اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کیومرث ابراهیمی

کیومرث ابراهیمی

کیومرث ابراهیمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 351
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حیدری آزاد ارزیابی جریان زیست محیطی با روشهای مختلف با نگرش زه آبهای کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) کارشناسی ارشد
کریمی حسینی آزاده بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS
فریماه امیدی ارزیابی وضعیت کاربرد آب کشاورزی با تهیه و کاربست مدل ریاضی تعیین ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی: استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/19
انصاری پور امیرحسین بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی رودخانه پسیخان - گیلان کارشناسی ارشد
عبداللهی بنفشه ارزیابی سالیانه ضریب نرخ بازهوادهی کارشناسی ارشد
جمالی بهزاد توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت کیفیت آب های سطحی با استفاده از نرم افزارGIS مطالعه موردی حوضه شبکه آبیاری سفیدرود -گیلان کارشناسی ارشد
رشیدی بهنام توسعه یک مدل پویای محاسبه بیلان منابع آب در مقیاس حوضه آبریز کارشناسی ارشد
علی حسینی پژمان مطالعه و بررسی آبشستگی موضعی ناشی از جت¬های افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
دهبان حسین تأثیر نوسانات اقلیمی بر کیفیت منابع آب سطحی کارشناسی ارشد
لیاقت حسین اثر زهکشی زیستی بر بیلان آّ زیرزمینی و نمک در مناطق نیمه مرطوب کارشناسی ارشد
گلیج ثابت حکمت اله شبیه سازی و بهینه سازی برداشت آب از سفره های زیرزمینی درگیر با سفره های آب شور- مطالعه موردی ( غرب دریاچه میقان) کارشناسی ارشد
عبداله خیراندیش مدیریت آبهای زیرزمینی در مناطق متاثر از تداخل آب شور و شیرین (مطالعه آزمایشگاهی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/21
معصومه خلخالی تهیه مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد دانلود 1384
دزفولی دنیا بررسی روشهای ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی در نوسانات اقلیمی کارشناسی ارشد
ولی اله ذوقی بررسی اثر توسعه شبکه های آبیاری وزهکشی برسفره های آب زیرزمینی(مطالعه موردی دشت دینور در استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
مهدی رحیمی Investigation on water quality evaluation methods by emphasizing on usage of non-conventional water resources کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/04
عرب زاده رزگار Spatial Decision Support System Development for Basin Water Resources Analysis under Agricultural Scenarios کارشناسی ارشد
محمود سادات نوری بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
مقیمی نژاد سمیه Investigation of Seasonal Variation Waste Load in Rivers ( nitrate pollution) کارشناسی ارشد
شفائی شاهین ارزیابی روشهای متداول برآورد افت هیدرولیکی در لاترال های آبیاری قطره ای با استفاده از روشهای تئوری و مدل فیزیکی کارشناسی ارشد
شاهین شفائی ارزیابی روشهای متداول برآورد افت هیدرولیکی در لاترال های آبیاری قطره ای با استفاده از روشهای تئوری و مدل فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد شمس زهرائی مقایسه و توسعه نرم‌افزارهای متداول در برنامه‌ریزی منابع آب کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
علمی طاهر بررسی و ارائه روش بهینه برای اولویت بندی احداث سدهای تاخیری کارشناسی ارشد
چیمه طیبه ارزیابی چگونگی وضعیت کاربرد آب کشاورزی با کاربست مدل ریاضی تعیین ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی : شبکه های آبیاری سفیدرود و قزوین کارشناسی ارشد
خیراندیش عبداله مدیریت آبهای زیرزمینی در مناطق متاثر از تداخل آب شور و شیرین (مطالعه آزمایشگاهی) کارشناسی ارشد
مروتی علی مطالعه و بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه عسلویه با استفاده از نمونه برداری های میدانی و کاربرد نرم افزار GIS کارشناسی ارشد
نظری علی بررسی خود پالایی جریان های رودخانه ای با تاکید بر برآورد ضریب پخش طولی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان–گیلان کارشناسی ارشد
پژمان علی حسینی مطالعه و بررسی آبشستگی موضعی ناشی از جت¬های افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/07
طاهر علمی بررسی و ارائه روش بهینه برای اولویت بندی احداث سدهای تاخیری کارشناسی ارشد دانلود 1385
فتاح پور فاطمه بومی سازی روش های برآورد دبی زیست محیطی رودخانه کارشناسی ارشد
کاراندیش فاطمه مقایسه رفتار حوضه در شبیه سازی توزیعی و یکپارچه سیلاب(مطالعه موردی :کارون پل شالو) کارشناسی ارشد
مدرسی فرشته بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی حداکثر مطالعه موردی: حوضه آبریزگرگانرود کارشناسی ارشد
مدرسی فرشته Development of a hydrological long-term forecasting system based on data-driven model fusion
امیدی فریماه ارزیابی وضعیت کاربرد آب کشاورزی با تهیه و کاربست مدل ریاضی تعیین ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی: استان کرمان کارشناسی ارشد
مهران قهرمانی تبار مطالعه حرکت و ردیابی آلودگی‌های نفتی MTBE به سفره‌های سطحی آب زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی- کاربرد تکنیک‌های هسته‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/18
فاطمه کاراندیش مقایسه رفتار حوضه در شبیه سازی توزیعی و یکپارچه سیلاب(مطالعه موردی :کارون پل شالو) کارشناسی ارشد دانلود 1385
آزاده کریمی حسینی بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS دکتری دانلود 1388/12/04
حکمت اله گلیج ثابت شبیه سازی و بهینه سازی برداشت آب از سفره های زیرزمینی درگیر با سفره های آب شور- مطالعه موردی ( غرب دریاچه میقان) کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین لیاقت اثر زهکشی زیستی بر بیلان آّ زیرزمینی و نمک در مناطق نیمه مرطوب کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/27
شمس زهرائی محمد مقایسه و توسعه نرم‌افزارهای متداول در برنامه‌ریزی منابع آب کارشناسی ارشد
اسماعیلی موخر فردوئی محمدعلی ارزیابی اثر انتقال آب بین‌حوضه‌ای بر ارزش اقتصادی منابع آب کارشناسی ارشد
سادات نوری محمود بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد
مریم مرید نژاد مطالعه حرکت و ردیابی آلودگی از آبهای زیرزمینی به آبهای سطحی با استفاده از مدل فیزیکی و روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/26
مرید نژاد مریم مطالعه حرکت و ردیابی آلودگی از آبهای زیرزمینی به آبهای سطحی با استفاده از مدل فیزیکی و روشهای عددی کارشناسی ارشد
خلخالی معصومه تهیه مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
سمیه مقیمی نژاد Investigation of Seasonal Variation Waste Load in Rivers ( nitrate pollution) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
اکبرپور منصوره بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد کمّی، کیفی و اقتصادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد
محمدی قلعه نی مهدی مطالعه و مقایسة پارامترهای زیست محیطی سفره¬های آب زیرزمینی در مناطق دارا و فاقد شبکه-های آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
محمدی قلعه نی مهدی بررسی تأثیرپذیری شاخص توان خودپالایی رودخانه از ضرایب پخش طولی، زوال و هوادهی
جمشیدی اوانکی مهدیه مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی بر رفتار سفره های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های متداول کارشناسی ارشد
قهرمانی تبار مهران مطالعه حرکت و ردیابی آلودگی‌های نفتی MTBE به سفره‌های سطحی آب زیرزمینی با استفاده از مدل فیزیکی- کاربرد تکنیک‌های هسته‌ای کارشناسی ارشد
ذوقی ولی اله بررسی اثر توسعه شبکه های آبیاری وزهکشی برسفره های آب زیرزمینی(مطالعه موردی دشت دینور در استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش از دور و GIS 7102102 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1397/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
حفاظت آب و خاک 7102060 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
اقتصاد منابع آب 7102284 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت کیفیت منابع آب 7102523 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی محاسبات عددی 7102050 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
کیفیت آب تکمیلی 7102282 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کیفیت آب پیشرفته 7102471 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شناخت و مدیریت کیفیت منابع آب 7102349 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مبانی محاسبات عددی 7102050 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/22 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1