اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی

فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی

فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فتحی دره نیجه ء الهام بررسی راندمان جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت تحت شرائط تنش آبی و شوری و آلودگی فاضلاب کارشناسی ارشد
مهدی درخشنده (Assessment of WUCOLS method to estimate the water requirement of landscape plants (Case Study: Landscape of Collage of Agriculture and Natural Resources of University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهدی درخشنده (Assessment of WUCOLS method to estimate the water requirement of landscape plants (Case Study: Landscape of Collage of Agriculture and Natural Resources of University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
وزیرپور آرانی شفیعه بررسی قابلیت مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی سیستم زهکشی زیرزمینی بهشهر) کارشناسی ارشد
الهام فتحی دره نیجه ء بررسی راندمان جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت تحت شرائط تنش آبی و شوری و آلودگی فاضلاب کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
شفیعه وزیرپور آرانی بررسی قابلیت مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی سیستم زهکشی زیرزمینی بهشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
شفیعه وزیرپور آرانی بررسی قابلیت مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی سیستم زهکشی زیرزمینی بهشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
شفیعه وزیرپور آرانی بررسی قابلیت مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی سیستم زهکشی زیرزمینی بهشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
شفیعه وزیرپور آرانی بررسی قابلیت مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی سیستم زهکشی زیرزمینی بهشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/23
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار 7102331 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیستم های آبیاری در فضای سبز 7103267 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
آبیاری عمومی 7102004 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102225 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 7102415 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آبیاری قطره ای 7102005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آبیاری عمومی 7102004 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 7102414 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/29 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی 7102336 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
اصول ارزیابی پروژه های آبیاری و زهکشی 7102364 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آبیاری قطره ای 7102005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1