اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فریدون سرمدیان

فریدون سرمدیان

فریدون سرمدیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمودآبادی ابراهیم بررسی تاثیر کاربری اراضی و میزان کربن آلی خاک بر پراکنش مکانی فلزات سنگین با استفاده از زمین آمار کارشناسی ارشد
مقیسه ابراهیم ارزیابی اثرات تغییر کاربری جنگل بر دینامیک و تغییرات ایزوتوپی کربن خاک (مطالعه موردی کلاردشت مازندران)
صاحب جلال احسان تعیین تناسب اراضی برای محصولات دیم وآبی رایج در استانهای اردبیل و کرمانشاه با استفاده از سامانه های سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد
سونا آذرنشان بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در منطقه اخترآباد با استفاده از RS و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
کمالی اردوان بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصولات آبی عمده منطقه آبیک (قزوین) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
کمالی اردوان تعیین تناسب اراضی با روش های نوین در منطقه ایوانکی استان سمنان
امیر ایزدفر Sustainable Cropping Pattern Planning for Khodaafarin Dam Developing Region دکتری دانلود 1395/11/30
عیسی اسفندیارپور بروجنی بررسی ژنز، رده بندی و تهیه نقشه خاکهای جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1380
عیسی اسفندیارپور بروجنی بررسی ژنز، رده بندی و تهیه نقشه خاکهای جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1380
امیرحسین اسماعیلی شهیر ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با استفاده از RS و GIS در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
امیرحسین اسماعیلی شهیر ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با استفاده از RS و GIS در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
امیرحسین اسماعیلی شهیر ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با استفاده از RS و GIS در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
رحمانی اصغر تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل خاک-سرزمین(SoLIM)(مطالعه موردی کوهین قزوین) کارشناسی ارشد
مهرابی الهام بررسی و تعیین تناسب اراضی در منطقه فشند برای گیاهان گندم و جو و ذرت آبی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
رئیسی نشاط امیر برآورد میزان فرسایش خندقی و مقدار کناره گیری دیواره های خندق با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بخشی از حوزه طالقان کارشناسی ارشد
علیرضا امیریان چکان مدل سازی مکانی تناسب اراضی با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و تکنیک های زمین آمار(مطالعه موردی: دشت سیلاخور شهرستان دورود، استان لرستان) دکتری دانلود 1390/11/25
اسماعیلی شهیر امیرحسین ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با استفاده از RS و GIS در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد
دوستار امین ارزیابی تناسب اراضی برای انواع زراعت‏ های دیم و آبی در بخشی از اراضی مغان کارشناسی ارشد
موسوی امین ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با استفاده از روش تصمیم¬گیری چندمعیاره کارشناسی ارشد
مریم اوسط تغییرات میزان کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی در محدوده مرکزی شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
محسن باقری بداغ آبادی ارزیابی تناسب اراضی جزیره کیش برای کاربری های مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
محسن باقری بداغ آبادی ارزیابی تناسب اراضی جزیره کیش برای کاربری های مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی پژوهش بررسی عامل فرسایش پذیری خاک، و مدل سازی بار رسوب با استفاده از رگرسیون چند متغیره و فازی در حوضه سد زاینده رود علیا دکتری دانلود 1391/01/30
هاشم وند خیابانی پگاه بررسی تناسب اراضی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین کارشناسی ارشد
رحیمی پویان مدلسازی تولید رسوب و کیفیت آب رودخانه شور در زیر حوضه کردان کارشناسی ارشد
روح الله تقی زاده مهرجردی مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیه نقشه رقومی شوری و واحدهای خاک در منطقه اردکان دکتری دانلود 1391/09/27
روح الله تقی زاده مهرجردی مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیه نقشه رقومی شوری و واحدهای خاک در منطقه اردکان دکتری دانلود 1391/09/27
روح الله تقی زاده مهرجردی مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیه نقشه رقومی شوری و واحدهای خاک در منطقه اردکان دکتری دانلود 1391/09/27
روح الله تقی زاده مهرجردی مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیه نقشه رقومی شوری و واحدهای خاک در منطقه اردکان دکتری دانلود 1391/09/27
روح الله تقی زاده مهرجردی بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکرومورفولو ژی خاک ها دراثر فرایند بیابانی شدن درمنطقه یزد (ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
طاقتی حسین پور چمران ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تحلیل سلسله مراتبی در بخشی از اراضی هشتگرد کارشناسی ارشد
حسن حاتمی ارزیابی اراضی برای محصولات اقتصادی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور (RS ) و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محدوده ی منطقه رباط کریم کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/07
حسن حاتمی ارزیابی اراضی برای محصولات اقتصادی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور (RS ) و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محدوده ی منطقه رباط کریم کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/07
خالد حاجی ملکی ارزیابی خطر تخریب خاک و تهیه نقشه آن با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/8/28
حاتمی حسن ارزیابی اراضی برای محصولات اقتصادی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور (RS ) و سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محدوده ی منطقه رباط کریم کارشناسی ارشد
فرشته حقیقی اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم، بر خصوصیات هیدرولیکی خاکها کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
فرشته حقیقی اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم، بر خصوصیات هیدرولیکی خاکها کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
فرشته حقیقی اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم، بر خصوصیات هیدرولیکی خاکها کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
فرشته حقیقی اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم، بر خصوصیات هیدرولیکی خاکها کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
علی پور حمید بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصولات باغی فاریاب در مزارع آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج کارشناسی ارشد
متین‌فر حمیدرضا ارزیابی داده‌های، سنجیده‌های MSS, TM, ETM+, LISS, ASter به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی به کمک سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در منطقه کاشان
حاجی ملکی خالد ارزیابی خطر تخریب خاک و تهیه نقشه آن با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد
عرفان خاموشی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل درخت تصمیم به‌منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقه آبیک استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
عرفان خاموشی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل درخت تصمیم به‌منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقه آبیک استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
عرفان خاموشی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل درخت تصمیم به‌منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقه آبیک استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
مارال خدادادی تهیه نقشه خاکهای تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات خغرافیایی (مطالعه موردی: بخشی از دشت قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1385
نادیا دزواره تهیه بانک اطلاعاتی کاربری اراضی شهرستان کرج با استفاده از سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
امین دوستار ارزیابی تناسب اراضی برای انواع زراعت‏ های دیم و آبی در بخشی از اراضی مغان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
امین دوستار ارزیابی تناسب اراضی برای انواع زراعت‏ های دیم و آبی در بخشی از اراضی مغان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
صفی یاری راضیه ارزیابی و بررسی حساسیت به تخریب اراضی با استفاده از مدل Mlero در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد
عبدالهی راضیه بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک با استفاده از روش های زمین آماری در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد
پویان رحیمی مدلسازی تولید رسوب و کیفیت آب رودخانه شور در زیر حوضه کردان کارشناسی ارشد دانلود 1385
پویان رحیمی مدلسازی تولید رسوب و کیفیت آب رودخانه شور در زیر حوضه کردان کارشناسی ارشد دانلود 1385
اصغر رحمانی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل خاک-سرزمین(SoLIM)(مطالعه موردی کوهین قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
اصغر رحمانی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل خاک-سرزمین(SoLIM)(مطالعه موردی کوهین قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
نازنین رهبری زارع تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از رگرسیون – کریجینگ در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
نازنین رهبری زارع تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از رگرسیون – کریجینگ در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
تقی زاده مهرجردی روح الله مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیه نقشه رقومی شوری و واحدهای خاک در منطقه اردکان
تقی زاده مهرجردی روح الله بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکرومورفولو ژی خاک ها دراثر فرایند بیابانی شدن درمنطقه یزد (ایران) کارشناسی ارشد
موسوی روح اله تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از روش ژئوپدولوژیک به منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقه قزوین کارشناسی ارشد
ندا رئیس زاده استفاده از برخی خصوصیات اقتصادی- اجتماعی در تعیین تناسب اراضی منطقه بویین زهرا با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/23
امیر رئیسی نشاط برآورد میزان فرسایش خندقی و مقدار کناره گیری دیواره های خندق با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بخشی از حوزه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر رئیسی نشاط برآورد میزان فرسایش خندقی و مقدار کناره گیری دیواره های خندق با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بخشی از حوزه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیجانی زهره بررسی امکان تهیه نقشه خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از RS و GIS در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد
سیدعلیرضا سیدجلالی مدل سازی ارزیابی تناسب اراضی و تخمین پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی با استفاده از نظریه‌ی سامانه های فازی و زمین آمار در دشت گتوند ، استان خوزستان دکتری دانلود 1392/06/10
سیدجلالی سیدعلیرضا مدل سازی ارزیابی تناسب اراضی و تخمین پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی با استفاده از نظریه‌ی سامانه های فازی و زمین آمار در دشت گتوند ، استان خوزستان
عظیمی سینا کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی کارشناسی ارشد
آذرنشان سونا بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در منطقه اخترآباد با استفاده از RS و GIS کارشناسی ارشد
مرضیه شیردست بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مرضیه شیردست بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
مرضیه شیردست بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
یونسی شیرین بررسی و ارزیابی اگرو- اکولوژیکی اراضی با استفاده از مدل Melpro در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد
فاطمه شفیعی بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/16
سپیده شفیع زاده ارجمندی بررسی رابطه خاک- سرزمین با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) (مطالعه موردی: منطقه آبیک استان قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
علی شهبازی بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش ورواناب خاک های شور- سدیمی کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی شهبازی بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش ورواناب خاک های شور- سدیمی کارشناسی ارشد دانلود 1380
منافی شهرام مطالعه مینرالوژی و میکرومورفولوژی خاک های خشک و نیمه خشک و امکان استفاده از آن ها برای بازسازی اقلیم دیرین در بخشی از البرز جنوبی (منطقه قزوین)
احسان صاحب جلال تعیین تناسب اراضی برای محصولات دیم وآبی رایج در استانهای اردبیل و کرمانشاه با استفاده از سامانه های سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
احسان صاحب جلال تعیین تناسب اراضی برای محصولات دیم وآبی رایج در استانهای اردبیل و کرمانشاه با استفاده از سامانه های سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
نیلوفر صیادی ارزیابی تناسب و قابلیت اراضی برای زراعت‌های آبی با استفاده از GIS ( مورد مطالعاتی: اراضی کرج- قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
نیلوفر صیادی ارزیابی تناسب و قابلیت اراضی برای زراعت‌های آبی با استفاده از GIS ( مورد مطالعاتی: اراضی کرج- قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
نیلوفر صیادی ارزیابی تناسب و قابلیت اراضی برای زراعت‌های آبی با استفاده از GIS ( مورد مطالعاتی: اراضی کرج- قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
هانیه صارمی ارزیابی تناسب اراضی برای انواع زراعت های آبی و باغی در محدوده¬ی دانشگاه زنجان با استفاده از سنجش از دور(RS ) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/23
راضیه صفی یاری ارزیابی و بررسی حساسیت به تخریب اراضی با استفاده از مدل Mlero در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
عباس طاعتی پهنه‌بندی آگرواکولوژیکی اراضی برای انواع زراعتهای آبی و دیم با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در قسمتی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
عباس طاعتی پهنه‌بندی آگرواکولوژیکی اراضی برای انواع زراعتهای آبی و دیم با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در قسمتی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
چمران طاقتی حسین پور ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تحلیل سلسله مراتبی در بخشی از اراضی هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
چمران طاقتی حسین پور ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تحلیل سلسله مراتبی در بخشی از اراضی هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
چمران طاقتی حسین پور ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تحلیل سلسله مراتبی در بخشی از اراضی هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
چمران طاقتی حسین پور ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و تحلیل سلسله مراتبی در بخشی از اراضی هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
کلوانی طاهره مسلمی مقایسه اثرات استفاده از مواد اصلاح کننده آلی با گچ در بهبود شاخص¬های شوری و قلیائیت در نمونه خاکهای اخترآباد و ارائه توصیه های اصلاحی برای منطقه کارشناسی ارشد
مصباح زاده طیبه ارزیابی تخریب اراضی برای مقابله با بیابانزایی با استفاده از سیستم حمایتی تصمیم گیری میکرولیز
علیرضا ظهیرنیا مطالعات خاکشناسی دقیق ایستگاه تحقیقاتی کوهین قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا ظهیرنیا مطالعات خاکشناسی دقیق ایستگاه تحقیقاتی کوهین قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1382
طاعتی عباس پهنه‌بندی آگرواکولوژیکی اراضی برای انواع زراعتهای آبی و دیم با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در قسمتی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد
عساکره عباس پیاده سازی سامانه تصمیم یار چند معیاره فازی به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مناطق مناسب توسعه برخی انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه شعیبیه با استفاده از GIS
راضیه عبدالهی Assessment of Spatial variability of soil properties by Geostatistics methods in Hashtgerd lands کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
راضیه عبدالهی Assessment of Spatial variability of soil properties by Geostatistics methods in Hashtgerd lands کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
راضیه عبدالهی Assessment of Spatial variability of soil properties by Geostatistics methods in Hashtgerd lands کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
اسفندیارپور بروجنی عیسی بررسی ژنز، رده بندی و تهیه نقشه خاکهای جزیره کیش کارشناسی ارشد
محمد صادق عسکری پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی بخشی از اراضی قزوین با استفاده از شنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرفیائی(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد صادق عسکری پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی بخشی از اراضی قزوین با استفاده از شنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرفیائی(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1385
سینا عظیمی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
سینا عظیمی کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای در ارزیابی چند معیاره تناسب اراضی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
شهبازی علی بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش ورواناب خاک های شور- سدیمی کارشناسی ارشد
کشاورزی علی مدل سازی سامانه نوین تصمیم یار چند معیاره فازی به منظور ارزیابی تناسب اراضی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک در بخشی از اراضی قزوین
کشاورزی علی مقایسه روش های طبقه بندی کلاسیک و فازی در ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد
کرامت لو علی اصغر بررسی آلودگی فلزات سنگین با داده های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی در خاکهای جنوب تهران) کارشناسی ارشد
حمید علی پور بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصولات باغی فاریاب در مزارع آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج کارشناسی ارشد دانلود 1379
حمید علی پور بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصولات باغی فاریاب در مزارع آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج کارشناسی ارشد دانلود 1379
زهره علیجانی بررسی امکان تهیه نقشه خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از RS و GIS در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
زهره علیجانی بررسی امکان تهیه نقشه خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از RS و GIS در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
زهره علیجانی بررسی امکان تهیه نقشه خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از RS و GIS در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
زهره علیجانی بررسی امکان تهیه نقشه خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از RS و GIS در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
امیریان چکان علیرضا مدل سازی مکانی تناسب اراضی با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و تکنیک های زمین آمار(مطالعه موردی: دشت سیلاخور شهرستان دورود، استان لرستان)
ظهیرنیا علیرضا مطالعات خاکشناسی دقیق ایستگاه تحقیقاتی کوهین قزوین کارشناسی ارشد
علی محمدی علیرضا اثر کاربری های مختلف اراضی برشاخص های کیفیت خاک کارشناسی ارشد
علیرضا علی محمدی اثر کاربری های مختلف اراضی برشاخص های کیفیت خاک کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
شفیعی فاطمه بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد
حقیقی فرشته اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم، بر خصوصیات هیدرولیکی خاکها کارشناسی ارشد
محمدسجاد قوامی گراباد Land suitability evaluation using TOPSIS method and its comparison with parametric methods for maize production of Bagh kosar کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مروج کامران بررسی تناسب اراضی برای زراعت آبی با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعا جغرافیایی در منطقه ورامین کارشناسی ارشد
نازنین کجوری ارزیابی تناسب اراضی بااستفاده از GIS برای زراعت‌های آبی ( گندم، یونجه و ذرت ) در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
نازنین کجوری ارزیابی تناسب اراضی بااستفاده از GIS برای زراعت‌های آبی ( گندم، یونجه و ذرت ) در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
نازنین کجوری ارزیابی تناسب اراضی بااستفاده از GIS برای زراعت‌های آبی ( گندم، یونجه و ذرت ) در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
علی اصغر کرامت لو بررسی آلودگی فلزات سنگین با داده های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی در خاکهای جنوب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
علی اصغر کرامت لو بررسی آلودگی فلزات سنگین با داده های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی در خاکهای جنوب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
علی اصغر کرامت لو بررسی آلودگی فلزات سنگین با داده های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی در خاکهای جنوب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
علی کشاورزی مدل سازی سامانه نوین تصمیم یار چند معیاره فازی به منظور ارزیابی تناسب اراضی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک در بخشی از اراضی قزوین دکتری دانلود 1394/3/6
علی کشاورزی مقایسه روش های طبقه بندی کلاسیک و فازی در ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
علی کشاورزی مدل سازی سامانه نوین تصمیم یار چند معیاره فازی به منظور ارزیابی تناسب اراضی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک در بخشی از اراضی قزوین دکتری دانلود 1394/3/6
سادگی مقدم کمال مدل سازی پتانسیل تولید اراضی منطقه ورامین برای کشت محصول گندم آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی ارشد
اردوان کمالی تعیین تناسب اراضی با روش های نوین در منطقه ایوانکی استان سمنان دکتری دانلود 1388/06/11
اردوان کمالی بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصولات آبی عمده منطقه آبیک (قزوین) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1382
اردوان کمالی بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصولات آبی عمده منطقه آبیک (قزوین) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مقدس کمالی بررسی و تعیین تناسب اراضی مزارع آموزش و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج برای محصولات زراعی فاریاب کارشناسی ارشد دانلود 1380
مقدس کمالی بررسی و تعیین تناسب اراضی مزارع آموزش و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج برای محصولات زراعی فاریاب کارشناسی ارشد دانلود 1380
ندرلو لیلا تدوین مدل فازی تعیین اولویت کشت محصولات مختلف و ارائه نقشه مدیریتی برای آن (مطالعه موردی: دهستان زیاران و احمدآباد)
نمازکار لیلا Digital Soil Mapping by using Digital Terrain Analysis (a case study in part of Kouhin region) کارشناسی ارشد
خدادادی مارال تهیه نقشه خاکهای تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات خغرافیایی (مطالعه موردی: بخشی از دشت قزوین) کارشناسی ارشد
حمیدرضا متین‌فر ارزیابی داده‌های، سنجیده‌های MSS, TM, ETM+, LISS, ASter به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی به کمک سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در منطقه کاشان دکتری دانلود 1385
حمیدرضا متین‌فر ارزیابی داده‌های، سنجیده‌های MSS, TM, ETM+, LISS, ASter به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی به کمک سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در منطقه کاشان دکتری دانلود 1385
مرادی مجید بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در بخشی از منطقه فیروزکوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد
محمدجواد محبی صادق بررسی تجمعات اکسید و احیایی و نقش آنها در جذب و انباشت عناصر سنگین در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
محمدجواد محبی صادق بررسی تجمعات اکسید و احیایی و نقش آنها در جذب و انباشت عناصر سنگین در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
باقری بداغ آبادی محسن ارزیابی تناسب اراضی جزیره کیش برای کاربری های مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد
میلاد محمدی مدل سازی وضعیت شاخص های زیستی فعالیت آنزیم دهیدروژناز، اوره¬آز و میزان تنفس پایه ناشی از کاربرد ذغال زیستی حاصل از پسماند زباله شهری در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
محبی صادق محمدجواد بررسی تجمعات اکسید و احیایی و نقش آنها در جذب و انباشت عناصر سنگین در خاک کارشناسی ارشد
ندا محمدرضایی بررسی تغییرات مکانی تناسب اراضی برای کاربری های گندم و جو دیم با استفاده از GIS و RS در منطقه تاکستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/11
ندا محمدرضایی بررسی تغییرات مکانی تناسب اراضی برای کاربری های گندم و جو دیم با استفاده از GIS و RS در منطقه تاکستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/11
عسکری محمد صادق پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی بخشی از اراضی قزوین با استفاده از شنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرفیائی(GIS) کارشناسی ارشد
فاضلی سنگانی محمود بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی خصوصیات فیزیک خاک با استفاده از زمین آمار کارشناسی ارشد
ابراهیم محمودآبادی بررسی تاثیر کاربری اراضی و میزان کربن آلی خاک بر پراکنش مکانی فلزات سنگین با استفاده از زمین آمار کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
ابراهیم محمودآبادی بررسی تاثیر کاربری اراضی و میزان کربن آلی خاک بر پراکنش مکانی فلزات سنگین با استفاده از زمین آمار کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
ابراهیم محمودآبادی بررسی تاثیر کاربری اراضی و میزان کربن آلی خاک بر پراکنش مکانی فلزات سنگین با استفاده از زمین آمار کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
ابراهیم محمودآبادی بررسی تاثیر کاربری اراضی و میزان کربن آلی خاک بر پراکنش مکانی فلزات سنگین با استفاده از زمین آمار کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
ظاهر مرادی تهیه نقشه و ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از مدل مبتنی بر GIS در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/07
مجید مرادی بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در بخشی از منطقه فیروزکوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
مجید مرادی بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در بخشی از منطقه فیروزکوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
مجید مرادی بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در بخشی از منطقه فیروزکوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
مجید مرادی بررسی تناسب اراضی برای محصولات آبی در بخشی از منطقه فیروزکوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
شیردست مرضیه بررسی اثرات شیرابه ناشی از محل دفن زباله و فعالیت کارخانه کمپوست شهرستان بابل بر آب و خاک مناطق پایین دست کارشناسی ارشد
اوسط مریم تغییرات میزان کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی در محدوده مرکزی شهرستان کرج کارشناسی ارشد
نویدی میرناصر کاربرد روش‌های پیشرفته ارزیابی اراضی برای دستیابی به کشاورزی پایدار با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین (منطقه زاغه)
کامران مروج بررسی تناسب اراضی برای زراعت آبی با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعا جغرافیایی در منطقه ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1380
کامران مروج بررسی تناسب اراضی برای زراعت آبی با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعا جغرافیایی در منطقه ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1380
طیبه مصباح زاده ارزیابی تخریب اراضی برای مقابله با بیابانزایی با استفاده از سیستم حمایتی تصمیم گیری میکرولیز دکتری دانلود 1391/11/09
نوری شهرآبادی معصومه بررسی دینامیک کربن در خاک های زراعی و شور منطقه جنوبی کرج(اشتهارد) کارشناسی ارشد
نوری شهرآبادی معصومه بررسی دینامیک کربن در خاک های زراعی و شور منطقه جنوبی کرج(اشتهارد) کارشناسی ارشد
کمالی مقدس بررسی و تعیین تناسب اراضی مزارع آموزش و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج برای محصولات زراعی فاریاب کارشناسی ارشد
ابراهیم مقیسه ارزیابی اثرات تغییر کاربری جنگل بر دینامیک و تغییرات ایزوتوپی کربن خاک (مطالعه موردی کلاردشت مازندران) دکتری دانلود 1390/12/16
ابراهیم مقیسه ارزیابی اثرات تغییر کاربری جنگل بر دینامیک و تغییرات ایزوتوپی کربن خاک (مطالعه موردی کلاردشت مازندران) دکتری دانلود 1390/12/16
محمدی میلاد مدل سازی وضعیت شاخص های زیستی فعالیت آنزیم دهیدروژناز، اوره¬آز و میزان تنفس پایه ناشی از کاربرد ذغال زیستی حاصل از پسماند زباله شهری در خاک کارشناسی ارشد
میلاد ممتازی بروجنی طبقه بندی سرزمین جهت تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ارتفاعی رقومی در بخشی از اراضی آبیک استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
شهرام منافی مطالعه مینرالوژی و میکرومورفولوژی خاک های خشک و نیمه خشک و امکان استفاده از آن ها برای بازسازی اقلیم دیرین در بخشی از البرز جنوبی (منطقه قزوین) دکتری دانلود 1387/12/20
پژوهش مهدی بررسی عامل فرسایش پذیری خاک، و مدل سازی بار رسوب با استفاده از رگرسیون چند متغیره و فازی در حوضه سد زاینده رود علیا
الهام مهرابی بررسی و تعیین تناسب اراضی در منطقه فشند برای گیاهان گندم و جو و ذرت آبی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/16
الهام مهرابی بررسی و تعیین تناسب اراضی در منطقه فشند برای گیاهان گندم و جو و ذرت آبی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/16
روح اله موسوی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از روش ژئوپدولوژیک به منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقه قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
روح اله موسوی تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از روش ژئوپدولوژیک به منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقه قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
دزواره نادیا تهیه بانک اطلاعاتی کاربری اراضی شهرستان کرج با استفاده از سنجش از دور کارشناسی ارشد
رهبری زارع نازنین تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از رگرسیون – کریجینگ در بخشی از اراضی قزوین کارشناسی ارشد
کجوری نازنین ارزیابی تناسب اراضی بااستفاده از GIS برای زراعت‌های آبی ( گندم، یونجه و ذرت ) در منطقه هشتگرد کارشناسی ارشد
رئیس زاده ندا استفاده از برخی خصوصیات اقتصادی- اجتماعی در تعیین تناسب اراضی منطقه بویین زهرا با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
محمدرضایی ندا بررسی تغییرات مکانی تناسب اراضی برای کاربری های گندم و جو دیم با استفاده از GIS و RS در منطقه تاکستان کارشناسی ارشد
لیلا نمازکار Digital Soil Mapping by using Digital Terrain Analysis (a case study in part of Kouhin region) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
لیلا نمازکار Digital Soil Mapping by using Digital Terrain Analysis (a case study in part of Kouhin region) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
لیلا نمازکار Digital Soil Mapping by using Digital Terrain Analysis (a case study in part of Kouhin region) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
میرناصر نویدی کاربرد روش‌های پیشرفته ارزیابی اراضی برای دستیابی به کشاورزی پایدار با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین (منطقه زاغه) دکتری دانلود 1391/02/11
معصومه نوری شهرآبادی بررسی دینامیک کربن در خاک های زراعی و شور منطقه جنوبی کرج(اشتهارد) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
پگاه هاشم وند خیابانی بررسی تناسب اراضی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
پگاه هاشم وند خیابانی بررسی تناسب اراضی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
پگاه هاشم وند خیابانی بررسی تناسب اراضی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
پگاه هاشم وند خیابانی بررسی تناسب اراضی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
صارمی هانیه ارزیابی تناسب اراضی برای انواع زراعت های آبی و باغی در محدوده¬ی دانشگاه زنجان با استفاده از سنجش از دور(RS ) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) کارشناسی ارشد
شیرین یونسی بررسی و ارزیابی اگرو- اکولوژیکی اراضی با استفاده از مدل Melpro در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
شیرین یونسی بررسی و ارزیابی اگرو- اکولوژیکی اراضی با استفاده از مدل Melpro در بخشی از اراضی آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه برداری رقومی خاک 7104293 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سنجش از دور 7104099 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع خاک 7104290 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ارزیابی خاکها و اراضی 7104191 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1396
کاربرد GIS در علوم خاک 7104265 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول تفسیر عکسهای هوایی 7104197 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ارزیابی کمی تناسب اراضی 7104202 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
پردازش اطلاعات خاک و اراضی 7104302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1396/10/27 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناسایی و تهیه نقشه خاک 7104195 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
کاربرد GIS در علوم خاک 7104265 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/30 | 08:00 - 11:00 ترم اول 1395
اصول تفسیر عکسهای هوایی 7104197 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ارزیابی کمی تناسب اراضی 7104202 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 15:00 - 16:00 ترم اول 1395
پردازش اطلاعات خاک و اراضی 7104302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/23 | 18:00 - 19:00 ترم اول 1395
شناسایی و تهیه نقشه خاک 7104195 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شناسایی و تهیه نقشه خاک 7104195 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1