اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیوان بهبودی

کیوان بهبودی

کیوان بهبودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمالی ارغوان بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی بر تشکیل بیوفیلم در استرین UTPF98 Pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد
سعیدی مدنی آزاده شناسایی فنوتیپی، ژنوتیپی و بیماریزایی جدایه های ایرانی Xanthomonas citri subsp. malvacearum عامل بلایت باکتریایی پنبه کارشناسی ارشد
رباب اعزازی بررسی تنوع فازی در fluorescensPseudomonas و مقایسه برخی ویژگی‌های فنوتیپی و رفتارهای بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
حمیده افشارمنش بررسی اثر جهش یافتگان دو استرین Bacillusحاصل از پرتوگاما و جهش هدفمند علیه Aspergillus flavus و میزان آفلاتوکسین آن دکتری دانلود 1392/6/17
شیرزاد اکبر برهم‌کنش Trichoderma atroviride p1 و سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل پاخوره گندم و نقش این برهم‌کنش در بیان ژن کیتیناز
پری بروکانلوی مادلو تعیین جمعیت سودومونادهای فلورسنت در ریزوسفر برخی ارقام گندم و کنترل بیولوژیک آنها علیه قارچ Fusarium culmorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
قدس علوی بهنوش سادات جداسازی ریزوباکتری‌های سنبل الطیب و بررسی نقش آنها در کنترل Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی این گیاه کارشناسی ارشد
بروکانلوی مادلو پری تعیین جمعیت سودومونادهای فلورسنت در ریزوسفر برخی ارقام گندم و کنترل بیولوژیک آنها علیه قارچ Fusarium culmorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم کارشناسی ارشد
سمیرا پیغامی آشنایی تاثیر محیط کشت بر میزان رشد و خاصیت آنتاگونیستی چند جدایه از Bacillus subtilis, pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیرا پیغامی آشنایی بر همکنش بین میکوریز Glomus intraradices و باکتری Bacillus subtilis در القای مقاومت بر علیه Magnaporthe oryzae ، عامل بلاست برنج دکتری دانلود 1392/9/27
آرش جعفری ارزیابی اثر آنتاگونیستی جدایه های Streptomyces در بیوکنترل پژمردگی باکتریایی آوندی ناشی از Ralstonia solanacearum در گوجه‌فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
فاطمه جمالی بررسی اثر برخی از عوامل محیطی زنده بر بیان ژن‌های بیوسنتز سیانید هیدروژن و 2و4- دی استیل فلوروگلوسینول در Pseudomonas fluorescens در ریزوسفر لوبیا دکتری دانلود 1387/12/15
مهسا حاج ملک زنجانی بررسی کلونیزاسیون ریشه کلزا توسط Pseudomonas fluorescens و نقش آن در کنترل Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/18
شهبازی حدیث بررسی برخی پاسخ های Fusarium graminearum در مقابل Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی آلاینده های رایج کشاورزی بر این برهمکنش دکتری
هدی حسین زاده فومشی بررسی سطوح آنزیم های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در برهمکنش برخی ارقام گندم و باکتری Pseudomonasfluorescens UTP100 علیه قارچ Fusariumculmorum کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
علیزاده حمیدرضا ارزیابی مقایسه‌ای مقاومت القایی ناشی از تریکودرما، سودومونادهای فلورسنت و ترکیب آنها علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار و بیان برخی ژن‌های دفاعی گیاه
افشارمنش حمیده بررسی اثر جهش یافتگان دو استرین Bacillusحاصل از پرتوگاما و جهش هدفمند علیه Aspergillus flavus و میزان آفلاتوکسین آن
مریم خضری بررسی تولید بیوفیلم و تظاهر ژن های tasA و sinR در باکتری Bacillus subtilis، عامل بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه گندم ناشی از قارچ Fusarium culmorum دکتری دانلود 1390/04/20
ژیلا دلخواه بررسی تاثیر برخی محیط های کشت بر میزان رشد و فعالیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum Tr6 علیه Phytophthora drechsleri روی خیار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
اعزازی رباب بررسی تنوع فازی در fluorescensPseudomonas و مقایسه برخی ویژگی‌های فنوتیپی و رفتارهای بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri کارشناسی ارشد
نیما رنجبر سیستانی بررسی فراوانی سودومونادهای فلورسنت ریشه گندم در استان تهران و ردیابی ژن phlD در آنها و ارتباط بین این ژن و کنترل بیولوژیک قارچ Bipolaris sorokiniana کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
شریفی روح اله بررسی مکانیسم عمل ترکیبات فرار باکتری Bacillus subtilis در القای مقاومت آرابیدوبسیس علیه بیمارگر Botrytis cinerea کارشناسی ارشد
محمد جواد زاهد ارزیابی استرپتومیست‏های ریزوسفر گوجه ‏فرنگی در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici کارشناسی ارشد دانلود 95/11/19
مریم زمانی خاموشی سیستم حد نصاب احساس در Agrobacterium tumefaciens با استفاده از عوامل باکتریایی و قارچی و بررسی تاثیر آن بر انتقال Ti-پلاسمید دکتری دانلود 1391/11/18
صابر باغبان زهرا بررسی امکان کاربرد نانو ذرات نقره در کنترل قارچ Rhizoctonia solani AG-4 روی پنبه در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و تأثیر آن روی برخی میکروارگانیزمهای مفید ریزوسفر کارشناسی ارشد
دلخواه ژیلا بررسی تاثیر برخی محیط های کشت بر میزان رشد و فعالیت آنتاگونیستی Trichoderma harzianum Tr6 علیه Phytophthora drechsleri روی خیار کارشناسی ارشد
چگینی ساناز بررسی کاربرد استرین های Trichoderma در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته کارشناسی ارشد
عینی ساناز غربالگری اکتینومیست های بدست آمده از ریزوسفر خیار گلخانه ای برای کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کارشناسی ارشد
عادله سبحانی پور The Effect of Quorum Sensing Inhibiting Bacteria on Pathogenicity of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum on Potato دکتری دانلود 1395/06/27
کشاورزی سحر کنترل بیولوژیک قارچ عامل پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه ( Monosporascuscannonballus) با استفاده از برخی گونه های تریکودرما کارشناسی ارشد
آزاده سعیدی مدنی شناسایی فنوتیپی، ژنوتیپی و بیماریزایی جدایه های ایرانی Xanthomonas citri subsp. malvacearum عامل بلایت باکتریایی پنبه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/17
سماوات سمانه بررسی برهمکنش جدایه هایی از جنس Rhizobium و Pseudomonas در کنترل مرگ گیاهچه لوبیا سبز ناشی ازKühn. Rhizoctonia solani کارشناسی ارشد
سمانه سماوات بررسی برهمکنش جدایه هایی از جنس Rhizobium و Pseudomonas در کنترل مرگ گیاهچه لوبیا سبز ناشی ازKühn. Rhizoctonia solani کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/04
پیغامی آشنایی سمیرا تاثیر محیط کشت بر میزان رشد و خاصیت آنتاگونیستی چند جدایه از Bacillus subtilis, pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد
پیغامی آشنایی سمیرا بر همکنش بین میکوریز Glomus intraradices و باکتری Bacillus subtilis در القای مقاومت بر علیه Magnaporthe oryzae ، عامل بلاست برنج
قافله باشی سمیه السادات بهینه سازی برخی فاکتور های محیط کشت جهت تولید باکتریPseudomonasfluorescens UTPF68 با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد
زهرا صابر باغبان بررسی امکان کاربرد نانو ذرات نقره در کنترل قارچ Rhizoctonia solani AG-4 روی پنبه در شرایط آزمایشگاه و گلخانه و تأثیر آن روی برخی میکروارگانیزمهای مفید ریزوسفر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
نرگس صداقت بررسی امکان کنترل بیولوژیک Aspergillus flavus در پسته با استفاده از جدایه غیرتوکسین¬زای A. flavus و باکتری Bacillus subtilis کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
سبحانی پور عادله The Effect of Quorum Sensing Inhibiting Bacteria on Pathogenicity of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum on Potato
ساناز عینی غربالگری اکتینومیست های بدست آمده از ریزوسفر خیار گلخانه ای برای کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
جمالی فاطمه بررسی اثر برخی از عوامل محیطی زنده بر بیان ژن‌های بیوسنتز سیانید هیدروژن و 2و4- دی استیل فلوروگلوسینول در Pseudomonas fluorescens در ریزوسفر لوبیا
معصومه فرجی برهم‌‌‌کنشTrichoderma atroviride p1و سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Rhizoctoniasolani و نقش این برهمکنش در بیان ژن بیوسنتز سیانید هیدروژن دکتری دانلود 1391/11/16
وحید فلاح زاده ممقانی برهمکنش الیسیتور باکتری Xanthomonas axonopodis با پروتئین گیرنده Arabidopsis thaliana و نقش آن در تحریک مقاومت گیاه دکتری دانلود 1392/03/13
بهنوش سادات قدس علوی جداسازی ریزوباکتری‌های سنبل الطیب و بررسی نقش آنها در کنترل Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی این گیاه کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
فاطمه قربانی بررسی اثر چند فرمولاسیون از باکتری P4 Pseudomonas fluorescens در کنترل قارچ عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی ریشه و طوقه آفتابگردان ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/28
سحر کشاورزی کنترل بیولوژیک قارچ عامل پوسیدگی ریشه و زوال بوته خربزه ( Monosporascuscannonballus) با استفاده از برخی گونه های تریکودرما کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
ارغوان کمالی بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی بر تشکیل بیوفیلم در استرین UTPF98 Pseudomonas fluorescens کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/05
حسینی مریم غربالگری ریزوباکتری های بدست آمده از آویشن دنایی(Thymus daenensis) برایکنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه آن کارشناسی ارشد
خضری مریم بررسی تولید بیوفیلم و تظاهر ژن های tasA و sinR در باکتری Bacillus subtilis، عامل بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه گندم ناشی از قارچ Fusarium culmorum
زمانی مریم خاموشی سیستم حد نصاب احساس در Agrobacterium tumefaciens با استفاده از عوامل باکتریایی و قارچی و بررسی تاثیر آن بر انتقال Ti-پلاسمید
نیکنام قلعه جوقی مسعود بررسی ارتباط ژنتیکی و فیلوژنتیکی جدایه های Magnaporthe spp.بدست آمده از میزبانهای مختلف بر اساس نشانگر مولکولی AFLPو مقایسه مورفولوژیکی آنها کارشناسی ارشد
فرجی معصومه برهم‌‌‌کنشTrichoderma atroviride p1و سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل بیولوژیکی Rhizoctoniasolani و نقش این برهمکنش در بیان ژن بیوسنتز سیانید هیدروژن
حاج ملک زنجانی مهسا بررسی کلونیزاسیون ریشه کلزا توسط Pseudomonas fluorescens و نقش آن در کنترل Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه کارشناسی ارشد
معرف زاده ناهید بررسی اثر برخی عوامل زراعی بر ساختار و تنوع جامعه باکتریایی سودومونادها با استفاده از PCR-DGGE
صداقت نرگس بررسی امکان کنترل بیولوژیک Aspergillus flavus در پسته با استفاده از جدایه غیرتوکسین¬زای A. flavus و باکتری Bacillus subtilis کارشناسی ارشد
عطار نیلوفر بررسی اثر ضد قارچی اسانس و عصاره برخی از گیاهان دارویی درکنترل قارچ Aspergillus flavus پسته کارشناسی ارشد
رنجبر سیستانی نیما بررسی فراوانی سودومونادهای فلورسنت ریشه گندم در استان تهران و ردیابی ژن phlD در آنها و ارتباط بین این ژن و کنترل بیولوژیک قارچ Bipolaris sorokiniana کارشناسی ارشد
حسین زاده فومشی هدی بررسی سطوح آنزیم های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در برهمکنش برخی ارقام گندم و باکتری Pseudomonasfluorescens UTP100 علیه قارچ Fusariumculmorum کارشناسی ارشد
فلاح زاده ممقانی وحید برهمکنش الیسیتور باکتری Xanthomonas axonopodis با پروتئین گیرنده Arabidopsis thaliana و نقش آن در تحریک مقاومت گیاه
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برهمکنش گیاه- میکروارگانیسم 7110083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان 7110225 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیماریهای مهم گیاهان زراعی 7110045 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکولوژی مولکولی میکروارگانیسم های ریزوسفر و فیلوسفر 7110120 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
بیواکولوژی عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان 7110049 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 09:00 - 10:00 ترم اول 1395
مدیریت مبارزه با بیماری گیاهی 7110147 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1395/10/24 | 12:00 - 13:00 ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1