اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیداحمدرضا پیش بین

سیداحمدرضا پیش بین

سیداحمدرضا پیش بین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا طباطبایی بررسی نقش مولفه های یادگیری الکترونیکی در ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
لیلا طباطبایی بررسی نقش مولفه های یادگیری الکترونیکی در ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
طباطبایی لیلا بررسی نقش مولفه های یادگیری الکترونیکی در ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 7116011 2 10 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/29 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
بینش های فلسفی آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 7116101 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/27 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1396
تحلیل بینش های فلسفی در ترویج کشاورزی پایدار 7116080 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
مدیریت کسب و کار کشاورزی 7116054 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 10:45) ترم دوم 1396
نظام های کشاورزی و بهره برداری از زمین 7105182 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/03 (13:00 - 15:30) ترم دوم 1396
ارزشیابی برنامه و فعالیتهای آموزشی و ترویجی 7105262 2 10 هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) 1397/04/04 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7120076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7105009 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 7116001 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 7116017 2 10 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ارزشیابی برنامه های ترویج کشاورزی 7105195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (07:00 - 08:00) ترم اول 1396
آموزش های مستمر 7105029 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:45 - 09:00) ترم اول 1396
طراحی و تدوین برنامه های ترویجی 7105156 2 10 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
مدیریت سازمانی و منابع انسانی 7105025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (09:45 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای توسعه کشاورزی 7105078 3 10 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش های تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی 7105111 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ارزشیابی برنامه های ترویج کشاورزی 7105195 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تحلیل بینش های فلسفی ترویج کشاورزی 7105129 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 14:30 - 14:45 ترم اول 1395
آموزش های مستمر 7105029 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 09:00 - 09:15 ترم اول 1395
سازمان و مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی 7105168 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2