اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن اعتصامی

حسن اعتصامی

حسن اعتصامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: مستقیم ۳۲۲۳۱۷۸۷ داخلی 229
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیولوژی خاک 7104024 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بیولوژی خاک 7104024 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
بیولوژی خاک 7104024 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه