اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حاجی احمد

علی حاجی احمد

علی حاجی احمد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فلاح نژاد بهمن مطالعه و ارزیابی حرکت تیغه در خاک به روش المان محدود به منظور پیش‌بینی انرژی مصرفی عملیات خاک‌ورزی حفاظتی کارشناسی ارشد
روح اله جلیلی بسحق Comparison of pressure-sinkage models in clay loam soil in order to predict the rolling resistance of pneumatic tires on soft soil کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
روح اله جلیلی بسحق Comparison of pressure-sinkage models in clay loam soil in order to predict the rolling resistance of pneumatic tires on soft soil کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سید مرتضی خلیلی تشخیص رسیدگی و تخمین عملکرد محصول کلزا بر مبنای پردازش تصاویر سنجش‌ازدور کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سید مرتضی خلیلی تشخیص رسیدگی و تخمین عملکرد محصول کلزا بر مبنای پردازش تصاویر سنجش‌ازدور کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
یوسفیان رضا طرح بومی سازی دستگاه برداشت سیب زمینی به روش مهندسی معکوس کارشناسی ارشد
جلیلی بسحق روح اله Comparison of pressure-sinkage models in clay loam soil in order to predict the rolling resistance of pneumatic tires on soft soil کارشناسی ارشد
خلیلی سید مرتضی تشخیص رسیدگی و تخمین عملکرد محصول کلزا بر مبنای پردازش تصاویر سنجش‌ازدور کارشناسی ارشد
میرباذل فاطمه بررسی شاخص‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات، مطالعه موردی: کارخانه نان صنعتی سالم استان گیلان کارشناسی ارشد
یاسین فداکارناورودی طراحی و ساخت سامانه پایش میزان و نحوه توزیع کود خروجی از یک دستگاه کودپاش سوار پشت تراکتوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
یاسین فداکارناورودی طراحی و ساخت سامانه پایش میزان و نحوه توزیع کود خروجی از یک دستگاه کودپاش سوار پشت تراکتوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
بهمن فلاح نژاد مطالعه و ارزیابی حرکت تیغه در خاک به روش المان محدود به منظور پیش‌بینی انرژی مصرفی عملیات خاک‌ورزی حفاظتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
مرادی لقمان تحلیل پایداری محور جلوی تراکتور MF285 در برابر بارهای وارده بر آن کارشناسی ارشد
مختاری حسن آباد محمد جواد مدلسازی و ارزیابی پتانسیل استحصال توان بادی توربین های متداول و بادگیر کارشناسی ارشد
محمد جواد مختاری حسن آباد مدلسازی و ارزیابی پتانسیل استحصال توان بادی توربین های متداول و بادگیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
لقمان مرادی تحلیل پایداری محور جلوی تراکتور MF285 در برابر بارهای وارده بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
لقمان مرادی تحلیل پایداری محور جلوی تراکتور MF285 در برابر بارهای وارده بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
فاطمه میرباذل بررسی شاخص‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات، مطالعه موردی: کارخانه نان صنعتی سالم استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
صبا مهدوی طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی بادگیری موسوم به اینولاکس و تحلیل دینامیک جریان سیال در آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
بهداد نجفی داردکاشتی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه‌گیری دینامیکی وزن ادوات سوار پشت تراکتوری مجهز به سامانه‌ حذف نوفه‌های ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
بهداد نجفی داردکاشتی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه‌گیری دینامیکی وزن ادوات سوار پشت تراکتوری مجهز به سامانه‌ حذف نوفه‌های ارتعاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک عمومی 7120087 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طراحی به کمک رایانه 7109380 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طراحی سامانه های تعلیق و شاسی خودروهای کشاورزی 7109417 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
علم مواد 7109161 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فرآیند تولید 7109374 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیک عمومی 7120087 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی ماشینهای خاک ورزی 7109286 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
مبانی فیزیک و مکانیک خاک 7109284 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ماشینهای کشاورزی عمومی 7109352 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک عمومی 7109082 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
علم مواد 7109161 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیک و مکانیک خاک 7109284 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
ماشینهای کشاورزی عمومی 7109352 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 06 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
فیزیک عمومی 7109082 3 08 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2