اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد ابراهیمیان طالشی ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج ( مطالعه موردی: بهشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1386
حامد ابراهیمیان طالشی ‌شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای یک در میان به منظور کاهش آلودگی نیترات دکتری دانلود 1390/08/30
میثم ابراهیم پور ارزیابی عملکرد مدل های SIMETAW و AquaCrop در برآورد تبخیر تعرق پتانسیل در شرایط موجود و سناریوهای محتمل تغییر اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/10
کریمی احمد اشتقاق توابع تولید کود- آب در سیستم کود- آبیاری
خالد احمدالی توسعه مدل انتقال آب مجازی برای اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از آب کشاورزی در کشور دکتری دانلود 1392/06/30
خالد احمدالی ارزیابی سیستم آبیاری قطره¬ای در شرایط کاربرد آب شور و بررسی کنترل گرفتگی قطره¬چکان¬ها تحت مدیریت های مختلف اسید شویی و آب مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
حسام آریان پور تأثیر دست خوردگی خاک بر توابع انتقالی در تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
حسام آریان پور تأثیر دست خوردگی خاک بر توابع انتقالی در تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
حسام آریان پور تأثیر دست خوردگی خاک بر توابع انتقالی در تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
تفویضی ارغوان تصفیه آب خاکستری با استفاده از فناوی های نو مورد مطالعاتی:تصفیه آب خاکستری خوابگاه های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد
بهمن یارقلی بررسی جذب و تجمع کادمیوم در اندام‌های گونه‌های سبزی و صیفی‌ و مدل کردن آن در یک گونه شاخص دکتری دانلود 1387/08/06
حیدری آزاد ارزیابی جریان زیست محیطی با روشهای مختلف با نگرش زه آبهای کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) کارشناسی ارشد
حمدی احمدآباد یاسر Evaluating the performance of irrigation systems for efficient use of water (case study: Plain Moghan) کارشناسی ارشد
عباسی یاسر مقایسه انتقال املاح در دو روش کودآبیاری و کوددهی سنتی در آبیاری جویچه ای ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
مکاری قهرودی اسماعیل ارزیابی سیستم های آبیاری با مفاهیم جدید راندمان کارشناسی ارشد
سارا اسماعیلی ارزیابی مدل Cropwat تحت شرایط مدیریت کم آبیاری, مطالعه موردی: ذرت کارشناسی دانلود 1385
شکرالله اسماعیلی بررسی روشهای مختلف تلفیق آب شور و شیرین روی عملکرد ذرت توزیع و غلظت نمک در منطقه ریشه کارشناسی ارشد دانلود 1379
شکراله اسماعیلی مطالعه لایسیمتری و مدلسازی جذب جبرانی آب توسط ریشه در شرایط تنش توامان خشکی و شوری دکتری دانلود 1391/06/19
شکراله اسماعیلی مطالعه لایسیمتری و مدلسازی جذب جبرانی آب توسط ریشه در شرایط تنش توامان خشکی و شوری دکتری دانلود 1391/06/19
سعید اسمعیل نیا مدیریت سطح ایستابی به منظور افزایش عملکرد گوجه فرنگی و کاهش آب مصـرفـی در اقلیـم کرج کارشناسی ارشد 1383
افشین اشرف زاده کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر از سطح حوضچه های تبخیری کارشناسی ارشد دانلود 1378
اشرف زاده افشین کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر از سطح حوضچه های تبخیری کارشناسی ارشد
زهرا آقاشریعتمداری ارزیابی مدلهای مختلف برآورد تابش کلی خورشید برسطح افقی براساس داده های هواشناسی و با تاکید بر مدل آنگستروم در گستره ایران دکتری دانلود 1390/06/29
زهرا آقاشریعتمداری ارزیابی مدلهای مختلف برآورد تابش کلی خورشید برسطح افقی براساس داده های هواشناسی و با تاکید بر مدل آنگستروم در گستره ایران دکتری دانلود 1390/06/29
زهرا آقاشریعتمداری ارزیابی مدلهای مختلف برآورد تابش کلی خورشید برسطح افقی براساس داده های هواشناسی و با تاکید بر مدل آنگستروم در گستره ایران دکتری دانلود 1390/06/29
رحمانی الهام بررسی کمی تأثیر خشکسالی برعملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی مطالعه تطبیقی روشهای کلاسیک و شبکه عصبی کارشناسی ارشد
حجت امامی تعیین بعضی از ویژگیهای هیدرولیکی و مکانیکی با استفاده از شاخص کیفیت فیزیکی خاک (Si) دکتری دانلود 1387/06/10
روح اللهی ایمان مطالعه برخی جنبه‎های فیزیولوژیک و مولکولی گرامینه‏های چمنی منتخب ایران با تمرکز بر جنس فستوکا به منظور شناسایی چمن کم توقع و مقاوم به خشکی
صداقت دوست امیر تخمین پارامترهای هیدرولیکی و املاح خاک در سیستم زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل‏سازی معکوس کارشناسی ارشد
گنجه امیر ارزیابی یکنواختی کود آبیاری در آبیاری جویچه‌ای کارشناسی ارشد
سجاد امیرحاجلو ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری تحت فشار و ارائه راهکارهای اصلاحی ) مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
رحیمی امیررضا ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع زهکش برای فراهمکردن کشتدوم در خاک‌های شالیزاری کارشناسی ارشد
فهیمه امیری میجان بررسی جریان ترجیحی املاح با استفاده از منحنی های رخنه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
فهیمه امیری میجان بررسی جریان ترجیحی املاح با استفاده از منحنی های رخنه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
فهیمه امیری میجان بررسی جریان ترجیحی املاح با استفاده از منحنی های رخنه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
سمیعی زفرقندی امین مقایسه سامانه‌های آبیاری (زیر سطحی، بارانی و ترکیبی) بر خصوصیات رشدی چمن ورزشی کارشناسی ارشد
محمد رضا امینی زاده تهیه مدل ریاضی جهت بررسی تاثیر محیط خیس شده و تغییرات مکانی نفوذ در شبیه سازی و راندمان آبیاری جویچه ای کارشناسی ارشد دانلود 1382
دست پرچین بیان برآورد تبخیرتعرق و ضرایب گیاهی (Kc) توت فرنگی در محیط گلخانه کارشناسی ارشد
کریمی بختیار ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
بهرام بختیاری برآورد تبخیر تعرق مرجع چمن در مقیاس‌های زمانی کوتاه و به تفکیک شب و روز (مطالعه موردی در اقلیم کرمان) دکتری دانلود 1388/02/16
زهرا بختیاری ارزیابی فنی – اقتصادی سامانه های مختلف زهکشی در زیر کانال های آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/03
نظری بیژن بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (شوری زهاب) کارشناسی ارشد
نظری بیژن مدل سازی پویای شبکه های آبیاری با رویکرد بهره وری آب
عبداللهی بنفشه ارزیابی سالیانه ضریب نرخ بازهوادهی کارشناسی ارشد
مریم بنی هاشمی مدل سازی جذب کادمیوم در آفتابگردان در شرایط شوری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
ساناز بهاری درخشان تعیین نیاز آبی چهار رقم چمن در شرایط اقلیمی کرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
بختیاری بهرام برآورد تبخیر تعرق مرجع چمن در مقیاس‌های زمانی کوتاه و به تفکیک شب و روز (مطالعه موردی در اقلیم کرمان)
رضا بهروز مدیریت استفاده ازآبهای فاضلاب درکشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
قنبریان علویجه بهزاد پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از توزیع اندازه-جرم خردپاره ها کارشناسی ارشد
یارقلی بهمن بررسی جذب و تجمع کادمیوم در اندام‌های گونه‌های سبزی و صیفی‌ و مدل کردن آن در یک گونه شاخص
رهبری پانته آ شبیه‌سازی و ارزیابی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی توسط دو مدل Leachen و Drainmod- N کارشناسی ارشد
شهره پدرام ارزیابی عملکرد آزمون نفوذسنجی در پیش‌بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش‌های مصنوعی در شرایط کاربرد آب و خاک شور کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
محمد پیشگو کاربرد آبهـای غیر متـعارف (شور) در بخش کشاورزی با استفاده از روش آبیاری قطره ای - نواری (Tape) کارشناسی ارشد دانلود 1383
مشهوری نژاد پوریا اثر آبیاری زیرزمینی تراوا و پوشش گیاهی روی آب مصرفی ، عملکرد محصول ، نیترات و شوری در خاک کارشناسی ارشد
مهدی پورآباده یی بررسی تاثیر زبری موضعی بر ضریب اختلاط عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی پورسعیدی استفاده مطمئن از آب آلوده به فلزات سنگین برای آبیاری کلزا به روش آبیاری زیرزمینی در اقلیم کرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی تابع بردبار بهسازی خاک های ریزدانه آلوده به مواد آلی بروش الکترواسمزی دکتری دانلود 1394/06/31
علی تابع بردبار بهسازی خاک های ریزدانه آلوده به مواد آلی بروش الکترواسمزی دکتری دانلود 1394/06/31
علی تابع بردبار بهسازی خاک های ریزدانه آلوده به مواد آلی بروش الکترواسمزی دکتری دانلود 1394/06/31
علی تباری ارزیابی عملکرد SIMDualKC در برآورد تبخیر تعرق گیاهان گندم، ذرت و نیشکر در شرایط فعلی و تغییر اقلیم (2050 - 2020) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
علیرضا توکلی بهبود بهره‌وری آب با بکارگیری مدیریت تلفیقی آبیاری محدود و عملیات زراعی برتر در زراعت غلات دیم دکتری دانلود 1389/06/24
علیرضا توکلی بهبود بهره‌وری آب با بکارگیری مدیریت تلفیقی آبیاری محدود و عملیات زراعی برتر در زراعت غلات دیم دکتری دانلود 1389/06/24
محمد سعید جعفری نجف آبادی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه ذرت به کمک مدل AquaCrop و داده‌های پیش‌بینی‌شده هواشناسی کارشناسی ارشد دانلود 94/06/30
محمد سعید جعفری نجف آبادی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه ذرت به کمک مدل AquaCrop و داده‌های پیش‌بینی‌شده هواشناسی کارشناسی ارشد دانلود 94/06/30
محمد سعید جعفری نجف آبادی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه ذرت به کمک مدل AquaCrop و داده‌های پیش‌بینی‌شده هواشناسی کارشناسی ارشد دانلود 94/06/30
میرنظامی جلال الدین توسعه مدل های برنامه ریزی منابع آب با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کارشناسی ارشد
حمیدرضا جوانی بررسی میزان کاهش آلاینده های موجود در فاضلاب تصفیه شده در سامانه تغذیه مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/3/18
شیخ محمدی یحیی بررسی کارایی زئولیت اصلاح شده و رزین¬های تعویض یونی مصنوعی در حذف نیترات از آبهای آلوده کارشناسی ارشد
مریم حافظ پرست مودت ارزیابی و برنامه ریزی منابع آب در بهره برداری تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
ابراهیمیان طالشی حامد ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج ( مطالعه موردی: بهشهر) کارشناسی ارشد
ابراهیمیان طالشی حامد ‌شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای یک در میان به منظور کاهش آلودگی نیترات
نوذری حامد مدیریت شوری و بهره برداری از زهاب کشاورزی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم
امامی حجت تعیین بعضی از ویژگیهای هیدرولیکی و مکانیکی با استفاده از شاخص کیفیت فیزیکی خاک (Si)
علیخانی مهوار حجت ارزیابی عملکرد صافی های شنی ودیسکی مورد استفاده در آبیاری میکرد، در شرایط استفاده از آب آبیاری با کیفیت پائین کارشناسی ارشد
آزاد حیدری ارزیابی جریان زیست محیطی با روشهای مختلف با نگرش زه آبهای کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
آریان پور حسام تأثیر دست خوردگی خاک بر توابع انتقالی در تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم کارشناسی ارشد
مولوی حسین بررسی اثر سطوح مختلف زهکشی کنترل شده بر عملکرد ذرت علوفه ای و وضعیت کمی و کیفی زهاب کارشناسی ارشد
علیرضا حسن اقلی استفاده از فاضلابهای خانگی و پساب تصفیه خانه ها در آبیاری محصولات کشاورزی و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی دکتری دانلود 1382
یاسر حمدی احمدآباد Evaluating the performance of irrigation systems for efficient use of water (case study: Plain Moghan) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یاسر حمدی احمدآباد Evaluating the performance of irrigation systems for efficient use of water (case study: Plain Moghan) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
جوانی حمیدرضا بررسی میزان کاهش آلاینده های موجود در فاضلاب تصفیه شده در سامانه تغذیه مصنوعی کارشناسی ارشد
نوری حمیده بهینه سازی مدیریت یکپارچه آب و زهاب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی
علیزاده حمزه علی مدل سازی پویای بهره برداری از پساب با رویکرد کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دشت ورامین) دکتری
علیزاده حمزه علی بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
علیزاده حمزه علی بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
احمدالی خالد توسعه مدل انتقال آب مجازی برای اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از آب کشاورزی در کشور
احمدالی خالد ارزیابی سیستم آبیاری قطره¬ای در شرایط کاربرد آب شور و بررسی کنترل گرفتگی قطره¬چکان¬ها تحت مدیریت های مختلف اسید شویی و آب مغناطیسی کارشناسی ارشد
یونس خوشخو برآورد عمق نفوذ یخبندان در خاک و اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: مناطق غرب ایران) دکتری دانلود 1392/06/18
بیان دست پرچین برآورد تبخیرتعرق و ضرایب گیاهی (Kc) توت فرنگی در محیط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
امیررضا رحیمی ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع زهکش برای فراهمکردن کشتدوم در خاک‌های شالیزاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/31
الهام رحمانی بررسی کمی تأثیر خشکسالی برعملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی مطالعه تطبیقی روشهای کلاسیک و شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مصطفی رحیمی جمنانی استفاده از سنجش از دور و منطق فازی برای مدیریت مصرف آب در کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
بهروز رضا مدیریت استفاده ازآبهای فاضلاب درکشاورزی کارشناسی ارشد
سعیدی رضا برآورد حداکثرتخلیه رطوبتی مجاز، طی مراحل رشد گیاه ذرت درمنطقه قزوین بوسیله دستگاه پرومترAP-4 کارشناسی ارشد
کشاورز افشار رضا مطالعه تاثیر تغذیه ارگانیک و رژیم‌های آبیاری بر ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه خار مریم دکتری
شریف نیا رضوان السادات تعیین رابطه ای برای برآورد حجم خاک مرطوب و سطح خیس شده در آبیاری قطره‏ای در اراضی شیبدار کارشناسی ارشد
میثم رمضانی بررسی توزیع رطوبت در خاک‌های مختلف تحت شرایط آبیاری قطره‌ای زیر سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/15
هادی رمضانی توسعه مدل تخصیص بهینه آب در اراضی آبی و دیم جهت افزایش بهره وری اقتصادی دکتری دانلود 1391/06/28
هادی رمضانی اعتدالی بررسی میزان عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با نگرش بر مدیریت آب وخاک (مطالعه ی موردی: واحد میرزا کوچک خان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
پانته آ رهبری شبیه‌سازی و ارزیابی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی توسط دو مدل Leachen و Drainmod- N کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان روح اللهی مطالعه برخی جنبه‎های فیزیولوژیک و مولکولی گرامینه‏های چمنی منتخب ایران با تمرکز بر جنس فستوکا به منظور شناسایی چمن کم توقع و مقاوم به خشکی دکتری دانلود 1393/5/15
مرجان روستایی اصلاح پارامتر عمق خاک قابل استفاده گیاه برای جذب رطوبت و کمی کردن مقدار آب برداشت شده از این عمق کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
قاسم زارعی تبخیر غیر ماندگار از خاک بی پوشش در حضور سطح ایستابی کم عمق دکتری دانلود 1382
آقاشریعتمداری زهرا ارزیابی مدلهای مختلف برآورد تابش کلی خورشید برسطح افقی براساس داده های هواشناسی و با تاکید بر مدل آنگستروم در گستره ایران
بختیاری زهرا ارزیابی فنی – اقتصادی سامانه های مختلف زهکشی در زیر کانال های آبیاری کارشناسی ارشد
سادات حسینی زهرا اثر تنش شوری و کم آبی (آبیاری موضعی PRD) بر عملکرد سویا کارشناسی ارشد
زهرا سادات حسینی اثر تنش شوری و کم آبی (آبیاری موضعی PRD) بر عملکرد سویا کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زهرا سادات حسینی اثر تنش شوری و کم آبی (آبیاری موضعی PRD) بر عملکرد سویا کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمود سادات نوری بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
اسماعیلی سارا ارزیابی مدل Cropwat تحت شرایط مدیریت کم آبیاری, مطالعه موردی: ذرت کارشناسی
پشنک پور سارا مدیریت بهره‏برداری از چاه‏های کشاورزی در اراضی شالیزاری شبکه سفیدرود کارشناسی ارشد
بهاری درخشان ساناز تعیین نیاز آبی چهار رقم چمن در شرایط اقلیمی کرج کارشناسی ارشد
امیرحاجلو سجاد ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری تحت فشار و ارائه راهکارهای اصلاحی ) مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) کارشناسی ارشد
صفایی سحر بررسی کاهش آلودگی نیترات و فسفر در زه¬آب با استفاده از انواع بیوفیلترها کارشناسی ارشد
اسمعیل نیا سعید مدیریت سطح ایستابی به منظور افزایش عملکرد گوجه فرنگی و کاهش آب مصـرفـی در اقلیـم کرج کارشناسی ارشد
لطفی سعید بررسی تغییرات شبانه روزی پارامترهای هواشناسی موثربرتبخیروتعرق دربرداشت های محدود(مطالعه موردی درچندنمونه اقلیمی ایران) کارشناسی ارشد
رضا سعیدی برآورد حداکثرتخلیه رطوبتی مجاز، طی مراحل رشد گیاه ذرت درمنطقه قزوین بوسیله دستگاه پرومترAP-4 کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/10
رضا سعیدی برآورد حداکثرتخلیه رطوبتی مجاز، طی مراحل رشد گیاه ذرت درمنطقه قزوین بوسیله دستگاه پرومترAP-4 کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/10
مسعود سلطانی افزایش بهره وری آب در عدس دیم با بکارگیری مدیریت های آبیاری تکمیلی و تاریخ کاشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مسعود سلطانی افزایش بهره وری آب در عدس دیم با بکارگیری مدیریت های آبیاری تکمیلی و تاریخ کاشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
امین سمیعی زفرقندی مقایسه سامانه‌های آبیاری (زیر سطحی، بارانی و ترکیبی) بر خصوصیات رشدی چمن ورزشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/17
صبحی گیوی سهیلا اثر ورمی کمپوست بر کیفیت نشا، رشد و عملکرد خیار گلخانه ای(Cucumis sativus)در سیستم کشت بدون خاک کارشناسی ارشد
معروف سی وسه مرده بررسی تغییرات نفوذ پذیری قبل ازوبعدازعملیات اصلاحی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد علی شایان بررسی همبستگی عوامل هواشناسی و شاخصهای عملکرد در زراعت نیشکر در منطقه هفت تپه کارشناسی ارشد دانلود 1379
مقدسی بناب شبنم مدیریت آبیاری با آب شور با هدف به حداقل رساندن نیاز آبشویی مطالعه موردی: سویا کارشناسی ارشد
یحیی شیخ محمدی بررسی کارایی زئولیت اصلاح شده و رزین¬های تعویض یونی مصنوعی در حذف نیترات از آبهای آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
علی شیرافروس بـررسی اثـرات کشاورزی و روشهای آبیاری و زهکشی بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینـی (مطالعه مـوردی دشـت قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مائده شریفی راد بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC ) محلول غذایی بر میزان مصرف آب (محلول غذایی) و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/03
مائده شریفی راد بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC ) محلول غذایی بر میزان مصرف آب (محلول غذایی) و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/03
مینا شکیبا بررسی اثر سطح ایستابی بر عمق معادل و برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق شور کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/09
اسماعیلی شکرالله بررسی روشهای مختلف تلفیق آب شور و شیرین روی عملکرد ذرت توزیع و غلظت نمک در منطقه ریشه کارشناسی ارشد
اسماعیلی شکراله مطالعه لایسیمتری و مدلسازی جذب جبرانی آب توسط ریشه در شرایط تنش توامان خشکی و شوری
معصومه شکرالهی بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
مهدی شکرانی بررسی تاثیر روش های مدیریتی بر بهره وری آب باران در زمین های دیم منطقه موردی: شهرستان مرند کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/09
مهدی شکرانی بررسی تاثیر روش های مدیریتی بر بهره وری آب باران در زمین های دیم منطقه موردی: شهرستان مرند کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/09
مهدی شکرانی بررسی تاثیر روش های مدیریتی بر بهره وری آب باران در زمین های دیم منطقه موردی: شهرستان مرند کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/09
پدرام شهره ارزیابی عملکرد آزمون نفوذسنجی در پیش‌بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش‌های مصنوعی در شرایط کاربرد آب و خاک شور کارشناسی ارشد
سهیلا صبحی گیوی اثر ورمی کمپوست بر کیفیت نشا، رشد و عملکرد خیار گلخانه ای(Cucumis sativus)در سیستم کشت بدون خاک کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
ناصر صداقتی ارزیابی عملکرد سیستم های خرد آبیاری موجود (قطره ای و بابلر) در باغهای پسته (مطالعه موردی: منطقه رفسنجان ) کارشناسی ارشد دانلود 1380/09/06
امیر صداقت دوست تخمین پارامترهای هیدرولیکی و املاح خاک در سیستم زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل‏سازی معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سحر صفایی بررسی کاهش آلودگی نیترات و فسفر در زه¬آب با استفاده از انواع بیوفیلترها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
سحر صفایی بررسی کاهش آلودگی نیترات و فسفر در زه¬آب با استفاده از انواع بیوفیلترها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
محمدی کیا صفدر پهنه‌بندی تبخیر-‌‌تعرق استاندارد گیاه ذرت با استفاده از داده‌های زمینی، دورسنجی و تکنیک‌های درون‌یابی در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی- کرج بزرگ) کارشناسی ارشد
هرمز عبادی انتخاب بهینه سیستم آبیاری با استفاده از سیستمهای تصمیم گیری، هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1379
کاویانی عباس بررسی میزان آبشویی نیترات در مزارع مختلف به منظور پیشنهاد روش مـدیــریت منـاسـب کارشناسی ارشد
یاسر عباسی مقایسه انتقال املاح در دو روش کودآبیاری و کوددهی سنتی در آبیاری جویچه ای ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
بنفشه عبداللهی ارزیابی سالیانه ضریب نرخ بازهوادهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمد عبدالله محمد ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی در اراضی صنعت نیشکر – کیلومبار تانزانیا و کنترل ماندابی و شوری با استفاده از مدل DRAINMOD کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
محمد رضا عسگری بررسی اثر زهکش های جمع کننده و اصلی بر ضریب زهکشی (مطالعه موردی واحد امیرکبیر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
محمد رضا عسگری بررسی اثر زهکش های جمع کننده و اصلی بر ضریب زهکشی (مطالعه موردی واحد امیرکبیر) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
تابع بردبار علی بهسازی خاک های ریزدانه آلوده به مواد آلی بروش الکترواسمزی
تباری علی ارزیابی عملکرد SIMDualKC در برآورد تبخیر تعرق گیاهان گندم، ذرت و نیشکر در شرایط فعلی و تغییر اقلیم (2050 - 2020) کارشناسی ارشد
شیرافروس علی بـررسی اثـرات کشاورزی و روشهای آبیاری و زهکشی بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینـی (مطالعه مـوردی دشـت قزوین) کارشناسی ارشد
مروتی علی مطالعه و بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه عسلویه با استفاده از نمونه برداری های میدانی و کاربرد نرم افزار GIS کارشناسی ارشد
ذوالفقاری علی اصغر تعیین منحنی رطوبتی و پخشیدگی آب در خاک با استفاده از منحنی نفوذ یک بعدی آب در ستون خاک
منتظر علی اصغر توسعه یک مدل بهره برداری کانالها مبتنی بر حساسیت سنجی هیدرولیکی سازه های آبیاری
حجت علیخانی مهوار ارزیابی عملکرد صافی های شنی ودیسکی مورد استفاده در آبیاری میکرد، در شرایط استفاده از آب آبیاری با کیفیت پائین کارشناسی ارشد دانلود 1380
توکلی علیرضا بهبود بهره‌وری آب با بکارگیری مدیریت تلفیقی آبیاری محدود و عملیات زراعی برتر در زراعت غلات دیم
حسن اقلی علیرضا استفاده از فاضلابهای خانگی و پساب تصفیه خانه ها در آبیاری محصولات کشاورزی و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی
مسعودی علیرضا امکان سنجی استفاده از پوسته برنج بجای لوله زهکش و پوشش شن و ماسه کارشناسی ارشد
حمزه علی علیزاده بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/20
حمزه علی علیزاده مدل سازی پویای بهره برداری از پساب با رویکرد کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دشت ورامین) دکتری دانلود 1393/03/12
حمزه علی علیزاده مدل سازی پویای بهره برداری از پساب با رویکرد کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دشت ورامین) دکتری دانلود 1393/03/12
حمزه علی علیزاده مدل سازی پویای بهره برداری از پساب با رویکرد کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: دشت ورامین) دکتری دانلود 1393/03/12
فتاح پور فاطمه بومی سازی روش های برآورد دبی زیست محیطی رودخانه کارشناسی ارشد
امیری میجان فهیمه بررسی جریان ترجیحی املاح با استفاده از منحنی های رخنه کارشناسی ارشد
نوید قاجارنیا پساواسنجی نقشه‎های ماهواره‎ای بارش مبتنی بر الگوریتم PERSIANN با استفاده از عوامل فیزیکی مرتبط (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) دکتری دانلود 1394/06/28
نوید قاجارنیا پساواسنجی نقشه‎های ماهواره‎ای بارش مبتنی بر الگوریتم PERSIANN با استفاده از عوامل فیزیکی مرتبط (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) دکتری دانلود 1394/06/28
نوید قاجارنیا پساواسنجی نقشه‎های ماهواره‎ای بارش مبتنی بر الگوریتم PERSIANN با استفاده از عوامل فیزیکی مرتبط (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) دکتری دانلود 1394/06/28
زارعی قاسم تبخیر غیر ماندگار از خاک بی پوشش در حضور سطح ایستابی کم عمق
بهزاد قنبریان علویجه پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از توزیع اندازه-جرم خردپاره ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
بهزاد قنبریان علویجه پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از توزیع اندازه-جرم خردپاره ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
کامی کابوسی بررسی پوسته برنج به منظور پوشش زهکشی لوله ای زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1384
کابوسی کامی بررسی پوسته برنج به منظور پوشش زهکشی لوله ای زیرزمینی کارشناسی ارشد
عباس کاویانی بررسی میزان آبشویی نیترات در مزارع مختلف به منظور پیشنهاد روش مـدیــریت منـاسـب کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوری کریم مطالعه اثرات زهآب بازیافتی زمین های چمن فوتبال و تنش خشکی بر شاخص های رشدی چمن لولیوم پرنه رقم گرس اسلند Lolium perenne L. cv. "GRASSLAND" کارشناسی ارشد
احمد کریمی اشتقاق توابع تولید کود- آب در سیستم کود- آبیاری دکتری دانلود 1384
بختیار کریمی ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
بختیار کریمی ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
رضا کشاورز افشار مطالعه تاثیر تغذیه ارگانیک و رژیم‌های آبیاری بر ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه خار مریم دکتری دانلود 1393/03/24
مهشید گلعلی خانی مطالعه و بررسی تاثیر باکتری های لاکتیکی بر کاهش (Chemical oxygen demand(COD پساب های کارخانجات لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
امیر گنجه ارزیابی یکنواختی کود آبیاری در آبیاری جویچه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/25
سعید لطفی بررسی تغییرات شبانه روزی پارامترهای هواشناسی موثربرتبخیروتعرق دربرداشت های محدود(مطالعه موردی درچندنمونه اقلیمی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ملایی کندلوس مازیار نمونسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرسطحی توسط مدل HYDRUS-2D کارشناسی ارشد
شریفی راد مائده بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC ) محلول غذایی بر میزان مصرف آب (محلول غذایی) و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
ابراهیم پور میثم ارزیابی عملکرد مدل های SIMETAW و AquaCrop در برآورد تبخیر تعرق پتانسیل در شرایط موجود و سناریوهای محتمل تغییر اقلیم کارشناسی ارشد
رمضانی میثم بررسی توزیع رطوبت در خاک‌های مختلف تحت شرایط آبیاری قطره‌ای زیر سطحی کارشناسی ارشد
میرزایی مجید تعیین ضریب تبخیر و تعرق گیاهی در شرایط واقعی برای ذرت و چغندر قند در دشت قزوین و مقایسه آن با روش FAO کارشناسی ارشد
پیشگو محمد کاربرد آبهـای غیر متـعارف (شور) در بخش کشاورزی با استفاده از روش آبیاری قطره ای - نواری (Tape) کارشناسی ارشد
عبدالله محمد محمد ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی در اراضی صنعت نیشکر – کیلومبار تانزانیا و کنترل ماندابی و شوری با استفاده از مدل DRAINMOD کارشناسی ارشد
قربانیان کردآبادی محمد بررسی اثر حاصلخیزی و تراکم خاک بر مقدار ضریب گیاهی ذرت کارشناسی ارشد
محمد مهدی محمدی بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر نرخ جذب کادمیوم و قابلیت پالایش خاک به روش گیاه پالایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
محمد مهدی محمدی بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر نرخ جذب کادمیوم و قابلیت پالایش خاک به روش گیاه پالایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
مسعود محمدی مقایسه اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر الگوی توزیع ریشه، رطوبت و نمک در خاک (مطالعه موردی: گوجه فرنگی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
نحوی نیا محمد جواد The analysis of water productivity and zoning of irrigation efficiencies using new concepts in some watershed of Iran
نحوی نیا محمد جواد تخمین پارامتر های منحنی پیشروی خاک در آبیاری جویچه ای با استفاده از توابع انتقالی کارشناسی ارشد
امینی زاده محمد رضا تهیه مدل ریاضی جهت بررسی تاثیر محیط خیس شده و تغییرات مکانی نفوذ در شبیه سازی و راندمان آبیاری جویچه ای کارشناسی ارشد
عسگری محمد رضا بررسی اثر زهکش های جمع کننده و اصلی بر ضریب زهکشی (مطالعه موردی واحد امیرکبیر) کارشناسی ارشد
جعفری نجف آبادی محمد سعید برنامه‌ریزی آبیاری گیاه ذرت به کمک مدل AquaCrop و داده‌های پیش‌بینی‌شده هواشناسی کارشناسی ارشد
منجزی محمدصادق طراحی سیستم آبیاری زیرسطحی ارزان و کارآمد برای اراضی حاشیه ای کارشناسی ارشد
محمودی محمدعلی تخمین پارامترهای مدل های انتقال املاح با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک
شایان محمد علی بررسی همبستگی عوامل هواشناسی و شاخصهای عملکرد در زراعت نیشکر در منطقه هفت تپه کارشناسی ارشد
صفدر محمدی کیا پهنه‌بندی تبخیر-‌‌تعرق استاندارد گیاه ذرت با استفاده از داده‌های زمینی، دورسنجی و تکنیک‌های درون‌یابی در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی- کرج بزرگ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/02
صفدر محمدی کیا پهنه‌بندی تبخیر-‌‌تعرق استاندارد گیاه ذرت با استفاده از داده‌های زمینی، دورسنجی و تکنیک‌های درون‌یابی در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی- کرج بزرگ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/02
محمدی محمد مهدی بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر نرخ جذب کادمیوم و قابلیت پالایش خاک به روش گیاه پالایی کارشناسی ارشد
سادات نوری محمود بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد
محمدعلی محمودی تخمین پارامترهای مدل های انتقال املاح با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک دکتری دانلود 1390/04/21
محمدعلی محمودی تخمین پارامترهای مدل های انتقال املاح با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک دکتری دانلود 1390/04/21
محمدعلی محمودی تخمین پارامترهای مدل های انتقال املاح با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک دکتری دانلود 1390/04/21
موگویی مرتضی Aquifer Storage and Recovery Management Based on Water Quality Assessment کارشناسی ارشد
روستایی مرجان اصلاح پارامتر عمق خاک قابل استفاده گیاه برای جذب رطوبت و کمی کردن مقدار آب برداشت شده از این عمق کارشناسی ارشد
مجید میرزایی تعیین ضریب تبخیر و تعرق گیاهی در شرایط واقعی برای ذرت و چغندر قند در دشت قزوین و مقایسه آن با روش FAO کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/21
بنی هاشمی مریم مدل سازی جذب کادمیوم در آفتابگردان در شرایط شوری کارشناسی ارشد
حافظ پرست مودت مریم ارزیابی و برنامه ریزی منابع آب در بهره برداری تلفیقی کارشناسی ارشد
نوابیان مریم تخمین هدایت آبی اشباع با استفاده از توابع انتقالی کارشناسی ارشد
نوابیان مریم بهینه‌سازی طراحی و مدیریت کودآبیاری جویچه‌ای برای کاهش آلودگی نیترات
جلال الدین میرنظامی توسعه مدل های برنامه ریزی منابع آب با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
علی مروتی مطالعه و بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه عسلویه با استفاده از نمونه برداری های میدانی و کاربرد نرم افزار GIS کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
سلطانی مسعود افزایش بهره وری آب در عدس دیم با بکارگیری مدیریت های آبیاری تکمیلی و تاریخ کاشت کارشناسی ارشد
محمدی مسعود مقایسه اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر الگوی توزیع ریشه، رطوبت و نمک در خاک (مطالعه موردی: گوجه فرنگی) کارشناسی ارشد
موسوی رحیمی مسعود تا ثیر سوپر جاذب و خشکی دهی قسمتی از ریشه بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا کارشناسی ارشد
علیرضا مسعودی امکان سنجی استفاده از پوسته برنج بجای لوله زهکش و پوشش شن و ماسه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
پوریا مشهوری نژاد اثر آبیاری زیرزمینی تراوا و پوشش گیاهی روی آب مصرفی ، عملکرد محصول ، نیترات و شوری در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1378
سی وسه مرده معروف بررسی تغییرات نفوذ پذیری قبل ازوبعدازعملیات اصلاحی کارشناسی ارشد
شکرالهی معصومه بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
شبنم مقدسی بناب مدیریت آبیاری با آب شور با هدف به حداقل رساندن نیاز آبشویی مطالعه موردی: سویا کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/10
اسماعیل مکاری قهرودی ارزیابی سیستم های آبیاری با مفاهیم جدید راندمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/4
مازیار ملایی کندلوس نمونسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیرسطحی توسط مدل HYDRUS-2D کارشناسی ارشد دانلود 1385
شکیبا مینا بررسی اثر سطح ایستابی بر عمق معادل و برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق شور کارشناسی ارشد
علی اصغر منتظر توسعه یک مدل بهره برداری کانالها مبتنی بر حساسیت سنجی هیدرولیکی سازه های آبیاری دکتری دانلود 1383
محمدصادق منجزی طراحی سیستم آبیاری زیرسطحی ارزان و کارآمد برای اراضی حاشیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمدصادق منجزی طراحی سیستم آبیاری زیرسطحی ارزان و کارآمد برای اراضی حاشیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمدصادق منجزی طراحی سیستم آبیاری زیرسطحی ارزان و کارآمد برای اراضی حاشیه ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
پورآباده یی مهدی بررسی تاثیر زبری موضعی بر ضریب اختلاط عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی کارشناسی ارشد
پورسعیدی مهدی استفاده مطمئن از آب آلوده به فلزات سنگین برای آبیاری کلزا به روش آبیاری زیرزمینی در اقلیم کرج کارشناسی ارشد
شکرانی مهدی بررسی تاثیر روش های مدیریتی بر بهره وری آب باران در زمین های دیم منطقه موردی: شهرستان مرند کارشناسی ارشد
نواب زاده مهرداد گیاه جذبی کادمیوم در شرایط تنش شوری در دو بافت مختلف خاک کارشناسی ارشد
گلعلی خانی مهشید مطالعه و بررسی تاثیر باکتری های لاکتیکی بر کاهش (Chemical oxygen demand(COD پساب های کارخانجات لبنی کارشناسی ارشد
نائینی مهکامه سادات ارزیابی روش های آبیاری و تعیین مناسب ترین سامانه آبیاری در نخیلات کارشناسی ارشد
مسعود موسوی رحیمی تا ثیر سوپر جاذب و خشکی دهی قسمتی از ریشه بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
مسعود موسوی رحیمی تا ثیر سوپر جاذب و خشکی دهی قسمتی از ریشه بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
مسعود موسوی رحیمی تا ثیر سوپر جاذب و خشکی دهی قسمتی از ریشه بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حسین مولوی Dynamic Modeling for Assessment of Agricultural Water Management Policies in a National Scale دکتری دانلود 1395/12/08
حسین مولوی بررسی اثر سطوح مختلف زهکشی کنترل شده بر عملکرد ذرت علوفه ای و وضعیت کمی و کیفی زهاب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/02
حسین مولوی بررسی اثر سطوح مختلف زهکشی کنترل شده بر عملکرد ذرت علوفه ای و وضعیت کمی و کیفی زهاب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/02
محمدرضا ناظم Laboratory investigation of longitudinal and transvers dispersion coefficient in saturated porous media کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/28
مهکامه سادات نائینی ارزیابی روش های آبیاری و تعیین مناسب ترین سامانه آبیاری در نخیلات کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محمد جواد نحوی نیا تخمین پارامتر های منحنی پیشروی خاک در آبیاری جویچه ای با استفاده از توابع انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
محمد جواد نحوی نیا The analysis of water productivity and zoning of irrigation efficiencies using new concepts in some watershed of Iran دکتری دانلود 1394/11/25
محمد جواد نحوی نیا تخمین پارامتر های منحنی پیشروی خاک در آبیاری جویچه ای با استفاده از توابع انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
بیژن نظری مدل سازی پویای شبکه های آبیاری با رویکرد بهره وری آب دکتری دانلود 1392/6/3
بیژن نظری بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (شوری زهاب) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
بیژن نظری مدل سازی پویای شبکه های آبیاری با رویکرد بهره وری آب دکتری دانلود 1392/6/3
بیژن نظری بهینه سازی عمق نصب زهکش های زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (شوری زهاب) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
نیک عمل لاریجانی نفیسه بررسی آلودگی میکروبی و نیتراتی موجود در زهآب حاصل از کاربرد کود های آلی در دو نوع خاک مختلف کارشناسی ارشد
نفیسه نیک عمل لاریجانی بررسی آلودگی میکروبی و نیتراتی موجود در زهآب حاصل از کاربرد کود های آلی در دو نوع خاک مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
مریم نوابیان بهینه‌سازی طراحی و مدیریت کودآبیاری جویچه‌ای برای کاهش آلودگی نیترات دکتری دانلود 1387/08/15
مریم نوابیان تخمین هدایت آبی اشباع با استفاده از توابع انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهرداد نواب زاده گیاه جذبی کادمیوم در شرایط تنش شوری در دو بافت مختلف خاک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
قاجارنیا نوید پساواسنجی نقشه‎های ماهواره‎ای بارش مبتنی بر الگوریتم PERSIANN با استفاده از عوامل فیزیکی مرتبط (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه)
حامد نوذری مدیریت شوری و بهره برداری از زهاب کشاورزی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم دکتری دانلود 1388/08/20
حمیده نوری بهینه سازی مدیریت یکپارچه آب و زهاب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی دکتری دانلود 1389/12/18
کریم نوری مطالعه اثرات زهآب بازیافتی زمین های چمن فوتبال و تنش خشکی بر شاخص های رشدی چمن لولیوم پرنه رقم گرس اسلند Lolium perenne L. cv. "GRASSLAND" کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/17
کریم نوری مطالعه اثرات زهآب بازیافتی زمین های چمن فوتبال و تنش خشکی بر شاخص های رشدی چمن لولیوم پرنه رقم گرس اسلند Lolium perenne L. cv. "GRASSLAND" کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/17
کریم نوری مطالعه اثرات زهآب بازیافتی زمین های چمن فوتبال و تنش خشکی بر شاخص های رشدی چمن لولیوم پرنه رقم گرس اسلند Lolium perenne L. cv. "GRASSLAND" کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/17
رمضانی هادی توسعه مدل تخصیص بهینه آب در اراضی آبی و دیم جهت افزایش بهره وری اقتصادی
رمضانی اعتدالی هادی بررسی میزان عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با نگرش بر مدیریت آب وخاک (مطالعه ی موردی: واحد میرزا کوچک خان) کارشناسی ارشد
عبادی هرمز انتخاب بهینه سیستم آبیاری با استفاده از سیستمهای تصمیم گیری، هوشمند کارشناسی ارشد
ورشاویان وحید تهیه سامانه پشتیبانی تصمیم بر پایه داده‌های هواشناسی (دما و رطوبت) و مدل‌های خیسی سطح برگ جهت پیش‌آگاهی همه گیری بیماری لکه موجی سیب‌زمینی
ویردی نژاد وحیدرضا برنامه ریزی آبیاری گیاه ذرت در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای برگ گیاه و هوا کارشناسی ارشد
وحیدرضا ویردی نژاد برنامه ریزی آبیاری گیاه ذرت در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای برگ گیاه و هوا کارشناسی ارشد دانلود 1384
وحید ورشاویان تهیه سامانه پشتیبانی تصمیم بر پایه داده‌های هواشناسی (دما و رطوبت) و مدل‌های خیسی سطح برگ جهت پیش‌آگاهی همه گیری بیماری لکه موجی سیب‌زمینی دکتری دانلود 1394/3/25
خوشخو یونس برآورد عمق نفوذ یخبندان در خاک و اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: مناطق غرب ایران)
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 7102066 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
موضوعات خاص در آبیاری وزهکشی 7102365 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بهره وری آب در کشاورزی 7102449 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مهندسی محیط زیست 7102335 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول زهکشی 7102012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک خاک پیشرفته 7102465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مهندسی محیط زیست 7102335 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اصول زهکشی 7102012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1