اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد رضوانفر

احمد رضوانفر

احمد رضوانفر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه ابونوری شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1385
پیش بین احمدرضا تحلیل سازوکارهای کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید دامپروری
هادی آذرکردار بررسـی سـاز و کار فنـآوری اطلاعـات در بیـن توت فرنگی کـاران استـــان کـردستـان کارشناسی ارشد 1384
باباجانی آرزو امکان سنجی و مکان یابی صنایع فرآوری محصولات باغی در استـان کرمانشاه کارشناسی ارشد
رضا اسحاقی بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
فاطمه اسکوهی بررسی نقش مهارت های ارتباطات بین فردی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
فاطمه اسکوهی بررسی نقش مهارت های ارتباطات بین فردی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
فاطمه اسکوهی بررسی نقش مهارت های ارتباطات بین فردی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
آهنگری اسماعیل ارائه مدلی برای پذیرش فناوری های حامی محیط زیست (سبز) در میان گندم کاران استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
باقری اصغر تحلیل تأثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز - استان مازندران
کریمی آصف پیکربندی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی
امیر افضلی گروه بررسی و تحلیل رفتار کارآفرینانه در دانشجویان دانشکده های کشاورزی استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مرتضی اکبری طراحی و تبیین مولفه‌های توسعه منابع انسانی و سازوکارهای بهبود آن در آموزش عالی کشاورزی دکتری دانلود 1391/11/17
فهام الهام بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در جنگلداری روستایی ( مطالعه موردی منطقه غرب استان مازندران) کارشناسی ارشد
فهام الهام بررسی سازوکارهای ارتقاء صلاحیت‌های پایداری دانشجویان کشاورزی و منابع‌طبیعی
افضلی گروه امیر بررسی و تحلیل رفتار کارآفرینانه در دانشجویان دانشکده های کشاورزی استان کرمان کارشناسی ارشد
رجبی آمنه بررسی و مقایسه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان استعداد های درخشان و غیراستعداد درخشان( مطالعه موردی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
اسماعیل آهنگری ارائه مدلی برای پذیرش فناوری های حامی محیط زیست (سبز) در میان گندم کاران استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/25
اسماعیل آهنگری ارائه مدلی برای پذیرش فناوری های حامی محیط زیست (سبز) در میان گندم کاران استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/25
سمیه بطحائی بررسی تأثیر میزان مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی عملکرد و تعهد شغلی کارکنان میدانی سازمان ترویج کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
سمیه بطحائی بررسی تأثیر میزان مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی عملکرد و تعهد شغلی کارکنان میدانی سازمان ترویج کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
سمیه بطحائی بررسی تأثیر میزان مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی عملکرد و تعهد شغلی کارکنان میدانی سازمان ترویج کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
احمدرضا پیش بین تحلیل سازوکارهای کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید دامپروری دکتری دانلود 1391/08/28
احمدرضا پیش بین تحلیل سازوکارهای کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید دامپروری دکتری دانلود 1391/08/28
نورمحمد پقه تعیین کننده های اقتصادی ـ اجتماعی فقر در روستاهای بخش کلاله کارشناسی ارشد دانلود 1379
مریدسادات پگاه بررسی مولفه های نظام خدمات رسانی ترویج برای زنان روستایی ( مطالعه موردی استان خوزستان) کارشناسی ارشد
مهتاب پورآتشی تحلیل رابطه عوامل روانشناختی- آموزشی و انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته های کشاورزی دکتری دانلود 1392/6/24
مهتاب پورآتشی تحلیل رابطه عوامل روانشناختی- آموزشی و انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته های کشاورزی دکتری دانلود 1392/6/24
مهتاب پورآتشی تحلیل رابطه عوامل روانشناختی- آموزشی و انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته های کشاورزی دکتری دانلود 1392/6/24
محمد جلالی طراحی الگوی دانش محور برای توسعه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی (NGOs)استان کردستان دکتری دانلود 1393/01/25
زینب حاتمی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشکده‌های کشاورزی منتخب شمال‌غرب و غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
ستاره حاجی عابدینی بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/14
ستاره حاجی عابدینی بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/14
ستاره حاجی عابدینی بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/14
غلامی حسام الدین تبیین و تحلیل مؤلفه‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران
کریمی گوغری حمید تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان کارشناسی ارشد
راستـگو حمیـد بررسی وتعیین عوامل موثـردرتوسعه بیمـه محصـولات کشاورزی استـراتژیک (شهرستان خدابنده) کارشناسی ارشد
زهرا خضرایی تحلیل رفتار خانوارهای تهرانی نسبت به مصرف محصولات غذایی ارگانیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/3
زهرا خضرایی تحلیل رفتار خانوارهای تهرانی نسبت به مصرف محصولات غذایی ارگانیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/3
زهرا خضرایی تحلیل رفتار خانوارهای تهرانی نسبت به مصرف محصولات غذایی ارگانیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/3
زهرا خورشیدی بررسی دانش و نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به حفاظت محیط زیست در سطح مزرعه: مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/9/5
طاهره داراخانی بررسی رابطه خودپنداره با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران – پردیس کرج کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
محمدی داود بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی و اشاعة اطلاعات کارکنان ترویج استان زنجان کارشناسی ارشد
سحر دبیریان بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار و تبیین کننده عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/22
حمیـد راستـگو بررسی وتعیین عوامل موثـردرتوسعه بیمـه محصـولات کشاورزی استـراتژیک (شهرستان خدابنده) کارشناسی ارشد دانلود 1381
آمنه رجبی بررسی و مقایسه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان استعداد های درخشان و غیراستعداد درخشان( مطالعه موردی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
آمنه رجبی بررسی و مقایسه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان استعداد های درخشان و غیراستعداد درخشان( مطالعه موردی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
آمنه رجبی بررسی و مقایسه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان استعداد های درخشان و غیراستعداد درخشان( مطالعه موردی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
فاطمه رزاقی بورخانی طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران دکتری دانلود 1395/04/12
فاطمه رزاقی بورخانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری هایIPM در میان شالیکاران شهرستان ساری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
اسحاقی رضا بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد
رستمی رضا واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد
عبدالملک رضایی بررسی چالش های و ساز و کارهای بهبود نظام اطلاعات مدیریت در عرصه ترویج کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
کرمی دارابخانی رویا بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
عادل زارع اثر بخشی کانالهای ارتباطی در پذیرش اکوساندر از نظر ناخدایان شناور های صیادی استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1380
حاتمی زینب بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشکده‌های کشاورزی منتخب شمال‌غرب و غرب ایران کارشناسی ارشد
موذن کلور زینب بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد آموزشگران مراکز آموزش متوسطه‌ی کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد
خضرایی زهرا تحلیل رفتار خانوارهای تهرانی نسبت به مصرف محصولات غذایی ارگانیک کارشناسی ارشد
خورشیدی زهرا بررسی دانش و نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به حفاظت محیط زیست در سطح مزرعه: مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کرانی زهرا بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به شغل کشاورزی ( دانشجویان پردیس کشاورزی, منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
هوشمندان مقدم فرد زهرا بررسی توانمندی های کارآفرینانه هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد
ولی اله سارانی بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش موسسات آموزش عالی کشاورزی دکتری دانلود 1391/12/20
حاجی عابدینی ستاره بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
دبیریان سحر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار و تبیین کننده عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد
محمدزاده سعید طراحی الگویی برای تضمین کیفیت(QA)در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران
نبی افجدی سمیرا بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوریهای نوین مدیریت آب کشاورزی توسط کشاورزان شهرستان فلاورجان کارشناسی ارشد
بطحائی سمیه بررسی تأثیر میزان مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی عملکرد و تعهد شغلی کارکنان میدانی سازمان ترویج کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد
مجتبی سوختانلو بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
مجتبی سوختانلو طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی دکتری دانلود 1393/6/29
محمدرضا شاه‌پسند تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی ونقش آنها در توانمندی آنان دکتری دانلود 1385/08/23
نعمت اله شیری نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
مهنوش شریفی طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران دکتری دانلود 1392/06/27
مهنوش شریفی طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران دکتری دانلود 1392/06/27
مهنوش شریفی طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران دکتری دانلود 1392/06/27
فاطمه شفیعی بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/16
فاطمه شفیعی تأثیر روش تدریس ساخت‌گرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی، مورد مطالعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1391/11/25
نصرالله شهیکی پورعلی آبادی Investigating Improvement mechanisms of university community engagement (UCE) the College of Agriculture and Natural Resources university of Tehran with relevant actors in Alborz province کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
فتاحی صابر واکاوی مسائل و مشکلات تولید چغندر قند از دیدگاه چغندرکاران کارشناسی ارشد
فتح الله صادقی بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
لاله صالحی تحلیل ارتباطات مشارکتی در به کارگیری عملیات کشت پایدار برنج در میان شالیکاران استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مریم صائمی حق بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر روی ویژگی های شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
مریم صائمی حق بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر روی ویژگی های شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
لیلا صفا تبیین مولفه های ترویج و توسعه تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران دکتری دانلود 1392/11/01
داراخانی طاهره بررسی رابطه خودپنداره با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران – پردیس کرج کارشناسی ارشد
زارع عادل اثر بخشی کانالهای ارتباطی در پذیرش اکوساندر از نظر ناخدایان شناور های صیادی استان بوشهر کارشناسی ارشد
غیاثی عبدالرحیم رابطه بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
رضایی عبدالملک بررسی چالش های و ساز و کارهای بهبود نظام اطلاعات مدیریت در عرصه ترویج کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
فائزه عربی بررسی نقش دامداران در به کارگیری اصول مدیریت مرتع در منطقه غرب استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
نادیا عسگری بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسب آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
شمس علی واکاوی عوامل موثر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران و طراحی مدلی برای بهبود آن
عبدالرحیم غیاثی رابطه بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
حسام الدین غلامی تبیین و تحلیل مؤلفه‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران دکتری دانلود 1394/3/25
ابونوری فاطمه شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خانوار کارشناسی ارشد
اسکوهی فاطمه بررسی نقش مهارت های ارتباطات بین فردی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناسی ارشد
رزاقی بورخانی فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری هایIPM در میان شالیکاران شهرستان ساری کارشناسی ارشد
رزاقی بورخانی فاطمه طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران
شفیعی فاطمه بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه تأثیر روش تدریس ساخت‌گرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی، مورد مطالعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کرمی فاطمه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی سازمان های غیر دولتی کشاورزی اصفهان) کارشناسی ارشد
مسعودی زاده فاطمه بررسی عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی (NGOs) مطالعه موردی : استان خوزستان کارشناسی ارشد
عربی فائزه بررسی نقش دامداران در به کارگیری اصول مدیریت مرتع در منطقه غرب استان تهران کارشناسی ارشد
صابر فتاحی واکاوی مسائل و مشکلات تولید چغندر قند از دیدگاه چغندرکاران کارشناسی ارشد دانلود 1383
صادقی فتح الله بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد
منوری فرد فیض الله واکاوی اثر مؤلّفه های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز کارشناسی ارشد
نگین فلاح حقیقی طراحـی مـدل مناسب نظام آموزش عالی کشـاورزی کارآفرین در ایران دکتری دانلود 1390/06/30
نگین فلاح حقیقی طراحـی مـدل مناسب نظام آموزش عالی کشـاورزی کارآفرین در ایران دکتری دانلود 1390/06/30
الهام فهام بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در جنگلداری روستایی ( مطالعه موردی منطقه غرب استان مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1386
الهام فهام بررسی سازوکارهای ارتقاء صلاحیت‌های پایداری دانشجویان کشاورزی و منابع‌طبیعی دکتری دانلود 1391/11/18
الهام فهام بررسی سازوکارهای ارتقاء صلاحیت‌های پایداری دانشجویان کشاورزی و منابع‌طبیعی دکتری دانلود 1391/11/18
الهام فهام بررسی سازوکارهای ارتقاء صلاحیت‌های پایداری دانشجویان کشاورزی و منابع‌طبیعی دکتری دانلود 1391/11/18
میرامیری قیس مطالعه آمایش سرزمین و طراحی الگویی برای آموزش کشاورزان جوان استان بوشهر برای توسعه روستایی کارشناسی ارشد
هاشمی کاظم بررسی رابطه توانمندی روانشناختی و رفتار کارآفرینانه اعضای مراکز توسعه خدمات کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد
فاطمه کرمی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی سازمان های غیر دولتی کشاورزی اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
فاطمه کرمی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی سازمان های غیر دولتی کشاورزی اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
فاطمه کرمی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی سازمان های غیر دولتی کشاورزی اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
آصف کریمی پیکربندی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/21
رویا کرمی دارابخانی بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
رویا کرمی دارابخانی بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
حمید کریمی گوغری تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/18
مجتبی کشاورز Investigation of Determinants of behavior change among organic consumers in Karaj County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مجتبی کشاورز Investigation of Determinants of behavior change among organic consumers in Karaj County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مجتبی کشاورز Investigation of Determinants of behavior change among organic consumers in Karaj County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
صالحی لاله تحلیل ارتباطات مشارکتی در به کارگیری عملیات کشت پایدار برنج در میان شالیکاران استان مازندران کارشناسی ارشد
صالحی لاله تحلیل مؤلفه‌های تأثیر گذار بر تغییر کشت برنج و مرکبات به کیوی ( از دیدگاه کیوی کاران غرب استان مازندران) کارشناسی ارشد
رشیدپور لقمان بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی - اجتماعی کشاورزان گندمکار در بخش مرکزی شهرستان سقز کارشناسی ارشد
صفا لیلا تبیین مولفه های ترویج و توسعه تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
سوختانلو مجتبی بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
سوختانلو مجتبی طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی
محمدرضا محبوبی تحلیل عوامل موثر بر رفتار پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان دکتری دانلود 1382
جلالی محمد طراحی الگوی دانش محور برای توسعه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی (NGOs)استان کردستان
مختارنیا محمد "طراحی الگوی ساماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی ایران"
داود محمدی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی و اشاعة اطلاعات کارکنان ترویج استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1381
اکبری محمدرضا شناسایی و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با تغییراقلیم در حوضه آبخیز چمریز کارشناسی ارشد
شاه‌پسند محمدرضا تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی ونقش آنها در توانمندی آنان
محبوبی محمدرضا تحلیل عوامل موثر بر رفتار پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان
سعید محمدزاده طراحی الگویی برای تضمین کیفیت(QA)در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران دکتری دانلود 1387/06/31
محمد مختارنیا "طراحی الگوی ساماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی ایران" دکتری دانلود 1387/03/01
مصطفی مرادی کفراج تدوین الگوی مفهومی تحولات تاثیر گذار بر به روز رسانی نظام ترویج کشاورزی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/04
قیس میرامیری مطالعه آمایش سرزمین و طراحی الگویی برای آموزش کشاورزان جوان استان بوشهر برای توسعه روستایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدیه السادات میرترابی تدوین الگوی راهبردی ترویج کشاورزی شهری در کلانشهر تهران دکتری دانلود 1395/06/27
مهدیه السادات میرترابی تدوین الگوی راهبردی ترویج کشاورزی شهری در کلانشهر تهران دکتری دانلود 1395/06/27
اکبری مرتضی طراحی و تبیین مولفه‌های توسعه منابع انسانی و سازوکارهای بهبود آن در آموزش عالی کشاورزی
صائمی حق مریم بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر روی ویژگی های شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان تهران کارشناسی ارشد
فاطمه مسعودی زاده بررسی عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی (NGOs) مطالعه موردی : استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/4
فاطمه مسعودی زاده بررسی عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی (NGOs) مطالعه موردی : استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/4
فاطمه مسعودی زاده بررسی عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی (NGOs) مطالعه موردی : استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/4
مهدی مشهدی بررسی تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان رشته کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرادی کفراج مصطفی تدوین الگوی مفهومی تحولات تاثیر گذار بر به روز رسانی نظام ترویج کشاورزی کشور کارشناسی ارشد
فیض الله منوری فرد واکاوی اثر مؤلّفه های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/9
فیض الله منوری فرد واکاوی اثر مؤلّفه های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/9
فیض الله منوری فرد واکاوی اثر مؤلّفه های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/9
پورآتشی مهتاب تحلیل رابطه عوامل روانشناختی- آموزشی و انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته های کشاورزی
فریماه مهتابی ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی دولتی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
مشهدی مهدی بررسی تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان رشته کشاورزی کارشناسی ارشد
میرترابی مهدیه السادات تدوین الگوی راهبردی ترویج کشاورزی شهری در کلانشهر تهران
شریفی مهنوش طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران
زهرا موسوی قیداری بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر عملکرد یادگیری در میان دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان کارشناسی ارشد دانلود 94/11/13
عسگری نادیا بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسب آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد
قاسمی نادره بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان شبستر کارشناسی ارشد
سمیرا نبی افجدی بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوریهای نوین مدیریت آب کشاورزی توسط کشاورزان شهرستان فلاورجان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
شیری نعمت اله نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
فلاح حقیقی نگین طراحـی مـدل مناسب نظام آموزش عالی کشـاورزی کارآفرین در ایران
پقه نورمحمد تعیین کننده های اقتصادی ـ اجتماعی فقر در روستاهای بخش کلاله کارشناسی ارشد
آذرکردار هادی بررسـی سـاز و کار فنـآوری اطلاعـات در بیـن توت فرنگی کـاران استـــان کـردستـان کارشناسی ارشد
ویسی هادی تعیین استراتژدی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران)
کاظم هاشمی بررسی رابطه توانمندی روانشناختی و رفتار کارآفرینانه اعضای مراکز توسعه خدمات کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
کاظم هاشمی بررسی رابطه توانمندی روانشناختی و رفتار کارآفرینانه اعضای مراکز توسعه خدمات کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
هادی ویسی تعیین استراتژی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران) دکتری دانلود 1384
سارانی ولی اله بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش موسسات آموزش عالی کشاورزی
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری های آموزشی و ارتباطی پیشرفته 7116102 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/28 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
سازماندهی نظام های ترویج و توسعه پایدار روستایی 7116084 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
روش های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 7116003 2 10 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/30 (13:00 - 13:15) ترم دوم 1396
روش های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 7116003 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:00 - 13:15) ترم دوم 1396
مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 7105166 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
نظام نوآوری کشاورزی 7116048 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (09:00 - 09:15) ترم اول 1396
ارتباطات و روش های ترویجی 7116006 2 10 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 7116077 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (08:15 - 08:30) ترم اول 1396
مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 7105204 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روزنامه نگاری در کشاورزی 7105021 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترویج کشاورزی و ارتباطات در توسعه روستایی 7105231 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:15 - 10:30 ترم اول 1395
مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 7105204 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 09:15 - 09:30 ترم اول 1395
ارتباطات و اطلاع رسانی در آموزش و ترویج کشاورزی 7105241 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 07:15 - 07:30 ترم اول 1395
روزنامه نگاری در کشاورزی 7105021 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
روش تحقیق 7105061 2 10 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/20 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
روش شناسی تحقیق 7105193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 08:15 ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1