اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعطاأله حسینی

سیدعطاأله حسینی

سیدعطاأله حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 32249312 داخلی 366
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه