اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی

سیدرضا میرائی آشتیانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هادی آتشی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس دکتری دانلود 1387/12/04
هادی آتشی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس دکتری دانلود 1387/12/04
ناجی زواره احمد بررسی و شناخت عملکرد توه گاوهای آمیخته منطقه گلپایگان در شرایط روستائی کارشناسی ارشد
افشنگ ایرج اثر انرژی وسطوح مختلف آرد ماهی بر توان پرواری بره های نر سنگسری کارشناسی ارشد
آرمان اردلان کاربردی از چند ریختی دی.ان.ای نارمزگر ماتیوکندریایی در تبارشناسی دام ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
آرمان اردلان کاربردی از چند ریختی دی.ان.ای نارمزگر ماتیوکندریایی در تبارشناسی دام ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
جوانمرد آرش بررسی پلی مورفیسم پروموتورژن گیرنده هورمون رشد ( GHR) در گاوهای سیستانی کارشناسی ارشد
اردلان آرمان کاربردی از چند ریختی دی.ان.ای نارمزگر ماتیوکندریایی در تبارشناسی دام ها کارشناسی ارشد
ایرج افشنگ اثر انرژی وسطوح مختلف آرد ماهی بر توان پرواری بره های نر سنگسری کارشناسی ارشد دانلود 1377
شاهین اقبال سعیدی مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1382
شاهین اقبال سعیدی مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1382
سعید باقری ارزیابی و مقایسه عملکرد صفات اقتصادی سه آمیخته مرغ مادر (آرین، آربوراکرزوراس) کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد حسین بناء بازی بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد حسین بناء بازی بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1381
فیاضی جمال بررسی تنوع ژنتیکی باربوس ماهیان خوزستان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی ( mtDNA ) به روش PCR-RFLP
عباس جهان بخشی بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1384
عباس جهان بخشی بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1384
آرش جوانمرد بررسی پلی مورفیسم پروموتورژن گیرنده هورمون رشد ( GHR) در گاوهای سیستانی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدی حیدر ارزیابی نسبت کلیبر در مقایسه با صفات رشد به عنوان معیار انتخاب در گوسفند ورامینی کارشناسی ارشد
علیلو حسن بررسی ناهمگنی واریانس صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
محمد دادپسند طارمسری مقایسه روشهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران دکتری دانلود 1384
عباس رافت بررسی ریزش کرک واثر سیکل (چرخه) فعالیت فو لیکولها بر کمیت و کیفیت الیاف بز نژاد رائینی کارشناسی ارشد دانلود 1376
عباس رافت بررسی ریزش کرک واثر سیکل (چرخه) فعالیت فو لیکولها بر کمیت و کیفیت الیاف بز نژاد رائینی کارشناسی ارشد دانلود 1376
سونیا زکی‌زاده تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران دکتری دانلود 1385
محمدباقر زندی باغچه مریم برآورد ضرایب اقتصادی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات در بز مرخز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مهدی ساعتچی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
باقری سعید ارزیابی و مقایسه عملکرد صفات اقتصادی سه آمیخته مرغ مادر (آرین، آربوراکرزوراس) کارشناسی ارشد
مینا سلیم پور بررسی بیان افتراقی ژن بین دو جمعیت گاو هلشتاین و کلیستانی(یک نژاد پاکستانی) با استفاده از توالی یابی RNA-seq)RNA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مینا سلیم پور بررسی بیان افتراقی ژن بین دو جمعیت گاو هلشتاین و کلیستانی(یک نژاد پاکستانی) با استفاده از توالی یابی RNA-seq)RNA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مینا سلیم پور بررسی بیان افتراقی ژن بین دو جمعیت گاو هلشتاین و کلیستانی(یک نژاد پاکستانی) با استفاده از توالی یابی RNA-seq)RNA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مینا سلیم پور بررسی بیان افتراقی ژن بین دو جمعیت گاو هلشتاین و کلیستانی(یک نژاد پاکستانی) با استفاده از توالی یابی RNA-seq)RNA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
زکی‌زاده سونیا تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران
اقبال سعیدی شاهین مقایسه عملکرد اسپرم های داخلی و خارجی از نظر صفات تولیدی در برخی از گله های گاو هلشتاین کارشناسی ارشد
ورکوهی شیدا بررسی ناهمگنی واریانس در داده های تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران و مناسبترین روش تبدیـل داده هـا کارشناسی ارشد
مسعود شیرعلی مقایسه روش های مختلف آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنومی و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در صفات کمی و آستانه ای دکتری دانلود 1391/09/08
مسعود شیرعلی مقایسه روش های مختلف آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنومی و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در صفات کمی و آستانه ای دکتری دانلود 1391/09/08
مسعود شیرعلی مقایسه روش های مختلف آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنومی و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در صفات کمی و آستانه ای دکتری دانلود 1391/09/08
مسعود شیرعلی مقایسه روش های مختلف آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنومی و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در صفات کمی و آستانه ای دکتری دانلود 1391/09/08
مقصودی صابرمحمد مقایسه حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به بیماری جنون گاوی با استفاده از چند شکلی ژن PRNP کارشناسی ارشد
محمد صاحب هنر برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی از عوامل تاثیر گذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/15
مریم صفدری شاهرودی برآورد پارامترهای ژنتیکی و مقایسه ی استراتژی های انتخاب برای صفات تولید شیر و ورم پستان در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/25
محمدعلی طالبی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری دکتری دانلود 1388/05/24
محمدعلی طالبی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری دکتری دانلود 1388/05/24
همایون ظهیرالدینی اثر سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره بر روی عملکرد جوجه های آمیخته گوشتی آرین کارشناسی ارشد 1376
جهان بخشی عباس بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد
رافت عباس بررسی ریزش کرک واثر سیکل (چرخه) فعالیت فو لیکولها بر کمیت و کیفیت الیاف بز نژاد رائینی کارشناسی ارشد
قاضی خانی شاد علی مقایسه عملکرد سه آمیخته مرغ گوشتی (راس ، آرین و آربوراکرز) از نظر صفات دوران رشد و تولید کارشناسی ارشد
نوشری علیرضا بررسی عملکرد برخی از صفات اقتصادی در آمیخته های حاصل از قوچهای افشاری ، شال و مغانی با میشهای ورامینی ومقایسه آنها با ورامینی خالص کارشناسی ارشد
حسن علیلو بررسی ناهمگنی واریانس صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
حسن علیلو بررسی ناهمگنی واریانس صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
جمال فیاضی بررسی تنوع ژنتیکی باربوس ماهیان خوزستان با استفاده از ژنوم میتوکندریایی ( mtDNA ) به روش PCR-RFLP دکتری دانلود 1385/06/15
علی قاضی خانی شاد مقایسه عملکرد سه آمیخته مرغ گوشتی (راس ، آرین و آربوراکرز) از نظر صفات دوران رشد و تولید کارشناسی ارشد دانلود 1381
نوید قوی حسین زاده مطالعات اثر ماهیت آستانه ای صفات بربر آورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوید قوی حسین زاده ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری دکتری دانلود 1388/06/07
نوید قوی حسین زاده ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری دکتری دانلود 1388/06/07
نوید قوی حسین زاده ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری دکتری دانلود 1388/06/07
مصطفی محقق دولت ابادی ارزیابی صفات اقتصادی توده های مرغ بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
مصطفی محقق دولت ابادی ارزیابی صفات اقتصادی توده های مرغ بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
دادپسند طارمسری محمد مقایسه روشهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
صاحب هنر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی از عوامل تاثیر گذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
حیدر محمدی ارزیابی نسبت کلیبر در مقایسه با صفات رشد به عنوان معیار انتخاب در گوسفند ورامینی کارشناسی ارشد دانلود 1377
زندی باغچه مریم محمدباقر برآورد ضرایب اقتصادی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات در بز مرخز کارشناسی ارشد
بناء بازی محمد حسین بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره کارشناسی ارشد
طالبی محمدعلی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری
هنرور محمود بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران
هنرور محمود بررسی پارامترهای صفات تولید مثلی و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
صفدری شاهرودی مریم برآورد پارامترهای ژنتیکی و مقایسه ی استراتژی های انتخاب برای صفات تولید شیر و ورم پستان در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
شیرعلی مسعود مقایسه روش های مختلف آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنومی و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی در صفات کمی و آستانه ای
محقق دولت ابادی مصطفی ارزیابی صفات اقتصادی توده های مرغ بومی ایران کارشناسی ارشد
ناصرخیل معصومه پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
صابرمحمد مقصودی مقایسه حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به بیماری جنون گاوی با استفاده از چند شکلی ژن PRNP کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
سلیم پور مینا بررسی بیان افتراقی ژن بین دو جمعیت گاو هلشتاین و کلیستانی(یک نژاد پاکستانی) با استفاده از توالی یابی RNA-seq)RNA) کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی مقایسه صفات رشد و پرواری بره های آمیخته حاصل از آمیزش قوچهای شال، مغانی و افشاری با میش های کردی و مقایسه آنها با بره های خالص کردی کارشناسی ارشد
هاشمی گامیر مهدی بررسی ژنتیکی صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
احمد ناجی زواره بررسی و شناخت عملکرد توه گاوهای آمیخته منطقه گلپایگان در شرایط روستائی کارشناسی ارشد دانلود 1375
احمد ناجی زواره بررسی و شناخت عملکرد توه گاوهای آمیخته منطقه گلپایگان در شرایط روستائی کارشناسی ارشد دانلود 1375
معصومه ناصرخیل پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
معصومه ناصرخیل پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
هدایت ایوریق نعمت شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد
قوی حسین زاده نوید ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری
قوی حسین زاده نوید مطالعات اثر ماهیت آستانه ای صفات بربر آورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
علیرضا نوشری بررسی عملکرد برخی از صفات اقتصادی در آمیخته های حاصل از قوچهای افشاری ، شال و مغانی با میشهای ورامینی ومقایسه آنها با ورامینی خالص کارشناسی ارشد دانلود 1380
آتشی هادی بررسی رابطه ژنBoLA-DRB3 با ورم پستان بالینی، امتیاز سلول های بدنی شیر و میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس
مهدی هاشمی گامیر بررسی ژنتیکی صفت مرده زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
ظهیرالدینی همایون اثر سطوح مختلف انرژی و مواد مغذی جیره بر روی عملکرد جوجه های آمیخته گوشتی آرین کارشناسی ارشد
محمود هنرور بررسی پارامترهای صفات تولید مثلی و ارتباط آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1382
شیدا ورکوهی بررسی ناهمگنی واریانس در داده های تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران و مناسبترین روش تبدیـل داده هـا کارشناسی ارشد دانلود 1384
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح دام پیشرفته 7108125 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
استراتژی های اصلاح دام 7108302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ژنتیک جمعیت 7108269 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصلاح دام کاربردی 7108192 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 7108080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
ژنتیک جمعیت 7108269 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اصلاح دام کاربردی 7108192 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1