اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی دلشاد

مجتبی دلشاد

مجتبی دلشاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مستانه احرار تأثیر کاربرد سوپرجاذب به عنوان مکمل بستر کاشت بر مدیریت محلول رسانی خیار گلخانه‌ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/22
حسن احمدی اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن (N:K) بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
اسفندیاری آزاده بررسی خصوصیات شارژ زئولیت (کلینوپتیلولیت ایران) و امکان استفاده از آن در بستر کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
آزاده اسفندیاری بررسی خصوصیات شارژ زئولیت (کلینوپتیلولیت ایران) و امکان استفاده از آن در بستر کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/29
فاطمه اشجعی Application of linear programming for optimizing nutrient solution for growing greenhouse (Solanum lycopersicon Mill.) transplants کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
کریمی افشار اعظم اثر مدیریت هدایت الکتریکی (EC) محلول های غذایی بر خصوصیات کمی وکیفی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
علوی پور الهام بررسی اثر ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی بسترهای مختلف کشت بر رشد و نمو نشای گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
مصطفی الهویی نظری بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مصطفی الهویی نظری بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مصطفی الهویی نظری بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رحمتیان امیر اثر تنک میوه و تربیت ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا بصورت پیوندی و غیرپیوندی کارشناسی ارشد
فرزانه بخردی بهینه سازی تولید زی توده و خصوصیات کیفی دو توده ریحان ایرانی و رقم ژنووس در کشت کنترل شده دکتری دانلود 1393/06/26
فرزانه بخردی بررسی اثرات پایه های مختلف کدو بر روی رشد و عملکرد میزان عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/18
طاهر برزگرساربانقلی مطالعه روابط تولید و مصرف (Sink-Source) هیدراتهای کربن در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و کم آبی دکتری دانلود 1390/06/21
رئیسی قلعه نایبی بهاره توسعه ی مدل مناسب برای پیش بینی مراحل فنولوژیکی ارقام منتخب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه کرج
فاطمه پازوکی بررسی اثر تغذیه نیتروژنی گیاه خیار روی شته جالیز( Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae و زنبور پارازیتویید( Aphidius colemani Viereck (Hym.: Braconidae کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
حمیدرضا جعفری (Quantification of the effect of plant density, irrigation and nitrogen on biomass production of Iranian leek (Allium ampeloprasum ssp. Persicum) and parsley (Petroselinum crispum دکتری دانلود 1396/06/29
حمیدرضا جعفری (Quantification of the effect of plant density, irrigation and nitrogen on biomass production of Iranian leek (Allium ampeloprasum ssp. Persicum) and parsley (Petroselinum crispum دکتری دانلود 1396/06/29
علی چعب بررسی روی کارایی در ارقام مختلف ذرت دانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/19
ناصر حیدری بررسی میزان جذب آب، رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای تحت تاثیر هدایت الکتریکی(EC) محلول غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
ناصر حیدری بررسی میزان جذب آب، رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای تحت تاثیر هدایت الکتریکی(EC) محلول غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
احمدی حسن اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن (N:K) بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
شیخی حسین اثر اندازه گلدان و خصوصیات فیزیکی بستر کشت بر کارایی مصرف آب و عناصر غذایی نشای گوجه¬فرنگی گلخانه¬ای کارشناسی ارشد
مزاری منقابی حسین کمی‎ سازی خواص فیزیکی بسترهای ترکیبی با استفاده از خصوصیات اجزاء و مقایسه چند بستر پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه‎ای کارشناسی ارشد
عزیزاله خیری ارزیابی تنوع ژنتیکی بومادران هزار برگ ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی، مولکولی و سیتوژنتیکی دکتری دانلود 1391/06/25
عزیزاله خیری ارزیابی تنوع ژنتیکی بومادران هزار برگ ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی، مولکولی و سیتوژنتیکی دکتری دانلود 1391/06/25
محمود دلفانی مقایسه روش "کود آبیاری" با روش‌های رایج تغذیه در مزارع طالبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/04
امیر رحمتیان اثر تنک میوه و تربیت ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا بصورت پیوندی و غیرپیوندی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
سلطانی رضا بررسی تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب و عناصرغذایی نشاهای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد
صالحی محمدی رضا مطالعه واکنش های فیزیولوژیکی خربزه خاتونی با پیوند بر روی پایه های مختلف کدو
لیلا رضایی نسب بررسی ویژگی های فیزیکی برخی بسترهای هیدروپونیک و تأثیر آن بر مدیریت تغذیه پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
لیلا رضایی نسب بررسی ویژگی های فیزیکی برخی بسترهای هیدروپونیک و تأثیر آن بر مدیریت تغذیه پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
لیلا رضایی نسب بررسی ویژگی های فیزیکی برخی بسترهای هیدروپونیک و تأثیر آن بر مدیریت تغذیه پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
علفتاحی رقیه بررسی عکس العمل چهار رقم توت فرنگی به تناوب های آبیاری(محلول دهی) در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد
معصومه رکن الدینی قلعه دژ اثر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سه رقم(.Bitter melon(MomordicacharantiaL کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عباس زاده روزبه بررسی پاسخ ارتعاشی هندوانه با استفاده از LDV به منظور تعیین غیرمخرب رسیدگی آن
بهاره رئیسی قلعه نایبی توسعه ی مدل مناسب برای پیش بینی مراحل فنولوژیکی ارقام منتخب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه کرج دکتری دانلود 1389/10/22
بهاره رئیسی قلعه نایبی توسعه ی مدل مناسب برای پیش بینی مراحل فنولوژیکی ارقام منتخب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه کرج دکتری دانلود 1389/10/22
سیدی زینب السادات اثر پرایمینگ اسمزی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال تره ایرانی، تره فرنگی و پیاز خوراکی کارشناسی ارشد
نجمه زینلی پور مطالعه اثر تنش کم آبی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی رسیدن میوه دستنبو و طالبی دکتری دانلود 1390/11/26
قهرمانی زهرا تولید خیارهای مورد استفاده در صنایع تبدیلی با تغییر تراکم بوته در واحد سطح و اندازه میوه برداشت شده در ارقام تجاری خیار کارشناسی ارشد
شاهرخیان زهره تاثیر پلیمرسوپر جاذب بر عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم آبی و نقش آن در نگهداشت و رهاسازی نیترات کارشناسی ارشد
محمدی سیاوش ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد دو گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) و رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در همزیستی با قارچ میکوریزا تحت تنش فلزات سنگین کارشناسی ارشد
زینب السادات سیدی اثر پرایمینگ اسمزی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال تره ایرانی، تره فرنگی و پیاز خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زینب السادات سیدی اثر پرایمینگ اسمزی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال تره ایرانی، تره فرنگی و پیاز خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زینب السادات سیدی اثر پرایمینگ اسمزی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال تره ایرانی، تره فرنگی و پیاز خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
رضا سلطانی بررسی تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب و عناصرغذایی نشاهای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
رضا سلطانی بررسی تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب و عناصرغذایی نشاهای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
رضا سلطانی بررسی تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب و عناصرغذایی نشاهای گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
صاحب سنگدوینی بررسی اثر غلظت پتاسیم محلول غذایی و هرس بوته روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای (Cucumis melo L. Reticulatus group) در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
صاحب سنگدوینی بررسی اثر غلظت پتاسیم محلول غذایی و هرس بوته روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای (Cucumis melo L. Reticulatus group) در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
صاحب سنگدوینی بررسی اثر غلظت پتاسیم محلول غذایی و هرس بوته روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای (Cucumis melo L. Reticulatus group) در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
زهره شاهرخیان تاثیر پلیمرسوپر جاذب بر عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم آبی و نقش آن در نگهداشت و رهاسازی نیترات کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زهره شاهرخیان تاثیر پلیمرسوپر جاذب بر عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم آبی و نقش آن در نگهداشت و رهاسازی نیترات کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حسین شیخی اثر اندازه گلدان و خصوصیات فیزیکی بستر کشت بر کارایی مصرف آب و عناصر غذایی نشای گوجه¬فرنگی گلخانه¬ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/22
مائده شریفی راد بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC ) محلول غذایی بر میزان مصرف آب (محلول غذایی) و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/03
معصومه شکرالهی بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
معصومه شکرالهی بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
معصومه شکرالهی بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
صداقت فر شهرزاد تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی و کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
سنگدوینی صاحب بررسی اثر غلظت پتاسیم محلول غذایی و هرس بوته روی رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای (Cucumis melo L. Reticulatus group) در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
رضا صالحی محمدی مطالعه واکنش های فیزیولوژیکی خربزه خاتونی با پیوند بر روی پایه های مختلف کدو دکتری دانلود 1387/11/13
شهرزاد صداقت فر تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی و کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
شهرزاد صداقت فر تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی و کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
شهرزاد صداقت فر تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی و کم آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
میثم ضربی زاده دلگشایی بررسی تاثیر نیترات کلسیم بر کیفیت و افزایش عملکرد گوجه فرنگی، تربچه و کاهو کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/23
میثم ضربی زاده دلگشایی بررسی تاثیر نیترات کلسیم بر کیفیت و افزایش عملکرد گوجه فرنگی، تربچه و کاهو کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/23
برزگرساربانقلی طاهر مطالعه روابط تولید و مصرف (Sink-Source) هیدراتهای کربن در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و کم آبی
دژبان عاطفه فعالیت فتوسنتزی و رشد نهالهای داغداغان . Celtis caucasica L و اقاقیا .Robinia pseudoacacia L تحت تاثیر تنش عناصر سرب و کادمیوم کارشناسی ارشد
خیری عزیزاله ارزیابی تنوع ژنتیکی بومادران هزار برگ ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی، مولکولی و سیتوژنتیکی
چعب علی بررسی روی کارایی در ارقام مختلف ذرت دانه ای کارشناسی ارشد
فرامرزپور علیرضا بهینه سازی مصرف آب در کشت خاکی خیار گلخانه ای (رقم Es 2750) به روش تانسیومتری کارشناسی ارشد
رقیه علفتاحی بررسی عکس العمل چهار رقم توت فرنگی به تناوب های آبیاری(محلول دهی) در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
رقیه علفتاحی بررسی عکس العمل چهار رقم توت فرنگی به تناوب های آبیاری(محلول دهی) در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
فریده غجه بیگ توسعه یک سامانه تصمیم یار مدیریت مصرف انرژی در گلخانه های سبزی و صیفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/11
اشجعی فاطمه Application of linear programming for optimizing nutrient solution for growing greenhouse (Solanum lycopersicon Mill.) transplants کارشناسی ارشد
پازوکی فاطمه بررسی اثر تغذیه نیتروژنی گیاه خیار روی شته جالیز( Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae و زنبور پارازیتویید( Aphidius colemani Viereck (Hym.: Braconidae کارشناسی ارشد
علیرضا فرامرزپور بهینه سازی مصرف آب در کشت خاکی خیار گلخانه ای (رقم Es 2750) به روش تانسیومتری کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/22
علیرضا فرامرزپور بهینه سازی مصرف آب در کشت خاکی خیار گلخانه ای (رقم Es 2750) به روش تانسیومتری کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/22
غجه بیگ فریده توسعه یک سامانه تصمیم یار مدیریت مصرف انرژی در گلخانه های سبزی و صیفی کارشناسی ارشد
بخردی فرزانه بررسی اثرات پایه های مختلف کدو بر روی رشد و عملکرد میزان عارضه پوسیدگی گلگاه هندوانه کارشناسی ارشد
بخردی فرزانه بهینه سازی تولید زی توده و خصوصیات کیفی دو توده ریحان ایرانی و رقم ژنووس در کشت کنترل شده
زهرا قهرمانی تولید خیارهای مورد استفاده در صنایع تبدیلی با تغییر تراکم بوته در واحد سطح و اندازه میوه برداشت شده در ارقام تجاری خیار کارشناسی ارشد دانلود 1386
اعظم کریمی افشار اثر مدیریت هدایت الکتریکی (EC) محلول های غذایی بر خصوصیات کمی وکیفی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/19
رضایی نسب لیلا بررسی ویژگی های فیزیکی برخی بسترهای هیدروپونیک و تأثیر آن بر مدیریت تغذیه پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
شریفی راد مائده بررسی تاثیر هدایت الکتریکی (EC ) محلول غذایی بر میزان مصرف آب (محلول غذایی) و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
ضربی زاده دلگشایی میثم بررسی تاثیر نیترات کلسیم بر کیفیت و افزایش عملکرد گوجه فرنگی، تربچه و کاهو کارشناسی ارشد
حاتمی محسن اثر مرحله برداشت و تیمار آب گرم بر عمر انباری میوه گوجه فرنگی رقم ”بنمی“ کارشناسی ارشد
سیاوش محمدی ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد دو گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) و رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در همزیستی با قارچ میکوریزا تحت تنش فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/9
حسین مزاری منقابی کمی‎ سازی خواص فیزیکی بسترهای ترکیبی با استفاده از خصوصیات اجزاء و مقایسه چند بستر پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه‎ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
حسین مزاری منقابی کمی‎ سازی خواص فیزیکی بسترهای ترکیبی با استفاده از خصوصیات اجزاء و مقایسه چند بستر پرورش نشای گوجه فرنگی گلخانه‎ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
احرار مستانه تأثیر کاربرد سوپرجاذب به عنوان مکمل بستر کاشت بر مدیریت محلول رسانی خیار گلخانه‌ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد
موسوی رحیمی مسعود تا ثیر سوپر جاذب و خشکی دهی قسمتی از ریشه بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا کارشناسی ارشد
الهویی نظری مصطفی بررسی تاثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی برخی محیط های کشت کنترل شده در کشت نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
رکن الدینی قلعه دژ معصومه اثر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سه رقم(.Bitter melon(MomordicacharantiaL کارشناسی ارشد
شکرالهی معصومه بررسی تاثیر آبیاری مغناطیسی در کشت هیدروپونیک نشاء گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
نراقی مونا تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی (LycopersiconesculentumMill.) کارشناسی ارشد
حیدری ناصر بررسی میزان جذب آب، رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای تحت تاثیر هدایت الکتریکی(EC) محلول غذایی کارشناسی ارشد
سالار بارده ناصر واکنش رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه خربزه خاتونی پیوندی و غیرپیوندی به سطوح مختلف نیتروژن کارشناسی ارشد
زینلی پور نجمه مطالعه اثر تنش کم آبی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی رسیدن میوه دستنبو و طالبی
مونا نراقی تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی (LycopersiconesculentumMill.) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/20
مونا نراقی تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی (LycopersiconesculentumMill.) کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/20
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی رشد و عملکرد سبزی های گلخانه ای 7103343 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مدلسازی در علوم باغبانی 7103332 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث نوین در فیزیولوژی سبزی ها 7103335 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فیزیولوژی سبزی ها 7103223 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
روش های ویژه پرورش سبزی 7103078 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 11:00) ترم اول 1396
سبزیکاری عمومی 7103069 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
سبزیکاری گلخانه ای 7103207 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی سبزی ها 7103223 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
سبزیکاری عمومی 7103069 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/20 | 15:30 - 17:00 ترم اول 1395
سبزیکاری گلخانه ای 7103207 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
سبزیکاری گلخانه ای 7103207 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
روش های ویژه پرورش سبزی 7103059 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1