اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالهادی حسین زاده

عبدالهادی حسین زاده

عبدالهادی حسین زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهاره احمدزاده واکنش برخی از لاین های پیشرفته سویا به پوسیدگی ذغالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
بهاره احمدزاده واکنش برخی از لاین های پیشرفته سویا به پوسیدگی ذغالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
راکعی آیدا بررسی برخی الگوهای تغییر DNA گیاه نخود در واکنش به تنش سرما کارشناسی ارشد
طاعی آذر بررسی اثرات ژنوتیپ ، محیط کشت وریز نمونه برپینه زایی وباز زایی در کلزا و سویا کارشناسی ارشد
برنوسی ایرج تجزیه ژنتیکی و گزینش QTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) در گندم
راحمی اردکانی اسماء بررسی مولکولی کیفیت پروتئین ذخیره ای دانه در نمونه لوبیاهای سفید، قرمزو چیتی کارشناسی ارشد
ابراهیمی اسماعیل بررسی برخی فاکتورهای آغازکننده مسیرهای مختلف ریخت زایی درون شیشه ای ( کشت بافت )
عرب نژاد اعظم بررسی ژنتیک و ترکیب پذیری برای عملکرد و اجزاء عملکرد در کلزا کارشناسی ارشد
سروری اکبر القای بهترین کالوس زایی وباز زایی در چندین بافت نیشکر (S. offic in aruml) کارشناسی ارشد
سلطانی الهام برخی تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی تعدادی از ژنوتیپ های لوبیا تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
کریم زاده الهه ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا به کنه دو نقطه ای در مراحل مختلف رشد کارشناسی ارشد
کامرانفر ایمان بررسـی پارامتـرهای پایـداری عملکرد امیـد بخش جو اقلیـم سـرد و ارزیـابی صفات مختلف مـرتبـط کارشناسی ارشد
محمدرضا ایمانی تجزیه ژنتیکی زمان گلدهی و بیان ژن FT در برخی از لاین های کاهو ایرانی(Lactuca sativa L. ) دکتری دانلود 1395/11/27
نعمتی امیر ارزیابی ژنتیکی مقاومت به کنه دونقطه ای(Tetranychus urticae) در لوبیا کارشناسی ارشد
احکامی امیرحسین استفاده از نشانگرهای AFLP در بررسی تنـوع ژنتیـکی گنــدم دوروم (Triticum durum) کارشناسی ارشد
نوربخش امیرحسین بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در لاینهای پیشرفته گندم دوروم کارشناسی ارشد
ایرج برنوسی تجزیه ژنتیکی و گزینش QTL های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) در گندم دکتری دانلود 1383
احمدزاده بهاره واکنش برخی از لاین های پیشرفته سویا به پوسیدگی ذغالی کارشناسی ارشد
پوریا بهرامی مقایسه جمعیت بیمارگر بلاست مرکبات در کشت مخلوط شبدر و مرکبات و باغات مرکبات در گیلان و مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمدی نرگسی بهروز الگوی بیان ژن های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه جو کارشناسی ارشد
بهرامی پوریا مقایسه جمعیت بیمارگر بلاست مرکبات در کشت مخلوط شبدر و مرکبات و باغات مرکبات در گیلان و مازندران کارشناسی ارشد
همدانیان پوریا بررسی مقاومت به شته روسی در مراحل مختلف رشدی گندم نان کارشناسی ارشد
قربان پورابراهیم جداسازی و توالی یابی پروموتر ژن CPRدخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در درمنه(Artemisia annua) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
میری تراب ارزیابی لاین های مختلف گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدود آبی کارشناسی ارشد
نجفی میرک توحید بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در گندم
نجفی میرک توحید بررسی ژنتیکی مقاومت گندم به سن (E.integriceps) کارشناسی ارشد
فرزاد جاوید فر بررسی پتانسیل کال زائی و با ززائی ارقام یونجه ها ی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرزاد جاوید فر بررسی پتانسیل کال زائی و با ززائی ارقام یونجه ها ی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1375
سمیه جعفری Biochemical and molecular response some sensitive and tolerante Bean Genotype under drought stress کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
شعبانی جلال The expression of defense genes related to two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) in the common bean (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
کلهری جواد بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان کارشناسی ارشد
محمد چهارباغی مطالعه غیرفعال سازی آنزیم لیپاز جرم گندم توسط مایکروویو و همبستگی آن با رطوبت کارشناسی ارشد دانلود 1385
رجب چوکان شناسائی و تعیین گروه‌های هتروتیک وتنوع ژنتیکی لاین‌های ایرانی ذرت دکتری دانلود 1383
محسن حسام زاده حجاری بهبود کیفیت گیاه یونجه از نظر صفت نفخ زایی با استفاده از مهندسی ژنتیک دکتری دانلود 1383
محسن حسام زاده حجاری بهبود کیفیت گیاه یونجه از نظر صفت نفخ زایی با استفاده از مهندسی ژنتیک دکتری دانلود 1383
سلطانلو حسن تجزیه ژنتیکی مقاومت به زنگ زرد در گندم کارشناسی ارشد
مقدم حسین اثر زمان و روش کود دهی نیتروژن ( اوره) بر رشد ونمو، عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم دانه‌ای
حسن حسن آبادی شناسایی ژن های مقاوم به ویروس Y در برخی از رقم های تجاری و کلون های پیشرفته سیب زمینی دکتری دانلود 1395/6/23
حسن حسن آبادی شناسایی ژن های مقاوم به ویروس Y در برخی از رقم های تجاری و کلون های پیشرفته سیب زمینی دکتری دانلود 1395/6/23
مصطفوی خداداد مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (.E. integriceps Put.) در گندم نان کارشناسی ارشد
محمدجواد دهنوی مطالعه ژنتیکی مقاومت به جوانـه زنی قبل از برداشـت در گنـدم نـان کارشناسی ارشد دانلود 1384
چوکان رجب شناسائی و تعیین گروه‌های هتروتیک وتنوع ژنتیکی لاین‌های ایرانی ذرت
سجاد رشیدی منفرد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/18
عزیزی نژاد رضا بررسی تجزیه پایداری و پلی مورفیسم با استفاده از RAPD-PCR در شانزده ژنوتیپ گلرنگ تحت شرایط نرمال رطوبتی و تنش خشکی کارشناسی ارشد
ساناز رمضانپور بررسی ژنتیکی برخی ازصفات مهم مورفورلوژیکی و زراعتی با عملکرد دانه و الیاف در ارقام گلانولس پنبه( Gossypium hirsutum) ازطریق روشهای آماری چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1379
ساناز رمضانپور بررسی ژنتیکی برخی ازصفات مهم مورفورلوژیکی و زراعتی با عملکرد دانه و الیاف در ارقام گلانولس پنبه( Gossypium hirsutum) ازطریق روشهای آماری چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1379
طهماسبی زهرا مطالعه دفاع مستقیم و غیر مستقیم ارقام لوبیا در برابر کنه دولکه ای (Tetranychus urticae)
طهماسبی زهرا مطالعه نحوه توارث مقاومت به کنه دو نقطه‌ای ( Tetranychus urticae ) در لوبیا کارشناسی ارشد
رمضانپور ساناز بررسی ژنتیکی برخی ازصفات مهم مورفورلوژیکی و زراعتی با عملکرد دانه و الیاف در ارقام گلانولس پنبه( Gossypium hirsutum) ازطریق روشهای آماری چند متغیره کارشناسی ارشد
رشیدی منفرد سجاد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP کارشناسی ارشد
اکبر سروری القای بهترین کالوس زایی وباز زایی در چندین بافت نیشکر (S. offic in aruml) کارشناسی ارشد دانلود 1374
اکبر سروری القای بهترین کالوس زایی وباز زایی در چندین بافت نیشکر (S. offic in aruml) کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی سیفی نژاد غربال مولکولی ایزوله های بومی باکتری باسیلوس تورینجینسیس مؤثر بر راسته بالپولکداران براساس ژن های cry و vip کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی سیفی نژاد غربال مولکولی ایزوله های بومی باکتری باسیلوس تورینجینسیس مؤثر بر راسته بالپولکداران براساس ژن های cry و vip کارشناسی ارشد دانلود 1386
الهام سلطانی برخی تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی تعدادی از ژنوتیپ های لوبیا تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
الهام سلطانی برخی تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی تعدادی از ژنوتیپ های لوبیا تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
حسن سلطانلو تجزیه ژنتیکی مقاومت به زنگ زرد در گندم کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن سلطانلو تجزیه ژنتیکی مقاومت به زنگ زرد در گندم کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد ضابط بررسی صفات مورفولوژیکی و کمی تحت دو شرایط آبیاری معمول ومحدود ورابطه آنها با عملکرد در ژنوتیپ های ماش کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد ضابط بررسی صفات مورفولوژیکی و کمی تحت دو شرایط آبیاری معمول ومحدود ورابطه آنها با عملکرد در ژنوتیپ های ماش کارشناسی ارشد دانلود 1380
آذر طاعی بررسی اثرات ژنوتیپ ، محیط کشت وریز نمونه برپینه زایی وباز زایی در کلزا و سویا کارشناسی ارشد دانلود 1377
آذر طاعی بررسی اثرات ژنوتیپ ، محیط کشت وریز نمونه برپینه زایی وباز زایی در کلزا و سویا کارشناسی ارشد دانلود 1377
یاسر عبیدی Study of relation between co-regulation and co-expression of antiporter Na+/H+ genes in salinity resistance and sensitive cultivars of barley کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
رضا عزیزی نژاد بررسی تجزیه پایداری و پلی مورفیسم با استفاده از RAPD-PCR در شانزده ژنوتیپ گلرنگ تحت شرایط نرمال رطوبتی و تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1383
آذری نصرآباد علی تجزیه به عاملها در ارقام هیبرید ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
ایزانلو علی تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام تجارتی سویا کارشناسی ارشد
سیفی نژاد علی غربال مولکولی ایزوله های بومی باکتری باسیلوس تورینجینسیس مؤثر بر راسته بالپولکداران براساس ژن های cry و vip کارشناسی ارشد
مرادی علی واکنشهای فیزیولوژیکی ماش به تنشهای شدید و خفیف خشکی در مراحل مختلف رشدی کارشناسی ارشد
نصراله نژاد قمی علی اصغر ارزیابی ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای در گندم نان
جاوید فر فرزاد بررسی پتانسیل کال زائی و با ززائی ارقام یونجه ها ی ایرانی کارشناسی ارشد
علائی مقدم فرزاد بررسی بیان نسبی ژن‌های FDS, IDI, HDR و GDS در مسیر تولید Artemisinin در گونه‌های مختلف Artemisia کارشناسی ارشد
شاه منصوری فروغ پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی c2h2 در پروموتورژن های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
شاه منصوری فروغ پیش بینی توالی اتصال یک عامل رونویسی از خانواده انگشت روی C2H2 در پروموتر ژن‌های هدف گیاه برنج تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد
فاتحی فواد بررسی پاسخ به تنش شوری طولانی مدت در جنس هوردوم (Hordeum ) با استفاده از پروتئومیکس
فاتحی فواد ارزیابی و بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E. integriceps Put ) در گندم کارشناسی ارشد
کمال قاسمی یزدی بررسی چند شکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند( Gossypiumhirsutuml) با استفاده از تکنیک RAPD -PCR کارشناسی ارشد دانلود 1378
کمال قاسمی یزدی بررسی چند شکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند( Gossypiumhirsutuml) با استفاده از تکنیک RAPD -PCR کارشناسی ارشد دانلود 1378
پورابراهیم قربان جداسازی و توالی یابی پروموتر ژن CPRدخیل در بیوسنتز آرتمیزینین در درمنه(Artemisia annua) کارشناسی ارشد
محمد قنبری بررسی مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان کامرانفر بررسـی پارامتـرهای پایـداری عملکرد امیـد بخش جو اقلیـم سـرد و ارزیـابی صفات مختلف مـرتبـط کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان کامرانفر بررسـی پارامتـرهای پایـداری عملکرد امیـد بخش جو اقلیـم سـرد و ارزیـابی صفات مختلف مـرتبـط کارشناسی ارشد دانلود 1384
الهه کریم زاده ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های لوبیا به کنه دو نقطه ای در مراحل مختلف رشد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
جواد کلهری بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1381
جواد کلهری بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1381
قاسمی یزدی کمال بررسی چند شکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند( Gossypiumhirsutuml) با استفاده از تکنیک RAPD -PCR کارشناسی ارشد
مجاهد کمالی زاده تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی گندم نان درشرایط نرمال و محدود آبی کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
مجاهد کمالی زاده تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی گندم نان درشرایط نرمال و محدود آبی کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
اصغری متین بررسی تولید و بیان آرتمیزینین در گونه های مختلف آرتمیزیای ایران کارشناسی ارشد
کمالی زاده مجاهد تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی گندم نان درشرایط نرمال و محدود آبی کارشناسی ارشد
حسام زاده حجاری محسن بهبود کیفیت گیاه یونجه از نظر صفت نفخ زایی با استفاده از مهندسی ژنتیک
چهارباغی محمد مطالعه غیرفعال سازی آنزیم لیپاز جرم گندم توسط مایکروویو و همبستگی آن با رطوبت کارشناسی ارشد
ضابط محمد بررسی صفات مورفولوژیکی و کمی تحت دو شرایط آبیاری معمول ومحدود ورابطه آنها با عملکرد در ژنوتیپ های ماش کارشناسی ارشد
قنبری محمد بررسی مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش کارشناسی ارشد
دهنوی محمدجواد مطالعه ژنتیکی مقاومت به جوانـه زنی قبل از برداشـت در گنـدم نـان کارشناسی ارشد
نظری محمدجواد بیان دائم آنتی ژن PA از باکتری باسیلوس آنتراسیس در گیاه یونجه (medicagosativa) کارشناسی ارشد
قادری محمدقادر بررسی و مکان یابی برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum)
بهروز محمدی نرگسی الگوی بیان ژن های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه جو کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
رمرودی خسته دل محمود تأثیر تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی, سیستم های خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن) بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای
تراب میری ارزیابی لاین های مختلف گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدود آبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
تراب میری ارزیابی لاین های مختلف گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدود آبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
ندا میر آخورلی بررسی تنوع صفات کمی و رابطه آنها با عملکرد در شرایط دیم و آبی و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در گندم دو روم کارشناسی ارشد دانلود 1380
ندا میر آخورلی بررسی تنوع صفات کمی و رابطه آنها با عملکرد در شرایط دیم و آبی و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در گندم دو روم کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی مرادی واکنشهای فیزیولوژیکی ماش به تنشهای شدید و خفیف خشکی در مراحل مختلف رشدی کارشناسی ارشد دانلود 1384
خداداد مصطفوی مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (.E. integriceps Put.) در گندم نان کارشناسی ارشد دانلود 1381
خداداد مصطفوی مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (.E. integriceps Put.) در گندم نان کارشناسی ارشد دانلود 1381
باقری معصومه بررسی رابطه چند ژن کاندیدا با ورم پستان بالینی، معیار سلول¬های بدنی و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی
مائده مغانی واکنش ژنوتیپ های مختلف یونجه به سرخرطومی برگ یونجه(Hypera postica ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
حسین مقدم اثر زمان و روش کود دهی نیتروژن ( اوره) بر رشد ونمو، عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم دانه‌ای دکتری دانلود 1384
خضری عفراوی منصور ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران کارشناسی ارشد
رضایی مهدی نحوه ی تنظیم بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز مورفین در برخی گونه های جنس Papaver
توحید نجفی میرک بررسی ژنتیکی مقاومت گندم به سن (E.integriceps) کارشناسی ارشد دانلود 1376
توحید نجفی میرک بررسی ژنتیکی مقاومت گندم به سن (E.integriceps) کارشناسی ارشد دانلود 1376
میر آخورلی ندا بررسی تنوع صفات کمی و رابطه آنها با عملکرد در شرایط دیم و آبی و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در گندم دو روم کارشناسی ارشد
علی اصغر نصراله نژاد قمی ارزیابی ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای در گندم نان دکتری دانلود 1383
محمدجواد نظری بیان دائم آنتی ژن PA از باکتری باسیلوس آنتراسیس در گیاه یونجه (medicagosativa) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
محمدجواد نظری بیان دائم آنتی ژن PA از باکتری باسیلوس آنتراسیس در گیاه یونجه (medicagosativa) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
امیر نعمتی ارزیابی ژنتیکی مقاومت به کنه دونقطه ای(Tetranychus urticae) در لوبیا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
امیر نعمتی ارزیابی ژنتیکی مقاومت به کنه دونقطه ای(Tetranychus urticae) در لوبیا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
امیرحسین نوربخش بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در لاینهای پیشرفته گندم دوروم کارشناسی ارشد دانلود 1384
پوریا همدانیان بررسی مقاومت به شته روسی در مراحل مختلف رشدی گندم نان کارشناسی ارشد دانلود 1384
طاهری هنگامه بررسی پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از پروتئومیکس
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه