اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اکبر نظری سامانی

علی اکبر نظری سامانی

علی اکبر نظری سامانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتح آبادی ابوالحسن برآورد عدم قطعیت روش منشأیابی رسوب (مطالعه موردی: زیر حوضه زیدشت- فشندک طالقان)
گلیوری احمد پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش بادی و مولد گرد و غبار محلی مطالعه موردی منطقه مکرش شهرستان گرمسار کارشناسی ارشد
علی آذره بررسی شاخص‌های موثر آب وکاربری اراضی در تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس چارچوب DPSIR کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/04
علی آذره بررسی شاخص‌های موثر آب وکاربری اراضی در تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس چارچوب DPSIR کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/04
امید اسدی نلیوان تعیین معیارها و شاخص های پایداری حوزه آبخیز با استفاده از روش IUCN (مطالعه موردی: طالقان – زیدشت1) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/16
امید اسدی نلیوان تعیین معیارها و شاخص های پایداری حوزه آبخیز با استفاده از روش IUCN (مطالعه موردی: طالقان – زیدشت1) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/16
اسدی نلیوان امید تعیین معیارها و شاخص های پایداری حوزه آبخیز با استفاده از روش IUCN (مطالعه موردی: طالقان – زیدشت1) کارشناسی ارشد
رحمتی امید بررسی وضعیت کمی و مکان یابی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه - دهگلان) کارشناسی ارشد
آرمان انارکی بررسی روش های ریزمقیاس نمایی داده های سنجنده های بارش (مطالعه موردی: دامته جنوبی البرز مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
آرمان انارکی بررسی روش های ریزمقیاس نمایی داده های سنجنده های بارش (مطالعه موردی: دامته جنوبی البرز مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
علیرضا اولیایی بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/20
علیرضا اولیایی بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/20
علیرضا اولیایی بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/20
علیرضا اولیایی بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/20
علیرضا اولیایی بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/20
لیلا بیابانی تعیین منشأ رسوبات تپه‌های ماسه‌ای ایجاد شده در حاشیه غربی دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
جواد بزرافشان تعیین روند تغییر رخساره های ژئومورفولوژی و تهیه نقشه تغییرات مکانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی:پلایای عقدا) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
جواد بزرافشان تعیین روند تغییر رخساره های ژئومورفولوژی و تهیه نقشه تغییرات مکانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی:پلایای عقدا) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
زرین بهناز تعیین قابلیت مدل RUSLE-3D به منظور برآورد پتانسیل و شدت فرسایش (بررسی موردی: حوزه آبخیز فشند) کارشناسی ارشد
مجید پروین منشایابی رسوبات آبی پشت بندهای اصلاحی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تشان بهبهان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
رضا پهلوان بیدگلی Location allocation of recycling site of solid waste in the city of Karaj using GIS assisted optimization methods دکتری دانلود 1396/06/15
مهدی تازه طبقه بندی دشت سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای مرفومتری و بیوفیزیکی (مطالعه موردی: خضرآبادیزد) دکتری دانلود 1391/04/12
مهدی تازه طبقه بندی دشت سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای مرفومتری و بیوفیزیکی (مطالعه موردی: خضرآبادیزد) دکتری دانلود 1391/04/12
شیرکو جعفری بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
شیرکو جعفری بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
شیرکو جعفری بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
شیرکو جعفری بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
شیرکو جعفری بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
مسعود جعفری زاده ارزیـابی شـدت بیـابان زایی با استـفاده از مـدل IMDPA( مطـالعه موردی: منـطقه ملاثـانی اهواز ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
بزرافشان جواد تعیین روند تغییر رخساره های ژئومورفولوژی و تهیه نقشه تغییرات مکانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی:پلایای عقدا) کارشناسی ارشد
صمدی ارقینی حجت اله بررسی فرسایش پذیری حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان به روش منشأیابی کمّی رسوبات پشت سازه‌های آبخیزداری کارشناسی ارشد
محمد حیدری بررسی اثر زبری (سنگریزه و شخم) و مالچ رسی در کاهش فرسایش خاک توسط باد در دستگاه سنجش فرسایش بادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/16
محمد حیدری بررسی اثر زبری (سنگریزه و شخم) و مالچ رسی در کاهش فرسایش خاک توسط باد در دستگاه سنجش فرسایش بادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/16
محمد حیدری بررسی اثر زبری (سنگریزه و شخم) و مالچ رسی در کاهش فرسایش خاک توسط باد در دستگاه سنجش فرسایش بادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/16
هروی حسام ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی : حوزه آبخیز زیدشت) کارشناسی ارشد
غلامی حمید قابلیت ایزوتوپ ها، عناصر ژئوشیمیایی و کانی شناسی در منشأیابی رسوبات تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: ارگ اشکذر)
شهبازی خسرو Factors Analysis and Determination of Environmental Thresholds of Gully Erosion in the Qasr-e-shirin, Kermanshah, Iran
صدیقه دادفر بررسی رابطه مرفولوژی و مرفومتری تپه های ماسه ای در استقرار گونه تاغ (مطالعه موردی : ارگ یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
نگار درویشی ارزیابی خطرات طبیعی مخروط افکنه با پهنه بندی سیلاب، رسوب و جابجایی آبراهه اصلی (مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان) کارشناسی ارشد دانلود 93/12/03
محمدرضا راهداری طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
محمدرضا راهداری طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
فاطمه رحیمی بررسی اثرات کاربری اراضی بر تخریب خاک با استفاده از شاخص¬های کیفیت خاک (مطالعه موردی: شهریار، استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
امید رحمتی بررسی وضعیت کمی و مکان یابی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه - دهگلان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
امید رحمتی بررسی وضعیت کمی و مکان یابی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه - دهگلان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
امید رحمتی بررسی وضعیت کمی و مکان یابی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه - دهگلان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
قباد رستمی زاد مدل سازی ویژگی های هندسی (ژئومتری) فرسایش خندقی (مطالعه موردی: شهرستان دره شهر) دکتری دانلود 1393/05/13
محمد زارع پیش بینی اثرات آینده تغییر اقلیم و پوشش بر روی شدت و پتانسیل خطر فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) دکتری دانلود 94/7/6
بهناز زرین تعیین قابلیت مدل RUSLE-3D به منظور برآورد پتانسیل و شدت فرسایش (بررسی موردی: حوزه آبخیز فشند) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
بهناز زرین تعیین قابلیت مدل RUSLE-3D به منظور برآورد پتانسیل و شدت فرسایش (بررسی موردی: حوزه آبخیز فشند) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
نصیری زهرا The impact of WEPP model input climate data on erosion and sedimentation in doroudzan’s dam watershed کارشناسی ارشد
علیرضا سپه وند Classification of landforms and determination of solution denudation and solution load in Karstic Watersheds (Case study: The part of watersheds in Lorestan province) دکتری دانلود 1395/04/28
علیرضا سپه وند Classification of landforms and determination of solution denudation and solution load in Karstic Watersheds (Case study: The part of watersheds in Lorestan province) دکتری دانلود 1395/04/28
صبوری راد سیما تعیین سامانه شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی برمبنای رویکرد FUZZY-DPSIR (مطالعه موردی: منطقه بیابانی فیض آباد) کارشناسی ارشد
صیادی لطف آبادی سینا بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی (مطالعه موردی سبزوار) کارشناسی ارشد
جعفری شیرکو بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد
خسرو شهبازی Factors Analysis and Determination of Environmental Thresholds of Gully Erosion in the Qasr-e-shirin, Kermanshah, Iran دکتری دانلود 1395/03/24
سینا صیادی لطف آبادی بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی (مطالعه موردی سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
سینا صیادی لطف آبادی بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی (مطالعه موردی سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
سیما صبوری راد تعیین سامانه شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی برمبنای رویکرد FUZZY-DPSIR (مطالعه موردی: منطقه بیابانی فیض آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/12
سیما صبوری راد تعیین سامانه شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی برمبنای رویکرد FUZZY-DPSIR (مطالعه موردی: منطقه بیابانی فیض آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/12
سیما صبوری راد تعیین سامانه شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی برمبنای رویکرد FUZZY-DPSIR (مطالعه موردی: منطقه بیابانی فیض آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/12
دادفر صدیقه بررسی رابطه مرفولوژی و مرفومتری تپه های ماسه ای در استقرار گونه تاغ (مطالعه موردی : ارگ یزد) کارشناسی ارشد
فتاحی صغری بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای کارشناسی ارشد
حجت اله صمدی ارقینی بررسی فرسایش پذیری حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان به روش منشأیابی کمّی رسوبات پشت سازه‌های آبخیزداری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
حجت اله صمدی ارقینی بررسی فرسایش پذیری حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان به روش منشأیابی کمّی رسوبات پشت سازه‌های آبخیزداری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
محمود صمدی قشلاق چائی بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
محمود صمدی قشلاق چائی بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
محمود صمدی قشلاق چائی بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
منیرالسادات طباطبایی زاده مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPAوMICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی:دشت فخر آباد مهریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
منیرالسادات طباطبایی زاده مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPAوMICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی:دشت فخر آباد مهریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
منیرالسادات طباطبایی زاده مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPAوMICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی:دشت فخر آباد مهریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
منیرالسادات طباطبایی زاده مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPAوMICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی:دشت فخر آباد مهریز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
محمد طهمورث Quantitative evaluation of the effects of biological, biomechanical and mechanical watershed management operations on soil, vegetation, carbon sequestration (Case study: Parood Watershed( دکتری دانلود 1395/06/27
مهسا عبدالشاه نژاد روند تغییر کاربری اراضی و ارتباط آن با نمایه‏های سیمای سرزمین و شبکه سیاستگذاری اراضی (مورد مطالعاتی منطقه ملاثانی اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهسا عبدالشاه نژاد روند تغییر کاربری اراضی و ارتباط آن با نمایه‏های سیمای سرزمین و شبکه سیاستگذاری اراضی (مورد مطالعاتی منطقه ملاثانی اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهسا عبدالشاه نژاد روند تغییر کاربری اراضی و ارتباط آن با نمایه‏های سیمای سرزمین و شبکه سیاستگذاری اراضی (مورد مطالعاتی منطقه ملاثانی اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهسا عبدالشاه نژاد روند تغییر کاربری اراضی و ارتباط آن با نمایه‏های سیمای سرزمین و شبکه سیاستگذاری اراضی (مورد مطالعاتی منطقه ملاثانی اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
آذره علی بررسی شاخص‌های موثر آب وکاربری اراضی در تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس چارچوب DPSIR کارشناسی ارشد
اولیایی علیرضا بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد
سپه وند علیرضا Classification of landforms and determination of solution denudation and solution load in Karstic Watersheds (Case study: The part of watersheds in Lorestan province) دکتری
محمدرضا علی محمدی نافچی The feasibility of the best areas for the construction of wind breakers (A Case Study of Agricultural Land in Semnan Province) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
محمدرضا علی محمدی نافچی The feasibility of the best areas for the construction of wind breakers (A Case Study of Agricultural Land in Semnan Province) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
فاطمه عوض زاده توکلی برآورد میزان گسترش طولی خندق با استفاده از مدل (مطالعه موردی: استان بوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
فاطمه عوض زاده توکلی برآورد میزان گسترش طولی خندق با استفاده از مدل (مطالعه موردی: استان بوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
حمید غلامی قابلیت ایزوتوپ ها، عناصر ژئوشیمیایی و کانی شناسی در منشأیابی رسوبات تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: ارگ اشکذر) دکتری دانلود 1392/03/06
حمید غلامی قابلیت ایزوتوپ ها، عناصر ژئوشیمیایی و کانی شناسی در منشأیابی رسوبات تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: ارگ اشکذر) دکتری دانلود 1392/03/06
رحیمی فاطمه بررسی اثرات کاربری اراضی بر تخریب خاک با استفاده از شاخص¬های کیفیت خاک (مطالعه موردی: شهریار، استان تهران) کارشناسی ارشد
عوض زاده توکلی فاطمه برآورد میزان گسترش طولی خندق با استفاده از مدل (مطالعه موردی: استان بوشهر) کارشناسی ارشد
صغری فتاحی بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
صغری فتاحی بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
صغری فتاحی بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ابوالحسن فتح آبادی برآورد عدم قطعیت روش منشأیابی رسوب (مطالعه موردی: زیر حوضه زیدشت- فشندک طالقان) دکتری دانلود 1392/06/09
محسن فرزین Feasibility study of determining location of submarine springs using geomorphometry indeies of karstic regions and hydrochemistry of coastal waters in Persian Gulf, Bushehr Province دکتری دانلود 1396/06/28
محسن فرزین Feasibility study of determining location of submarine springs using geomorphometry indeies of karstic regions and hydrochemistry of coastal waters in Persian Gulf, Bushehr Province دکتری دانلود 1396/06/28
هیمن فقه حسینی بررسی قابلیت مدل RUSLE3D و تکنیکGIS جهت برآورد خطر فرسایش در حوضه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
هیمن فقه حسینی بررسی قابلیت مدل RUSLE3D و تکنیکGIS جهت برآورد خطر فرسایش در حوضه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
هیمن فقه حسینی بررسی قابلیت مدل RUSLE3D و تکنیکGIS جهت برآورد خطر فرسایش در حوضه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
رستمی زاد قباد مدل سازی ویژگی های هندسی (ژئومتری) فرسایش خندقی (مطالعه موردی: شهرستان دره شهر)
واحد کیانی ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری شهرستان طالقان با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/29
واحد کیانی ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری شهرستان طالقان با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/29
احمد گلیوری پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش بادی و مولد گرد و غبار محلی مطالعه موردی منطقه مکرش شهرستان گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 139106/28
احمد گلیوری پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش بادی و مولد گرد و غبار محلی مطالعه موردی منطقه مکرش شهرستان گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 139106/28
احمد گلیوری پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش بادی و مولد گرد و غبار محلی مطالعه موردی منطقه مکرش شهرستان گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 139106/28
پروین مجید منشایابی رسوبات آبی پشت بندهای اصلاحی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تشان بهبهان) کارشناسی ارشد
حیدری محمد بررسی اثر زبری (سنگریزه و شخم) و مالچ رسی در کاهش فرسایش خاک توسط باد در دستگاه سنجش فرسایش بادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد
زارع محمد پیش بینی اثرات آینده تغییر اقلیم و پوشش بر روی شدت و پتانسیل خطر فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)
طهمورث محمد Quantitative evaluation of the effects of biological, biomechanical and mechanical watershed management operations on soil, vegetation, carbon sequestration (Case study: Parood Watershed(
پروین محمدی (Vulnerability Assessing of Natural Environment and Human Societies to Climate Change (Case Study: Kermanshah کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
پروین محمدی (Vulnerability Assessing of Natural Environment and Human Societies to Climate Change (Case Study: Kermanshah کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
پروین محمدی (Vulnerability Assessing of Natural Environment and Human Societies to Climate Change (Case Study: Kermanshah کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
راهداری محمدرضا طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد
صمدی قشلاق چائی محمود بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد
میترا مریدزاده کاربرد مدل WEPP و سامانه توزیع مکانی آن برای مدل سازی فرسایش و تعیین پارامتر فرسایش پذیری خاک در منطقه زیدشت طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
جعفری زاده مسعود ارزیـابی شـدت بیـابان زایی با استـفاده از مـدل IMDPA( مطـالعه موردی: منـطقه ملاثـانی اهواز ) کارشناسی ارشد
طباطبایی زاده منیرالسادات مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPAوMICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی:دشت فخر آباد مهریز) کارشناسی ارشد
تازه مهدی طبقه بندی دشت سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای مرفومتری و بیوفیزیکی (مطالعه موردی: خضرآبادیزد)
عبدالشاه نژاد مهسا روند تغییر کاربری اراضی و ارتباط آن با نمایه‏های سیمای سرزمین و شبکه سیاستگذاری اراضی (مورد مطالعاتی منطقه ملاثانی اهواز) کارشناسی ارشد
زهرا نصیری The impact of WEPP model input climate data on erosion and sedimentation in doroudzan’s dam watershed کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
فرید نصرالهی تحلیل عوامل زمینی موثر بر گسترش و آستانه های فرسایش خندقی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فرید نصرالهی تحلیل عوامل زمینی موثر بر گسترش و آستانه های فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: حوضه کلوچه شهرستان بیجار) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
درویشی نگار ارزیابی خطرات طبیعی مخروط افکنه با پهنه بندی سیلاب، رسوب و جابجایی آبراهه اصلی (مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان) کارشناسی ارشد
حسام هروی ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی : حوزه آبخیز زیدشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/22
فقه حسینی هیمن بررسی قابلیت مدل RUSLE3D و تکنیکGIS جهت برآورد خطر فرسایش در حوضه طالقان کارشناسی ارشد
کیانی واحد ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری شهرستان طالقان با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین کارشناسی ارشد
محمد هادی واعظی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر شاخص های سیمای سرزمین و شبیه سازی آن در حوزه آبخیز کابل، افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/31
محمد هادی واعظی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر شاخص های سیمای سرزمین و شبیه سازی آن در حوزه آبخیز کابل، افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/31
محمد هادی واعظی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر شاخص های سیمای سرزمین و شبیه سازی آن در حوزه آبخیز کابل، افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/31
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه