اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی

change-logo

فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتحی دره نیجه ء الهام بررسی راندمان جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت تحت شرائط تنش آبی و شوری و آلودگی فاضلاب کارشناسی ارشد
وزیرپور آرانی شفیعه بررسی قابلیت مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی سیستم زهکشی زیرزمینی بهشهر) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار 7102331 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیستم های آبیاری در فضای سبز 7103267 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
آبیاری عمومی 7102004 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102225 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 7102415 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آبیاری قطره ای 7102005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آبیاری عمومی 7102004 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102414 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/29 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی 7102336 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
اصول ارزیابی پروژه های آبیاری و زهکشی 7102364 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آبیاری قطره ای 7102005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1