اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی دهقان بنادکی

مهدی دهقان بنادکی

مهدی دهقان بنادکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 274
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کمال ارجاعی اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد پروار، خصوصیات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب گوشت گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
مهرناز اردلان تأثیر متیونین و کولین محافظت شده در شکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیری کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
سعید اسدی مطالعه تاثیر استفاده از سین بیوتکس در شیر و استارتر بر عملکرد گوساله های شیر خوار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
امیر اکبری افجانی استفاده از سطوح مختلف علف یونجه و ذرت سیلو شده در جیره گاو های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی و بررسی عملکرد تولیدی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
اکبری افجانی امیر استفاده از سطوح مختلف علف یونجه و ذرت سیلو شده در جیره گاو های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی و بررسی عملکرد تولیدی آنها کارشناسی ارشد
کدخدای امیر مطالعه اثر امتیاز وضعیت بدنی و تعادل انرژی در دوره ی ابتدای خشکی بر عملکرد تولیدی و سلامت گاوهای هلشتاین بعد از زایش کارشناسی ارشد
سررشته داری امیرحسین بررسی تاثیر رفتار کارگران گاوداری بر رفتار و عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
لکی ایوب اثر فرآوری فیزیکی دانه جو توام با اسیدهای آلی بر ارزش غذایی آن و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین
لکی ایوب مطالعه اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم در جیره اوایل شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
بختیار بابایی مطالعه اثر جایگزینی بخشی از نشاسته جیره با اسیدهای چرب اشباع یا اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری بر عملکرد تولیدی، تخمیرات شکمبه ای و فراسنجه¬های خونی در گاوهای شیرده کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
بختیار بابایی مطالعه اثر جایگزینی بخشی از نشاسته جیره با اسیدهای چرب اشباع یا اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری بر عملکرد تولیدی، تخمیرات شکمبه ای و فراسنجه¬های خونی در گاوهای شیرده کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
بابایی بختیار مطالعه اثر جایگزینی بخشی از نشاسته جیره با اسیدهای چرب اشباع یا اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری بر عملکرد تولیدی، تخمیرات شکمبه ای و فراسنجه¬های خونی در گاوهای شیرده کارشناسی ارشد
حشمت الله بهرامی یکدانگی تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
حشمت الله بهرامی یکدانگی تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/06
پراویان پیمان مطالعه اثر تغذیه بره موم بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد
مصطفی حاجی لو تاثیر تغذیه کولین محافظت شده در شکمبه و ال- کارنیتین بر عملکرد پروار، ترکیب لاشه و فراسنجه های شکمبه و خون گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/30
خلیل وندی بهروزیار حامد تعیین ارزش غذایی گیاه علوفه ای اسپرس(Onobrychis vicifolia) فرآوری شده و نشده در تغذیه نشخوارکنندگان کارشناسی ارشد
خلیل وندی بهروزیار حامد اثر اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 محافظت شده در شکمبه بر متابولیسم چربی، تعدیل مقاومت به انسولین و عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین
رسول حیدری خورمیزی مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/11
رسول حیدری خورمیزی مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/11
عبدی بنمار حسین مطالعه اثر متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه ای در تغذیه گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
کارخانه حسین مطالعه تاثیر روش های فراوری دانه گندم بر تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی و فراسنجه های خونی و شکمبه ای گاوهای هلشتاین فیستولا دار کارشناسی ارشد
محمد حسین آبادی مقایسه اثرات تغذیه پروبیوتیک مخمری یا باکتریایی در خوراک جامد یا شیر بر عملکرد، رشد، فرآسنجه های خونی و سلامت گوساله ها ی هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/09
بهرامی یکدانگی حشمت الله تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد
مطلبی حمیدرضا اثرات نسبت‌های مختلف پروتئین به انرژی قابل متابولیسم بر رشد، بازده غذایی وفراسنجه‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین در حال رشد کارشناسی ارشد
حامد خلیل وندی بهروزیار اثر اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 محافظت شده در شکمبه بر متابولیسم چربی، تعدیل مقاومت به انسولین و عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین دکتری دانلود 1392/02/22
محمدرضا دهقانی تاثیر سطوح مختلف آنزیم فیبرولیتیک بر تجزیه پذیری خوراک، تولید گاز، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده دکتری دانلود 1390/07/19
پروانه دهقانیزاده بغداداباد The study of addition of some organic acids supplementation to improve quality and increase aerobic stability of total mixed ration for dairy cows with different levels of corn silage and beet pulp. کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
پروانه دهقانیزاده بغداداباد The study of addition of some organic acids supplementation to improve quality and increase aerobic stability of total mixed ration for dairy cows with different levels of corn silage and beet pulp. کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سلمان رحیمی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر علف های هرز پس از عبور از دستگاه گوارش گروه های مختلف گاوی و فرآیند کمپوست کود گاوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/13
حیدری رسول Effect of vanadium levels as vanadyl sulfate on metabolism and performance of Holstein cows in transition period
حیدری خورمیزی رسول مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد
حیدری خورمیزی رسول مطالعه اثر تغذیه پروبیوتیک مخمری و پری بیوتیک قارچی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی کارشناسی ارشد
امیرحسین سررشته داری بررسی تاثیر رفتار کارگران گاوداری بر رفتار و عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
امیرحسین سررشته داری بررسی تاثیر رفتار کارگران گاوداری بر رفتار و عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
امیرحسین سررشته داری بررسی تاثیر رفتار کارگران گاوداری بر رفتار و عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رحیمی سلمان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر علف های هرز پس از عبور از دستگاه گوارش گروه های مختلف گاوی و فرآیند کمپوست کود گاوی کارشناسی ارشد
کیانوش شادی اثر سدیم بنتونیت و سدیم بی کربنات بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
حسنلو شاکر تاثیر سطوح مختلف مس بر عملکرد بره های لری - بختیاری کارشناسی ارشد
خیرآبادی شاهپور The effects of feeding saturated or essential unsaturated fatty acids in diets with high or low starch on growth performance and carcass characteristics of Holstein young bulls کارشناسی ارشد
صادقی شیرین بررسی لازالوسید و موننسین بر عملکرد گوساله های پرواری کارشناسی ارشد
مرضیه صابری مطالعه اثرات برخی از افزودنی های میکروبی بر کیفیت و ارزش غذایی ذرت علوفه ای سیلو شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مرضیه صابری مطالعه اثرات برخی از افزودنی های میکروبی بر کیفیت و ارزش غذایی ذرت علوفه ای سیلو شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
محیا صادقی شیخ طبقی ارزیابی کاربرد همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی تیمارشده با anti-mir221 و داربست نانو الیاف دارای نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مهندسی بافت استخوان در ترمیم نقیصه ایجاد شده در جمجمه رت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
محیا صادقی شیخ طبقی ارزیابی کاربرد همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی تیمارشده با anti-mir221 و داربست نانو الیاف دارای نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مهندسی بافت استخوان در ترمیم نقیصه ایجاد شده در جمجمه رت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
مهدوی عطا مطالعه تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر خوراک مصرفی، تولید شیر و ترکیبات آن، سنتز پروتئین میکروبی و متابولیت های خون گاوهای شیری هلشتاین
جولازاده علیرضا تاثیر تغذیه کنجاله سویا و کنجاله کلزای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار، پارامتر های خونی و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
کاظمی فاطمه بررسی اثر افزودنی های میکروبی بر کیفیت ذرت و یونجه سیلو شده و زمان رسیدن سیلو کارشناسی ارشد
فاتحی فرهنگ مطالعه اثرات متقابل بین منابع مختلف کربوهیدراتهای سریع التخمیر و سطوح متفاوت پروتئین قابل تجزیه در شکمبه در جیره گاوهای شیرده
فاتحی فرهنگ مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف دانه ذرت به دانه جو بر عملکرد گوساله های نر هلشتاین پرواری کارشناسی ارشد
محسن قیاسوند تعیین ارزش غذایی کاه کلزا فرآوری شده و فرآوری نشده و تاثیرآن بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/18
پگاه قره خانی The effect of moisture content and the addition of formaldehyde and propionic acid on quality and aerobic stability of total mixed ration(TMR) for Holstein cows کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
امیر کدخدای مطالعه اثر امتیاز وضعیت بدنی و تعادل انرژی در دوره ی ابتدای خشکی بر عملکرد تولیدی و سلامت گاوهای هلشتاین بعد از زایش کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
امیر کدخدای مطالعه اثر امتیاز وضعیت بدنی و تعادل انرژی در دوره ی ابتدای خشکی بر عملکرد تولیدی و سلامت گاوهای هلشتاین بعد از زایش کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ارجاعی کمال اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد پروار، خصوصیات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب گوشت گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
سواری مجید مطالعه ی اثر جاذب های معدنی و آلی بر کاهش آفلاتوکسین شیر گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
صادقی شیخ طبقی محیا ارزیابی کاربرد همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی تیمارشده با anti-mir221 و داربست نانو الیاف دارای نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مهندسی بافت استخوان در ترمیم نقیصه ایجاد شده در جمجمه رت کارشناسی ارشد
ابراهیمی محسن تاثیر افزودن اسانس ها و طعم‌دهنده‌های غذایی در جیره ی آغازین بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد
قیاسوند محسن تعیین ارزش غذایی کاه کلزا فرآوری شده و فرآوری نشده و تاثیرآن بر عملکرد پروار گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
حسین آبادی محمد مقایسه اثرات تغذیه پروبیوتیک مخمری یا باکتریایی در خوراک جامد یا شیر بر عملکرد، رشد، فرآسنجه های خونی و سلامت گوساله ها ی هلشتاین کارشناسی ارشد
دهقانی محمدرضا تاثیر سطوح مختلف آنزیم فیبرولیتیک بر تجزیه پذیری خوراک، تولید گاز، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین شیرده
هنرور محمود بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران
صابری مرضیه مطالعه اثرات برخی از افزودنی های میکروبی بر کیفیت و ارزش غذایی ذرت علوفه ای سیلو شده کارشناسی ارشد
حاجی لو مصطفی تاثیر تغذیه کولین محافظت شده در شکمبه و ال- کارنیتین بر عملکرد پروار، ترکیب لاشه و فراسنجه های شکمبه و خون گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
حمیدرضا مطلبی اثرات نسبت‌های مختلف پروتئین به انرژی قابل متابولیسم بر رشد، بازده غذایی وفراسنجه‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین در حال رشد کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
حمیدرضا مطلبی اثرات نسبت‌های مختلف پروتئین به انرژی قابل متابولیسم بر رشد، بازده غذایی وفراسنجه‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین در حال رشد کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
حمیدرضا مطلبی اثرات نسبت‌های مختلف پروتئین به انرژی قابل متابولیسم بر رشد، بازده غذایی وفراسنجه‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین در حال رشد کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
وزیری گهر مینا اثرات اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه و الیاف مصرفی روی تولید چربی و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین: متاآنالیز و آزمایش های تولیدی
اسلامی زاد مهدی مقایسه تاثیر افزایش دفعات دوشش بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
اسلامی زاد مهدی اثر اسیدهای چرب امگا-6 و امگا-3 از منابع گیاهی و روغن ماهی بر شاخص های مقاومت به انسولین و عملکرد گاوهای شیری در اوایل دوره شیردهی
افتخاری مهدی مطالعه اثر توام منابع مختلف چربی و سطح کروم بر متابولیسم و عملکرد گاوهای هلشتاین در دوره انتقال
کاظمی بن چناری مهدی مطالعه تاثیر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای، ساخت پروتئین میکروبی و عملکرد گاوهای شیرده
گنج خانلو مهدی الگوی ناپدید شدن و گوارش پذیری دو نوع چربی محافظت شده و بررسی اثر آن ها بر روی تخمیر شکمبه ای، پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده
نعمت پور کوجل مهدی مطالعه تاثیر تغذیه ی دانه جو فراوری شده با اسید لاکتیک و اسید سیتریک بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله¬های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
اردلان مهرناز تأثیر متیونین و کولین محافظت شده در شکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیری کارشناسی ارشد
وحدانی نرگس تعیین ارزش غذایی و برآورد انرژی گیاه علوفه ای خلر (lathyrus sativus) فرآوری شده ونشده در تغذیه گوسفند کارشناسی ارشد
مهدی نعمت پور کوجل مطالعه تاثیر تغذیه ی دانه جو فراوری شده با اسید لاکتیک و اسید سیتریک بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله¬های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
جلالی فراهانی نغمه مطالعه تاثیر جو و ذرت آسیاب شده و غلطک خورده با بخار بر عملکرد رشد گوساله های هلشتاین شیرخوار کارشناسی ارشد
مینا وزیری گهر اثرات اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه و الیاف مصرفی روی تولید چربی و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین: متاآنالیز و آزمایش های تولیدی دکتری دانلود 1392/8/7
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانرژتیک در تغذیه دام 7108295 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تغذیه گاوهای شیری 7108189 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مسئله مخصوص 7108305 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
تغذیه پیشرفته 7108117 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه دام 7108289 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تغذیه تکمیلی 7108271 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تغذیه تکمیلی 7108271 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1