اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا وطن خواه محمد آبادی

علیرضا وطن خواه محمد آبادی

علیرضا وطن خواه محمد آبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسینی پویان بررسی جریان آزاد از میان دریچه کشویی در یک کانال دایره ای افقی روباز کارشناسی ارشد
رفیعی فر فائزه Study of elliptical side orifices in subcritical flow regime کارشناسی ارشد
بایرامی میرمحمد مطالعه نظری و آزمایشگاهی سرریز جانبی مایل لبه گرد در شرایط جریان زیربحرانی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرودینامیک 1 7102495 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
هیدرودینامیک 7102166 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات 1 7102077 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات 1 7102077 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هیدرودینامیک 7102166 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
ریاضیات 1 7102077 3 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات 1 7102077 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1