اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین ارزانی

حسین ارزانی

حسین ارزانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهرامی ابوالقاسم تعیین مدل و ابعاد اقتصادی مراتع برای مناطق آب و هوایی نیمه خشک (مطالعه موردی منطقه اشتهارد) کارشناسی ارشد
ناصری احمد بررسی برخی اثرات متقابل آتر یپلکس کانسنن کشت شده محیط اقلیم و خاک در استان کرمان کارشناسی ارشد
زید احمدی تعیین و مقایسه ویژگیهای کیفی و میزان ذخایر کربوهیدرات های محلول سه فرم رویشـی گونـه های مرتعـی در مـراحـل مختـلف فنـولـوژیک کارشناسی ارشد دانلود 1383
عباس احمدی بررسی کیفیت علوفه چندگونه مرتعی در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی با استفاده از دو روش آزمایشگاهی و طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (NIR) کارشناسی ارشد دانلود 1382
نایفه اداک طبقه بندی مراتع برای زنبورداری با تأکید بر مسائل اقتصادی و فنی (مطالعه موردی: مراتع ژیوار در استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مریم آذرخشی تعیین مناسب ترین شاخص خشکسالی درمناطق خشک و نیمه خشک از دید تولید گیاهان مرتعی (مطالعه موردی : استان های قم، مرکزی و ایلام) دکتری دانلود 1387/04/31
عصارزاده آزاده بررسی اثر تنش بیولوژیک چرای دام بر ترکیبات شیمیایی (اسانس) گونه .Artemisia sieberi Besser (مطالعه موردی: مراتع استان های سمنان و مرکزی)
علی اسفندیاری تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند سنجابی استفاده کننده از مرتع (در کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیدیان اسماعیل بررسی تغییرات پوشش گیاهی تپه های ماسه ای در بیابان های داخلی و ساحلی جنوب (مطالعه موردی کاشان و بوشهر) کارشناسی ارشد
علیزاده اسماعیل طبقه بندی شایستگی مرتع بوسیله GIS برای استفاده بز در مقایسه با گوسفند ( مطالعه موردی منطقه سمیرم - اصفهان) کارشناسی ارشد
فخیر اکبر تعیین مناسبترین زمان برداشت بذر چند گونه مهم مرتعی از خانواده گندمیان در سه منطقه از استان تهران کارشناسی ارشد
مرتضی اکبرزاده بررسی تغییرات پوشش گیاهی ، خصوصیات و بانک پذر خاک در مراتع چرا شده و قرق در مناطق استپی و نیمه استپی دکتری دانلود 1384
امیدزاده اردلی الهام اندازه گیری تنوع گونه ای با استفاده از پلات های چندمقیاسی (مطالعه موردی: مرتع کرسنک شهرکرد) کارشناسی ارشد
شافعیان الهام تولید نقشه پوشش گیاهی و طبقه بندی وضعیت مراتع با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : حوضه طالقان میانی) کارشناسی ارشد
مایده امیدی نوبیجار بررسی ویژگی های اکولوژیک و ارزش علوفه ای گونه Salvia limbata در مراتع طالقان (مطالعه موردی: مراتع حوزه میان طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 95/11/25
سور انور تعیین شایستگی استفاده چند منظوره مرتع بر اساس دستورالعمل و مقایسه آن با روش فائو (1991) (مطالعه موردی: طالقان میانی) کارشناسی ارشد
حسین بارانی بررسی و مقایسه برخی روشهای متداول ارزیابی وضعیت مرتع متناسب باتوان رویشگاه در چند منطقه آب و هوایی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
ناصر باغستانی میبدی بررسی اثرات کوتاه مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد دام در مراتع استپی یزد دکتری دانلود 1382
صفری بتول طبقه بندی مراتع طالقان از لحاظ روش مرتعداری و سیستم چرایی با توجه به وضعیت مرتع کارشناسی ارشد
سعید برخوری تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
مسعود برهانی ارزیابی طرح های مرتعداری از جنبه فنی و اکولوژیک در مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان دکتری دانلود 1392/06/20
اصلان پنجه بهزاد تعیین ظرفیت چرای بلندمدت مرتع در طرح های مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان) کارشناسی ارشد
جواد ترکان بررسی اثر مراحل مختلف فنولوژیکی و عوامل محیطی( خاک و اقلیم) بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد دانلود 1378
علیرضا جدیدی اردکانی بررسی تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع استپی پشتکوه استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1385/04/18
وحید جعفریان بررسی اثرات کاربرد مالچ نفتی بر روی جوانه زنی گونه های دست کاشت مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان کرمان و استان هرمزگان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
زینب جعفریان جلودار تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومرفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1382
زینب جعفریان جلوه دار مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص های اکولوژیکی و داده های ماهواره ای دکتری دانلود 1387/06/31
فرزادمهر جلیل برآورد مشخصه های کمی (تاج پوشش و تولید گیاهی) مراتع در مناطق رویشی استپی و نیمه استپی با استفاده از داده های ماهواره های لندست و اسپات
فرزاد مهر جلیل مقایسه دو روش برآورد تولید در گراسلند ها و علفزارهای ایران کارشناسی ارشد
ایمانی جمال مقایسه روش های برآورد تراکم در رویشگاه سه گونه Bromus tomentellus، Festuca ovina and Prangos ferulacea (مطالعه موردی: سارال کردستان) کارشناسی ارشد
ترکان جواد بررسی اثر مراحل مختلف فنولوژیکی و عوامل محیطی( خاک و اقلیم) بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد
ندا چاره ساز بررسی کارآیی روش NIR در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی متداول برای بررسی کیفیت علوفه چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
یزدان شناس حبیب تعیین مناسب ترین فواصل زمانی برداشت صمغ کتیرا با توجه به خصوصیات خاک رویشگاه (مطالعه موردی: تیران و کرون، اصفهان) کارشناسی ارشد
براتی حسن بررسی تأثیر شدت های مختلف برداشت بر ذخایر کربوهیدارت گونه های Stipa hohenackeriana و Salsola laricina (مطالعه موردی: خشکه رود ساوه) کارشناسی ارشد
کابلی حسن معرفی شاخص های تعیین کیفیت علوفه در چند گونه مهم مرتعی کارشناسی ارشد
کابلی حسن بازشناسی نقش عوامل بوم شناختی- انسانی مؤثر بر عملکرد مرتع (مطالعه موردی بخشی از مراتع استان سمنان)
یگانه حسن ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های احیایی در اکوسیستم‌های مرتعی کشور (حوزه آبخیز تهم زنجان)
بارانی حسین بررسی و مقایسه برخی روشهای متداول ارزیابی وضعیت مرتع متناسب باتوان رویشگاه در چند منطقه آب و هوایی استان تهران کارشناسی ارشد
پیری صحراگرد حسین عوامل محیطی مؤثربر پراکنش جوامع گیاهی مراتع حوزه ی آبخیز طالقان(طالقان میانی) کارشناسی ارشد
پوزش حسین طبقه بندی مراتع طالقان بر اساس ظرفیت چرایی کوتاه مدت کارشناسی ارشد
شکیب حسین بررسی شرح خدمات طرح های مرتعداری برای برآورد ظرفیت چرایی (مطالعه موردی مراتع قره¬جغه و سوهان واقع در خراسان رضوی) کارشناسی ارشد
شمس حسین تعیین شایستگی مراتع حوزه آبخیز اردستان استان اصفهان با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
غایبی حسنقلی بررسی تاثیرعملیات کشاورزی بر تخریب اراضی کشاورزی (مطالعه موردی جنوب سمنان) کارشناسی ارشد
محمدی حمید ارزیابی نوسانات پوشش گیاهی مراتع مناطق استپی و نیمه استپی با استفاده از اطلاعات رقومی (مطالعه موردی: شمال استان فارس) کارشناسی ارشد
کشتکار حمید رضا بررسی قابلیت سنجیده LISS-III ماهواره IRS-ID جهت تهیه نقشه پوشش زمین (مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده قرخود -خراسان شمالی) کارشناسی ارشد
محمدی فخر حمید رضا تعیین شاخص های گیاهی مناسب برای برآورد میزان پوشش و تولید گیاهان مرتعی از طریق اطلاعات رقومی ماهواره اید رمناطق استپی استان مرکزی کارشناسی ارشد
علی محمد خاکساری بررسی اثر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از بیابانزایی در منطقه نیمه خشک میان رود ( شهرستان تویسرکان ) کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/19
مهدوی خدیجه تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه دام استفاده کننده از مرتع (مطالعه موردی منطقـه آق قـلا) کارشناسی ارشد
شاه بندری قوچانی راضیه بررسی خوشخوراکی و کیفیت اندام های مختلف گونه های گیاهی مورد استفاده بز (مطالعه موردی: مراتع ندوشن یزد) کارشناسی ارشد
مینا ربیعی بررسی ویژگی های بوم شناسی جمعیت های گونه درمنه دشتی(Artemisia sieberi besser) در ایران دکتری دانلود 1386
نامجویان رضا مکان یابی پروژه طرح های مرتعداری با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
مرضیه رضایی ارایه مدل شایستگی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده و خشک در هرمزگان ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده گنو) دکتری دانلود 1395/6/29
صفائیان روجا استفاده چند منظوره از مراتع (مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد
احمدی زید تعیین و مقایسه ویژگیهای کیفی و میزان ذخایر کربوهیدرات های محلول سه فرم رویشـی گونـه های مرتعـی در مـراحـل مختـلف فنـولـوژیک کارشناسی ارشد
جعفریان جلودار زینب تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومرفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی کارشناسی ارشد
جعفریان جلوه دار زینب مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص های اکولوژیکی و داده های ماهواره ای
مهدی زهدی تعیین و مقایسه کیفیت اندامهای مختلف و تعیین میزان و حمل ذخائر کربوهیدارتها در پنج گونه علوفه ای مرتعی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مرادی سامان بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تولید با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: استان مرکزی کارشناسی ارشد
اسماعیل سیدیان بررسی تغییرات پوشش گیاهی تپه های ماسه ای در بیابان های داخلی و ساحلی جنوب (مطالعه موردی کاشان و بوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرهاد سرداری ارائه کاربری سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بالا بردن دقت و سرعت در طرحهای بیابان زدایی کارشناسی ارشد دانلود 1376
برخوری سعید تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل رود ) کارشناسی ارشد
دهداری سمیه بررسی رابطه خاک و کیفیت علوفه ( مطالعه موردی در حوزه طالقان) کارشناسی ارشد
دهداری سمیه بررسی اثر عوامل اجتماعی موثر بر طرح های مرتعداری (مطالعه موردی سمیرم)
غلامرضا سنجری بررسی مراتع عشایر کوچنده سیستانی جهت دستیابی به تعادل پایدار دام و مرتع کارشناسی ارشد دانلود 1376
عطائی سونیا تعیین مناسب ترین زمان جمع آوری بذور برخی گونه های مرتعی در منطقه بادامستان استان زنجان کارشناسی ارشد
الهام شافعیان تولید نقشه پوشش گیاهی و طبقه بندی وضعیت مراتع با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : حوضه طالقان میانی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
راضیه شاه بندری قوچانی بررسی خوشخوراکی و کیفیت اندام های مختلف گونه های گیاهی مورد استفاده بز (مطالعه موردی: مراتع ندوشن یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
حسین شمس تعیین شایستگی مراتع حوزه آبخیز اردستان استان اصفهان با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1380
یوسفی خانقاه شهرام تعیین شایستگی مرتع با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد
فدائی شهربانو ارزیابی شایستگی مراتع از جنبه زنبورداری (منطقه طالقان میانی) کارشناسی ارشد
محمدرضا صادقی منش تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد مهربان در مراتع استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/25
روجا صفائیان استفاده چند منظوره از مراتع (مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
بتول صفری طبقه بندی مراتع طالقان از لحاظ روش مرتعداری و سیستم چرایی با توجه به وضعیت مرتع کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
محمد طیبی خرمی بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک دو گونه مرتعیElymnus hispidus var, villosus (tlack.) Assadi , Elymus pertenuis(c,A,mey.)assadiدر سر شاخه های حوزه گر و سیوند(شمال فارس) 1376 کارشناسی ارشد دانلود 1376
احمدی عباس بررسی کیفیت علوفه چندگونه مرتعی در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی با استفاده از دو روش آزمایشگاهی و طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (NIR) کارشناسی ارشد
مهدی عرب بررسی مؤلفه‌های محرک رشدی جدایه‌های بومی باکتری‌های جنس آزوسپیریلوم و اثرات تلقیح انواع برتر آنها بر روی شاخص‌های رشد. عملکرد گیاه ذرت شیرین کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسانی علی تعیین شاخص رویشگاهی به منظور برآورد تولید بلند مدت مرتع در مناطق استپی ایران (مطالعه موردی, استان مرکزی)
اسفندیاری علی تعیین واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند سنجابی استفاده کننده از مرتع (در کرمانشاه) کارشناسی ارشد
جدیدی اردکانی علیرضا بررسی تغییرات فصلی و سالیانه کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع استپی پشتکوه استان یزد کارشناسی ارشد
موسوی علیرضا مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی و با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنامه ریزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان میانی)
فاطمه علیرضائی بافقی بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
اسماعیل علیزاده طبقه بندی شایستگی مرتع بوسیله GIS برای استفاده بز در مقایسه با گوسفند ( مطالعه موردی منطقه سمیرم - اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1385
خاکساری علی محمد بررسی اثر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از بیابانزایی در منطقه نیمه خشک میان رود ( شهرستان تویسرکان ) کارشناسی ارشد
کیوان عوض آبادیان معرفی و مکان‌یابی پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و خوش منظردراراضی طبیعی اطراف حرم مطهرحضرت امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
سنجری غلامرضا بررسی مراتع عشایر کوچنده سیستانی جهت دستیابی به تعادل پایدار دام و مرتع کارشناسی ارشد
اژدری غنیمت تعیین معیارهای حد بهره‌برداری مجاز جهت طبقه‌بندی جوامع گیاهی طبیعی حوزه آبخیز طالقان کارشناسی ارشد
لیلا فاضل دهکردی چگونگی تطبیق اطلاعات زمینی با اطلاعات ماهواره‌ای با استفاده از GPS در ارزیابی مراتع کارشناسی ارشد دانلود 1384
پناهی فاطمه بررسی تحمل پذیری سه گونۀ Salsola به تنش شوری در شرایط آزمایشگاه و رویشگاه های طبیعی
علیرضائی بافقی فاطمه بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ کارشناسی ارشد
مهدوی فاطمه بررسی اثر مدیریت بر پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک ( مطالعه موردی مراتع زرندیه) کارشناسی ارشد
عربی فائزه بررسی نقش دامداران در به کارگیری اصول مدیریت مرتع در منطقه غرب استان تهران کارشناسی ارشد
محمود فتاحی بررسی روند کمی وکیفی تغییرات پوشش گیاهی مراتع منطقة پشتکوه یزد در طی دهة گذشته (77 ـ 65) کارشناسی ارشد دانلود 1377
اکبر فخیر تعیین مناسبترین زمان برداشت بذر چند گونه مهم مرتعی از خانواده گندمیان در سه منطقه از استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
شهربانو فدائی ارزیابی شایستگی مراتع از جنبه زنبورداری (منطقه طالقان میانی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه فرجی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و برآورد پتانسیل تولید علوفه در دیمزارهای کم بازده و رها شده (حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1386
ترنیان فرج الله بررسی اثر منطقه آب و هوایی بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در مراحل مختلف رویشی کارشناسی ارشد
جلیل فرزادمهر برآورد مشخصه های کمی (تاج پوشش و تولید گیاهی) مراتع در مناطق رویشی استپی و نیمه استپی با استفاده از داده های ماهواره های لندست و اسپات دکتری دانلود 1382
جلیل فرزاد مهر مقایسه دو روش برآورد تولید در گراسلند ها و علفزارهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1375
همدانیان فریناز بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر کیفیت علوفه(مطالعه موردی:حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
سرداری فرهاد ارائه کاربری سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بالا بردن دقت و سرعت در طرحهای بیابان زدایی کارشناسی ارشد
کریمی قادر بررسی مناسبترین زمان برداشت بذر مهمترین گونه های مرتعی در استان مرکزی کارشناسی ارشد
حسن کابلی معرفی شاخص های تعیین کیفیت علوفه در چند گونه مهم مرتعی کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن کابلی بازشناسی نقش عوامل بوم شناختی- انسانی مؤثر بر عملکرد مرتع (مطالعه موردی بخشی از مراتع استان سمنان) دکتری دانلود 1390/03/09
الهیاری کبری میزان موفقیت تاغکاری جهت احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی: اسفندآباد ابرکوه) کارشناسی ارشد
قادر کریمی بررسی مناسبترین زمان برداشت بذر مهمترین گونه های مرتعی در استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1375
حمید رضا کشتکار بررسی قابلیت سنجیده LISS-III ماهواره IRS-ID جهت تهیه نقشه پوشش زمین (مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده قرخود -خراسان شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/15
ناصری کمال الدین بررسی برخی اثرات بوم شناختیATRIPLEX بر محیطهای تحت کشت( مطالعه- eanescens موردی در استان خراسان) کارشناسی ارشد
عوض آبادیان کیوان معرفی و مکان‌یابی پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و خوش منظردراراضی طبیعی اطراف حرم مطهرحضرت امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
حسن یگانه ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های احیایی در اکوسیستم‌های مرتعی کشور (حوزه آبخیز تهم زنجان) دکتری دانلود 1392/10/18
فاضل دهکردی لیلا چگونگی تطبیق اطلاعات زمینی با اطلاعات ماهواره‌ای با استفاده از GPS در ارزیابی مراتع کارشناسی ارشد
اخوان ارمکی مجتبی بررسی عوامل محیطی و فعالیت های انسانی مؤثر بر پراکنش مکانی تیپ های گیاهی (مطالعه موردی: بخشی از مراتع طالقان میانی)
طیبی خرمی محمد بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک دو گونه مرتعیElymnus hispidus var, villosus (tlack.) Assadi , Elymus pertenuis(c,A,mey.)assadiدر سر شاخه های حوزه گر و سیوند(شمال فارس) 1376 کارشناسی ارشد
صادقی منش محمدرضا تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد مهربان در مراتع استان همدان کارشناسی ارشد
حمید رضا محمدی فخر تعیین شاخص های گیاهی مناسب برای برآورد میزان پوشش و تولید گیاهان مرتعی از طریق اطلاعات رقومی ماهواره اید رمناطق استپی استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1380
حمیدیان محمود بررسی عناصر معدنی گیاهان فورب مهم مراتع طالقان در مقایسه با نیاز دام کارشناسی ارشد
فتاحی محمود بررسی روند کمی وکیفی تغییرات پوشش گیاهی مراتع منطقة پشتکوه یزد در طی دهة گذشته (77 ـ 65) کارشناسی ارشد
سامان مرادی بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تولید با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/7/8
اکبرزاده مرتضی بررسی تغییرات پوشش گیاهی ، خصوصیات و بانک پذر خاک در مراتع چرا شده و قرق در مناطق استپی و نیمه استپی
رضایی مرضیه ارایه مدل شایستگی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده و خشک در هرمزگان ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده گنو)
مسیبی‌ مرضیه تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه دام استفاده کننده از مرتع (مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد
آذرخشی مریم تعیین مناسب ترین شاخص خشکسالی درمناطق خشک و نیمه خشک از دید تولید گیاهان مرتعی (مطالعه موردی : استان های قم، مرکزی و ایلام)
حج فروش مریم Studying the Causes of Suitable and unsuitable establishment of Vegetation in Atriplex-planted areas Case study: Akhtar Abad Shahreyar کارشناسی ارشد
مرضیه مسیبی‌ تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه دام استفاده کننده از مرتع (مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
برهانی مسعود ارزیابی طرح های مرتعداری از جنبه فنی و اکولوژیک در مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان
جعفری شلمزاری مسعود مکان‏یابی و اولویت بندی روش های تامین آب برای حیات وحش در مناطق خشک (منطقه مورد مطالعه پارک ملی کویر) کارشناسی ارشد
فرجی معصومه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و برآورد پتانسیل تولید علوفه در دیمزارهای کم بازده و رها شده (حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
موقری معصومه تأثیر فاصله از آبشخوار بر وضعیت و خصوصیات پوشش گیاهی مرتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
موقری معصومه تعیین معیارها و شاخص های استفاده های چند منظوره و پایدار از مراتع (مطالعه موردی: مراتع لاسم هراز)
ربیعی مینا بررسی ویژگی های بوم شناسی جمعیت های گونه درمنه دشتی(Artemisia sieberi besser) در ایران
بی نیاز مهدی تعیین معیارهای شایستگی مرتع برای چرای گاو و مقایسه آن با گوسفند ( مطالعه موردی: حوزه سرخ آباد شهرستان سوادکوه) کارشناسی ارشد
زهدی مهدی تعیین و مقایسه کیفیت اندامهای مختلف و تعیین میزان و حمل ذخائر کربوهیدارتها در پنج گونه علوفه ای مرتعی کارشناسی ارشد
عرب مهدی بررسی مؤلفه‌های محرک رشدی جدایه‌های بومی باکتری‌های جنس آزوسپیریلوم و اثرات تلقیح انواع برتر آنها بر روی شاخص‌های رشد. عملکرد گیاه ذرت شیرین کارشناسی ارشد
قربانی مهدی بررسی فلوریستیک و تاثیر عوامل محیطی بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع استان قزوین ( مطالعه موردی: منطقه کوهین- حوزه آبخیز آبادین) کارشناسی ارشد
معمری مهدی افزایش کارایی روش عکسبرداری به منظور برآورد پوشش سطح خاک در مراتع (مطالعه موردی: زیرحوزه میناوند و فشندک طالقان) کارشناسی ارشد
اله مرادی مهدخت ارائه ی مدل اداره ی مراتع در حوزه ی آبخیز طالقان میانی با تأکید بر مسائل فنی کارشناسی ارشد
صالحی مهدیه ارائه مدل کاربردی طبقه بندی مرتع برای زنبورداری در مقایسه با روش فائو (مطالعه موردی: مراتع بالا طالقان) کارشناسی ارشد
خدیجه مهدوی تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه دام استفاده کننده از مرتع (مطالعه موردی منطقـه آق قـلا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فاطمه مهدوی بررسی اثر مدیریت بر پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک ( مطالعه موردی مراتع زرندیه) کارشناسی ارشد دانلود 1386
علیرضا موسوی مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی و با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنامه ریزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان میانی) دکتری دانلود 1390/08/04
معصومه موقری تأثیر فاصله از آبشخوار بر وضعیت و خصوصیات پوشش گیاهی مرتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/07
معصومه موقری تعیین معیارها و شاخص های استفاده های چند منظوره و پایدار از مراتع (مطالعه موردی: مراتع لاسم هراز) دکتری دانلود 1392/6/20
باغستانی میبدی ناصر بررسی اثرات کوتاه مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد دام در مراتع استپی یزد
احمد ناصری بررسی برخی اثرات متقابل آتر یپلکس کانسنن کشت شده محیط اقلیم و خاک در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1376
کمال الدین ناصری بررسی برخی اثرات بوم شناختیATRIPLEX بر محیطهای تحت کشت( مطالعه- eanescens موردی در استان خراسان) کارشناسی ارشد دانلود 1378
اداک نایفه طبقه بندی مراتع برای زنبورداری با تأکید بر مسائل اقتصادی و فنی (مطالعه موردی: مراتع ژیوار در استان کردستان) کارشناسی ارشد
رضا نامجویان مکان یابی پروژه طرح های مرتعداری با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1381
چاره ساز ندا بررسی کارآیی روش NIR در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی متداول برای بررسی کیفیت علوفه چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد
اقبالی نگین تعیین کیفیت گونه های علوفه ای شمال استان فارس کارشناسی ارشد
جعفریان وحید بررسی اثرات کاربرد مالچ نفتی بر روی جوانه زنی گونه های دست کاشت مناطق بیابانی (مطالعه موردی: استان کرمان و استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
شهرام یوسفی خانقاه تعیین شایستگی مرتع با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1383
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه