اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدباقر حسینی

سیدمحمدباقر حسینی

سیدمحمدباقر حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فائزه ابراهیمی مطالعه تأثیر عصاره گیاهان دارویی بر کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره در لوبیا چیتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
فائزه ابراهیمی مطالعه تأثیر عصاره گیاهان دارویی بر کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره در لوبیا چیتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
نوش کام احمد بررسی آثار تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد کمی وکیفی علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) کارشناسی ارشد
افشون اسماعیل The Effect of Tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean(Glycine max L. ) cultivars in Karaj condition کارشناسی ارشد
صادق پور امیر بررسی کمی و کیفی علوفه جو بهاره و یونجه یکساله در کشت مخلوط کارشناسی ارشد
صادق پور امیر بررسی کمی و کیفی علوفه جو بهاره و یونجه یکساله در کشت مخلوط کارشناسی ارشد
خلعتبری امیر مهدی بررسی کشت مخلوط سورگوم: ارزن مرواریدی بر روی صفات کیفی و کمی علوفه کارشناسی ارشد
فرصتیان انسیه بررسی کشت مخلوط نواری سورگوم علوفه ای با لوبیا چشم بلبلی و سویا کارشناسی ارشد
پیروزی بهمن بررسی کشت مخلوط ذرت علوفه ای ولوبیای معمولی (مطالعه موردی در شهرستان کرج) کارشناسی ارشد
بهمن پیروزی بررسی کشت مخلوط ذرت علوفه ای ولوبیای معمولی (مطالعه موردی در شهرستان کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/25
بهمن پیروزی بررسی کشت مخلوط ذرت علوفه ای ولوبیای معمولی (مطالعه موردی در شهرستان کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/25
محمدعلی توحیدی مطالعه سودمندی نسبی استفاده از منابع و مقادیر مختلف مصرف فسفر در زراعت ذرت(.Zea mays L) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/16
محمدعلی توحیدی مطالعه سودمندی نسبی استفاده از منابع و مقادیر مختلف مصرف فسفر در زراعت ذرت(.Zea mays L) کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/16
عماد جهان زاد بررسی اثر سطوح کود نیتروژن در آرایش های مختلف کشت مخلوط جایگزینی ارزن و سویا کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
اصغری سهرون جواد Effect of combined application of Mycorrhiza and Azospirillum and its combination with chemical fertilizers on yield and yield components of maize single cross 704 کارشناسی ارشد
سلامی خالد بررسی روش های مختلف شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی کارشناسی ارشد
سنجانی سارا بررسی عملکرد سورگوم دانه ای و کنترل علفهای هرز در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد
قنبرزاده افروزی سعید بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه ای در نظام کشت جنگل زراعی کارشناسی ارشد
خالد سلامی بررسی روش های مختلف شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
خالد سلامی بررسی روش های مختلف شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/08
سارا سنجانی بررسی عملکرد سورگوم دانه ای و کنترل علفهای هرز در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
حیدری سوسن کشت مخلوط سورگوم و ارزن دم روباهی و بررسی عملکرد و اجزای آن کارشناسی ارشد
امیر صادق پور بررسی کمی و کیفی علوفه جو بهاره و یونجه یکساله در کشت مخلوط کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/06
امیر صادق پور بررسی کمی و کیفی علوفه جو بهاره و یونجه یکساله در کشت مخلوط کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/06
لیاقت عبدالرضا بررسی اثر زمان آغاز برداشت, تراکم کاشت و شدت برداشت بر عملکرد علوفه و بذر و برخی از خصوصیات رویشی و زایشی یونجه یکساله اسکو تلاتا و اریته رابینسون کارشناسی ارشد
جهان زاد عماد بررسی اثر سطوح کود نیتروژن در آرایش های مختلف کشت مخلوط جایگزینی ارزن و سویا کارشناسی ارشد
ابراهیمی فائزه مطالعه تأثیر عصاره گیاهان دارویی بر کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره در لوبیا چیتی کارشناسی ارشد
انسیه فرصتیان بررسی کشت مخلوط نواری سورگوم علوفه ای با لوبیا چشم بلبلی و سویا کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالرضا لیاقت بررسی اثر زمان آغاز برداشت, تراکم کاشت و شدت برداشت بر عملکرد علوفه و بذر و برخی از خصوصیات رویشی و زایشی یونجه یکساله اسکو تلاتا و اریته رابینسون کارشناسی ارشد دانلود 1385
توحیدی محمدعلی مطالعه سودمندی نسبی استفاده از منابع و مقادیر مختلف مصرف فسفر در زراعت ذرت(.Zea mays L) کارشناسی ارشد
رمرودی خسته دل محمود تأثیر تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی, سیستم های خاک ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن) بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای
احمد نوش کام بررسی آثار تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد کمی وکیفی علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
احمد نوش کام بررسی آثار تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد کمی وکیفی علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه