورگوم دانه ای کارشناسی ارشد
جباری فرهاد بررسی برخی مکانیزمهای فیزیولوژیکی تحمـل خشـکی در ارقام مقاوم و حسـاس گندم نان (Triticum aestivum l)
روزبه فرهودی بررسی تاثیر تنش شوری و محلول پاشی آبسزیک اسید بر رشد ارقام پاییزه کلزا دکتری دانلود 1388/06/10
محدثه کیانی تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه و ذرت در کشت دوگانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
نصیرزاده لیلا بررسی اثر نیتروژن و تنش آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد لوبیا قرمز(رقم امیدبخش D81083) کارشناسی ارشد
کریمی مجتبی تعیین مراحل کلیدی در مسیر بیوسنتز گلیکوزید های استویول در گیاه استویا تحت شرایط تنش خشکی
کیانی محدثه تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه و ذرت در کشت دوگانه کارشناسی ارشد
جان محمدی محسن اثر کاهش سطح برگ در زمانهای مختلف روی فعالیت منبع، رشد مخزن و انتقال مجدد مواد در شرایط متغیر رطوبتی و نیتروژن خاک در گندم نان کارشناسی ارشد
سعیدی محسن بررسی روابط بین برخی خصوصیات فیزیولوژیکی با عملکرد و مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم کارشناسی ارشد
سعیدی محسن بررسی برخی جنبه¬های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی قدرت منبع و مخزن در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گندم
محمدطاهری محسن تعیین سطح بحرانی محدودیت منبع در ارقام تجاری مدرن و قدیم گندم، اصلاح شده برای مناطق سرد، معتدل و گرم کارشناسی ارشد
قنبری محمد بررسی مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش کارشناسی ارشد
پورجهرمی محمد اسماعیل واکنش مخزن ارقام گندم های ایران به تعدیل اندازه منبع و مکانیزم های جبرانی احتمالی فعالیت منبع
پور جهرمی محمد اسماعیل واکنش دو رقم گندم نان به تعدیل اندازه منبع: برهمکش رقم و تراکم در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی کارشناسی ارشد
ابوطالبیان محمدعلی اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران
هاله محمدمرادطارم مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و ارتباط آن با ویژگی های مورفولوژیک ساقه در ارقام زراعی ایران در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمدی مراد بررسی اثر تنش خشکی و کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام عدس کارشناسی ارشد
شعبانی فروتن مرتضی مطالعه روابط منبع و مخزن دردوژنوتیپ ذرت دانه ای حساس و مقاوم به خشکی در شرایط تنش خشکی و کنترل کارشناسی ارشد
رستم زا مینا مقایسه خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام غلات علوفه ای (سورگوم، ارزن و ذرت) در کشت دوم بعد از جو و اثرات آنها بر روی عملکرد محصول بعدی (گندم) کارشناسی ارشد
تقوائی منصور بررسی اثرهای تنش خشکی در مرحله پرشدن دانه بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک بذرجو ( )
خضری عفراوی منصور ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران کارشناسی ارشد
جودی مهدی مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدراتهای ذخیره ای در ارقام زراعی گندمهای ایران
جودی مهدی اثر زمان و میزان کاهش اندازه منبع (برگ) بر فعالیت منبع و مخزن (دانه) در شرایط تنش و عدم تنش خشکی در گندم (مطالعه موردی در شهرستان کرج) کارشناسی ارشد
پاپی مهرانگیز اثر رژیم های مختلف رطوبتی و حذف برگ بر رشد، عملکرد و راندمان مصرف آب در سه رقم گندم در شرایط مزرعه کارشناسی ارشد
علی نادری عارفی مطالعه برخی پاسخ های مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام و ژنوتیپ‏های مختلف پنبه به تنش خشکی دکتری دانلود 1394/12/12
زیلوئی نسرین مطالعه ی مراحل رشد و نمو (فنولوژی) و برخی ویژگیهای مرفولوژیک در ارقام و ژنوتیپ های زراعی گندم ایران و ارتباط آن با عملکرد و مقاومت به تنش خشکی کارشناسی ارشد
خدیجه نصیری بررسی تحولات اجتماعی پس کرانه های خلیج فارس بر اساس روزنامه حبل المتین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
حسین نظرلی مطالعه برخی واکنش های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مکانیزم های سازگاری به تنش خشکی در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomillaL.) دکتری دانلود 1394/5/7
رجبی دلاویز نعمت مطالعه روابط منبع - مخزن در ارقام مهم کلزای پائیزه در شرایط کنترل و تنش رطوبتی کارشناسی ارشد
حسین نوری بررسی حساسیت نسبی به کاهش منبع در ارقام زراعی گندم و شناخت مکانیزمهای جبرانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمدمرادطارم هاله مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و ارتباط آن با ویژگی های مورفولوژیک ساقه در ارقام زراعی ایران در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه