اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود احمدزاده

مسعود احمدزاده

مسعود احمدزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کامکارروحانی ابوالقاسم بررسی اکتشافی و معدنی ذخایر خاک سرخ جزایر ابو موسی و تنب بزرگ کارشناسی ارشد
طاهره احمدزاده بررسی D.M.F در گروه سنی 12-6 سال در طبس خراسان دکتری دانلود 1357
کمالی ارغوان بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی بر تشکیل بیوفیلم در استرین UTPF98 Pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد
کمالی ارغوان بررسی تولید اکتوئین در تعدادی از باکتری¬های پروبیوتیک گیاهی و نقش آن در افزایش کارائی Pseudomonas fluorescens UTPF5 دکتری
فهیمی آزاده بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas fluorescence در برهم کنش گیاه-حشره: گیاه خیار، شته پنبه و دشمن طبیعی آن
کفشگر اسما بررسی اثر تیمار بیوپرایمینگ بذر آفتابگردان با سودوموناس های فلورسنس برای افزایش کارایی بذر ,رشد گیاه و کنترل بیماری اسکلروتینیای آفتابگردان کارشناسی ارشد
فرزانه آشفته بررسی تاثیر برخی از عناصر معدنی در فرایند تولید Pseudomonas fluorescensبه منظور کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینایی آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
فرزانه آشفته بررسی تاثیر برخ یاز عناصر معدنی در فرایند تولید Pseudomonas fluorescens به منظور کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
حمیده افشار منش کاربرد مارکر مولکولی برای تشخیص سود وموناسهای فلورسنت و تعیین همبستگی آن با خواص آنتاگونیستی باکتریها کارشناسی ارشد دانلود 1385
شیرزاد اکبر برهم‌کنش Trichoderma atroviride p1 و سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل پاخوره گندم و نقش این برهم‌کنش در بیان ژن کیتیناز
مهتاب امیدواری استفاده از سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیولوژیک قارچ Fusarium oxysporum عامل پژمردگی گیاه لوبیا و بررسی برخی متابولیت های ضد قارچی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/17
محمدمهدی اوجی اردبیلی بررسی کنترل بیولوژیکی قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی گیاه دارویی رزماری توسط باکتری های سودوموناس فلورسنت کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
سعید بهنام بررسی تاثیر تلفیقی چند باکتری آنتاگونیست و قارچ تریکودرما در کنترل Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de bary عامل پوسیدگی ساقه کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1385
قدس علوی بهنوش سادات جداسازی ریزوباکتری‌های سنبل الطیب و بررسی نقش آنها در کنترل Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی این گیاه کارشناسی ارشد
بروکانلوی مادلو پری تعیین جمعیت سودومونادهای فلورسنت در ریزوسفر برخی ارقام گندم و کنترل بیولوژیک آنها علیه قارچ Fusarium culmorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم کارشناسی ارشد
سمیرا پیغامی آشنایی تاثیر محیط کشت بر میزان رشد و خاصیت آنتاگونیستی چند جدایه از Bacillus subtilis, pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیرا پیغامی آشنایی بر همکنش بین میکوریز Glomus intraradices و باکتری Bacillus subtilis در القای مقاومت بر علیه Magnaporthe oryzae ، عامل بلاست برنج دکتری دانلود 1392/9/27
مصطفی جباری فر بررسی تاثیر دو باکتریUTPF5 Pseudomonas fluorescens وAzospirillum brasilense بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در سویا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
شهبازی حدیث بررسی برخی پاسخ های Fusarium graminearum در مقابل Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی آلاینده های رایج کشاورزی بر این برهمکنش دکتری
فرشته حیدری تاج آبادی بررسی تاثیر برخی از منابع کربن و ازت در فرایند تولید سودوموناس های فلورسنت به منظور کنترل پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/17
علیزاده حمیدرضا ارزیابی مقایسه‌ای مقاومت القایی ناشی از تریکودرما، سودومونادهای فلورسنت و ترکیب آنها علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار و بیان برخی ژن‌های دفاعی گیاه
افشارمنش حمیده بررسی اثر جهش یافتگان دو استرین Bacillusحاصل از پرتوگاما و جهش هدفمند علیه Aspergillus flavus و میزان آفلاتوکسین آن
افشار منش حمیده کاربرد مارکر مولکولی برای تشخیص سود وموناسهای فلورسنت و تعیین همبستگی آن با خواص آنتاگونیستی باکتریها کارشناسی ارشد
معین خجسته پشتیری اثر برخی باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum گیاه سیب زمینی و بررسی مکانیسم اثر آنها کارشناسی ارشد دانلود 94/6/28
اعزازی رباب بررسی تنوع فازی در fluorescensPseudomonas و مقایسه برخی ویژگی‌های فنوتیپی و رفتارهای بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri کارشناسی ارشد
شریفی روح اله بررسی نقش سیدروفورسودوموناد‌های فلورسنت در کنترلRhizoctonia solani روی لوبیا و تاثیر برخی شرایط محیطی روی آن کارشناسی ارشد
شریفی روح اله بررسی مکانیسم عمل ترکیبات فرار باکتری Bacillus subtilis در القای مقاومت آرابیدوبسیس علیه بیمارگر Botrytis cinerea کارشناسی ارشد
صابری ریسه روح اله بررسی ملکولی سیستم GacS/GacA در برخی استرین هایسودوموناس فلورسنت و توانایی این استرین ها در کنترل بیولوژیک قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی لوبیا
مریم زمانی بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست و قارچ تریکودرما و اثر تلفیقی آنها با دو ترکیب شیمیایی بر Penicillium digitatum عامل کپک سبز میوه مرکبات کارشناسی ارشد دانلود 1384
صابر باغبان زهرا بررسی امکان کاربرد نانو ذرات نقره در کنترل قارچ Rhizoctonia solani AG-4 روی پنبه در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و تأثیر آن روی برخی میکروارگانیزمهای مفید ریزوسفر کارشناسی ارشد
شیراحمد سارانی کنترل بیولوژیکی قارچ Rhizoctonia solani Kuehn عامل مرگ گیاهچه کلـزا با استفــاده از بـرخـی باکتریهای آنتاگونیست کارشناسی ارشد دانلود 1384
کشاورزی سحر کنترل بیولوژیک قارچ عامل پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه ( Monosporascuscannonballus) با استفاده از برخی گونه های تریکودرما کارشناسی ارشد
میرناصری سیده سادی بررسی اثر pH روی رشد سلولی، پایداری و کارآیی باکتری Pseudomonas fluorescens علیه بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان کارشناسی ارشد
بهنام سعید بررسی تاثیر تلفیقی چند باکتری آنتاگونیست و قارچ تریکودرما در کنترل Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de bary عامل پوسیدگی ساقه کلزا کارشناسی ارشد
قاسمی سلیمان استفاده از روش سطح پاسخ (response-surface) به منظور بهینه‏سازی شرایط کشت باکتری Bacillus subtilis UTB96 در فرایند تولید کارشناسی ارشد
سماوات سمانه بررسی برهمکنش جدایه هایی از جنس Rhizobium و Pseudomonas در کنترل مرگ گیاهچه لوبیا سبز ناشی ازKühn. Rhizoctonia solani کارشناسی ارشد
پیغامی آشنایی سمیرا بر همکنش بین میکوریز Glomus intraradices و باکتری Bacillus subtilis در القای مقاومت بر علیه Magnaporthe oryzae ، عامل بلاست برنج
پیغامی آشنایی سمیرا تاثیر محیط کشت بر میزان رشد و خاصیت آنتاگونیستی چند جدایه از Bacillus subtilis, pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد
قافله باشی سمیه السادات بهینه سازی برخی فاکتور های محیط کشت جهت تولید باکتریPseudomonasfluorescens UTPF68 با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد
سارانی شیراحمد کنترل بیولوژیکی قارچ Rhizoctonia solani Kuehn عامل مرگ گیاهچه کلـزا با استفــاده از بـرخـی باکتریهای آنتاگونیست کارشناسی ارشد
قرشی شوکت السادات بررسی امکان کاربرد تعدادی از باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک قارچ Aspergillus flavus روی پسته کارشناسی ارشد
روح اله صابری ریسه بررسی ملکولی سیستم GacS/GacA در برخی استرین هایسودوموناس فلورسنت و توانایی این استرین ها در کنترل بیولوژیک قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی لوبیا دکتری دانلود 1388/10/02
احمدزاده طاهره بررسی D.M.F در گروه سنی 12-6 سال در طبس خراسان
جمالی فاطمه بررسی اثر برخی از عوامل محیطی زنده بر بیان ژن‌های بیوسنتز سیانید هیدروژن و 2و4- دی استیل فلوروگلوسینول در Pseudomonas fluorescens در ریزوسفر لوبیا
افسری فائزه Insecticidal activity of Pseudomonas fluorescens strain, producing fit toxin on Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) کارشناسی ارشد
آشفته فرزانه بررسی تاثیر برخ یاز عناصر معدنی در فرایند تولید Pseudomonas fluorescens به منظور کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان کارشناسی ارشد
آشفته فرزانه بررسی تاثیر برخی از عناصر معدنی در فرایند تولید Pseudomonas fluorescensبه منظور کنترل بیماری پوسیدگی اسکلروتینایی آفتابگردان کارشناسی ارشد
محسن فرزانه بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست در کنترل cactorum phytophthora عامل پوسیدگی طوقه و ریشه درختان سیب کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن فرزانه بررسی اثر باکتری آنتاگونیست در کنترل murotcac arohthpotyhP عامل پوسیدگی طوقه وریشه درختان سیب کارشناسی ارشد 1385/01/01
حیدری تاج آبادی فرشته بررسی تاثیر برخی از منابع کربن و ازت در فرایند تولید سودوموناس های فلورسنت به منظور کنترل پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان کارشناسی ارشد
وحید فلاح زاده ممقانی بررسی نقش برخی از سودوموناسهای فلورسنت در ایجاد مقاومت القایی علیه بیماری لکه زاویه ای پنبه با عامل malvacearum Xanthomonas axonopodis pv. کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/05
ابوالقاسم کامکارروحانی بررسی اکتشافی و معدنی ذخایر خاک سرخ جزایر ابو موسی و تنب بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1370
اسما کفشگر بررسی اثر تیمار بیوپرایمینگ بذر آفتابگردان با سودوموناس های فلورسنس برای افزایش کارایی بذر ,رشد گیاه و کنترل بیماری اسکلروتینیای آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
ارغوان کمالی بررسی تولید اکتوئین در تعدادی از باکتری¬های پروبیوتیک گیاهی و نقش آن در افزایش کارائی Pseudomonas fluorescens UTPF5 دکتری دانلود 1394/08/06
فرزانه محسن بررسی اثر باکتری آنتاگونیست در کنترل murotcac arohthpotyhP عامل پوسیدگی طوقه وریشه درختان سیب کارشناسی ارشد
فرزانه محسن بررسی مکانیسم عمل باکتری Bacillus subtilis در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته
فرزانه محسن بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست در کنترل cactorum phytophthora عامل پوسیدگی طوقه و ریشه درختان سیب کارشناسی ارشد
انتصاری محمد بررسی اثر تیمار بیوپرایمینگ بذر سویا با قارچ آنتاگونیست تریکودرما( (Trichoderma spp.برای افزایش مؤلفه های جوانی زنی بذر، استقرار گیاهچه و کنترل بیماری فیتوفترای سویا (Phytophthora sojae) کارشناسی ارشد
اوجی اردبیلی محمدمهدی بررسی کنترل بیولوژیکی قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی گیاه دارویی رزماری توسط باکتری های سودوموناس فلورسنت کارشناسی ارشد
خضری مریم بررسی تولید بیوفیلم و تظاهر ژن های tasA و sinR در باکتری Bacillus subtilis، عامل بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه گندم ناشی از قارچ Fusarium culmorum
زمانی مریم خاموشی سیستم حد نصاب احساس در Agrobacterium tumefaciens با استفاده از عوامل باکتریایی و قارچی و بررسی تاثیر آن بر انتقال Ti-پلاسمید
زمانی مریم بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست و قارچ تریکودرما و اثر تلفیقی آنها با دو ترکیب شیمیایی بر Penicillium digitatum عامل کپک سبز میوه مرکبات کارشناسی ارشد
سیده سادی میرناصری بررسی اثر pH روی رشد سلولی، پایداری و کارآیی باکتری Pseudomonas fluorescens علیه بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/11
جباری فر مصطفی بررسی تاثیر دو باکتریUTPF5 Pseudomonas fluorescens وAzospirillum brasilense بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در سویا کارشناسی ارشد
فرجی معصومه برهم‌‌‌کنشTrichoderma atroviride p1و سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Rhizoctoniasolani و نقش این برهمکنش در بیان ژن بیوسنتز سیانید هیدروژن
خجسته پشتیری معین اثر برخی باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum گیاه سیب زمینی و بررسی مکانیسم اثر آنها کارشناسی ارشد
امیدواری مهتاب استفاده از سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیولوژیک قارچ Fusarium oxysporum عامل پژمردگی گیاه لوبیا و بررسی برخی متابولیت های ضد قارچی آنها کارشناسی ارشد
حاج ملک زنجانی مهسا بررسی کلونیزاسیون ریشه کلزا توسط Pseudomonas fluorescens و نقش آن در کنترل Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه کارشناسی ارشد
معرف زاده ناهید بررسی اثر برخی عوامل زراعی بر ساختار و تنوع جامعه باکتریایی سودومونادها با استفاده از PCR-DGGE
باقری نگار تاثیر استرین Pseudomonas fluorescens UTPF5 بر فعالیت و بیماری حاصل از نماتد Meloidogyne javanica مولد گره ریشه گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
حسین زاده فومشی هدی بررسی سطوح آنزیم های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در برهمکنش برخی ارقام گندم و باکتری Pseudomonasfluorescens UTP100 علیه قارچ Fusariumculmorum کارشناسی ارشد
فلاح زاده ممقانی وحید بررسی نقش برخی از سودوموناسهای فلورسنت در ایجاد مقاومت القایی علیه بیماری لکه زاویه ای پنبه با عامل malvacearum Xanthomonas axonopodis pv. کارشناسی ارشد
فلاح زاده ممقانی وحید برهمکنش الیسیتور باکتری Xanthomonas axonopodis با پروتئین گیرنده Arabidopsis thaliana و نقش آن در تحریک مقاومت گیاه
فلاح زاده ممقانی وحید بررسی نقش برخی از سودوموناسهای فلورسنت در ایجاد مقاومت القایی علیه بیماری لکه زاویه ای پنبه با عامل malvacearum Xanthomonas axonopodis pv. کارشناسی ارشد
ملیحه وحیدی نسب بهینه سازی تولید لیپوپپتیدهای حلقوی توسط Bacillus subtilis و اثر آنها علیه قارچ Aspergillus spp. و آفت Ectomyelois ceratoniae روی میوه انار کارشناسی ارشد دانلود 1396/2/26
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل بیولوژیک در بیماری شناسی گیاهی 7110092 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت بیماری های گیاهی 7110029 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/01 (15:00 - 16:00) ترم دوم 1396
باکتری شناسی گیاهی 7110266 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
باکتری شناسی گیاهی 7110266 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1395/10/19 | 15:30 - 17:00 ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه