اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی دلشاد

مجتبی دلشاد

مجتبی دلشاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسفندیاری آزاده بررسی خصوصیات شارژ زئولیت (کلینوپتیلولیت ایران) و امکان استفاده از آن در بستر کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
کریمی افشار اعظم اثر مدیریت هدایت الکتریکی (EC) محلول های غذایی بر خصوصیات کمی وکیفی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
علوی پور الهام بررسی اثر ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی بسترهای مختلف کشت بر رشد و نمو نشای گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
رحمتیان امیر اثر تنک میوه و تربیت ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا بصورت پیوندی و غیرپیوندی کارشناسی ارشد
رئیسی قلعه نایبی بهاره توسعه ی مدل مناسب برای پیش بینی مراحل فنولوژیکی ارقام منتخب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه کرج
احمدی حسن اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن (N:K) بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
شیخی حسین اثر اندازه گلدان و خصوصیات فیزیکی بستر کشت بر کارایی مصرف آب و عناصر غذایی نشای گوجه¬فرنگی گلخانه¬ای کارشناسی ارشد
مزاری منقابی حسین کمی‎ سازی خواص فیزیکی بسترهای ترکیبی با استفاده از خصوصیات اجزاء و مقایسه چند بستر پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه‎ای کارشناسی ارشد
سلطانی رضا بررسی تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب و عناصرغذایی نشاهای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد
صالحی محمدی رضا مطالعه واکنش های فیزیولوژیکی خربزه خاتونی با پیوند بر روی پایه های مختلف کدو
علفتاحی رقیه بررسی عکس العمل چهار رقم توت فرنگی به تناوب های آبیاری(محلول دهی) در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد
عباس زاده روزبه بررسی پاسخ ارتعاشی هندوانه با استفاده از LDV به منظور تعیین غیرمخرب رسیدگی آن
سیدی زینب السادات اثر پرایمینگ اسمزی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال تره ایرانی، تره فرنگی و پیاز خوراکی کارشناسی ارشد
قهرمانی زهرا تولید خیارهای مورد استفاده در صنایع تبدیلی با تغییر تراکم بوته در واحد سطح و اندازه میوه برداشت شده در ارقام تجاری خیار کارشناسی ارشد
شاهرخیان زهره تاثیر پلیمرسوپر جاذب بر عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم آبی و نقش آن در نگهداشت و رهاسازی نیترات کارشناسی ارشد
محمدی سیاوش ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد دو گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) و رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در همزیستی با قارچ میکوریزا تحت تنش فلزات سنگین کارشناسی ارشد
صداقت فر شهرزاد تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی و کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
سنگدوینی صاحب بررسی اثر غلظت پتاسیم محلول غذایی و هرس بوته روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای (Cucumis melo L. Reticulatus group) در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
برزگرساربانقلی طاهر مطالعه روابط تولید و مصرف (Sink-Source) هیدراتهای کربن در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و کم آبی
دژبان عاطفه فعالیت فتوسنتزی و رشد نهالهای داغداغان . Celtis caucasica L و اقاقیا .Robinia pseudoacacia L تحت تاثیر تنش عناصر سرب و کادمیوم کارشناسی ارشد
خیری عزیزاله ارزیابی تنوع ژنتیکی بومادران هزار برگ ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی، مولکولی و سیتوژنتیکی
چعب علی بررسی روی کارایی در ارقام مختلف ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
فرامرزپور علیرضا بهینه سازی مصرف آب در کشت خاکی خیار گلخانه ای (رقم Es 2750) به روش تانسیومتری کارشناسی ارشد
اشجعی فاطمه Application of linear programming for optimizing nutrient solution for growing greenhouse (Solanum lycopersicon Mill.) transplants کارشناسی ارشد
پازوکی فاطمه بررسی اثر تغذیه نیتروژنی گیاه خیار روی شته جالیز( Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae و زنبور پارازیتویید( Aphidius colemani Viereck (Hym.: Braconidae کارشناسی ارشد
غجه بیگ فریده توسعه یک سامانه تصمیم یار مدیریت مصرف انرژی در گلخانه های سبزی و صیفی کارشناسی ارشد
بخردی فرزانه بهینه سازی تولید زی توده و خصوصیات کیفی دو توده ریحان ایرانی و رقم ژنووس در کشت کنترل شده
بخردی فرزانه بررسی اثرات پایه های مختلف کدو بر روی رشد و عملکرد میزان عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه کارشناسی ارشد
رضایی نسب لیلا بررسی ویژگی های فیزیکی برخی بسترهای هیدروپونیک و تأثیر آن بر مدیریت تغذیه پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
شریفی راد مائده بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC ) محلول غذایی بر میزان مصرف آب (محلول غذایی) و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
ضربی زاده دلگشایی میثم بررسی تاثیر نیترات کلسیم بر کیفیت و افزایش عملکرد گوجه فرنگی، تربچه و کاهو کارشناسی ارشد
حاتمی محسن اثر مرحله برداشت و تیمار آب گرم بر عمر انباری میوه گوجه فرنگی رقم ”بنمی“ کارشناسی ارشد
احرار مستانه تأثیر کاربرد سوپرجاذب به عنوان مکمل بستر کاشت بر مدیریت محلول رسانی خیار گلخانه‌ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
موسوی رحیمی مسعود تا ثیر سوپر جاذب و خشکی دهی قسمتی از ریشه بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا کارشناسی ارشد
الهویی نظری مصطفی بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
رکن الدینی قلعه دژ معصومه اثر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سه رقم(.Bitter melon(MomordicacharantiaL کارشناسی ارشد
شکرالهی معصومه بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
نراقی مونا تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی (LycopersiconesculentumMill.) کارشناسی ارشد
حیدری ناصر بررسی میزان جذب آب، رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای تحت تاثیر هدایت الکتریکی(EC) محلول غذایی کارشناسی ارشد
سالار بارده ناصر واکنش رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه خربزه خاتونی پیوندی و غیرپیوندی به سطوح مختلف نیتروژن کارشناسی ارشد
زینلی پور نجمه مطالعه اثر تنش کم آبی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی رسیدن میوه دستنبو و طالبی
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی رشد و عملکرد سبزی های گلخانه ای 7103343 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مدلسازی در علوم باغبانی 7103332 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث نوین در فیزیولوژی سبزی ها 7103335 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فیزیولوژی سبزی ها 7103223 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
روش های ویژه پرورش سبزی 7103078 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
سبزیکاری عمومی 7103069 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
سبزیکاری گلخانه ای 7103207 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی سبزی ها 7103223 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
سبزیکاری عمومی 7103069 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/20 | 15:30 - 17:00 ترم اول 1395
سبزیکاری گلخانه ای 7103207 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
سبزیکاری گلخانه ای 7103207 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
روش های ویژه پرورش سبزی 7103059 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1