اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اکبر نظری سامانی

علی اکبر نظری سامانی

علی اکبر نظری سامانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتح آبادی ابوالحسن برآورد عدم قطعیت روش منشأیابی رسوب (مطالعه موردی: زیر حوضه زیدشت- فشندک طالقان)
گلیوری احمد پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش بادی و مولد گرد و غبار محلی مطالعه موردی منطقه مکرش شهرستان گرمسار کارشناسی ارشد
اسدی نلیوان امید تعیین معیارها و شاخص های پایداری حوزه آبخیز با استفاده از روش IUCN (مطالعه موردی: طالقان – زیدشت1) کارشناسی ارشد
رحمتی امید بررسی وضعیت کمی و مکان یابی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه - دهگلان) کارشناسی ارشد
زرین بهناز تعیین قابلیت مدل RUSLE-3D به منظور برآورد پتانسیل و شدت فرسایش (بررسی موردی: حوزه آبخیز فشند) کارشناسی ارشد
بزرافشان جواد تعیین روند تغییر رخساره های ژئومورفولوژی و تهیه نقشه تغییرات مکانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی:پلایای عقدا) کارشناسی ارشد
صمدی ارقینی حجت اله بررسی فرسایش پذیری حوزه آبخیز حسن ابدال زنجان به روش منشأیابی کمّی رسوبات پشت سازه‌های آبخیزداری کارشناسی ارشد
هروی حسام ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی : حوزه آبخیز زیدشت) کارشناسی ارشد
غلامی حمید قابلیت ایزوتوپ ها، عناصر ژئوشیمیایی و کانی شناسی در منشأیابی رسوبات تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: ارگ اشکذر)
شهبازی خسرو Factors Analysis and Determination of Environmental Thresholds of Gully Erosion in the Qasr-e-shirin, Kermanshah, Iran
نصیری زهرا The impact of WEPP model input climate data on erosion and sedimentation in doroudzan’s dam watershed کارشناسی ارشد
صبوری راد سیما تعیین سامانه شاخص‌های ارزیابی بیابان‌زایی برمبنای رویکرد FUZZY-DPSIR (مطالعه موردی: منطقه بیابانی فیض آباد) کارشناسی ارشد
صیادی لطف آبادی سینا بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی (مطالعه موردی سبزوار) کارشناسی ارشد
جعفری شیرکو بررسی کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: مجموعه مناطق حفاظت شده جاجرود و ورجین) کارشناسی ارشد
دادفر صدیقه بررسی رابطه مرفولوژی و مرفومتری تپه های ماسه ای در استقرار گونه تاغ (مطالعه موردی : ارگ یزد) کارشناسی ارشد
فتاحی صغری بررسی دانه بندی و مرفومتری تپه های ماسه ای ریگ جن با استفاده از تحلیل ویژگی های باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای کارشناسی ارشد
آذره علی بررسی شاخص‌های موثر آب وکاربری اراضی در تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس چارچوب DPSIR کارشناسی ارشد
اولیایی علیرضا بررسی هیدروژئومرفولوژی و پهنه‌بندی مناطق کارستیک در رابطه با پتانسیل منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بجنورد) کارشناسی ارشد
سپه وند علیرضا Classification of landforms and determination of solution denudation and solution load in Karstic Watersheds (Case study: The part of watersheds in Lorestan province) دکتری
رحیمی فاطمه بررسی اثرات کاربری اراضی بر تخریب خاک با استفاده از شاخص¬های کیفیت خاک (مطالعه موردی: شهریار، استان تهران) کارشناسی ارشد
عوض زاده توکلی فاطمه برآورد میزان گسترش طولی خندق با استفاده از مدل (مطالعه موردی: استان بوشهر) کارشناسی ارشد
رستمی زاد قباد مدل سازی ویژگی های هندسی (ژئومتری) فرسایش خندقی (مطالعه موردی: شهرستان دره شهر)
پروین مجید منشایابی رسوبات آبی پشت بندهای اصلاحی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تشان بهبهان) کارشناسی ارشد
حیدری محمد بررسی اثر زبری (سنگریزه و شخم) و مالچ رسی در کاهش فرسایش خاک توسط باد در دستگاه سنجش فرسایش بادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد
زارع محمد پیش بینی اثرات آینده تغییر اقلیم و پوشش بر روی شدت و پتانسیل خطر فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)
طهمورث محمد Quantitative evaluation of the effects of biological, biomechanical and mechanical watershed management operations on soil, vegetation, carbon sequestration (Case study: Parood Watershed(
راهداری محمدرضا طبقه بندی تپه های ماسه ای بر اساس ویژگی های ژئومرفومتریک کارشناسی ارشد
صمدی قشلاق چائی محمود بررسی نقش عومل ژئومرفولوژی درفراوانی چشمه¬های کارستیک درمنطقه البرز مرکزی با استفاده ازGIS کارشناسی ارشد
جعفری زاده مسعود ارزیـابی شـدت بیـابان زایی با استـفاده از مـدل IMDPA( مطـالعه موردی: منـطقه ملاثـانی اهواز ) کارشناسی ارشد
طباطبایی زاده منیرالسادات مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPAوMICD با تاکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی:دشت فخر آباد مهریز) کارشناسی ارشد
تازه مهدی طبقه بندی دشت سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای مرفومتری و بیوفیزیکی (مطالعه موردی: خضرآبادیزد)
عبدالشاه نژاد مهسا روند تغییر کاربری اراضی و ارتباط آن با نمایه‏های سیمای سرزمین و شبکه سیاستگذاری اراضی (مورد مطالعاتی منطقه ملاثانی اهواز) کارشناسی ارشد
درویشی نگار ارزیابی خطرات طبیعی مخروط افکنه با پهنه بندی سیلاب، رسوب و جابجایی آبراهه اصلی (مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان) کارشناسی ارشد
فقه حسینی هیمن بررسی قابلیت مدل RUSLE3D و تکنیکGIS جهت برآورد خطر فرسایش در حوضه طالقان کارشناسی ارشد
کیانی واحد ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری شهرستان طالقان با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه