اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
برقی خضرلو ابوالفضل بررسی تاثیرآرایش بلوک های کف حوضچه آرامش بر مشخصات جهش هیدرولیکی کارشناسی ارشد
حیاتی پور احسان مدل توزیع بهینه آب در شبکه های آبیاری در شرایط مختلف کمبود آب ( مطالعه موردی: شبکه آبیاری شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد
پوریا آسیابان بررسی اثر لایه‏بندی افقی در سدهای پاره‏سنگی به منظور بهبود انتقال بار بستر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/15
عزیزیان اصغر «‌ توسعه یک مدل ریاضی بارش- رواناب با مقیاس میانه و مبنای هیدرولیکی برایارزیابی اثر وضوح مکانی در مدلسازی»
عزیزیان اصغر مطالعات میدانی و نرم افزاری تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای و ارایه بسته نرم افزاری کاربردی کارشناسی ارشد
نوشین اصلاحی مطالعه نظری و آزمایشگاهی سرریزهای تناسبی با کناره های خطی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/23
نجفی افشین بهینه سازی طراحی شبکه های آبیاری بر اساس بهبود برنامه ریزی آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی اراضی حاشیه طرح شهید چمران) کارشناسی ارشد
درویشی الهام طراحی رایانه‌ای اجزای شبکه‌های آبیاری روباز فرعی کارشناسی ارشد
صمدی امیر بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری سواحل رودخانه‌ها در مقابل گسیختگی طاقی‌شکل
سحر بختیاری Select cropping pattern of crop plants with using analytical hierarchy process کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ابوالفضل برقی خضرلو بررسی تاثیرآرایش بلوک های کف حوضچه آرامش بر مشخصات جهش هیدرولیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/8
گرجی تهرانی پویا انتخاب فرایند بهینه تولید انرژی از تصفیه فاضلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP کارشناسی ارشد
آسیابان پوریا بررسی اثر لایه‏بندی افقی در سدهای پاره‏سنگی به منظور بهبود انتقال بار بستر کارشناسی ارشد
چاپک پور بناب جعفر مطالعه رفتار جریان حاوی رسوبات معلق درون محیط‌های متخلخل درشت‌دانه
مظفری جواد بررسی الگوی جریان، مشخصات آشفتگی و توزیع تنش‌برشی در پیچ رودخانه
جعفر چاپک پور بناب مطالعه رفتار جریان حاوی رسوبات معلق درون محیط‌های متخلخل درشت‌دانه دکتری دانلود 1393/01/19
احسان حیاتی پور مدل توزیع بهینه آب در شبکه های آبیاری در شرایط مختلف کمبود آب ( مطالعه موردی: شبکه آبیاری شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
نوده حسین Study of Effects of number of irrigation hours in per day in size and operating costs of irrigation canals کارشناسی ارشد
الهام درویشی طراحی رایانه‌ای اجزای شبکه‌های آبیاری روباز فرعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
مجید رضایی مایانی بررسی آزمایشگاهی تعیین زاویه سطح لغزش سواحل چند لایه پس از خرابی توده ای و مقایسه روابط ارائه شده با مشاهدات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/21
علی روشندل پور کاهش نفوذپذیری خاک های دانه ای (ماسه) به وسیله ترسیب کلسیت در منافذ آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
بختیاری سحر Select cropping pattern of crop plants with using analytical hierarchy process کارشناسی ارشد
مرضیه سروری مدل سازی سه بعدی الگوی جریان و رسوب در تقاطع آبراهه ها با استفاده از نرم افزار FLOW-3D کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/4
کاویانی کوثرخیزی شهرزاد بررسی نقش نوع و وضعیت سازه‌های اندازه‌گیری جریان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به همراه مطالعه موردی سازه‌های اندازه‌گیری در برخی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
محسن صفوی بررسی وضعیت و عملکرد سازه های کنترل و تنظیم در کانال های اصلی شبکه آبیاری و ارائه راهکارهای بهبود و سازه های مناسب (مطالعه موردی شبکه فومنات) کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/09
امیر صمدی بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری سواحل رودخانه‌ها در مقابل گسیختگی طاقی‌شکل دکتری دانلود 1389/12/08
اصغر عزیزیان مطالعات میدانی و نرم افزاری تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای و ارایه بسته نرم افزاری کاربردی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
اصغر عزیزیان «‌ توسعه یک مدل ریاضی بارش- رواناب با مقیاس میانه و مبنای هیدرولیکی برایارزیابی اثر وضوح مکانی در مدلسازی» دکتری دانلود 1393/11/5
روشندل پور علی کاهش نفوذپذیری خاک های دانه ای (ماسه) به وسیله ترسیب کلسیت در منافذ آن کارشناسی ارشد
موسوی علی بررسی رابطه‌ی بین دانه‌بندی سنگدانه های بند تراوای انعطاف‌پذیر و ظرفیت انتقال رسوبات غیرچسبنده کارشناسی ارشد
مونا غفوری آذر مطالعات آزمایشگاهی و نرم افزاری تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای و ارائه بسته نرم افزاری مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/21
مسعود غلامی مطالعه آزمایشگاهی تعیین توزیع نیروی بالابرنده در زیر سازه های توریسنگی همراه با مطالعه موردی در حوزه های استان های تهران و خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
نوید فاطمی بررسی آزمایشگاهی نیمرخ عمودی توزیع فشار در سدهای پاره سنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/05
جوبندی فراز بررسی نحوه عملکرد و بهرهبرداری از سازه های آبگیری و تنظیم سطح آب در برخی از شبکه های آبیاری کشور کارشناسی ارشد
قادری نسب گروهی فرزانه پایداری بندهای سنگریزه‏ای کوتاه با مقاصد حفاظت بستر رودخانه‏ها کارشناسی ارشد
فرزانه قادری نسب گروهی پایداری بندهای سنگریزه‏ای کوتاه با مقاصد حفاظت بستر رودخانه‏ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/25
هانی کریم زاده لچه گورابی بررسی نقش ضریب انعطاف پذیری در تعیین ظرفیت کانال های ابیاری و اثر آن بر هزینه های اجرایی احداث کانال و ابنیه وابسته کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
امیر گردنوشهری مطالعه انتقال رسوب در سدهای سنگریزه‌ای با لایه‌بندی افقی دکتری دانلود 1396/10/09
رضایی مایانی مجید بررسی آزمایشگاهی تعیین زاویه سطح لغزش سواحل چند لایه پس از خرابی توده ای و مقایسه روابط ارائه شده با مشاهدات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
عزیزپور پیرسرائی مجید بررسی تجربی ضریب انتشار عرضی آلودگی در مجاری روباز (در مقیاس آزمایشگاهی) کارشناسی ارشد
صفوی محسن بررسی وضعیت و عملکرد سازه های کنترل و تنظیم در کانال های اصلی شبکه آبیاری و ارائه راهکارهای بهبود و سازه های مناسب (مطالعه موردی شبکه فومنات) کارشناسی ارشد
مرادی طیبی محمود بررسی آزمایشگاهی تاثیر کفبند سنگریزهای بر پروفیل سرعت و چاله کارشناسی ارشد
مهرداد محمودی اولویت بندی محل گزینه های تحت مطالعه نیروگاه‏‌های تلمبه ذخیره‌ای در چند حوضه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/28
محمود مرادی طیبی بررسی آزمایشگاهی تاثیر کفبند سنگریزهای بر پروفیل سرعت و چاله کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
سروری مرضیه مدل سازی سه بعدی الگوی جریان و رسوب در تقاطع آبراهه ها با استفاده از نرم افزار FLOW-3D کارشناسی ارشد
غلامی مسعود مطالعه آزمایشگاهی تعیین توزیع نیروی بالابرنده در زیر سازه های توریسنگی همراه با مطالعه موردی در حوزه های استان های تهران و خراسان کارشناسی ارشد
جواد مظفری بررسی الگوی جریان، مشخصات آشفتگی و توزیع تنش‌برشی در پیچ رودخانه دکتری دانلود 1389/11/02
محمودی مهرداد اولویت بندی محل گزینه های تحت مطالعه نیروگاه‏‌های تلمبه ذخیره‌ای در چند حوضه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
علی موسوی بررسی رابطه‌ی بین دانه‌بندی سنگدانه های بند تراوای انعطاف‌پذیر و ظرفیت انتقال رسوبات غیرچسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
غفوری آذر مونا مطالعات آزمایشگاهی و نرم افزاری تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای و ارائه بسته نرم افزاری مناسب کارشناسی ارشد
افشین نجفی بهینه سازی طراحی شبکه های آبیاری بر اساس بهبود برنامه ریزی آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی اراضی حاشیه طرح شهید چمران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/28
حسین نوده Study of Effects of number of irrigation hours in per day in size and operating costs of irrigation canals کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
اصلاحی نوشین مطالعه نظری و آزمایشگاهی سرریزهای تناسبی با کناره های خطی شکل کارشناسی ارشد
کریم زاده لچه گورابی هانی بررسی نقش ضریب انعطاف پذیری در تعیین ظرفیت کانال های ابیاری و اثر آن بر هزینه های اجرایی احداث کانال و ابنیه وابسته کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 1 7102022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پروژه طراحی ساختمانهای انتقال و توزیع آب 7102328 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع آب 7102202 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مهارت آموزی 7102062 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی سازه های آبی تکمیلی 7102474 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 2 7102026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 7102015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 2 7102026 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
طراحی سازه های تنظیم آب 7102115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد مهندسی 7102015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1