اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی پیغمبری

سیدعلی پیغمبری

سیدعلی پیغمبری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رونی آوانسیانس بررسی القای ریشه های موئین در شقایق اولیفرا (Papaver somniferum L. ) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تأثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
سیاه سر براتعلی تجزیه QTL صفات مربوط به کمیت و کیفیت علوفه جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی
سرخیل پانته آ مطالعه اثر سطوح هورمونی٬ محیط کشت و ریزنمونه در کالزایی٬ باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه Foeniculum vulgare Mill کارشناسی ارشد
روزبهی بابک پروین تعیین توالی محل ورود تراژن cry1Ab در ژنوم برنج تراریخته طارم مولایی(oryza sativa cv.Tarom molaii) کارشناسی ارشد
سیفی حامد مطالعه اثر سطوح هورمونی, محیط کشت و ریزنمونه در کال زایی, باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه. Teucrium polium L کارشناسی ارشد
هنری حسین تظاهر ژن PA از Bacillus antracis در کاهوی ایرانی(Lactuca sativa L.)
آوانسیانس رونی بررسی القای ریشه های موئین در شقایق اولیفرا (Papaver somniferum L. ) با استفاده از اگروباکتریوم ریزوژنز و تأثیر آن در تولید متابولیت های ثانویه کارشناسی ارشد
پانته آ سرخیل مطالعه اثر سطوح هورمونی٬ محیط کشت و ریزنمونه در کالزایی٬ باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه Foeniculum vulgare Mill کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/09
حامد سیفی مطالعه اثر سطوح هورمونی, محیط کشت و ریزنمونه در کال زایی, باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه. Teucrium polium L کارشناسی ارشد دانلود 1385
یوسف نژاد سمیه تأثیر تیمارهای هورمونی سیتوکینین و جیبرلین بر ترمیم پذیری فعالیت های فیزیولوژیکی بذور زوال یافته جو (rdeum vulgare) کارشناسی ارشد
رسول نیا عبدالرحمن بررسی پروتئوم جو زراعی (Hordeum vulgare) تحت تنش شوری کارشناسی ارشد
مریم فروزانفر مطالعه نحوه توارث صفات مختلف در ژنوئیبهای گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1386
هویزه کریمی اثر ورمی کمپوست و کمپوست معمولی بر عملکرد دانه و کاهش مصرف کود شیمیایی در گیاه ذرت (. Zea mays) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/16
هویزه کریمی اثر ورمی کمپوست و کمپوست معمولی بر عملکرد دانه و کاهش مصرف کود شیمیایی در گیاه ذرت (. Zea mays) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/16
حاجی کریملو مریم بررسی اثرات تیمارهای هورمونی محیط کشت جهت تولید کالوس و باززایی گیاهچه از واریته های گیاه ماش ( vigna radiata L. Wilczek) کارشناسی ارشد
فروزانفر مریم مطالعه نحوه توارث صفات مختلف در ژنوئیبهای گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی کارشناسی ارشد
علی پور هادی Association Mapping of the Main Agronomic Traits in Bread Wheat
کانونی همایون تجزیه QTL مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود زراعی Cicer arietinum L
حسین هنری تظاهر ژن PA از Bacillus antracis در کاهوی ایرانی(Lactuca sativa L.) دکتری دانلود 1387/11/19
کریمی هویزه اثر ورمی کمپوست و کمپوست معمولی بر عملکرد دانه و کاهش مصرف کود شیمیایی در گیاه ذرت (. Zea mays) کارشناسی ارشد
سمیه یوسف نژاد تأثیر تیمارهای هورمونی سیتوکینین و جیبرلین بر ترمیم پذیری فعالیت های فیزیولوژیکی بذور زوال یافته جو (rdeum vulgare) کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه یوسف نژاد تأثیر تیمارهای هورمونی سیتوکینین و جیبرلین بر ترمیم پذیری فعالیت های فیزیولوژیکی بذور زوال یافته جو (rdeum vulgare) کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طرح آزمایش های کشاورزی 1 7120110 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه