اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا رفیعی

غلامرضا رفیعی

غلامرضا رفیعی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 315
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غفار ابراهیمی مطالعه تغییرات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و بیان برخی از ژن های مرتبط با فوق رسیدگی در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) دکتری دانلود 1395/11/05
غفار ابراهیمی مطالعه تغییرات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و بیان برخی از ژن های مرتبط با فوق رسیدگی در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) دکتری دانلود 1395/11/05
نیکبخت احسان بررسی شاخص های رشد، بقا و ایمنی در پست لارو میگوی وانامی (L. vannamei) تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) و پدیوکوکوس پنتزاسئوس (Pediococcus pentosaceus) کارشناسی ارشد
آرسته احمد تاثیر زئولیت و باکتری نیترات¬ساز بر پالایش مواد نیتروژن¬دار پساب مزارع پرورش ماهی کپور در شرایط کنترل شده با کشت یونجه کارشناسی ارشد
ایمانی احمد اثر سطوح مختلف فلاوونویید روتین (Rutin) در جیره غذایی بر کارآیی استفاده از کربوهیدرات ها (گلوکز) در ماهی سیم سرطلایی (Sparus aurata)
شیمی احمد بررسی در اطراف بیماری سواری ایران
نوری احمد بررسی فیزیولوژیک اثر دوره نوری در تکامل تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
یوسفعلی احمدی ممقانی شبیه‌سازی و پیش‌بینی سرنوشت دیازینون در رودخانه تجن کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
یوسفعلی احمدی ممقانی شبیه‌سازی و پیش‌بینی سرنوشت دیازینون در رودخانه تجن کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
حمیدرضا احمدنیای مطلق تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis بر فلور میکروبی، فعالیت آنزیم های دستگاه گوارش، تولید زیتوده و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
محمدتقی آدمیت خانکندی بررسی اثر افزودن سطوح مختلف باکتری Dietzia natronolimnaea Hs-1 در جیره بر رشد و میزان ذخیره سازی رنگدانه در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
محققی ثمرین آذین تعیین بهترین زمان استحصال تخمک، پس از اوولسیون، از مولد ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
طاهره اردکانی تعیین توان و برنامه گردشگری پایدار در خلیج چابهار بر اساس تدوین معیارهای زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
احمد آرسته تاثیر زئولیت و باکتری نیترات¬ساز بر پالایش مواد نیتروژن¬دار پساب مزارع پرورش ماهی کپور در شرایط کنترل شده با کشت یونجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/11
حمید اسحق زاده تاثیر دوره های نوری مختلف بر رشد، بازماندگی و بررسی سیستم تکامل بینایی در طول مرحله پیش لاروی و لاروی فیل ماهی (Huso huso) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
افضلی افشین بررسی اثر دما و شوریهای مختلف در میزان تخم‌گشایی سیست و مقایسه روشهای مختلف غنی (HUFA) و ذخیره‌سازی آرتمیای در حال رشد (A. urmiana) در تغذیه ماهی سیچلاید اوراتوسMelanochromis auratus)). کارشناسی ارشد
علی آقارخ تاثیر برخی از عوامل محیطی و حضور باکتری Bacillus subtilis بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک Skeletonema costatum و تاثیر آن ها بر مراحل مختلف رشد Penaeus monodon دکتری دانلود 1393/03/12
جعفرپور اکبر بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
لیلا اکبرصفت مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
کیوان الحاقی Effect of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants house on Blood indices, cortisol and tissue of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/04
کیوان الحاقی Effect of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants house on Blood indices, cortisol and tissue of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/04
ناصر الماسی ارزیابی اندازه گیری کمی CRP (لیزرنفلومتری) در کودکان مبتلا به باکتریمی و مقایسه با PMN,WBC,ESR دکتری 1370
امین الهیاری مدل سازی انسجام سازمانی و تحلیل شبکه در ساماندهی مدیریت مشارکتی ماهیان خاویاری (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان-شهر کیاشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
امین الهیاری مدل سازی انسجام سازمانی و تحلیل شبکه در ساماندهی مدیریت مشارکتی ماهیان خاویاری (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان-شهر کیاشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
احمد ایمانی Effects of different dietary levels of flavonoid Rutin on carbohydrate (glucose) utilization in Gilthead sea bream(Sparusaurata) دکتری دانلود 1391/06/28
احمد ایمانی Effects of different dietary levels of flavonoid Rutin on carbohydrate (glucose) utilization in Gilthead sea bream(Sparusaurata) دکتری دانلود 1391/06/28
مانی ورنوسفادرانی امیر بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی در حذف نیتروژن، فسفر و کربن کل از فاضلاب خام شهری، دامداری و صنایع لبنی کارشناسی ارشد
کیهانی امیرحسین بررسی امکان ایجاد یک بوم‌سازگان متعادل توأم گیاه و ماهی با به‌کارگیری ماهی پاکو (Piaractus brachypomus) و گیاهان کاهو (Lactuca sativa)، ریحان (Ocimum basilicum)، پونه معطر (Mentha pulegium) و سوسنبر (Thymus serpyllum) با تنظیم سطح مواد مغذی کارشناسی ارشد
عابد علم دوست امیررضا بررسی تغییرات متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenserpersicus) قبل و بعد از فرایند ویتریفیکاسیون در حضور پروتئین ضدانجماد ماهی
عابد علم دوست امیررضا نرسازی در ماهی Sciaenochromis ahli با استفاده از هورمون a17 - متیل تستوسترون کارشناسی ارشد
الهیاری امین مدل سازی انسجام سازمانی و تحلیل شبکه در ساماندهی مدیریت مشارکتی ماهیان خاویاری (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان-شهر کیاشهر) کارشناسی ارشد
رامین امین بررسی اثرات فاکتورهای سختی وقلیائیت برسمیت فلز سنگین روی درماهی کپورمعمولی(Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
فتح الله انتصار تجسسات علمی درباره نگهداری میکروبها و خاصیت ناخوش زای آنها دکتری 1318
دارا باقری بررسی سطوح اسمولالیته و غلظتهای یونی همولنف میگوی سفید غربی Litopenaeus vannameiدر دما و شوری های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
مهدی بنایی تاثیر سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از سمیت زیر کشنده دیازیتون در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhnchus mykiss) دکتری دانلود 1389/07/28
صالح بنام مطالعه فیزیولوژی دستگاه گوارش ماهیان تخمریز مهاجر دهانگرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در حوضه جنوبی دریای خزر (رودخانه شیرود، استان مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
صالح بنام مطالعه فیزیولوژی دستگاه گوارش ماهیان تخمریز مهاجر دهانگرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در حوضه جنوبی دریای خزر (رودخانه شیرود، استان مازندران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سرگران پیام بررسی عملکرد گیاه کاهو بعنوان یک تصفیه کننده زیستی در جذب ترکیبات نیتـروژن دار در سـازگان پـرورش توام گیاه و ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
کلهری پروین تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد
موسوی جلالی پگاه بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد
وهاب پورفرج بررسی خصوصیات ریخت شناختی و برخی از ویژگیهای زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهمن پوریونس آبکنار بررسی اثرات فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر شاخص های رشد و تجمع و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
بهمن پوریونس آبکنار بررسی اثرات فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر شاخص های رشد و تجمع و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
بهمن پوریونس آبکنار بررسی اثرات فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر شاخص های رشد و تجمع و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
اکبر جعفرپور بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
اکبر جعفرپور بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
اکبر جعفرپور بررسی اثر چهار تیمار یونی (کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم) آب بر تغییرات فلورباکتریایی آب در سیستم مدار بسته پرورش لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
سمیرا جلالی روشن مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
سمیرا جلالی روشن مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
سمیرا جلالی روشن مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
میردار هریجانی جواد بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع ماکروبنتیک، تحت تاثیر فعالیت صید پره، در سواحل جنوب شرقی دریای خزر(استان گلستان)
کلانتریان حامد تاثیر پرو فیل یون های کلسیم و پتاسیم جیره ی غذایی بر عوامل رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و کیفیت آب محیط پرورش کارشناسی ارشد
کلنگی میاندره حامد معرفی ژن سیتو کروم cyb) b)بعنوان نشانگر ژنیتیکی برای تشخیص هویت (Forensic) ماهیان خاویاری و مطالعه روابط فیلوژنتیک کارشناسی ارشد
عبداللهی خامنه حجت اثرات دوره های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشهماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد
رحیم حسینی بررسی اثر محافظتی عناصر مس و منگنز بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مسموم شده با کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
رحیم حسینی بررسی اثر محافظتی عناصر مس و منگنز بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مسموم شده با کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
راهیل حسینی فر بکار گیری بستر های مختلف نشست باکتریایی و تنظیم نسبت های مختلف C/N ورودی به سازگان پرورشی و تاثیر آن ها در حذف باکتریایی آمونیاک تولیدی در سازگان پرورشی ماهی کپور معمولی کارشناسی ارشد دانلود 93/11/28
راهیل حسینی فر بکار گیری بستر های مختلف نشست باکتریایی و تنظیم نسبت های مختلف C/N ورودی به سازگان پرورشی و تاثیر آن ها در حذف باکتریایی آمونیاک تولیدی در سازگان پرورشی ماهی کپور معمولی کارشناسی ارشد دانلود 93/11/28
اسحق زاده حمید تاثیر دوره های نوری مختلف بر رشد، بازماندگی و بررسی سیستم تکامل بینایی در طول مرحله پیش لاروی و لاروی فیل ماهی (Huso huso) کارشناسی ارشد
احمدنیای مطلق حمیدرضا تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis بر فلور میکروبی، فعالیت آنزیم های دستگاه گوارش، تولید زیتوده و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) کارشناسی ارشد
باقری دارا بررسی سطوح اسمولالیته و غلظتهای یونی همولنف میگوی سفید غربی Litopenaeus vannameiدر دما و شوری های مختلف کارشناسی ارشد
ناصر داود پور تعیین مقدار آب درکبد دکتری دانلود 1337
علی ذبیحی تاثیر دافنی غنی شده با فرآورده مخمری ای- مکس (A-max) بر رشد، کارایی تغذیه، بازماندگی، پاسخ به استرس حاد در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
علی ذبیحی تاثیر دافنی غنی شده با فرآورده مخمری ای- مکس (A-max) بر رشد، کارایی تغذیه، بازماندگی، پاسخ به استرس حاد در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
امین رامین بررسی اثرات فاکتورهای سختی وقلیائیت برسمیت فلز سنگین روی درماهی کپورمعمولی(Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد
حسینی رحیم بررسی اثر محافظتی عناصر مس و منگنز بر پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مسموم شده با کادمیوم کارشناسی ارشد
روح اله رحیمی بررسی مقایسه ای متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در فرآیند انجماد با بکارگیری از هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین(HβCD) با استفاده از 1H NMR دکتری دانلود 1392/11/7
قاسم رشیدیان Effects ofdietary supplementation of synthetic astaxanthin on reproductive performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
رضانژاد رضا مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد
عسگری رضا بررسی انتوژنی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تخم گشایی تا 50 روزگی؛ بررسی انتوژنی رشد، ساختار اسکلتی، فعالیت آنزیمی و بافت دستگاه گوارش با هدف کمک به بهبود بیوتکنیک پرورش این ماهی در دوران لاروی
کامران رضایی توابع بررسی اثرات سطوح مختلف برخی عناصر پرنیاز (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) آب بصورت مجزا و ترکیبی بر تکوین، کیفیت، وضعیت لاروی و فعالیت آنزیم Na/K-ATPase لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) در سازگان مداربسته دکتری دانلود 1392/3/20
کامران رضایی توابع بررسی اثرات سطوح مختلف برخی عناصر پرنیاز (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) آب بصورت مجزا و ترکیبی بر تکوین، کیفیت، وضعیت لاروی و فعالیت آنزیم Na/K-ATPase لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) در سازگان مداربسته دکتری دانلود 1392/3/20
کامران رضایی توابع بررسی اثرات سطوح مختلف برخی عناصر پرنیاز (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) آب بصورت مجزا و ترکیبی بر تکوین، کیفیت، وضعیت لاروی و فعالیت آنزیم Na/K-ATPase لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) در سازگان مداربسته دکتری دانلود 1392/3/20
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
رضا رضانژاد مطالعه برخی اختلالات هورمونی، آنزیمی و فاکتورهای خونی مولدین در حال رسیدگی ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901 در مواجهه با سم دیازینون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
کامران رضائی توابع بررسی تبادل مـواد معـدنی بیـن تخـم ماهـی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) و آب محیط تفریح کارشناسی ارشد دانلود 1384
رحیمی روح اله بررسی مقایسه ای متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در فرآیند انجماد با بکارگیری از هیدروکسی پروپیل بتا سیکلودکسترین(HβCD) با استفاده از 1H NMR
سعید زاهدی بررسی اثرات غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) یکساله کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
لالیک ساریخانی بررسی قابلیت صدف دو کفه ای Corbicula fluminea و Anodonta cygnea در جذب جلبک Chlorella spp, ترکیبات آلی و فلزات سنگین آب در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد دانلود 1386
مدرس ساغر اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد
محمد ساکی زاده بررسی و منشاء یابی منابع آلاینده در حوزه آبخیز رودخانه سیـاهـرود در استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی سترگ بررسی لیشمانیوز در ایران دکتری 1349
پیشنماززاده سجاد اونتوژنی ساختار اسکلتی سر و بررسی الگوهای رشد در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Bordin, 1897) تا روز پنجاهم پس از تخم گشایی کارشناسی ارشد
میرصادقی سیده عقیله بهینه سازی سیستـم تصفیـه فاضلاب کارخانــه نساجی ایـران پوپلین کارشناسی ارشد
کوروش سروی مغانلو بررسی امکان انجماد اسپرم ماهی آزاد دریای خزر و مطالعه قابلیت لقاح کنندگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی سعادت فرد طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سامانه استنتاج فازی کنترل خودکار برخی شاخص‌های کیفیت آب در یک سیستم آبزی‌پروری در فضای بسته دکتری دانلود 1394/2/20
زاهدی سعید بررسی اثرات غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) یکساله کارشناسی ارشد
ضیایی نژاد سعید جداسازی و انتخاب باکتری های پروبیوتیکی از دستگاه گوارش ماهی شانک Acanthopagrus latus) و بررسی تاثیر آنها بر شاخص های رشد و بازماندگی این ماهی
مرادی سعیده شناسایی و بررسی مقایسه‌ای پراکنش شکمپایان در جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان(مطالعه موردی: رویشگاه خور گواتر ) کارشناسی ارشد
جلالی روشن سمیرا مطالعه مقایسه ای آرایه شناختی سه گونه جنس AlburnusA.chalcoides)، A.atropatenaeو A. mossulensis) با استفاده از روشهای ریخت سنجی هندسی و استخوان شناسی کارشناسی ارشد
احمدی سمیه بررسی تأثیر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین بر برخی شاخص های زیستی کارشناسی ارشد
میرزاپور رضایی سولماز اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر شاخص های رشد، کارآیی تغذیه، بقاء، فلور باکتریایی روده و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) کارشناسی ارشد
معراج شرری بررسی اثر تخریب‌زیستی قارچ Phanerochaete chrysosporiumدر فرآوری پساب مرحله آماده سازی باگاس دکتری دانلود 1388/04/16
عنایتی شیروان تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبک Dunaliella sp جداسازی شده ازخلیج چابهار کارشناسی ارشد
ظهیر شکوه سلجوقی بررسی مقایسه ای عملکرد تعویض گرهای یونی معدنی و آلی در حذف ترکیبات آنیونی(نیتریت، نیترات، فسفات، سولفات) از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با تاکید بر اثر عوامل محیطی(دما و pH) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
ظهیر شکوه سلجوقی بررسی مقایسه ای عملکرد تعویض گرهای یونی معدنی و آلی در حذف ترکیبات آنیونی(نیتریت، نیترات، فسفات، سولفات) از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با تاکید بر اثر عوامل محیطی(دما و pH) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
احمد شیمی بررسی در اطراف بیماری سواری ایران دکتری 1319
فرزانه شوقعلی نیری بررسی امکان پرورش، شاخص های رشد، نرخ دگردیسی و میزان بقا لاروهای قورباغه (Tadpoles) Rana ridibunda تا مرحله پایان دگردیسی و تبدیل شدن به فراگلت با استفاده از جیره های غذایی مختلف با درصدهای متفاوت پروتئین گیاهی و حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
بنام صالح مطالعه فیزیولوژی دستگاه گوارش ماهیان تخمریز مهاجر دهانگرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در حوضه جنوبی دریای خزر (رودخانه شیرود، استان مازندران) کارشناسی ارشد
محمد رضا صحرائیان تکوین دستگاه گوارش، اسکلت سر و الگوی رشد گونه سیم معمولی (Abramis brama) در دوره اولیه توسعه دکتری دانلود 1395/12/15
اردکانی طاهره تعیین توان و برنامه گردشگری پایدار در خلیج چابهار بر اساس تدوین معیارهای زیست محیطی کارشناسی ارشد
شکوه سلجوقی ظهیر بررسی مقایسه ای عملکرد تعویض گرهای یونی معدنی و آلی در حذف ترکیبات آنیونی(نیتریت، نیترات، فسفات، سولفات) از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با تاکید بر اثر عوامل محیطی(دما و pH) کارشناسی ارشد
امیررضا عابد علم دوست بررسی تغییرات متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenserpersicus) قبل و بعد از فرایند ویتریفیکاسیون در حضور پروتئین ضدانجماد ماهی دکتری دانلود 1393/4/14
امیررضا عابد علم دوست بررسی تغییرات متابولوم اسپرم تاسماهی ایرانی (Acipenserpersicus) قبل و بعد از فرایند ویتریفیکاسیون در حضور پروتئین ضدانجماد ماهی دکتری دانلود 1393/4/14
حجت عبداللهی خامنه اثرات دوره های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشهماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
حجت عبداللهی خامنه اثرات دوره های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشهماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
حجت عبداللهی خامنه اثرات دوره های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشهماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
محمود عزمی شیمیوتراپی در تیریپانوز و میاز آزمایش راجع به تاثیر ناگانول در تریپانوز ومیاز شتر دکتری 1318
رضا عسگری بررسی انتوژنی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تخم گشایی تا 50 روزگی؛ بررسی انتوژنی رشد، ساختار اسکلتی، فعالیت آنزیمی و بافت دستگاه گوارش با هدف کمک به بهبود بیوتکنیک پرورش این ماهی در دوران لاروی دکتری دانلود 1391/06/07
آقارخ علی تاثیر برخی از عوامل محیطی و حضور باکتری Bacillus subtilis بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک Skeletonema costatum و تاثیر آن ها بر مراحل مختلف رشد Penaeus monodon
ذبیحی علی تاثیر دافنی غنی شده با فرآورده مخمری ای- مکس (A-max) بر رشد، کارایی تغذیه، بازماندگی، پاسخ به استرس حاد در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
سپاهی علی تأثیر ژل گیاه آلوورا Aloe vera بر برخی از پاسخ های اولیه سیستم ایمنی و بازماندگی در مقابل باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه) (Streptococcus agalactiae درماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد
سترگ علی بررسی لیشمانیوز در ایران
عالیشاهی علیرضا بررسی میزان پروتئین, رطوبت, کلسیم, فسفر و مس در آرد ماهی با استفاده از طیف سنجی NIR کارشناسی ارشد
نیسی علیرضا امکان کاربرد Pediococcus acidilactici و Dietzia natronolimnaea در بهبود عوامل رشد و کاهش استرس ناشی از کاهش اکسیژن آب (hypoxy) در ماهی سیچلاید (Aequidens rivulatus (greenterror کارشناسی ارشد
شیروان عنایتی تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبک Dunaliella sp جداسازی شده ازخلیج چابهار کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
اظهری فاطمه گردشگری پایدار محیط زیستی در چشمه های آب گرم دامنه شمالی سبلان با تعیین حد آستانه تغییر کارشناسی ارشد
فتاحی فاطمه تشخیص سریع سپتی‌سمی هموراژیک آئروموناس هیدروفیلایی در قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss) با استفاده از تکنیک Duplex PCR کارشناسی ارشد
انتصار فتح الله تجسسات علمی درباره نگهداری میکروبها و خاصیت ناخوش زای آنها
نریمانی زاد فریبرز بررسی طراحی و مقایسه سه نوع سازگان مدار بسته مسطح با استفاده از باکتری و گیاه منتخب کارشناسی ارشد
محمدنوید فرصت کار نقش پری بیوتیک مانان الیگوساکارید (MOS) بر عملکرد رشد، پاسخ به استرس، مقاومت به عامل بیماری زا، کارایی تولید مثل و توانایی به خاطرسپاری در ماهی گورخری (Danio rerio) و بیان ژن های مربوطه در موقعیت محدودیت غذایی دکتری دانلود 1396/02/23
رشیدیان قاسم Effects ofdietary supplementation of synthetic astaxanthin on reproductive performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) کارشناسی ارشد
قربانزاده قدیر الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد
قدیر قربانزاده الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
قدیر قربانزاده الگوی آلومتری رشد و روند تغییرات شکل بدن ماهی سفید (RutilusfrisiiKutum) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در طی مراحل اولیه ی تکوینی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
نیلچیان کاظم بررسی در اطراف تب بازگرد انسان در ایران
رضایی توابع کامران بررسی اثرات سطوح مختلف برخی عناصر پرنیاز (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) آب بصورت مجزا و ترکیبی بر تکوین، کیفیت، وضعیت لاروی و فعالیت آنزیم Na/K-ATPase لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii) در سازگان مداربسته
رضائی توابع کامران بررسی تبادل مـواد معـدنی بیـن تخـم ماهـی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) و آب محیط تفریح کارشناسی ارشد
محمد رضا کرجالیان بررسی تاثیر سختی و قلیائیت بر سمیت مالاتیون در کپور معمولی (Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
مرضیه کی شمس اثرپوشش خوراکی کیتوزان-مرزن‌جوش بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری برگرهای تلفیقی سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و گوشت گاو طی دوره نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مرضیه کی شمس اثرپوشش خوراکی کیتوزان-مرزن‌جوش بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری برگرهای تلفیقی سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و گوشت گاو طی دوره نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مرضیه کی شمس اثرپوشش خوراکی کیتوزان-مرزن‌جوش بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری برگرهای تلفیقی سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و گوشت گاو طی دوره نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حامد کلانتریان تاثیر پرو فیل یون های کلسیم و پتاسیم جیره ی غذایی بر عوامل رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و کیفیت آب محیط پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/23
حامد کلانتریان تاثیر پرو فیل یون های کلسیم و پتاسیم جیره ی غذایی بر عوامل رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و کیفیت آب محیط پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/23
حامد کلنگی میاندره معرفی ژن سیتو کروم cyb) b)بعنوان نشانگر ژنیتیکی برای تشخیص هویت (Forensic) ماهیان خاویاری و مطالعه روابط فیلوژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1385
پروین کلهری تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
پروین کلهری تاثیر تغییر رژیم های غذایی (گرسنگی و تغذیه مجدد) بر توان تنظیم اسمزی بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
الحاقی کیوان Effect of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants house on Blood indices, cortisol and tissue of common carp (Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) کارشناسی ارشد
سروی مغانلو کوروش بررسی امکان انجماد اسپرم ماهی آزاد دریای خزر و مطالعه قابلیت لقاح کنندگی آن کارشناسی ارشد
مصطفی کوهی ماهی قزل آلا و صید آن در رودخانه هراز( لار) دکتری 1337
رضا گاموری تاثیر سطوح مختلف روی و آهن آلی جیره غذایی بر شاخص های رشد و تغییرات هورمون کورتیزول در پاسخ به استرس دستکاری در بچه ماهیان سی باس آسیایی (Lates calcarifer) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
رضا گاموری تاثیر سطوح مختلف روی و آهن آلی جیره غذایی بر شاخص های رشد و تغییرات هورمون کورتیزول در پاسخ به استرس دستکاری در بچه ماهیان سی باس آسیایی (Lates calcarifer) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
ساریخانی لالیک بررسی قابلیت صدف دو کفه ای Corbicula fluminea و Anodonta cygnea در جذب جلبک Chlorella spp, ترکیبات آلی و فلزات سنگین آب در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد
اکبرصفت لیلا مقایسه تاثیر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدلاکتیکی(Pediococcus acidilactici ) ومحرک ایمنی بتاگلوکان (glucan-β) و درمان باآنتی بیوتیک اکسی تترا سایکلین oxytetracyclin)) بر شاخص های خونی وایمنی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با باکتری بیماریزای آئروموناس هیدرو فیلا(Aeromonas hydrophila) . کارشناسی ارشد
طیبی لیما ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی
امیر مانی ورنوسفادرانی بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی در حذف نیتروژن، فسفر و کربن کل از فاضلاب خام شهری، دامداری و صنایع لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
فاطمه متشفی بررسی عملکرد دو گونة کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کپور نقره ای (Hypophthalmichtis molitrix) در بهبود پیراسنجه های فیزیکو- شیمیایی فاضلاب (مطالعة موردی: تصفیه خانة فاضلاب شهری سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فاطمه متشفی بررسی عملکرد دو گونة کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کپور نقره ای (Hypophthalmichtis molitrix) در بهبود پیراسنجه های فیزیکو- شیمیایی فاضلاب (مطالعة موردی: تصفیه خانة فاضلاب شهری سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فاطمه متشفی بررسی عملکرد دو گونة کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کپور نقره ای (Hypophthalmichtis molitrix) در بهبود پیراسنجه های فیزیکو- شیمیایی فاضلاب (مطالعة موردی: تصفیه خانة فاضلاب شهری سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
بختیاری مجید تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و زمان غذادهی بر کیفیت آب و بازده تولید ماهی قزل‌آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد
حیرانی محسن استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته با صفت وزن بدن در غربالگری جمعیت موجود ماهی قزل آلای خال قرمز کارشناسی ارشد
آذین محققی ثمرین تعیین بهترین زمان استحصال تخمک، پس از اوولسیون، از مولد ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss کارشناسی ارشد دانلود 1384
ساکی زاده محمد بررسی و منشاء یابی منابع آلاینده در حوزه آبخیز رودخانه سیـاهـرود در استان گیلان کارشناسی ارشد
مهیمنی محمد دستوماتوز
هرسیج محمد بررسی امکان ایجاد یک بوم سازگان متعادل توام ماهی و گیاه، با بکارگیری ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و گیاه منتخب
قاسم محمدی Comparative study of using Lactobacillus plantarum probiotic on the growth, water quality and mucosal immunity of Tilapia Oreochromis niloticus reared in BFT and a clear water culture کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
قاسم محمدی Comparative study of using Lactobacillus plantarum probiotic on the growth, water quality and mucosal immunity of Tilapia Oreochromis niloticus reared in BFT and a clear water culture کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
قاسم محمدی Comparative study of using Lactobacillus plantarum probiotic on the growth, water quality and mucosal immunity of Tilapia Oreochromis niloticus reared in BFT and a clear water culture کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
آدمیت خانکندی محمدتقی بررسی اثر افزودن سطوح مختلف باکتری Dietzia natronolimnaea Hs-1 در جیره بر رشد و میزان ذخیره سازی رنگدانه در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss ) کارشناسی ارشد
کرجالیان محمد رضا بررسی تاثیر سختی و قلیائیت بر سمیت مالاتیون در کپور معمولی (Cyprinus carpio) کارشناسی ارشد
عزمی محمود شیمیوتراپی در تیریپانوز و میاز آزمایش راجع به تاثیر ناگانول در تریپانوز ومیاز شتر
مریم مدانلو کردکلایی بهینه سازی شرایط هیدرولیز ضایعات امعاء و احشای ماهی تون زرد باله ((Thunnus albacares با استفاده از آنزیم تریپسین کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/22
مریم مدانلو کردکلایی بهینه سازی شرایط هیدرولیز ضایعات امعاء و احشای ماهی تون زرد باله ((Thunnus albacares با استفاده از آنزیم تریپسین کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/22
ساغر مدرس اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
ساغر مدرس اثر هورمون 17- بتا استرادیول بر شاخص¬های ایمنی پیش مولد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
سعیده مرادی شناسایی و بررسی مقایسه‌ای پراکنش شکمپایان در جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان(مطالعه موردی: رویشگاه خور گواتر ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
سعیده مرادی شناسایی و بررسی مقایسه‌ای پراکنش شکمپایان در جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان(مطالعه موردی: رویشگاه خور گواتر ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
سعیده مرادی شناسایی و بررسی مقایسه‌ای پراکنش شکمپایان در جنگل‌های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان(مطالعه موردی: رویشگاه خور گواتر ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
مصطفی مریدی (Investigation of water hardnees,salinity,temperature and photo period factors on reproduction and growth performances of female broodstock red cherry shrimp(Neocardina davidi کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
مصطفی مریدی (Investigation of water hardnees,salinity,temperature and photo period factors on reproduction and growth performances of female broodstock red cherry shrimp(Neocardina davidi کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
جواد میردار هریجانی بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع ماکروبنتیک، تحت تاثیر فعالیت صید پره، در سواحل جنوب شرقی دریای خزر(استان گلستان) دکتری دانلود 1391/06/19
جواد میردار هریجانی بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع ماکروبنتیک، تحت تاثیر فعالیت صید پره، در سواحل جنوب شرقی دریای خزر(استان گلستان) دکتری دانلود 1391/06/19
سولماز میرزاپور رضایی اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر شاخص های رشد، کارآیی تغذیه، بقاء، فلور باکتریایی روده و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/23
سولماز میرزاپور رضایی اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر شاخص های رشد، کارآیی تغذیه، بقاء، فلور باکتریایی روده و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/23
سولماز میرزاپور رضایی اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر شاخص های رشد، کارآیی تغذیه، بقاء، فلور باکتریایی روده و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/23
سیده عقیله میرصادقی بهینه سازی سیستـم تصفیـه فاضلاب کارخانــه نساجی ایـران پوپلین کارشناسی ارشد دانلود 1384
کی شمس مرضیه اثرپوشش خوراکی کیتوزان-مرزن‌جوش بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری برگرهای تلفیقی سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و گوشت گاو طی دوره نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد
مدانلو کردکلایی مریم بهینه سازی شرایط هیدرولیز ضایعات امعاء و احشای ماهی تون زرد باله ((Thunnus albacares با استفاده از آنزیم تریپسین کارشناسی ارشد
موسوی مریم بررسی اثرات آسیب شناسی بافتی سم دیازینون (تحت کشنده) بر جنین ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum(Kamenskii,1901) کارشناسی ارشد
مهران مسلمی ارزیابی و بهینه سازی عوامل موثر ( فیزیکی و شیمیایی آب و محیط پرورش ) در تولید ماهیان گرمابی در بوم سازگان پرورشی دکتری دانلود 1394/6/30
مهران مسلمی ارزیابی و بهینه سازی عوامل موثر ( فیزیکی و شیمیایی آب و محیط پرورش ) در تولید ماهیان گرمابی در بوم سازگان پرورشی دکتری دانلود 1394/6/30
کوهی مصطفی ماهی قزل آلا و صید آن در رودخانه هراز( لار)
نسترن مظلومی مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
نسترن مظلومی مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
نسترن مظلومی مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
نازنین معتمدی Marine microalgae production using standard culture media and new formula using commercial salts کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نازنین معتمدی Marine microalgae production using standard culture media and new formula using commercial salts کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نازنین معتمدی Marine microalgae production using standard culture media and new formula using commercial salts کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
شرری معراج بررسی اثر تخریب‌زیستی قارچ Phanerochaete chrysosporiumدر فرآوری پساب مرحله آماده سازی باگاس
محیطی میلاد اثر نانوذره اکسید روی بر تغییرات گلوکز و هورمون¬های کورتیزول و تستوسترون ماهی قزل-آلای رنگین کمان کارشناسی ارشد
بنایی مهدی بررسی اثرات سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی خون و بافت‌های خون ساز ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio ) کارشناسی ارشد
بنایی مهدی تاثیر سیلی مارین در کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده ناشی از سمیت زیر کشنده دیازیتون در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhnchus mykiss)
سعادت فرد مهدی طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سامانه استنتاج فازی کنترل خودکار برخی شاخص‌های کیفیت آب در یک سیستم آبزی‌پروری در فضای بسته
مهرپوش مهدی بررسی تغییرات کیفی و کمی مواد تناسلی نرینه طی دفعات اسپرم کشی بر اثر تزریق هورمون رهاساز گنادوتروپین Gonadotropin hormone-releasing hormone analog (GnRHa) در ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) کارشناسی ارشد
نقوی خامنه مهدی بررسی در اطراف کم خونیهاب انگلی گوسفندان در ایران
مسلمی مهران ارزیابی و بهینه سازی عوامل موثر ( فیزیکی و شیمیایی آب و محیط پرورش ) در تولید ماهیان گرمابی در بوم سازگان پرورشی
سرخیل مهرداد بررسی اثرات غلظت های مختلف عناصر معدنی کلسیم و سدیم آب محیط تفریخ بر میزان تفریخ و تبادل یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مداربسته کارشناسی ارشد
محمد مهیمنی دستوماتوز دکتری 1317
نرجس السادات موسویان بررسی تغییرات غلظت عناصر سنگین در اراضی مجاور شرکت فولاد آلیاژی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
پگاه موسوی جلالی بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
پگاه موسوی جلالی بررسی اثر نسبت های یونی کلسیم و منیزیم آب بر کاهش سمیت کادمیوم در توانایی تطبیق فشار اسمزی بچه ماهیان سفید خزر (Rutilus frisii kutum Kamenski 1901) کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
الماسی ناصر ارزیابی اندازه گیری کمی CRP (لیزرنفلومتری) در کودکان مبتلا به باکتریمی و مقایسه با PMN,WBC,ESR
داود پور ناصر تعیین مقدار آب درکبد
موسویان نرجس السادات بررسی تغییرات غلظت عناصر سنگین در اراضی مجاور شرکت فولاد آلیاژی ایران کارشناسی ارشد
فریبرز نریمانی زاد بررسی طراحی و مقایسه سه نوع سازگان مدار بسته مسطح با استفاده از باکتری و گیاه منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فریبرز نریمانی زاد بررسی طراحی و مقایسه سه نوع سازگان مدار بسته مسطح با استفاده از باکتری و گیاه منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فریبرز نریمانی زاد بررسی طراحی و مقایسه سه نوع سازگان مدار بسته مسطح با استفاده از باکتری و گیاه منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
علیرضا نیسی امکان کاربرد Pediococcus acidilactici و Dietzia natronolimnaea در بهبود عوامل رشد و کاهش استرس ناشی از کاهش اکسیژن آب (hypoxy) در ماهی سیچلاید (Aequidens rivulatus (greenterror کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/08
علیرضا نیسی امکان کاربرد Pediococcus acidilactici و Dietzia natronolimnaea در بهبود عوامل رشد و کاهش استرس ناشی از کاهش اکسیژن آب (hypoxy) در ماهی سیچلاید (Aequidens rivulatus (greenterror کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/08
علیرضا نیسی امکان کاربرد Pediococcus acidilactici و Dietzia natronolimnaea در بهبود عوامل رشد و کاهش استرس ناشی از کاهش اکسیژن آب (hypoxy) در ماهی سیچلاید (Aequidens rivulatus (greenterror کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/08
مظلومی نسترن مطالعه ایجاد مقاومت به شوری در بچه فیل ماهی (Hoso hoso) با استفاده از حمام هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد
مهدی نقوی خامنه بررسی در اطراف کم خونیهاب انگلی گوسفندان در ایران دکتری 1320
احسان نیکبخت بررسی شاخص های رشد، بقا و ایمنی در پست لارو میگوی وانامی (L. vannamei) تغذیه شده با آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis) و پدیوکوکوس پنتزاسئوس (Pediococcus pentosaceus) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
کاظم نیلچیان بررسی در اطراف تب بازگرد انسان در ایران دکتری 1322
شیری نیما ارزیابی فعالیت کولین استرازی بافت های سیاه ماهی به عنوان یک شاخص زیستی در پایش محیط زیست:مطالعه ی موردی حوزه ی گرگان رود کارشناسی ارشد
احمد نوری بررسی فیزیولوژیک اثر دوره نوری در تکامل تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1389/06/29
احمد نوری بررسی فیزیولوژیک اثر دوره نوری در تکامل تخمک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دکتری دانلود 1389/06/29
امین هاشمی پناه مهر آبادی Indices of growth, survival, digestive enzyme and resistance to environmental stresses in white leg shrimp post larvae (L. vannamei) fed Artemia enriched with Lactococcus lactis and Pediococcus pentosaseus as probiotic کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد هرسیج بررسی امکان ایجاد یک بوم سازگان متعادل توام ماهی و گیاه، با بکارگیری ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) و گیاه منتخب دکتری دانلود 1390/10/27
احمدی ممقانی یوسفعلی شبیه‌سازی و پیش‌بینی سرنوشت دیازینون در رودخانه تجن کارشناسی ارشد
پورفرج وهاب بررسی خصوصیات ریخت شناختی و برخی از ویژگیهای زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه