اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالهادی حسین زاده

عبدالهادی حسین زاده

عبدالهادی حسین زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راکعی آیدا بررسی برخی الگوهای تغییر DNA گیاه نخود در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد
طاعی آذر بررسی اثرات ژنوتیپ ، محیط کشت وریز نمونه برپینه زایی وباز زایی در کلزا و سویا کارشناسی ارشد
برنوسی ایرج تجزیه ژنتیکی و گزینش QTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) در گندم
راحمی اردکانی اسماء بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد
ابراهیمی اسماعیل بررسی برخی فاکتورهای آغازکننده مسیرهای مختلف ریخت زایی درون شیشه ای ( کشت بافت )
عرب نژاد اعظم بررسی ژنتیک و ترکیب پذیری برای عملکرد و اجزاء عملکرد در کلزا کارشناسی ارشد
سروری اکبر القای بهترین کالوس زایی وباز زایی در چندین بافت نیشکر (S. offic in aruml) کارشناسی ارشد
سلطانی الهام برخی تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی تعدادی از ژنوتیپ های لوبیا تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
کریم زاده الهه ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا به کنه دو نقطه ای در مراحل مختلف رشد کارشناسی ارشد
کامرانفر ایمان بررسـی پارامتـرهای پایـداری عملکرد امیـد بخش جو اقلیـم سـرد و ارزیـابی صفات مختلف مـرتبـط کارشناسی ارشد
نعمتی امیر ارزیابی ژنتیکی مقاومت به کنه دونقطه ای(Tetranychus urticae) در لوبیا کارشناسی ارشد
احکامی امیرحسین استفاده از نشانگرهای AFLP در بررسی تنـوع ژنتیـکی گنــدم دوروم (Triticum durum) کارشناسی ارشد
نوربخش امیرحسین بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در لاینهای پیشرفته گندم دوروم کارشناسی ارشد
احمدزاده بهاره واکنش برخی از لاین های پیشرفته سویا به پوسیدگی ذغالی کارشناسی ارشد
محمدی نرگسی بهروز الگوی بیان ژن های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه جو کارشناسی ارشد
بهرامی پوریا مقایسه جمعیت بیمارگر بلاست مرکبات در کشت مخلوط شبدر و مرکبات و باغات مرکبات در گیلان و مازندران کارشناسی ارشد
همدانیان پوریا بررسی مقاومت به شته روسی در مراحل مختلف رشدی گندم نان کارشناسی ارشد
میری تراب ارزیابی لاین های مختلف گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدود آبی کارشناسی ارشد
نجفی میرک توحید بررسی ژنتیکی مقاومت گندم به سن (E.integriceps) کارشناسی ارشد
نجفی میرک توحید بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در گندم
شعبانی جلال The expression of defense genes related to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) in the common bean (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
کلهری جواد بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان کارشناسی ارشد
سلطانلو حسن تجزیه ژنتیکی مقاومت به زنگ زرد در گندم کارشناسی ارشد
مقدم حسین اثر زمان و روش کود دهی نیتروژن ( اوره) بر رشد ونمو، عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم دانه‌ای
مصطفوی خداداد مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (.E. integriceps Put.) در گندم نان کارشناسی ارشد
چوکان رجب شناسائی و تعیین گروه‌های هتروتیک وتنوع ژنتیکی لاین‌های ایرانی ذرت
عزیزی نژاد رضا بررسی تجزیه پایداری و پلی مورفیسم با استفاده از RAPD-PCR در شانزده ژنوتیپ گلرنگ تحت شرایط نرمال رطوبتی و تنش خشکی کارشناسی ارشد
طهماسبی زهرا مطالعه نحوه توارث مقاومت به کنه دو نقطه‌ای ( Tetranychus urticae ) در لوبیا کارشناسی ارشد
طهماسبی زهرا مطالعه دفاع مستقیم و غیر مستقیم ارقام لوبیا در برابر کنه دولکه ای (Tetranychus urticae)
رمضانپور ساناز بررسی ژنتیکی برخی ازصفات مهم مورفورلوژیکی و زراعتی با عملکرد دانه و الیاف در ارقام گلانولس پنبه( Gossypium hirsutum) ازطریق روشهای آماری چند متغیره کارشناسی ارشد
رشیدی منفرد سجاد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP کارشناسی ارشد
آذری نصرآباد علی تجزیه به عاملها در ارقام هیبرید ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
ایزانلو علی تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام تجارتی سویا کارشناسی ارشد
سیفی نژاد علی غربال مولکولی ایزوله های بومی باکتری باسیلوس تورینجینسیس مؤثر بر راسته بالپولکداران براساس ژن های cry و vip کارشناسی ارشد
مرادی علی واکنشهای فیزیولوژیکی ماش به تنشهای شدید و خفیف خشکی در مراحل مختلف رشدی کارشناسی ارشد
نصراله نژاد قمی علی اصغر ارزیابی ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای در گندم نان
جاوید فر فرزاد بررسی پتانسیل کال زائی و با ززائی ارقام یونجه ها ی ایرانی کارشناسی ارشد
علائی مقدم فرزاد بررسی بیان نسبی ژن‌های FDS, IDI, HDR و GDS در مسیر تولید Artemisinin در گونه‌های مختلف Artemisia کارشناسی ارشد
شاه منصوری فروغ پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی c2h2 در پروموتورژن های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
شاه منصوری فروغ پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی C2H2 در پروموتر ژن‌های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
فاتحی فواد ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E. integriceps Put ) در گندم کارشناسی ارشد
فاتحی فواد بررسی پاسخ به تنش شوری طولانی مدت در جنس هوردوم (Hordeum ) با استفاده از پروتئومیکس
پورابراهیم قربان جداسازی و توالی یابی پروموتر ژن CPRدخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در درمنه(Artemisia annua) کارشناسی ارشد
قاسمی یزدی کمال بررسی چند شکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند( Gossypiumhirsutuml) با استفاده از تکنیک RAPD -PCR کارشناسی ارشد
اصغری متین بررسی تولید و بیان آرتمیزینین در گونه های مختلف آرتمیزیای ایران کارشناسی ارشد
کمالی زاده مجاهد تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی گندم نان درشرایط نرمال و محدود آبی کارشناسی ارشد
حسام زاده حجاری محسن بهبود کیفیت گیاه یونجه از نظر صفت نفخ زایی با استفاده از مهندسی ژنتیک
چهارباغی محمد مطالعه غیرفعال سازی آنزیم لیپاز جرم گندم توسط مایکروویو و همبستگی آن با رطوبت کارشناسی ارشد
ضابط محمد بررسی صفات مورفولوژیکی و کمی تحت دو شرایط آبیاری معمول ومحدود ورابطه آنها با عملکرد در ژنوتیپ های ماش کارشناسی ارشد
قنبری محمد بررسی مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش کارشناسی ارشد
دهنوی محمدجواد مطالعه ژنتیکی مقاومت به جوانـه زنی قبل از برداشـت در گنـدم نـان کارشناسی ارشد
نظری محمدجواد بیان دائم آنتی ژن PA از باکتری باسیلوس آنتراسیس در گیاه یونجه (medicagosativa) کارشناسی ارشد
قادری محمدقادر بررسی و مکان یابی برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum)
رمرودی خسته دل محمود تأثیر تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی, سیستم های خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن) بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای
باقری معصومه بررسی رابطه چند ژن کاندیدا با ورم پستان بالینی، معیار سلول¬های بدنی و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی
خضری عفراوی منصور ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران کارشناسی ارشد
رضایی مهدی نحوه ی تنظیم بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز مورفین در برخی گونه های جنس Papaver
میر آخورلی ندا بررسی تنوع صفات کمی و رابطه آنها با عملکرد در شرایط دیم و آبی و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در گندم دو روم کارشناسی ارشد
طاهری هنگامه بررسی پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از پروتئومیکس
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه