اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرمین توحیدی

آرمین توحیدی

آرمین توحیدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه ابراهیمی اثر تغذیه سلنومتیونین بر غلظت پلاسمایی هورمونها, فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش وزن گوساله های شیرخوار کارشناسی ارشد دانلود 1385
نجفی ابوذر اثر سطوح مختلف ترهالوز و گلیسرول در رقیق‌کننده منی بر پایه لسیتین سویا بر انجماد پذیری اسپرم قوچ کارشناسی ارشد
رنجبر احمد اثر مقادیر مختلف پلاسمین وهپارین بر قابلیت باروری اووسیت با اسپرم در گوسفند کارشناسی ارشد
منصور آریانژاد اثر تزریق GnRH بر الگوی ترشح هورمون‌های استرادیول و پروژسترون در گاوهای شیری کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
شیخ احمدی اردشیر مطالعه سیستم اکسید نیتریک سینتاز و ایجاد تغییرات تغذیه ای در آن جهت بهبود تولید در مرغ های مادر گوشتی چاق
خلیفه لو یاسر اثرات بتاآگونیستِ زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه، عملکرد رشد و برخی ترکیبات خونی در بره های در حال رشد لری بختیاری کارشناسی ارشد
کرم زاده دهاقانی امیر اثر یک داروی گیاهی محرک نیتریک اکسید بر عملکرد تولید مثل و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد
نصیری امیرحسین اثر افزودن منبع اسیدهای چرب 3-n و ویتامین E به رقیق کننده بر قابلیت انجماد اسپرم گاو هلشتاین کارشناسی ارشد
سبحانی امیر حسین ارزیابی عملکرد ملکه های زنبورعسل تلقیح مصنوعی شده، با رقیق کننده حاوی نسبت های مختلف ژله رویال (Apis Mellifera) کارشناسی ارشد
افراسیابی دوقزلو بهرام مقایسه خصوصیات تولید مثلی زنبور های نر حاصل از ملکه های موجود در ایران کارشناسی ارشد
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
صالحی حامد اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب3 n- بر عملکرد رشد ، ترکیب خون و لاشه و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
کرمانی موخر حامد بررسی اثر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسید های چرب ضروری بر متابولیسم، عملکرد تولید مثل و شیردهی در میش دکتری
خیرخواه حسن مطالعه اثر سطوح مختلف (بتا آدرنرژیک) زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه و برخی فراسنجهای خونی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
سلمانی حسین اثر جایگزینی زرده ی تخم مرغ با لسیتین سویا در رقیق کننده ی منی بر انجماد پذیری اسپرم بز کارشناسی ارشد
غلامی حمید ارتباط بین غلظت لپتین پلاسما و بلوغ در گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
میرزایی الموتی حمیدرضا پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش
حسن خیرخواه مطالعه اثر سطوح مختلف (بتا آدرنرژیک) زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه و برخی فراسنجهای خونی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
یاسر خلیفه لو اثرات بتاآگونیستِ زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه، عملکرد رشد و برخی ترکیبات خونی در بره های در حال رشد لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
یاسر خلیفه لو اثرات بتاآگونیستِ زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه، عملکرد رشد و برخی ترکیبات خونی در بره های در حال رشد لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
چاشنی دل یداله مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صالحی کارشک رضا اثر دو روش سوپراوولاسیون بر پاسخ فولیکولی و جسم زرد در میش¬های نژاد شال کارشناسی ارشد
کریمی رضا Effects of supplemental conjugated linoleic acid (CLA) on the semen production and fresh and post-thaw sperm quality of Holstein bull کارشناسی ارشد
مسعودی رضا بهبود بازده تلقیح مصنوعی سرویکال در گوسفند با تزریق هورمون های بازکننده سرویکس
معصومی رضا اثرات تزریق پروستاگلندین F2a بر میل جنسی, خصوصیات کمی و کیفی منی و غلظت تستوسترون پلاسما در گاوهای نر هلشتاین با میل جنسی پایین کارشناسی ارشد
نوعی رضا بررسی اثر افزودن گلوتاتیون و زمان های مختلف تعادل قبل از انجماد بر کیفیت اسپرم بز بعد از فرآیند انجماد-ذوب کارشناسی ارشد
علی رضایی رودباری مطالعه عملکرد تولیدمثلی، شیردهی و وضعیت سلامت در گاوهای تغذیه شده با اسید لینولئیک مزدوج (CLA) در دوره انتقال دکتری دانلود 1395/06/24
احمد رنجبر اثر مقادیر مختلف پلاسمین وهپارین بر قابلیت باروری اووسیت با اسپرم در گوسفند کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین سلمانی اثر جایگزینی زرده ی تخم مرغ با لسیتین سویا در رقیق کننده ی منی بر انجماد پذیری اسپرم بز کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/14
حسین سلمانی اثر جایگزینی زرده ی تخم مرغ با لسیتین سویا در رقیق کننده ی منی بر انجماد پذیری اسپرم بز کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/14
کاس آقایی نهری صابر اثر تغذیه ای اسید چرب امگا-3 بر دینامیک انسولین و تخمدان در گاو های شیری هلشتاین کارشناسی ارشد
رضا صالحی کارشک اثر دو روش سوپراوولاسیون بر پاسخ فولیکولی و جسم زرد در میش¬های نژاد شال کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
رضا صالحی کارشک اثر دو روش سوپراوولاسیون بر پاسخ فولیکولی و جسم زرد در میش¬های نژاد شال کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
فرهاد صمدیان اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
فرهاد صمدیان اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
فرهاد صمدیان اثرات برخی اسانس های گیاهی بر عملکرد رشد و ایمنی، کیفیت گوشت، ریخت شناسی بافت روده و سندرم آسیت در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1392/2/14
فرهاد صمدیان اثرات برخی اسانس های گیاهی بر عملکرد رشد و ایمنی، کیفیت گوشت، ریخت شناسی بافت روده و سندرم آسیت در جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1392/2/14
ندری طوبی انجماد اسپرم بز با استفاده از یک رقیق کننده بر پایه نانوذره لسیتین کارشناسی ارشد
دیرنده عیسی بهبود بازده تولیدمثلی از راه دستکاری پروستاگلندین هاو محور سوماتوتروپیک در گاوهای هلشتاین شیرده
خوشوقت علی اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب 3n- بر خصوصیات کمی و کیفی، قابلیت انجماد و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در گاوهای نر هلشتاین کارشناسی ارشد
هاتفی علی اثر زیلپاترول هیدروکلرید (بتا-2 آگونیست) بر روی عملکرد و کیفیت لاشه در بزغاله های نر اخته شده مهابادی کارشناسی ارشد
حمید غلامی ارتباط بین غلظت لپتین پلاسما و بلوغ در گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرهادی فردین اثر افزودن نانو روی در رقیق کننده منی بر انجماد پذیری اسپرم گاو کارشناسی ارشد
میرزایی آقجه قشلاق فرزاد اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب 3- n ،6 - n و موننسین بر تولید و ترکیب شیر و میزان اسید لینولئیک مزدوج (ALC) آن در گوسفند شال ایران
صمدیان فرهاد اثرات برخی اسانس های گیاهی بر عملکرد رشد و ایمنی، کیفیت گوشت، ریخت شناسی بافت روده و سندرم آسیت در جوجه های گوشتی
صمدیان فرهاد اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 بر خصوصیات کمی و کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم و میل جنسی در قوچ زندی کارشناسی ارشد
وحید قدیمی اثر MnTBAP بر خصوصیات اسپرم اسبچه خزر پس از سرد سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
وحید قدیمی اثر MnTBAP بر خصوصیات اسپرم اسبچه خزر پس از سرد سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
صابر کاس آقایی نهری اثر تغذیه ای اسید چرب امگا-3 بر دینامیک انسولین و تخمدان در گاو های شیری هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
صابر کاس آقایی نهری اثر تغذیه ای اسید چرب امگا-3 بر دینامیک انسولین و تخمدان در گاو های شیری هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
حامد کرمانی موخر بررسی اثر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسید های چرب ضروری بر متابولیسم، عملکرد تولید مثل و شیردهی در میش دکتری دانلود 1394/06/25
امیر کرم زاده دهاقانی اثر یک داروی گیاهی محرک نیتریک اکسید بر عملکرد تولید مثل و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
موسوی مجتبی Define a Soybean lecithin nanoparticles-based extender for cryopreservation of Holstein bull sperm
موذنی زاده محمد حسین تأثیر سطوح مختلف ویتامین E و گلوتاتیون و مدت‌زمان تعادل بر انجماد پذیری اسپرم بز در رقیق‌کننده بر پایه نانولسیتین سویا کارشناسی ارشد
معتمدی محمود بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثل در دو گله گاو هلشتاین استان اصفهان کارشناسی ارشد
فرزاد میرزایی آقجه قشلاق اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب 3- n ،6 - n و موننسین بر تولید و ترکیب شیر و میزان اسید لینولئیک مزدوج (ALC) آن در گوسفند شال ایران دکتری دانلود 1387/10/30
حمیدرضا میرزایی الموتی پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش دکتری دانلود 1387/12/19
حمیدرضا میرزایی الموتی پاسخ گاوهای شیری در اواخر آبستنی و پس از زایش به منابع کربوهیدرات در جیره های پیش از زایش دکتری دانلود 1387/12/19
ابراهیمی مرضیه اثر تغذیه سلنومتیونین بر غلظت پلاسمایی هورمونها, فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش وزن گوساله های شیرخوار کارشناسی ارشد
آریانژاد منصور اثر تزریق GnRH بر الگوی ترشح هورمون‌های استرادیول و پروژسترون در گاوهای شیری کارشناسی ارشد
انصاری مهدی اثر اسیدهای چرب n-3 و ویتامین E بر قابلیت انجماد و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در بز کارشناسی ارشد
ژندی مهدی اثر فاکتور رشد شبه انسولین یک بر آپوپتوزیس و قابلیت تکوین آزمایشگاهی اووسیت های تحت تنش گرمایی در گاو
محمد حسین موذنی زاده تأثیر سطوح مختلف ویتامین E و گلوتاتیون و مدت‌زمان تعادل بر انجماد پذیری اسپرم بز در رقیق‌کننده بر پایه نانولسیتین سویا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدی آرخلو مولا اثر β -آدرنرژیک زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
شیخ ندا بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین خام خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی بلدرچین های ژاپنی کارشناسی ارشد
طوبی ندری انجماد اسپرم بز با استفاده از یک رقیق کننده بر پایه نانوذره لسیتین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
طوبی ندری انجماد اسپرم بز با استفاده از یک رقیق کننده بر پایه نانوذره لسیتین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امیرحسین نصیری اثر افزودن منبع اسیدهای چرب 3-n و ویتامین E به رقیق کننده بر قابلیت انجماد اسپرم گاو هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/21
امیرحسین نصیری اثر افزودن منبع اسیدهای چرب 3-n و ویتامین E به رقیق کننده بر قابلیت انجماد اسپرم گاو هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/21
هوشنگ نوری اثرات سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسبچه خزر قبل و بعد از سرد کردن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
هوشنگ نوری اثرات سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسبچه خزر قبل و بعد از سرد کردن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
رضا نوعی بررسی اثر افزودن گلوتاتیون و زمان های مختلف تعادل قبل از انجماد بر کیفیت اسپرم بز بعد از فرآیند انجماد-ذوب کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
رضا نوعی بررسی اثر افزودن گلوتاتیون و زمان های مختلف تعادل قبل از انجماد بر کیفیت اسپرم بز بعد از فرآیند انجماد-ذوب کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
جواهری بارفروشی هدی اثر تغذیه اسیدهای چرب امگا-3 بر رشد و تکامل بافت پستان و عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین دکتری
نوری هوشنگ اثرات سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسبچه خزر قبل و بعد از سرد کردن کارشناسی ارشد
وحید واحدی مطالعه اثرات استفاده از بتاآگونیست زیلپاترول و سطوح مختلف پروتئین بر کنش های فیزیولوژیکی و عملکرد رشد در بره های نر پرواری لری بختیاری دکتری دانلود 1392/11/30
وحید واحدی مطالعه اثرات استفاده از بتاآگونیست زیلپاترول و سطوح مختلف پروتئین بر کنش های فیزیولوژیکی و عملکرد رشد در بره های نر پرواری لری بختیاری دکتری دانلود 1392/11/30
قدیمی وحید اثر MnTBAP بر خصوصیات اسپرم اسبچه خزر پس از سرد سازی کارشناسی ارشد
واحدی وحید مطالعه اثرات استفاده از بتاآگونیست زیلپاترول و سطوح مختلف پروتئین بر کنش های فیزیولوژیکی و عملکرد رشد در بره های نر پرواری لری بختیاری
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی شیردهی 7108176 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ناباروری در حیوانات مزرعه ای 7108308 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی رشد 7108150 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نورواندوکرینولوژی 7108286 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تشریح و فیزیولوژی دام 2 7108221 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دامپروری عمومی 7108074 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
دامپروری عمومی 7108074 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نورواندوکرینولوژی 7108228 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1