اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد ابراهیمیان طالشی

حامد ابراهیمیان طالشی

حامد ابراهیمیان طالشی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری عمومی 7102004 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نرم افزارهای تخصصی در مهندسی آب 7102058 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات عمومی 7102186 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هیدرولیک آبیاری سطحی 7102209 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کیفیت آب در شیمابیاری 7102450 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ریاضیات عمومی 7102186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ریاضیات عمومی 7102186 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
هیدرولیک آبیاری سطحی 7102209 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کیفیت آب در شیمابیاری 7102450 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1