اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد رضوانفر

احمد رضوانفر

احمد رضوانفر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیش بین احمدرضا تحلیل سازوکارهای کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید دامپروری
باباجانی آرزو امکان سنجی و مکان یابی صنایع فرآوری محصولات باغی در استـان کرمانشاه کارشناسی ارشد
آهنگری اسماعیل ارائه مدلی برای پذیرش فناوری های حامی محیط زیست (سبز) در میان گندم کاران استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
باقری اصغر تحلیل تأثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز - استان مازندران
کریمی آصف پیکربندی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی
فهام الهام بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در جنگلداری روستایی ( مطالعه موردی منطقه غرب استان مازندران) کارشناسی ارشد
فهام الهام بررسی سازوکارهای ارتقاء صلاحیت‌های پایداری دانشجویان کشاورزی و منابع‌طبیعی
افضلی گروه امیر بررسی و تحلیل رفتار کارآفرینانه در دانشجویان دانشکده های کشاورزی استان کرمان کارشناسی ارشد
رجبی آمنه بررسی و مقایسه عوامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان استعداد های درخشان و غیراستعداد درخشان( مطالعه موردی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
مریدسادات پگاه بررسی مولفه های نظام خدمات رسانی ترویج برای زنان روستایی ( مطالعه موردی استان خوزستان) کارشناسی ارشد
غلامی حسام الدین تبیین و تحلیل مؤلفه‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی ایران
کریمی گوغری حمید تحلیل رابطه عوامل سازمانی و عملکرد شغلی در میان کارشناسان ترویج استان کرمان کارشناسی ارشد
راستـگو حمیـد بررسی وتعیین عوامل موثـردرتوسعه بیمـه محصـولات کشاورزی استـراتژیک (شهرستان خدابنده) کارشناسی ارشد
محمدی داود بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی و اشاعة اطلاعات کارکنان ترویج استان زنجان کارشناسی ارشد
اسحاقی رضا بررسی نقش مؤلفه های رفتار زیست محیطی بر پذیرش روش های حفاظتی روستاییان (مطالعه موردی: استان اردبیل) کارشناسی ارشد
رستمی رضا واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد
کرمی دارابخانی رویا بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
حاتمی زینب بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشکده‌های کشاورزی منتخب شمال‌غرب و غرب ایران کارشناسی ارشد
موذن کلور زینب بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد آموزشگران مراکز آموزش متوسطه‌ی کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد
خضرایی زهرا تحلیل رفتار خانوارهای تهرانی نسبت به مصرف محصولات غذایی ارگانیک کارشناسی ارشد
خورشیدی زهرا بررسی دانش و نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به حفاظت محیط زیست در سطح مزرعه: مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کرانی زهرا بررسی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به شغل کشاورزی ( دانشجویان پردیس کشاورزی, منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
هوشمندان مقدم فرد زهرا بررسی توانمندی های کارآفرینانه هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد
حاجی عابدینی ستاره بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
دبیریان سحر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار و تبیین کننده عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) کارشناسی ارشد
محمدزاده سعید طراحی الگویی برای تضمین کیفیت(QA)در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران
نبی افجدی سمیرا بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوریهای نوین مدیریت آب کشاورزی توسط کشاورزان شهرستان فلاورجان کارشناسی ارشد
بطحائی سمیه بررسی تأثیر میزان مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی عملکرد و تعهد شغلی کارکنان میدانی سازمان ترویج کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد
فتاحی صابر واکاوی مسائل و مشکلات تولید چغندر قند از دیدگاه چغندرکاران کارشناسی ارشد
داراخانی طاهره بررسی رابطه خودپنداره با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران – پردیس کرج کارشناسی ارشد
زارع عادل اثر بخشی کانالهای ارتباطی در پذیرش اکوساندر از نظر ناخدایان شناور های صیادی استان بوشهر کارشناسی ارشد
غیاثی عبدالرحیم رابطه بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد
رضایی عبدالملک بررسی چالش های و ساز و کارهای بهبود نظام اطلاعات مدیریت در عرصه ترویج کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
شمس علی واکاوی عوامل موثر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران و طراحی مدلی برای بهبود آن
ابونوری فاطمه شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خانوار کارشناسی ارشد
اسکوهی فاطمه بررسی نقش مهارت های ارتباطات بین فردی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناسی ارشد
رزاقی بورخانی فاطمه طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران
رزاقی بورخانی فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری هایIPM در میان شالیکاران شهرستان ساری کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه تأثیر روش تدریس ساخت‌گرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی، مورد مطالعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کرمی فاطمه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی سازمان های غیر دولتی کشاورزی اصفهان) کارشناسی ارشد
مسعودی زاده فاطمه بررسی عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی (NGOs) مطالعه موردی : استان خوزستان کارشناسی ارشد
عربی فائزه بررسی نقش دامداران در به کارگیری اصول مدیریت مرتع در منطقه غرب استان تهران کارشناسی ارشد
صادقی فتح الله بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد
منوری فرد فیض الله واکاوی اثر مؤلّفه های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز کارشناسی ارشد
میرامیری قیس مطالعه آمایش سرزمین و طراحی الگویی برای آموزش کشاورزان جوان استان بوشهر برای توسعه روستایی کارشناسی ارشد
هاشمی کاظم بررسی رابطه توانمندی روانشناختی و رفتار کارآفرینانه اعضای مراکز توسعه خدمات کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد
صالحی لاله تحلیل ارتباطات مشارکتی در به کارگیری عملیات کشت پایدار برنج در میان شالیکاران استان مازندران کارشناسی ارشد
صالحی لاله تحلیل مؤلفه‌های تأثیر گذار بر تغییر کشت برنج و مرکبات به کیوی ( از دیدگاه کیوی کاران غرب استان مازندران) کارشناسی ارشد
رشیدپور لقمان بررسی مسائل و محدودیتهای منابع آب و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی - اجتماعی کشاورزان گندمکار در بخش مرکزی شهرستان سقز کارشناسی ارشد
صفا لیلا تبیین مولفه های ترویج و توسعه تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
سوختانلو مجتبی طراحی الگوی بازاریابی محصولات و خدمات اطلاعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی
سوختانلو مجتبی بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
جلالی محمد طراحی الگوی دانش محور برای توسعه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی (NGOs)استان کردستان
مختارنیا محمد "طراحی الگوی ساماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی ایران"
اکبری محمدرضا شناسایی و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با تغییراقلیم در حوضه آبخیز چمریز کارشناسی ارشد
شاه‌پسند محمدرضا تعیین مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی ونقش آنها در توانمندی آنان
محبوبی محمدرضا تحلیل عوامل موثر بر رفتار پذیرش تکنولوژی های حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان
اکبری مرتضی طراحی و تبیین مولفه‌های توسعه منابع انسانی و سازوکارهای بهبود آن در آموزش عالی کشاورزی
صائمی حق مریم بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر روی ویژگی های شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان تهران کارشناسی ارشد
مرادی کفراج مصطفی تدوین الگوی مفهومی تحولات تاثیر گذار بر به روز رسانی نظام ترویج کشاورزی کشور کارشناسی ارشد
پورآتشی مهتاب تحلیل رابطه عوامل روانشناختی- آموزشی و انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته های کشاورزی
مشهدی مهدی بررسی تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان رشته کشاورزی کارشناسی ارشد
میرترابی مهدیه السادات تدوین الگوی راهبردی ترویج کشاورزی شهری در کلانشهر تهران
شریفی مهنوش طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران
عسگری نادیا بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسب آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد
قاسمی نادره بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان شبستر کارشناسی ارشد
شیری نعمت اله نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی غرب کشور کارشناسی ارشد
فلاح حقیقی نگین طراحـی مـدل مناسب نظام آموزش عالی کشـاورزی کارآفرین در ایران
پقه نورمحمد تعیین کننده های اقتصادی ـ اجتماعی فقر در روستاهای بخش کلاله کارشناسی ارشد
آذرکردار هادی بررسـی سـاز و کار فنـآوری اطلاعـات در بیـن توت فرنگی کـاران استـــان کـردستـان کارشناسی ارشد
ویسی هادی تعیین استراتژدی‌های نظام آموزش عالی بازار محور(بررسی موردی آموزش عالی شیلات ایران)
سارانی ولی اله بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزش موسسات آموزش عالی کشاورزی
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری های آموزشی و ارتباطی پیشرفته 7116102 2 01 | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/28 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
سازماندهی نظام های ترویج و توسعه پایدار روستایی 7116084 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 08:15) ترم دوم 1396
روش های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 7116003 2 10 | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) 1397/03/30 (13:00 - 13:15) ترم دوم 1396
روش های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 7116003 2 01 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:00 - 13:15) ترم دوم 1396
مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 7105166 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
نظام نوآوری کشاورزی 7116048 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (09:00 - 09:15) ترم اول 1396
ارتباطات و روش های ترویجی 7116006 2 10 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 7116077 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (08:15 - 08:30) ترم اول 1396
مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 7105204 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روزنامه نگاری در کشاورزی 7105021 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترویج کشاورزی و ارتباطات در توسعه روستایی 7105231 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 10:15 - 10:30 ترم اول 1395
مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 7105204 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 09:15 - 09:30 ترم اول 1395
ارتباطات و اطلاع رسانی در آموزش و ترویج کشاورزی 7105241 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/18 | 07:15 - 07:30 ترم اول 1395
روزنامه نگاری در کشاورزی 7105021 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
روش تحقیق 7105061 2 10 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/20 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
روش شناسی تحقیق 7105193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 08:15 ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1