اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یحیی همزه

یحیی همزه

یحیی همزه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: ۳۲۲۲۳۰۴۴
اتاق: ۲۶۳
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حجتی مروست ابراهیم بررسی امکان تهیه چند سازه چوب و پلاستیک از طریق انحلال در حلال یونی کارشناسی ارشد
علی ابیض اثرات پیش- استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
علی ابیض اثرات پیش- استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
عطائی فر احمد تاثیر پوشش سطحی و پلیمری چوب راش با لمینیت کامپوزیت و رزینهای ترموست بر جلوگیری از تهاجم قارچ رنگین کمان کارشناسی ارشد
علی احمدی لاجیمی پتانسیل استفاده از پلیمرکاتیونی GL در کنترل مواد چسبناک در خمیرکاغذ OCC کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدحسن اختراع آهارزنی کاغذ بازیافتی حاصل از OCC در شرایط خنثی با استفاده از پلی آلومینیومک کلراید و روزین کارشناسی ارشد دانلود 1386
حقیقی پشتیری آذر بررسی قابلیت کندسوزکنندگی نانو ولاستونیت در چوب صنوبر (Populus nigra) کارشناسی ارشد
الهام آزاده حذف رنگ‌های واکنشی و اسیدی از پساب با استفاده از ساقة کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یعقوب اسدی زاده آبدهگاه Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محمد آغوز شیخی تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمد آغوز شیخی تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمد آغوز شیخی تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
داوود افهامی سیسی Protection of plywood against biological attack by tannin-boron preservative for outdoor applications دکتری دانلود 1394/06/30
آزاده الهام حذف رنگ‌های واکنشی و اسیدی از پساب با استفاده از ساقة کلزا کارشناسی ارشد
رشیدی جویباری ایمان تاثیر اصلاح سطحی الیاف با کاتیونی کردن به روش پیوندزنی بر خواص خمیر کاغذ CMP کارشناسی ارشد
حسین زاده امید ارائه الگوی تصمیم‌سازی برای توسعه خوشه‌های صنعتی مبلمان (با تاکید بر مکان‌یابی خوشه‌های مبلمان ایران)
سمیه امیری اثراستفاده از LDPE بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-PVC کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
سمیه امیری اثراستفاده از LDPE بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-PVC کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
حیدری عدلی امیرحسین بررسی تولید خمیرکاغذ به روش مونواتانول آمین (MEA) از کلش برنج و رنگبری ECF خمیرکاغذهای حاصله کارشناسی ارشد
رهبری امیرحسین تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های زیست تخریبی حاصل از ذرات نانو باریم استرانتیم تیتانات و مشتقات سلولز کارشناسی ارشد
مهران بابایی تهیه و بررسی نانو چندسازه زیستی تقویت شده با نانو فیبر‌های سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
مهران بابایی تهیه و بررسی نانو چندسازه زیستی تقویت شده با نانو فیبر‌های سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
مهسا برزگر بررسی ویژگیهای فیزیکی، ساختار هندسی و تاثیر ذرات نانو نقره بر محیط تبخیر مورد استفاده در کولر آبی به منظور دستیابی به حداکثر کارایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
مهسا برزگر بررسی ویژگیهای فیزیکی، ساختار هندسی و تاثیر ذرات نانو نقره بر محیط تبخیر مورد استفاده در کولر آبی به منظور دستیابی به حداکثر کارایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
کامران پورهوشیار ضیابری مقایسه قابلیت رنگبری خمیر کرافت حاصل از جوان چوب و بالغ چوب صنوبر دلتوئیدس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
حسین جلالی ترشیزی بررسی کاربرد صمغ طبیعی و اصلاح شده باریجه بر ویژگی‌های مکانیکی کاغذ بازیافت شده از OCC دکتری دانلود 1389/07/24
محمدی شیرکلایی جمال الدین بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد
مجید چهارمحالی بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات گرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه های الیاف طبیعی/پلاستیک دکتری دانلود 1392/6/30
مجید چهارمحالی بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات گرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه های الیاف طبیعی/پلاستیک دکتری دانلود 1392/6/30
هدیه حاجی پور کپورچالی The Evaluation of the Potential of Alkaline Sulfite Anthraquinone Black Liquor and its Lignin as Filler-Extender کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
شریفی طاسکوه حامد بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی شده (مطالعه موردی شرکت محصولات کاغذی لطیف) کارشناسی ارشد
ابراهیم حجتی مروست بررسی امکان تهیه چند سازه چوب و پلاستیک از طریق انحلال در حلال یونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
ابراهیم حجتی مروست بررسی امکان تهیه چند سازه چوب و پلاستیک از طریق انحلال در حلال یونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
امیرحسین حیدری عدلی بررسی تولید خمیرکاغذ به روش مونواتانول آمین (MEA) از کلش برنج و رنگبری ECF خمیرکاغذهای حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
امیرحسین حیدری عدلی بررسی تولید خمیرکاغذ به روش مونواتانول آمین (MEA) از کلش برنج و رنگبری ECF خمیرکاغذهای حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
جلالی ترشیزی حسین بررسی کاربرد صمغ طبیعی و اصلاح شده باریجه بر ویژگی‌های مکانیکی کاغذ بازیافت شده از OCC
زهرا حسینی بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فراورده های چوب-پلاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/11
زهرا حسینی بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فراورده های چوب-پلاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/11
امید حسین زاده ارائه الگوی تصمیم‌سازی برای توسعه خوشه‌های صنعتی مبلمان (با تاکید بر مکان‌یابی خوشه‌های مبلمان ایران) دکتری دانلود 1392/11/29
سیما حشمتی Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple ( Acer velutinum ) by Soda-AQ and Monoethanolamine Process کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سیما حشمتی Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple ( Acer velutinum ) by Soda-AQ and Monoethanolamine Process کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
آذر حقیقی پشتیری بررسی قابلیت کندسوزکنندگی نانو ولاستونیت در چوب صنوبر (Populus nigra) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/12
رودی حمیدرضا لایه نشانی نشاستة کاتیونی و آنیونی بر روی الیاف بازیافتی با تکنیک لایه به لایه
زینب خراسانی بررسی رفتار افزودنی‌‌های مقاومت خشک بر کاغذ حاصل از مواد اولیه پیش استخراج شده باگاس کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
رحیم یدالهی تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
رحیم یدالهی تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
افهامی سیسی داوود Protection of plywood against biological attack by tannin-boron preservative for outdoor applications
فاطمه دلاوری بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب پلاستیک ساخته شده از تراورس فرسوده راه آهن اشباع شده با کرئوزوت و HDPE بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/27
فاطمه دلاوری بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب پلاستیک ساخته شده از تراورس فرسوده راه آهن اشباع شده با کرئوزوت و HDPE بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/27
نوید دهقان طراحی و تولید یک نمونۀ آزمایشگاهی کاغذ فیلتر هوای خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
یدالهی رحیم تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد
عاطفه رحیمی تولید آیروژل لیگنوسلولزی از پسماندهای لیگنوسلولزی ساقه برنج کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/27
ایمان رشیدی جویباری تاثیر اصلاح سطحی الیاف با کاتیونی کردن به روش پیوندزنی بر خواص خمیر کاغذ CMP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
امیرحسین رهبری تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های زیست تخریبی حاصل از ذرات نانو باریم استرانتیم تیتانات و مشتقات سلولز کارشناسی ارشد دانلود 87/11/26
امیرحسین رهبری تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های زیست تخریبی حاصل از ذرات نانو باریم استرانتیم تیتانات و مشتقات سلولز کارشناسی ارشد دانلود 87/11/26
عیسی پور روح اله بررسی بازار کارتن و کاغذهای مصرفی آن در کشور کارشناسی ارشد
حمیدرضا رودی لایه نشانی نشاستة کاتیونی و آنیونی بر روی الیاف بازیافتی با تکنیک لایه به لایه دکتری دانلود 1391/04/26
حمیدرضا رودی لایه نشانی نشاستة کاتیونی و آنیونی بر روی الیاف بازیافتی با تکنیک لایه به لایه دکتری دانلود 1391/04/26
خراسانی زینب بررسی رفتار افزودنی‌‌های مقاومت خشک بر کاغذ حاصل از مواد اولیه پیش استخراج شده باگاس کارشناسی ارشد
حسینی زهرا بررسی اثر الیاف ضایعاتی پلی استر در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فراورده های چوب-پلاستیک کارشناسی ارشد
نقی زاده زهرا ساخت چندسازه ی سیمان – الیاف غیر چوبی و تعیین حد بهینه ی مصرف مواد افزودنی کارشناسی ارشد
سیدسجاد سازمندکیوی Preparation of Nano Systems Using (nano)Chitosan, Glutaraldehyde and Soybean to Produce Antimicrobial Tissue with high Wet And Drying Strength کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
صباغی ساناز اثر کیتوزان، نشاسته کاتیونی و پلی وینیل الکل بر خواص مقاومتی ورق تر و خشک کاغذ حاصل از الیاف بازیافتی کارشناسی ارشد
معراج سیاه رنگ بررسی امکان تولید هیدروکسی متیل فورفورال از باگاس نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
معراج سیاه رنگ بررسی امکان تولید هیدروکسی متیل فورفورال از باگاس نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
قلعه چه یزدانی سپیده استفاده از پودر چوب انار به عنوان پرکننده و کاهش دهنده میزان انتشار فرم آلدهید در ساخت تخته لایه کارشناسی ارشد
معصومه سیدناصرالدین ارزیابی تاثیر پیش استخراج اسیدی و آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذ مونواتانول آمین از کاه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
معصومه سیدناصرالدین ارزیابی تاثیر پیش استخراج اسیدی و آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذ مونواتانول آمین از کاه گندم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
فرشید سلطانی تهیه استات سلولز از لینتر پنبه با استفاده از جداسازی سلولز از طریق انحلال در حلال یونی Bmim Cl کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
امیری سمیه اثراستفاده از LDPE بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-PVC کارشناسی ارشد
حامد شریفی طاسکوه بهینه‌سازی متغیرهای فرآیند رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزدایی شده (مطالعه موردی شرکت محصولات کاغذی لطیف) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
نصیبه شعبانی نویر ارزیابی اثر استفاده از کربن فعال اصلاح شده بر کاهش انتشار گاز فرم الدهید از تخته خرده چوب ساخته شده با چوب راش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نصیبه شعبانی نویر ارزیابی اثر استفاده از کربن فعال اصلاح شده بر کاهش انتشار گاز فرم الدهید از تخته خرده چوب ساخته شده با چوب راش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نصیبه شعبانی نویر ارزیابی اثر استفاده از کربن فعال اصلاح شده بر کاهش انتشار گاز فرم الدهید از تخته خرده چوب ساخته شده با چوب راش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
ساناز صباغی اثر کیتوزان، نشاسته کاتیونی و پلی وینیل الکل بر خواص مقاومتی ورق تر و خشک کاغذ حاصل از الیاف بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ساناز صباغی اثر کیتوزان، نشاسته کاتیونی و پلی وینیل الکل بر خواص مقاومتی ورق تر و خشک کاغذ حاصل از الیاف بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
ساناز صباغی اثر کیتوزان، نشاسته کاتیونی و پلی وینیل الکل بر خواص مقاومتی ورق تر و خشک کاغذ حاصل از الیاف بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
زهره عرازنیا بررسی تعیین تغییرات رنگ و بو در تخته خرده حاصل از باگاس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
زهره عرازنیا بررسی تعیین تغییرات رنگ و بو در تخته خرده حاصل از باگاس کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
روح اله عیسی پور بررسی بازار کارتن و کاغذهای مصرفی آن در کشور کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/04
احمد عطائی فر تاثیر پوشش سطحی و پلیمری چوب راش با لمینیت کامپوزیت و رزینهای ترموست بر جلوگیری از تهاجم قارچ رنگین کمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
اسدی زاده آبدهگاه یعقوب Evaluation of the Reduction of Energy Consumption and Cleaner Production by application of Field & MADM methods, case of study: Latif Paper Industry کارشناسی ارشد
ابیض علی اثرات پیش- استخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پالایشگاه زیستی کارشناسی ارشد
دلاوری فاطمه بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب پلاستیک ساخته شده از تراورس فرسوده راه آهن اشباع شده با کرئوزوت و HDPE بازیافتی کارشناسی ارشد
قهرمانی فاطمه پیش‌‌‌استخراج قلیایی باگاس و تاثیر آن بر خواص خمیرکاغذ سودای حاصل از آن کارشناسی ارشد
فرشته فدوی کارتیجی تهیه الیاف ضد میکروبی فتودینامیکی از طریق اتصال ترکیبات پورفیرین بر روی سلولز دکتری دانلود 1396/03/02
فرشته فدوی کارتیجی تهیه الیاف ضد میکروبی فتودینامیکی از طریق اتصال ترکیبات پورفیرین بر روی سلولز دکتری دانلود 1396/03/02
سلطانی فرشید تهیه استات سلولز از لینتر پنبه با استفاده از جداسازی سلولز از طریق انحلال در حلال یونی Bmim Cl کارشناسی ارشد
کول فرهاد بررسی واکنشهای لیگنین در جریان حرارت دادن چوب در کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/16
میرزازاد فهیمه بررسی تأثیر بازیافت بر خواص فیزیکی و شیمیایی خمیرکاغذهایCMP و NSSC کارشناسی ارشد
سپیده قلعه چه یزدانی استفاده از پودر چوب انار به عنوان پرکننده و کاهش دهنده میزان انتشار فرم آلدهید در ساخت تخته لایه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سپیده قلعه چه یزدانی استفاده از پودر چوب انار به عنوان پرکننده و کاهش دهنده میزان انتشار فرم آلدهید در ساخت تخته لایه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
فاطمه قهرمانی پیش‌‌‌استخراج قلیایی باگاس و تاثیر آن بر خواص خمیرکاغذ سودای حاصل از آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
ناصر کاردوست بررسی میزان تولید، واردات، صادرات و سرانه مصرف انواع کاغذ در ایران طی 10 سال گذشته کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/26
ناصر کاردوست بررسی میزان تولید، واردات، صادرات و سرانه مصرف انواع کاغذ در ایران طی 10 سال گذشته کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/26
پورهوشیار ضیابری کامران مقایسه قابلیت رنگبری خمیر کرافت حاصل از جوان چوب و بالغ چوب صنوبر دلتوئیدس کارشناسی ارشد
مسعود کمره ئی تأثیر سورفکتانت¬ها بر خواص خمیرکاغذهای CMP حاصل از صنوبر و اکالیپتوس کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
فرهاد کول بررسی واکنشهای لیگنین در جریان حرارت دادن چوب در کارشناسی ارشد
نرگس گری تولید و ارزیابی خواص نانو چندسازه های نشاسته گرمانرم و پلی اتیلن سبک کارشناسی ارشد دانلود 95/11/11
نرگس گری تولید و ارزیابی خواص نانو چندسازه های نشاسته گرمانرم و پلی اتیلن سبک کارشناسی ارشد دانلود 95/11/11
چهارمحالی مجید بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات گرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه های الیاف طبیعی/پلاستیک
آغوز شیخی محمد تولید بیواتانول از باگاس و کاغذ باطله با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست کارشناسی ارشد
ملائی محمد بررسی اثر پیش تیمار قارچی روی روشنی خمیر کاغذ سودا حاصل از پس مانده های کلزا کارشناسی ارشد
هاشمی نجفی محمد پتانسیل بازیافت الیاف خمیرکاغذهای شیمیایی جوان چوب و بالغ چوب صنوبر دلتوئیدس کارشناسی ارشد
نسیبه محمدی بررسی پتانسیل کاه جو در یک زیست پالایشگاه لیگنوسلولزی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
نسیبه محمدی بررسی پتانسیل کاه جو در یک زیست پالایشگاه لیگنوسلولزی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
اختراع محمدحسن آهارزنی کاغذ بازیافتی حاصل از OCC در شرایط خنثی با استفاده از پلی آلومینیومک کلراید و روزین کارشناسی ارشد
جمال الدین محمدی شیرکلایی بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
جمال الدین محمدی شیرکلایی بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
جمال الدین محمدی شیرکلایی بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
جمال الدین محمدی شیرکلایی بررسی تولید خمیر کاغذ با استفاده از مونو اتانول آمین به صورت خالص و در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم از کاه جو و رنگبری ECF خمیر کاغذ های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
فرشته محمودی روحانی (Evaluation of the alkaline Sulfite-anthraquinone pulp properties produced from the Maple (Acer valutinum کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
فهیمه میرزازاد بررسی تأثیر بازیافت بر خواص فیزیکی و شیمیایی خمیرکاغذهایCMP و NSSC کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
فهیمه میرزازاد بررسی تأثیر بازیافت بر خواص فیزیکی و شیمیایی خمیرکاغذهایCMP و NSSC کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
مهسا سادات میرفتاحی نیارکی بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کاغذسازی نوظهور با استفاده از تکنولوژی پینچ کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
مهسا سادات میرفتاحی نیارکی بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کاغذسازی نوظهور با استفاده از تکنولوژی پینچ کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
مهسا سادات میرفتاحی نیارکی بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کاغذسازی نوظهور با استفاده از تکنولوژی پینچ کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
کمره ئی مسعود تأثیر سورفکتانت¬ها بر خواص خمیرکاغذهای CMP حاصل از صنوبر و اکالیپتوس کارشناسی ارشد
سیاه رنگ معراج بررسی امکان تولید هیدروکسی متیل فورفورال از باگاس نیشکر کارشناسی ارشد
ملایی معصومه تهیه کاغذهای ضدباکتری با استفاده از نایسین و پوشش کیتوزان- پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد
معصومه ملایی تهیه کاغذهای ضدباکتری با استفاده از نایسین و پوشش کیتوزان- پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
معصومه ملایی تهیه کاغذهای ضدباکتری با استفاده از نایسین و پوشش کیتوزان- پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
معصومه ملایی تهیه کاغذهای ضدباکتری با استفاده از نایسین و پوشش کیتوزان- پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
محمد ملائی بررسی اثر پیش تیمار قارچی روی روشنی خمیر کاغذ سودا حاصل از پس مانده های کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/13
محمد ملائی بررسی اثر پیش تیمار قارچی روی روشنی خمیر کاغذ سودا حاصل از پس مانده های کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/13
بابایی مهران تهیه و بررسی نانو چندسازه زیستی تقویت شده با نانو فیبر‌های سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد
برزگر مهسا بررسی ویژگیهای فیزیکی، ساختار هندسی و تاثیر ذرات نانو نقره بر محیط تبخیر مورد استفاده در کولر آبی به منظور دستیابی به حداکثر کارایی کارشناسی ارشد
میرفتاحی نیارکی مهسا سادات بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کاغذسازی نوظهور با استفاده از تکنولوژی پینچ کارشناسی ارشد
ندا مهنی پور نراب تولید خمیر کاغذ به روش دوستدار محیط زیست مونو اتانول آمین - هیدروکسید پتاسیم - آنتراکینون (MEA/KOH/AQ) از پسماند ساقه کلزا و رنگبری ECF خمیر کاغذهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
ندا مهنی پور نراب تولید خمیر کاغذ به روش دوستدار محیط زیست مونو اتانول آمین - هیدروکسید پتاسیم - آنتراکینون (MEA/KOH/AQ) از پسماند ساقه کلزا و رنگبری ECF خمیر کاغذهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
نرجس خاتون موسوی بررسی امکان ساخت تخته فیبر عایق از الیاف دمبرگ نخل با استفاده از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
نرجس خاتون موسوی بررسی امکان ساخت تخته فیبر عایق از الیاف دمبرگ نخل با استفاده از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
مهنی پور نراب ندا تولید خمیر کاغذ به روش دوستدار محیط زیست مونو اتانول آمین - هیدروکسید پتاسیم - آنتراکینون (MEA/KOH/AQ) از پسماند ساقه کلزا و رنگبری ECF خمیر کاغذهای منتخب کارشناسی ارشد
موسوی نرجس خاتون بررسی امکان ساخت تخته فیبر عایق از الیاف دمبرگ نخل با استفاده از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید کارشناسی ارشد
محمدی نسیبه بررسی پتانسیل کاه جو در یک زیست پالایشگاه لیگنوسلولزی تلفیقی کارشناسی ارشد
شعبانی نویر نصیبه ارزیابی اثر استفاده از کربن فعال اصلاح شده بر کاهش انتشار گاز فرم الدهید از تخته خرده چوب ساخته شده با چوب راش کارشناسی ارشد
زهرا نقی زاده ساخت چندسازه ی سیمان – الیاف غیر چوبی و تعیین حد بهینه ی مصرف مواد افزودنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/03
زهرا نقی زاده ساخت چندسازه ی سیمان – الیاف غیر چوبی و تعیین حد بهینه ی مصرف مواد افزودنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/03
دهقان نوید طراحی و تولید یک نمونۀ آزمایشگاهی کاغذ فیلتر هوای خودرو کارشناسی ارشد
محمد هاشمی نجفی پتانسیل بازیافت الیاف خمیرکاغذهای شیمیایی جوان چوب و بالغ چوب صنوبر دلتوئیدس کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه