اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین اللهیاری

حسین اللهیاری

حسین اللهیاری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی ارفع اثر دمابر میزان تداخل و واکنش تابعی کفشدوزک (Hippodamiavariegata (Col.: Coccinellidae روی شته (Aphis gossypii(Hem.:Aphididae کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
جعفر ابراهیمی فر Efficiency of parasitoid wasp, Eretmocerus delhiensis Mani (Hym., Aphelinidae) on the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem., Aleyrodidae) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
معصوم زاده بیطال ابوالفضل مهار آمیلاز گوارشی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella, (Lep: Pyralidae)، به وسیله مهارکننده آکاربوز واثرآن بر شایستگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor, (Hym: Braconidae). کارشناسی ارشد
مهندسی احمدرضا بررسی تاثیر مکانیسم‌ رفتارهای دفاعی در شکارگری درون رسته‌ای سن شکارگر Orius laevigatus و پشه شته خوارAphidoletes aphidimyza در حضور شته سبز جالیز Aphis gossypi کارشناسی ارشد
جمشیدنیا ارسلان بررسی آزمایشگاهی و صحرایی کارایی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae) روی Led. Sesamia cretica و S. nonagrioides Lef. (Lep.: Noctuidae) در خوزستان
راسخ آرش بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش‌ میزبان در زنبور پارازیتویید(Hymenoptera: Aphidiidae) Lysiphlebus fabarum (Marshall)روی شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli(Homoptera: Aphididae)
راسخ آرش بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش‌ میزبان در زنبور پارازیتویید(Hymenoptera: Aphidiidae) Lysiphlebus fabarum (Marshall) روی شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli(Homoptera: Aphididae)
یعقوبیان اکبر بررسی حساسیت ارقام مختلف گندم به (hyzopertha dominica F. (Coleoptera:Bostrichidae کارشناسی ارشد
فاطمه اکبرزاده بررسی اثر برخی عوامل غیر زنده بر ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور( Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار( Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
کریم اولین چهارسوقی مقایسه دو روش متداول تولید زنبور Habrobracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
بهاره بیگدلو جدول زندگی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) روی شته( Aphis gossypii (Hem.: Aphididae کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
بیگدلو بهاره جدول زندگی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) روی شته( Aphis gossypii (Hem.: Aphididae کارشناسی ارشد
ابراهیمی فر جعفر Efficiency of parasitoid wasp, Eretmocerus delhiensis Mani (Hym., Aphelinidae) on the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem., Aleyrodidae) کارشناسی ارشد
ارسلان جمشیدنیا بررسی آزمایشگاهی و صحرایی کارایی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan (Hym.: Scelionidae) روی Led. Sesamia cretica و S. nonagrioides Lef. (Lep.: Noctuidae) در خوزستان دکتری دانلود 1388/12/11
نازنین حاتمی مزینانی کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در مهار شته جالیز Aphis gossypii روی گیاه خیار کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
غباری حامد بررسی فونستیک و تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانواده Buprestidae Leach، 1815 در استان کردستان
سمیرا حیدری ترجیح غذایی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) روی دو گونه شته Aphis fabae (Hem.: Aphididae) و Acyrthosiphon pisum کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
خاطره حسن خانی کارایی کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی شته (Myzus persicae (Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
حسن خانی خاطره کارایی کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی شته (Myzus persicae (Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
دولتی راحله مطالعه تنوع جمعیت های کرم خراطZeuzera pyrina در استانهای کرمان و البرز با روش مولکولی و جلب فرمونی کارشناسی ارشد
آرش راسخ بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش‌ میزبان در زنبور پارازیتویید(Hymenoptera: Aphidiidae) Lysiphlebus fabarum (Marshall)روی شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli(Homoptera: Aphididae) دکتری دانلود 1388/11/05
مریم راشکی قلعه نو بررسی اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) بر برهمکنش میان زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Aphidiidae) و میزبان آن شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer (Hem.: Aphididae دکتری دانلود 1389/06/22
میرخلیل زاده ارشادی رامین بررسی امکان پرورش کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی رژیم غذای مصنوعی کارشناسی ارشد
فرهادی رویا نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae)روی شته Aphis fabae (Hom: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
فرهادی رویا مدلسازی روابط بین سفیدبالک گلخانه Encarsia formosa , Trialeurodes vaporariorum و ambblyseieus swirskii روی گیاه خیار
ممدوح زیبا بررسی تاثیر عصاره ی سیر (Allium Sativum) بر برخی ویژگی های اکوفیزیولوژیک سن شکارگر( Podisus maculiventris (Hem.:Pentatomidae کارشناسی ارشد
رمضانی زکیه کاربرد همزمان قارچ Lecanicillium longisporum و کفشدوزک Hippodamia variegataدر کنترل شته نخودفرنگی، Acyrthosiphon pisum کارشناسی ارشد
روشندل سیامک ارزیابی کمیت و فرآوری اسپورهای تولیدی قارچ Metarhizium anisopliaeدر شرایط مختلف کشت و بررسی زهرآگینی آن‌ها علیه سن معمولی گندم
نگین السادات سری اثر میزبان ( Myzus nicotianaeو Aphis fabae ) بر ویژگی‌های تولیدمثلی پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
آزادبخش سعید بررسی فونستیک و تنوع گونه ای سوسک های خانواده Carabidae در مناطق غربی استان مازندران کارشناسی ارشد
اصل زارع سعیده بررسی بیولوژی و پرورش کرم خراط در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
حیدری سمیرا اثر حضور آفت دوم، کنه( Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae ، در برهمکنش شکار-شکارگر: سفیدبالک‌گلخانه-کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae)Amblyseius swirskii
حیدری سمیرا ترجیح غذایی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) روی دو گونه شته Aphis fabae (Hem.: Aphididae) و Acyrthosiphon pisum کارشناسی ارشد
حقانی سمیه بررسی شدت تهاجم و خویشاوند شناسی در برهم کنش های درون رسته ای کنه های شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot،Neoseiulus californicus McGregor وPhytoseilus persimilis Athias-Henriot دکتری
فتاح الحسینی سمیه تنوع ژنتیکی جمعیت های دو گونه سفیدبالک، پارازیتوئیدها و مطالعه ای بر همزیست های ثانویه آنها
فتاح الحسینی سمیه اثر پنج رقم گندم روی پارامترهای جدول زیستی (Hom: Aphididae) Schizaphis graminum Rondani کارشناسی ارشد
علایی ورکی طاهره ترجیح غذایی کفشدوزک( Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae روی دو گونه شته( Brevicoryne brassicae (Hom: Aphididae) و Lipaphis erysimi کارشناسی ارشد
طاهره علایی ورکی ترجیح غذایی کفشدوزک( Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae روی دو گونه شته( Brevicoryne brassicae (Hom: Aphididae) و Lipaphis erysimi کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/19
اکبرزاده فاطمه بررسی اثر برخی عوامل غیر زنده بر ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور( Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار( Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae کارشناسی ارشد
پازوکی فاطمه بررسی اثر تغذیه نیتروژنی گیاه خیار روی شته جالیز( Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae و زنبور پارازیتویید( Aphidius colemani Viereck (Hym.: Braconidae کارشناسی ارشد
عونی فاطمه کارایی قارچ‌های Beauveria bassiana وMetarhizium anisopliae در کنترل سن معمولی گندم در شرایط مزرعه‌ای کارشناسی ارشد
باقری فائزه بررسی تأثیر ساعت شبانه‌روزی در حساسیت شتهGlover. Aphis gossypii به دیازینون و بررسی علل فیزیولوژیک آن
سمیه فتاح الحسینی اثر پنج رقم گندم روی پارامترهای جدول زیستی (Hom: Aphididae) Schizaphis graminum Rondani کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/14
سمیه فتاح الحسینی تنوع ژنتیکی جمعیت های دو گونه سفیدبالک، پارازیتوئیدها و مطالعه ای بر همزیست های ثانویه آنها دکتری دانلود 1393/11/29
فرهودی فرهاد مقایسه پارامترهای نموی- تولیدمثلی دو مرف قرمز و سبز شته نخود Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae) و رفتار دفاعی آنها در برابر کفشدوزک Hippodamia variegata کارشناسی ارشد
رویا فرهادی نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae)روی شته Aphis fabae (Hom: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
رویا فرهادی مدلسازی روابط بین سفیدبالک گلخانه Encarsia formosa , Trialeurodes vaporariorum و ambblyseieus swirskii روی گیاه خیار دکتری دانلود 1394/05/31
فرهاد فرهودی مقایسه پارامترهای نموی- تولیدمثلی دو مرف قرمز و سبز شته نخود Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae) و رفتار دفاعی آنها در برابر کفشدوزک Hippodamia variegata کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
مجید قلی زاده جدول زندگی و شکارگری جمعیت بومی پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته Aphis gossypii کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/19
اولین چهارسوقی کریم مقایسه دو روش متداول تولید زنبور Habrobracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae) کارشناسی ارشد
مریم کشاورز جدول زندگی و ترجیح غذایی دو جمعیت کفشدوزک چهارده نقطه ای Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
محبوبه گل فشانی بررسی رفتار ترک لکه در مراحل نموی کفشدوزک شکارگرhippodamia variegataروی شته جالیز aphis gossypii کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
قلی زاده مجید جدول زندگی و شکارگری جمعیت بومی پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته Aphis gossypii کارشناسی ارشد
گل فشانی محبوبه بررسی رفتار ترک لکه در مراحل نموی کفشدوزک شکارگرhippodamia variegataروی شته جالیز aphis gossypii کارشناسی ارشد
فاضلی دینان محمود تاثیر قارچ .Lecanicillium sp روی برهم کنش زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa و سفیدبالک گلخانه، ( Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae
سیدی مرجان بررسی آزمایشگاهی سازگاری کنة شکارگر(Acari: Phytoseiidae) persimilis Phytoseiulus با قارچBeauveria bassiana برای کنترل کنه (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae روی خیار
رامین میرخلیل زاده ارشادی بررسی امکان پرورش کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی رژیم غذای مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
راشکی قلعه نو مریم بررسی اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) بر برهمکنش میان زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Aphidiidae) و میزبان آن شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer (Hem.: Aphididae
رضائی مریم بررسی بر هم کنش کنه شکارگر Neoseiulus californicus و کنه تارتن دو لکه ای در حضور تریپس غربی گل روی رقم های مختلف تجاری توت فرنگی
کشاورز مریم جدول زندگی و ترجیح غذایی دو جمعیت کفشدوزک چهارده نقطه ای Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
کفیل مریم مقایسه پارامترهای جدول زیستی باروری کنه ارغوانی درختان میوه Amphitetranychus viennensis (Zacher) (Acari: Tetranychidae) روی سه میزبان گیاهی آلبالو, گیلاس و سیب کارشناسی ارشد
ابراهیمی ارفع معصومه اثر دمابر میزان تداخل و واکنش تابعی کفشدوزک (Hippodamiavariegata (Col.: Coccinellidae روی شته (Aphis gossypii(Hem.:Aphididae کارشناسی ارشد
مقدسی مناسادات تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjani و Phytoseiulus persimilis بر کنة تارتن Tetranychus urticae روی رز
بی غم مهدیه Generation of transgenic lines for studying the regulation of neural stem cells in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)
الداغی مهسا بررسی نقش فراوانی نرها در تولید مثل و شکارگری ماده‌های Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) کارشناسی ارشد
حاتمی مزینانی نازنین کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در مهار شته جالیز Aphis gossypii روی گیاه خیار کارشناسی ارشد
محمود ناظری Survey on the effect of pest injury on induced resistance in cucumber دکتری دانلود 1396/06/21
سری نگین السادات اثر میزبان ( Myzus nicotianaeو Aphis fabae ) بر ویژگی‌های تولیدمثلی پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza کارشناسی ارشد
کبیری رهنی هدی بررسی اثر چند رقم پنبه روی پارامترهای جدول زیستی باروری کنه تارتن دونقطه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت تلفیقی آفات 7115002 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آفات و بیماریهای مهم گیاهان جالیز، سبزی و زینتی 7110011 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پویایی جمعیت حشرات 7115008 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی 7110002 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:30) ترم اول 1396
اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی 7110002 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه