اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا میرواقفی

علیرضا میرواقفی

علیرضا میرواقفی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد اخوان بهابادی تعیین جنسیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگرهای ملکولی omyY1 و OmyFGT19TUF کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمد اخوان بهابادی تعیین جنسیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگرهای ملکولی omyY1 و OmyFGT19TUF کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمدتقی آدمیت خانکندی بررسی اثر افزودن سطوح مختلف باکتری Dietzia natronolimnaea Hs-1 در جیره بر رشد و میزان ذخیره سازی رنگدانه در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
پیمان یاراحمدی اثر ویتاسل و پربیوتیک تجاری ایمونوژن بر بیان ژن لایزوزایم و TNF، برخی از فاکتورهای ایمنی همورال و مقاومت به مواجهه با Aeromonas hydrophila در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
پیمان یاراحمدی اثر ویتاسل و پربیوتیک تجاری ایمونوژن بر بیان ژن لایزوزایم و TNF، برخی از فاکتورهای ایمنی همورال و مقاومت به مواجهه با Aeromonas hydrophila در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
امیر آرامون بیان ژن ویتلوژنین کبد قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) تحت تأثیر پساب کارخانه های کاغذ (pulp mill) ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
امیر آرامون بیان ژن ویتلوژنین کبد قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) تحت تأثیر پساب کارخانه های کاغذ (pulp mill) ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد ایزدی مقایسه اثر ذرات ارگوسان و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده با روش های پرتو های گاما و امواج التراسونیک بر شاخص‌های استرس، رشد، ایمنی و پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمد ایزدی مقایسه اثر ذرات ارگوسان و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده با روش های پرتو های گاما و امواج التراسونیک بر شاخص‌های استرس، رشد، ایمنی و پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمد ایزدی مقایسه اثر ذرات ارگوسان و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده با روش های پرتو های گاما و امواج التراسونیک بر شاخص‌های استرس، رشد، ایمنی و پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمد ایزدی مقایسه اثر ذرات ارگوسان و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده با روش های پرتو های گاما و امواج التراسونیک بر شاخص‌های استرس، رشد، ایمنی و پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمد ایزدی مقایسه اثر ذرات ارگوسان و نانو ذرات ارگوسان تهیه شده با روش های پرتو های گاما و امواج التراسونیک بر شاخص‌های استرس، رشد، ایمنی و پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
محمدصادق اسدی بررسی اثر عصاره گیاه بولاغ اوتی بر روی سیستم ایمنی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
محمدصادق اسدی بررسی اثر عصاره گیاه بولاغ اوتی بر روی سیستم ایمنی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فهیمه افضل خانی مطالعه بایومارکرهای بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) درمقابله با استرس اکسیداتیو ناشی ازغلظت تحت کشنده دیازینون و بهبود آن با کمک جیره های حاوی ان-استیل سیستئین و ال- کارنیتین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فهیمه افضل خانی مطالعه بایومارکرهای بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) درمقابله با استرس اکسیداتیو ناشی ازغلظت تحت کشنده دیازینون و بهبود آن با کمک جیره های حاوی ان-استیل سیستئین و ال- کارنیتین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
پریا اکبری بررسی انتقال مادرزادی پارامترهای ایمنی (لیزوزیم و آنتی بادی) به لاروهای قزل آلای رنگین کمان بدنبال ایمن سازی مولدین علیه لاکتوکوکوزیز دکتری دانلود 1392/2/9
پریا اکبری بررسی انتقال مادرزادی پارامترهای ایمنی (لیزوزیم و آنتی بادی) به لاروهای قزل آلای رنگین کمان بدنبال ایمن سازی مولدین علیه لاکتوکوکوزیز دکتری دانلود 1392/2/9
میلاد اکبری بررسی اثر مکمل نوکلئوتیدی استخراج شده از مخمر Saccharomyces cerevisiae و اسید آلژنیک (ارگوسان) بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
میلاد اکبری بررسی اثر مکمل نوکلئوتیدی استخراج شده از مخمر Saccharomyces cerevisiae و اسید آلژنیک (ارگوسان) بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
میلاد اکبری بررسی اثر مکمل نوکلئوتیدی استخراج شده از مخمر Saccharomyces cerevisiae و اسید آلژنیک (ارگوسان) بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
میلاد اکبری بررسی اثر مکمل نوکلئوتیدی استخراج شده از مخمر Saccharomyces cerevisiae و اسید آلژنیک (ارگوسان) بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
کیوان الحاقی Effect of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants house on Blood indices, cortisol and tissue of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/04
کیوان الحاقی Effect of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants house on Blood indices, cortisol and tissue of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/04
فربد امامی لنگرودی مقایسه پروفایل بیان ژنهای گناد فیل ماهی نر و ماده توسط نسل جدید توالی یابی دکتری دانلود 1394/11/25
فربد امامی لنگرودی مقایسه پروفایل بیان ژنهای گناد فیل ماهی نر و ماده توسط نسل جدید توالی یابی دکتری دانلود 1394/11/25
رامین امین بررسی اثرات فاکتورهای سختی وقلیائیت برسمیت فلز سنگین روی درماهی کپورمعمولی(Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
رامین امین بررسی اثرات فاکتورهای سختی وقلیائیت برسمیت فلز سنگین روی درماهی کپورمعمولی(Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
محمد باباپور بررسی توانایی جذب PAHs(هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای) بوسیله کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
محمد باباپور بررسی توانایی جذب PAHs(هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای) بوسیله کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
محمد باباپور بررسی توانایی جذب PAHs(هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای) بوسیله کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
محمد باباپور بررسی توانایی جذب PAHs(هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای) بوسیله کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
دارا باقری بررسی سطوح اسمولالیته و غلظتهای یونی همولنف میگوی سفید غربی Litopenaeus vannameiدر دما و شوری های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
دارا باقری بررسی سطوح اسمولالیته و غلظتهای یونی همولنف میگوی سفید غربی Litopenaeus vannameiدر دما و شوری های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
مهدی بنایی تاثیر سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از سمیت زیر کشنده دیازیتون در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhnchus mykiss) دکتری دانلود 1389/07/28
مهدی بنایی تاثیر سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از سمیت زیر کشنده دیازیتون در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhnchus mykiss) دکتری دانلود 1389/07/28
مهدی بنایی تاثیر سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از سمیت زیر کشنده دیازیتون در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhnchus mykiss) دکتری دانلود 1389/07/28
مهدی بنایی بررسی اثرات سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی خون و بافت‌های خون ساز ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا بهرامی راد تهیه نانوکامپوزیت نشاسته، رس و کربنات کلسیم برای کنترل فساد میکروبی ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در دمای یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
عارف پیربیگی اثرات هیستوپاتولوژیک سم دیازینون بر کبد، کلیه، آبشش و خون سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
جلیل جلیل غلامی سیدکلایی ارزیابی بایومارکرهای آنزیمی و ژینوتوکسیک در ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) در مواجه با علف کش راندآپ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
جلیل جلیل غلامی سیدکلایی ارزیابی بایومارکرهای آنزیمی و ژینوتوکسیک در ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) در مواجه با علف کش راندآپ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
علی چوبکار بررسی سطوح متیلاسیون ژن لایزوزایم تحت تیمار پریبیوتیک تجاری ایمونوژن در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سعید حاجی رضایی اثر زمان رسیدگی نهایی اسپرم در فصل تکثیر و سن مولدین روی کیفیت اسپرم ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سعید حاجی رضایی اثر زمان رسیدگی نهایی اسپرم در فصل تکثیر و سن مولدین روی کیفیت اسپرم ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سعید حاجی رضائی تاثیر مواجه کوتاه مدت و بلند مدت غلظت های زیر کشنده دیازینون بر متابولوم خون بچه ماهیان تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) قبل و در مدت سازگاری شوری با استفاده از روش 1 HNMR متابولومیکس دکتری دانلود 1395/07/11
سعید حاجی رضائی تاثیر مواجه کوتاه مدت و بلند مدت غلظت های زیر کشنده دیازینون بر متابولوم خون بچه ماهیان تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) قبل و در مدت سازگاری شوری با استفاده از روش 1 HNMR متابولومیکس دکتری دانلود 1395/07/11
سعید حاجی رضائی تاثیر مواجه کوتاه مدت و بلند مدت غلظت های زیر کشنده دیازینون بر متابولوم خون بچه ماهیان تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) قبل و در مدت سازگاری شوری با استفاده از روش 1 HNMR متابولومیکس دکتری دانلود 1395/07/11
رحیم حسینی بررسی اثر محافظتی عناصر مس و منگنز بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مسموم شده با کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
رحیم حسینی بررسی اثر محافظتی عناصر مس و منگنز بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مسموم شده با کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
عبدالحمید حسینی تأثیرات آلودگی بر روی برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی در رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
عبدالحمید حسینی تأثیرات آلودگی بر روی برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی در رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
عبدالحمید حسینی تأثیرات آلودگی بر روی برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی در رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
عبدالحمید حسینی تأثیرات آلودگی بر روی برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی در رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
عبدالحمید حسینی تأثیرات آلودگی بر روی برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی در رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
حسین حسینی فر بررسی خواص سین‌بیوتیکی برخی پربیوتیک‌های الیگوساکاریدی با پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و اثرات سین‌بیوتیک گزینش شده بر میکروبیوتای روده¬ای، شاخص¬های ایمنی غیر اختصاصی، هیستومورفولوژی روده و مقاومت در برابر Streptococcus iniae ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1391/11/30
حسین حسینی فر بررسی خواص سین‌بیوتیکی برخی پربیوتیک‌های الیگوساکاریدی با پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و اثرات سین‌بیوتیک گزینش شده بر میکروبیوتای روده¬ای، شاخص¬های ایمنی غیر اختصاصی، هیستومورفولوژی روده و مقاومت در برابر Streptococcus iniae ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1391/11/30
حسین حسینی فر اثرات استفاده از پربیوتیک الیگوفروکتوز بر غالبیت جنس لاکتوباسیلوس در فلور باکتریایی روده,بقاء,فاکتورهای خونی و بافت کبد بچه فیل ماهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
حسین حسینی فر اثرات استفاده از پربیوتیک الیگوفروکتوز بر غالبیت جنس لاکتوباسیلوس در فلور باکتریایی روده,بقاء,فاکتورهای خونی و بافت کبد بچه فیل ماهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
حسین حسینی فر بررسی خواص سین‌بیوتیکی برخی پربیوتیک‌های الیگوساکاریدی با پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و اثرات سین‌بیوتیک گزینش شده بر میکروبیوتای روده¬ای، شاخص¬های ایمنی غیر اختصاصی، هیستومورفولوژی روده و مقاومت در برابر Streptococcus iniae ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1391/11/30
فرزانه خرسندنیا بررسی تأثیر عوامل مستعدکننده (تغییرات دمایی و غلظت مواد آلی) بر آلودگی باکتریایی آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
فرزانه خرسندنیا بررسی تأثیر عوامل مستعدکننده (تغییرات دمایی و غلظت مواد آلی) بر آلودگی باکتریایی آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
فرزانه خرسندنیا بررسی تأثیر عوامل مستعدکننده (تغییرات دمایی و غلظت مواد آلی) بر آلودگی باکتریایی آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
امین خزائی بررسی اثرات پیریدوکسین (ویتامین B6)بر آثار ژنوتوکسیک و بافتی سم دیازینون در خون، آبشش و کبد قزل¬آلای رنگین¬کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/30
امین خزائی بررسی اثرات پیریدوکسین (ویتامین B6)بر آثار ژنوتوکسیک و بافتی سم دیازینون در خون، آبشش و کبد قزل¬آلای رنگین¬کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/30
فاطمه دریالعل بررسی اثر نانوذره ارگوسان نشاندار شده با ماده رادیواکتیو بر فاکتورهای زیستی و اندام های مختلف درگیر در سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصویربرداری هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
فاطمه دریالعل بررسی اثر نانوذره ارگوسان نشاندار شده با ماده رادیواکتیو بر فاکتورهای زیستی و اندام های مختلف درگیر در سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصویربرداری هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
فاطمه دریالعل بررسی اثر نانوذره ارگوسان نشاندار شده با ماده رادیواکتیو بر فاکتورهای زیستی و اندام های مختلف درگیر در سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از تصویربرداری هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
رضا رازمانی غربالگری ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نسبت به شوک حرارتی به منظور اصلاح نژاد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
رضا رازمانی غربالگری ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نسبت به شوک حرارتی به منظور اصلاح نژاد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
روح اله رحیمی بررسی مقایسه ای متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در فرآیند انجماد با بکارگیری از هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین(HβCD) با استفاده از 1H NMR دکتری دانلود 1392/11/7
روح اله رحیمی بررسی مقایسه ای متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در فرآیند انجماد با بکارگیری از هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین(HβCD) با استفاده از 1H NMR دکتری دانلود 1392/11/7
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
حنانه رضائیان بررسی اثر عصارۀ خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر زمان ماندگاری فیلۀ ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و شوریده (Otolithes ruber) به هنگام نگهداری در شرایط سرد کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
کامران رضائی توابع بررسی تبادل مـواد معـدنی بیـن تخـم ماهـی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) و آب محیط تفریح کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد کریم رعیت پیشه مطالعه القاء تکثیر ماهی گلدفیش کله شیری (Carassius auratus) با استفاده از غده هیپوفیز کپور و هورمون سنتتیک (GnRHa) کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیرا رعنایی شیراز بررسی اثر کادمیوم بر آبشش (1785,Linnaeus)ا Anodonta cygnea با استفاده از روش ریزهستک و شکستگی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
سمیرا رعنایی شیراز بررسی اثر کادمیوم بر آبشش (1785,Linnaeus)ا Anodonta cygnea با استفاده از روش ریزهستک و شکستگی DNA کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
سعید زاهدی بررسی اثرات غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) یکساله کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
سعید زاهدی بررسی اثرات غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) یکساله کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
علی سپاهی تأثیر ژل گیاه آلوورا Aloe vera بر برخی از پاسخ های اولیه سیستم ایمنی و بازماندگی در مقابل باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه) (Streptococcus agalactiae درماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
پیام سرگران بررسی عملکرد گیاه کاهو بعنوان یک تصفیه کننده زیستی در جذب ترکیبات نیتـروژن دار در سـازگان پـرورش توام گیاه و ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1384
میترا شبرنگ بررسی اثر نانونقره روی بیان ژنHSP70 سلول های بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
میترا شبرنگ بررسی اثر نانونقره روی بیان ژنHSP70 سلول های بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
میترا شبرنگ بررسی اثر نانونقره روی بیان ژنHSP70 سلول های بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
میترا شبرنگ بررسی اثر نانونقره روی بیان ژنHSP70 سلول های بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
میترا شبرنگ بررسی اثر نانونقره روی بیان ژنHSP70 سلول های بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
نیما شیری ارزیابی فعالیت کولین استرازی بافت های سیاه ماهی به عنوان یک شاخص زیستی در پایش محیط زیست:مطالعه ی موردی حوزه ی گرگان رود کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/11
مهرنوش شیرانی ارزیابی اثرات آلودگی نفتی خلیج فارس بر فعالیت EROD و GST در ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
مهرنوش شیرانی ارزیابی اثرات آلودگی نفتی خلیج فارس بر فعالیت EROD و GST در ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
فروغ صمدی مدیریت فعالیت های تفرجی سواحل مازندران به روش حدود قابل قبول تغییر کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
فروغ صمدی مدیریت فعالیت های تفرجی سواحل مازندران به روش حدود قابل قبول تغییر کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
سعید ضیایی نژاد جداسازی و انتخاب باکتری های پروبیوتیکی از دستگاه گوارش ماهی شانک Acanthopagrus latus) و بررسی تاثیر آنها بر شاخص های رشد و بازماندگی این ماهی دکتری دانلود 1389/03/02
صغری ضرغامی تشخیص وتعیین میزان بروز ژن های tetA و tetE ایجاد کننده مقاومت به اکسی تتراسایکلین در آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas.hydrophila) جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss) پرورشی (مطالعه موردی بازار ماهی کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
لیما طیبی ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی دکتری دانلود 1394/4/23
لیما طیبی ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی دکتری دانلود 1394/4/23
امیررضا عابد علم دوست نرسازی در ماهی Sciaenochromis ahli با استفاده از هورمون a17 - متیل تستوسترون کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا عالیشاهی بهینه سازی و به کارگیری نانو ذرات کیتوزان به عنوان نانو حامل ها در انتقال و جذب ویتامین ث به عنوان محرک سیستم ایمنی در ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) دکتری دانلود 1390/03/03
علیرضا عالیشاهی بهینه سازی و به کارگیری نانو ذرات کیتوزان به عنوان نانو حامل ها در انتقال و جذب ویتامین ث به عنوان محرک سیستم ایمنی در ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) دکتری دانلود 1390/03/03
رضا عسگری الیگوردزی بررسی تأثیر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در افزایش رشد و ایمنی غیراختصاصی ماهی آزاد دریای خزر پرواری کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/17
بابک عطایی مهر مطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیک موثر در تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky- 1901) در برابر شوری دکتری دانلود 1389/06/23
بابک عطایی مهر مطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیک موثر در تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky- 1901) در برابر شوری دکتری دانلود 1389/06/23
بابک عطایی مهر مطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیک موثر در تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky- 1901) در برابر شوری دکتری دانلود 1389/06/23
بابک عطایی مهر مطالعه تغییرات برخی شاخص های فیزیولوژیک موثر در تنظیم فشار اسمزی بچه ماهیان سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky- 1901) در برابر شوری دکتری دانلود 1389/06/23
بابک عطائی مهر بررسی تاثیر وزن و شوری بر برخی تغییرات بافتی در اندام های تنظیم کننده فشار اسمزی (آبشش و کلیه) و درصد تلفات بچه آزادماهیان دریای خزرSalmo Trutta Caspius کارشناسی ارشد دانلود 1383
محسن علی تاثیر ویتامین C بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی SOD،CAT، TAC و پراکسیداسیون لیپید (LPO) سلولی ناشی از القاء آفت‌کش دیازینون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/24
محسن علی تاثیر ویتامین C بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی SOD،CAT، TAC و پراکسیداسیون لیپید (LPO) سلولی ناشی از القاء آفت‌کش دیازینون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/24
مصطفی علی شیری جونقانی Application of modified zeolite with polyethyleneimine Polymer and use against Aeromonas hydrophila in water filtration system of tank in freshwater post larve prawn (Macrobrachium rosenbergii) under transportation stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مصطفی علی شیری جونقانی Application of modified zeolite with polyethyleneimine Polymer and use against Aeromonas hydrophila in water filtration system of tank in freshwater post larve prawn (Macrobrachium rosenbergii) under transportation stress کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
فاطمه فتاحی تشخیص سریع سپتی‌سمی هموراژیک آئروموناس هیدروفیلایی در قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss) با استفاده از تکنیک Duplex PCR کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
نگار فخاری Early Diagnosis and Molecular Screening of Yersiniosis disease in Rainbow Trout Fish کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
نگار فخاری Early Diagnosis and Molecular Screening of Yersiniosis disease in Rainbow Trout Fish کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
فاطمه فداکارماسوله بررسی اثرات نانوذرات نقره بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum دکتری دانلود 94/04/14
مهرنوش فرید تشخیص باکتری Streptococcus agalactiae در خون و موکوس ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss) به روش PCR کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مهرنوش فرید تشخیص باکتری Streptococcus agalactiae در خون و موکوس ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss) به روش PCR کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
احمد فرهادی تشخیص صدمه به ژنوم در صدف صخره ای Saccostrea cucullata با استفاده از فراوانی ریز هسته وتکنیک RAPD از منطقه آلوده به نفت خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
پگاه فرهنگ بررسی شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به آئرومونازیس (Aeromonasis) تحت درمان با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین (Oxytetracycline) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
پگاه فرهنگ بررسی شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به آئرومونازیس (Aeromonasis) تحت درمان با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین (Oxytetracycline) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمود قبادی بررسی اثر متقابل مکمل نوکلئوتیدی و پروبیوتیک Pediococcus acidilactici جیره غذایی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 95/11/24
محمود قبادی بررسی اثر متقابل مکمل نوکلئوتیدی و پروبیوتیک Pediococcus acidilactici جیره غذایی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 95/11/24
احمد قبادخانی انتخاب مولدین ماده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) براساس شاخص رشد و استرس، ارتباط شاخص استرس با مارکر ریزماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/12
اعظم قلانی بررسی آثار استروئیدهای جنسی بر شاخص‌های ایمنی در کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
ندا قوتی استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
ندا قوتی استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
محمد رضا کرجالیان بررسی تاثیر سختی و قلیائیت بر سمیت مالاتیون در کپور معمولی (Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
محمد رضا کرجالیان بررسی تاثیر سختی و قلیائیت بر سمیت مالاتیون در کپور معمولی (Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
سیاوش کولی وند استفاده از بیان ژنی boule جهت ارزیابی اثرات ترکیبات آنتی اندروژنی (DEHPوبوتاکلر) بر بروز ازواسپرمی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
سیاوش کولی وند استفاده از بیان ژنی boule جهت ارزیابی اثرات ترکیبات آنتی اندروژنی (DEHPوبوتاکلر) بر بروز ازواسپرمی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
سیاوش کولی وند استفاده از بیان ژنی boule جهت ارزیابی اثرات ترکیبات آنتی اندروژنی (DEHPوبوتاکلر) بر بروز ازواسپرمی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
محمد محیسنی بررسی اثر سطوح مختلف کادمیم و مس و نقش ویتامین C بر میزان بقاء، محتوای آنزیم کاتالاز و مطالعه تجمع زیستی این فلزات در ناپلی Artemia urmiana کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
محمد محیسنی مطالعه تاثیر برخی فلزات سنگین (سرب، نیکل وکادمیم) و شیرابه کارخانجات چوب و کاغذ بر توانایی تطبیق اسمزی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) دکتری دانلود 1392/4/11
محمد محیسنی مطالعه تاثیر برخی فلزات سنگین (سرب، نیکل وکادمیم) و شیرابه کارخانجات چوب و کاغذ بر توانایی تطبیق اسمزی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) دکتری دانلود 1392/4/11
مژده محمد طاهری استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت مقاومت به ویروس IHN در غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/12
مژده محمد طاهری استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت مقاومت به ویروس IHN در غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/12
مژده محمد طاهری استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره پیوسته با صفت مقاومت به ویروس IHN در غربالگری جمعیت مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/12
رضوان محمدی نژاد انتخاب آپتامرهای DNA بر ضد نوکلئوپروتئین ویروس نکروز عفونی مراکز خون¬ساز (IHNV) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1397/05/23
ساغر مدرس اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
ساغر مدرس اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
ساغر مدرس اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
سعید مرادی Probiotic effects of Lactobacillus rhamnosus on blood biochemical parameters and resistance to Aeromonas hydrophila bacteria in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under sub-lethal toxicity of malathion کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مریم مردانه خاتونی بررسی و مقایسه توان تحمل بچه تاس ماهی نورس ایرانی Acipenser persicus در مواجه تدریجی و مستقیم با شوری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
فروغ مطوف تأثیر باکتری عامل فساد لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) بر روی فیله خام ماهی قزل‎آلا (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از سنجش شاخص‏های متابولیک و با دو روش محافظتی بسته‎بندی در اتمسفرتغییر یافته و ترکیبات ضد باکتریایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سمیه منصور بهمنی بررسی نقش ریشه پایان Cirripedia; Crustacea. Species: Ballanus improvises Darwin در جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم (مطالعه موردی: جنوب قشم، ساحل کمقبه) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/14
سمیه منصور بهمنی بررسی نقش ریشه پایان Cirripedia; Crustacea. Species: Ballanus improvises Darwin در جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم (مطالعه موردی: جنوب قشم، ساحل کمقبه) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/14
پگاه موسوی جلالی بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
پگاه موسوی جلالی بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
پگاه موسوی جلالی بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
ثمانه ناظری تعیین جنسیت فیل ماهی پرورشی Huso huso با استفاده از میزان هورمونهای استروئیدی فیل از بلوغ کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/23
اسفندیار نجفی حاجیور مطالعه تغییرات برخی پارامترهای کیفی تخمک لقاح نیافته تاس¬ماهی ایرانی (Acipenser persicus) طی نگهداری کوتاه مدت در مایع سلومیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/18
حسن نژاد حیدری بررسی کاربرد نانوکربن لوله‏ ای‏‏ مغناطیسی شده (Fe3O4@CNT) و نانو اکسید روی مغناطیسی شده (Fe3O4@ZnO) به صورت مجزا و ترکیبی در تصفیه فاضلاب‌های آبزی پروری و شهری و اثر ترکیبی این مواد بر میزان بقاء زئوپلانکتون‌ دافنی ماگنا (Daphnia magna) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسن نژاد حیدری بررسی کاربرد نانوکربن لوله‏ ای‏‏ مغناطیسی شده (Fe3O4@CNT) و نانو اکسید روی مغناطیسی شده (Fe3O4@ZnO) به صورت مجزا و ترکیبی در تصفیه فاضلاب‌های آبزی پروری و شهری و اثر ترکیبی این مواد بر میزان بقاء زئوپلانکتون‌ دافنی ماگنا (Daphnia magna) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسن نژاد حیدری بررسی کاربرد نانوکربن لوله‏ ای‏‏ مغناطیسی شده (Fe3O4@CNT) و نانو اکسید روی مغناطیسی شده (Fe3O4@ZnO) به صورت مجزا و ترکیبی در تصفیه فاضلاب‌های آبزی پروری و شهری و اثر ترکیبی این مواد بر میزان بقاء زئوپلانکتون‌ دافنی ماگنا (Daphnia magna) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسن نژاد حیدری بررسی کاربرد نانوکربن لوله‏ ای‏‏ مغناطیسی شده (Fe3O4@CNT) و نانو اکسید روی مغناطیسی شده (Fe3O4@ZnO) به صورت مجزا و ترکیبی در تصفیه فاضلاب‌های آبزی پروری و شهری و اثر ترکیبی این مواد بر میزان بقاء زئوپلانکتون‌ دافنی ماگنا (Daphnia magna) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسن نژاد حیدری بررسی کاربرد نانوکربن لوله‏ ای‏‏ مغناطیسی شده (Fe3O4@CNT) و نانو اکسید روی مغناطیسی شده (Fe3O4@ZnO) به صورت مجزا و ترکیبی در تصفیه فاضلاب‌های آبزی پروری و شهری و اثر ترکیبی این مواد بر میزان بقاء زئوپلانکتون‌ دافنی ماگنا (Daphnia magna) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نعمت دوست حقی. بهزاد بررسی تغییرات فیزیولوژیک ماهی سفید Rutilus frisii kutum در صید پاییزه وبهاره کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان نیکبخت بررسی شاخص های رشد، بقا و ایمنی در پست لارو میگوی وانامی (L. vannamei) تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) و پدیوکوکوس پنتزاسئوس (Pediococcus pentosaceus) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
احسان نیکبخت بررسی شاخص های رشد، بقا و ایمنی در پست لارو میگوی وانامی (L. vannamei) تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) و پدیوکوکوس پنتزاسئوس (Pediococcus pentosaceus) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
احمد نوری بررسـی اثـر تزریق هـورمون LHRHa بر زمان رهاسـازی تخمـک (اوولاسیون) و کیفیت تخم استحصالی در ماهی آزاد دریای خزر Salmo Trutta Caspius کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمد نوری بررسی فیزیولوژیک اثر دوره نوری در تکامل تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1389/06/29
احمد نوری بررسی فیزیولوژیک اثر دوره نوری در تکامل تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1389/06/29
نرجس نوربخش سامانی بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
نرجس نوربخش سامانی بررسی رابطه بین شاخصهای زیستی بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک و شاخصهای بهداشتیِ باکتریولوژیکِ رودخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
امین هاشمی پناه مهر آبادی Indices of growth, survival, digestive enzyme and resistance to environmental stresses in white leg shrimp post larvae (L. vannamei) fed Artemia enriched with Lactococcus lactis and Pediococcus pentosaseus as probiotic کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
امین هاشمی پناه مهر آبادی Indices of growth, survival, digestive enzyme and resistance to environmental stresses in white leg shrimp post larvae (L. vannamei) fed Artemia enriched with Lactococcus lactis and Pediococcus pentosaseus as probiotic کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایرج هاشم زاده سقزلو القاء الکتریکی و الکتریکی - حرارتی تریپلوئید در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhychus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم هدایتی راد تعیین دز مطلوب پرتو گاما برای غیر فعال سازی انگل Ichthyophthirius multifiliis و ایجاد ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مریم هدایتی راد تعیین دز مطلوب پرتو گاما برای غیر فعال سازی انگل Ichthyophthirius multifiliis و ایجاد ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مریم هدایتی راد تعیین دز مطلوب پرتو گاما برای غیر فعال سازی انگل Ichthyophthirius multifiliis و ایجاد ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد هرسیج بررسی امکان ایجاد یک بوم سازگان متعادل توام ماهی و گیاه، با بکارگیری ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و گیاه منتخب دکتری دانلود 1390/10/27
محمد هرسیج بررسی امکان ایجاد یک بوم سازگان متعادل توام ماهی و گیاه، با بکارگیری ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و گیاه منتخب دکتری دانلود 1390/10/27
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه