اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میر طالبی آبتین بررسی شاخص های رویشگاهی آنغوزه شیرین(Ferula gabrielli) کارشناسی ارشد
مهدیه ابراهیمی ارزیابی عملیات اصلاحی مرتع و تأثیر آن در احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی منطقه سیرجان) کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدیه ابراهیمی شناسایی وکاربرد گونه های مرتعی بیش اندوز فلزات سنگین برای گیاه پالایی خاک های آلوده قزوین (مطالعه موردی: منطقه صنعتی لیا) دکتری دانلود 1390/06/21
صبر ابوطالب بررسی انتشار ریزگردها در اثر تغییر کاربری اراضی کشاورزی جنوب شهر تهران کارشناسی ارشد
زندی اصفهان احسان رابطه پارامترهای ادافیک با میزان رشد گیاه تاغ :مطالعـه موردی: دشت سگزی اصفهان کارشناسی ارشد
صادقی پور احمد بررسی ترسیب و توزیع کربن در کاربریهای مختلف (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
صادقی‌پور احمد بررسی اثرات کشاورزی در بیابانی شدن دشت خورموج استان بوشهر کارشناسی ارشد
حلی ساز ارشک مبانی روش‌شناسی در بوم‌شناسی و هم‌نهشتی آن با مفهوم حوزه‌ی آبخیز
کرمی آزاد Economic Valuation Of RangeLand Functions in Local Sustainable Development (Case study: Rameh Region, Aradan District, Semnan province) کارشناسی ارشد
عصارزاده آزاده بررسی اثر تنش بیولوژیک چرای دام بر ترکیبات شیمیایی (اسانس) گونه .Artemisia sieberi Besser (مطالعه موردی: مراتع استان های سمنان و مرکزی)
عصارزاده آزاده بررسی نقش توپوگرافی و خاک در پراکنش گونه های گیاهی مرتعی منطقه طالقان کارشناسی ارشد
قاسمی آریان یاسر مکان یابی عرصه های مناسب اجرای برنامه های اصلاح و احیاء مراتع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی حوزه چاه تلخ سبزوار) کارشناسی ارشد
قاسمی آریان یاسر ارزیابی و مقایسه اقتصادی - اکولوژیکی دو نوع رویکرد مدیریتی اکولوژیک محور و اجتماعی اکولوژیک محور منابع طبیعی (مطالعه موردی پروژه بیابان زدایی دشت سربیشه و پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی)
دهبان اسماعیل بررسی تغییر ساختار ایلی درطایفه دشمن زیاری ایل ممسنی و رابطه آن با شیوه بهره بردای منابع طبیعی کارشناسی ارشد
علیزاده اسماعیل طبقه بندی شایستگی مرتع بوسیله GIS برای استفاده بز در مقایسه با گوسفند ( مطالعه موردی منطقه سمیرم - اصفهان) کارشناسی ارشد
علیزاده اسماعیل طراحی مدل پویای مدیریت پایدار اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: مراتع استان سمنان) دکتری
یحیی اسماعیل پور بررسی تغییرات ترکیبات درمنه کوهی در مراحل مختلف رشد و در ارتفاعات (مطالعـه مـوردی: ورد آورد کرج) کارشناسی ارشد 1384
فرج الهی اصغر بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه های گیاهی ( مطالعه موردی: مراتع منطقه حفاظت شده بیجار) کارشناسی ارشد
پگاه اعتمادی مدلسازی شاخص های توسعه پایدار مراتع با استفاده از (MCDM)(مطالعه موردی: مراتع اردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
صادقی راد افشین مقایسه ذخیره کربن در مراتع طبیعی و دستکاشت (مطالعه موردی: اخترآباد شهریار) کارشناسی ارشد
جوادی اکبر بررسی اثرات چراروی برخی خصوصیات پوشش گیاهی وشیمیایی خاک کارشناسی ارشد
احمدیان الهه بررسی امکان استفاده از باطله معدن زغال سنگ به عنوان اصلاح کننده بستر کاشت با استفاده از تیمارهای زیستی کارشناسی ارشد
علی نژاد میمندی ایمان ارزیابی و مقایسه توانمندی توریسم اجتماعی و اکوتوریسم بیابانی از طریق مدل (مطالعه موردی: اردکان یزد)AHP کارشناسی ارشد
محمدعلی امجدی بررسی اثر ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش درمنه زارها (Artemisia.sieberi ) مطالعه موردی: منطقه ساوه کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/23
رحمتی زاده امیر حسین رابطه ژئومرفولوژی خاک و پوشش گیاهی در پلایای حوض سلطان قم کارشناسی ارشد
فغانی امین اله تاثیر تعاونی های مرتعداری بر اصلاح مراتع در عرصه های منابع طبیعی استان مازندران (مطالعه موردی: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه ) کارشناسی ارشد
غلامرضا انگوتی بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی بذر Salsola arbuscula در منطقه اشتهارد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/08
مرتضی بختیاری بررسی تأثیر فاصله از زهکش بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی(مطالعه موردی منطقه اشتهارد) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
نوری بدیعه Estimation of Virtual Water and Water Requirement of Desert Margin Vegetation Using Satellite Images (Case Study: Varamin Plain) کارشناسی ارشد
قلی نژاد بهرام بررسی عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع سارال استان کردستان
رایگانی بهزاد بررسی قابلیت داده های ماهواره ای جهت تعیین شدت و خطر بیابانزایی (مطالعه موردی: شرق اصفهان)
اعتمادی پگاه مدلسازی شاخص های توسعه پایدار مراتع با استفاده از (MCDM)(مطالعه موردی: مراتع اردستان) کارشناسی ارشد
جواد پوررضایی بررسی ویژگیهای بوم شناختی و فیتوشیمی گونه Diplotania cachrydifolia Boiss در مراتع طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی تازه بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی ترکش اصفهانی بررسی فنولوژی چندگونه مرتعی با استفاده از روش Growing Degree Day و نقش آن در مدیریت مراتع کارشناسی ارشد دانلود 1381
مائده تروند بررسی امکان تکثیر برخی گیاهان دارویی- صنعتی مرتع با استفاده از قسمت های مختلف گیاه به منظور اهلی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/9/3
رسول جانبگلو تعیین گونه های سازگار برای فضای سبز ایستگاه پژوهشی طالقان و ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
حیاتی جاوید بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان زدائی دشت لامرد در فارس کارشناسی ارشد
زینب جعفریان جلوه دار مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص های اکولوژیکی و داده های ماهواره ای دکتری دانلود 1387/06/31
مقنی زاده اشکذری جمال بررسی ظرفیت ترسیب کربن در گونه آتریپلکس کانیسنس (مطالعه موردی: نودهک قزوین) کارشناسی ارشد
سعیدی گراغانی جمیدرضا Feasibility of establishing local marketing and its effect on sustainable livelihood of rangeland ranchers (Case study: Kerman state's nomads, Iran)
پوررضایی جواد بررسی ویژگیهای بوم شناختی و فیتوشیمی گونه Diplotania cachrydifolia Boiss در مراتع طالقان کارشناسی ارشد
غلامی طبسی جواد تغییرات پوشش گیاهی و خاک بیابان¬های ماسه¬ای در اثر برخی عملیات کنترل فرسایش بادی (صمدآباد سرخس) کارشناسی ارشد
اکبر جوادی بررسی اثرات چراروی برخی خصوصیات پوشش گیاهی وشیمیایی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا جوادی بررسی اثر عوامل موثر در افزایش شدت بیابان زایی و ارائه مدل منطقه ای بیــابـان زایــی در استان کرمان (با تأکید بر آب-خاک-پوشش) کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسماعیل پور یحیی بررسی تاثیر کاربرد پلیمر فراجاذب آب و تلقیح میکوریز بر استقرار نهالهای چند گونه مرتعی
اسماعیل پور یحیی بررسی تغییرات ترکیبات درمنه کوهی در مراحل مختلف رشد و در ارتفاعات (مطالعـه مـوردی: ورد آورد کرج) کارشناسی ارشد
جاوید حیاتی بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان زدائی دشت لامرد در فارس کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمدرضا حاجی هاشمی جزی ارزیابی نقش ژئومرفولوژی و خاک بر پوشش گیاهی(مطالعه موردی: اردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/07
جنیدی جعفری حامد بررسـی خصوصیـات اکولوژیک و کاربـردی گونه دم گاوی (Smirnovia Iranica Sabeli) در ماسه زارهای کاشان کارشناسی ارشد
جنیدی جعفری حامد بررسی تاثیر برخی عوامل بوم شناختی و مدیریتی بر میزان ترسیب کربن در رویشگاه‌های گونه درمنه دشتی( Artemisia sieberi) (مطالعه موردی: مراتع استان‌ سمنان)
رستم حامدی شهرکی بررسی تاثیر عملیات کشاورزی (فاریاب) به تخریب منابع طبیعی (مطالعه مـوردی: دشت ورامیـن) کارشناسی ارشد دانلود 1383
یزدان شناس حبیب تعیین مناسب ترین فواصل زمانی برداشت صمغ کتیرا با توجه به خصوصیات خاک رویشگاه (مطالعه موردی: تیران و کرون، اصفهان) کارشناسی ارشد
خسروی حسن ارائه مدل پایش و سیستم هشدار اولیه بیابان زایی (مطالعه موردی: منطقه کاشان)
دشتی خویدکی حسن بررسی عکس العمل به شوری و تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه¬ای جنس اسکنبیل(.Calligonum L) با استفاده ازصفات مرفولوژیک و مارکرهای ملکولی
کابلی حسن بازشناسی نقش عوامل بوم شناختی- انسانی مؤثر بر عملکرد مرتع (مطالعه موردی بخشی از مراتع استان سمنان)
یگانه حسن ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های احیایی در اکوسیستم‌های مرتعی کشور (حوزه آبخیز تهم زنجان)
علیرضا حسنی بررسی اوت اکولوژی و فیتوشیمی گونه گیاهی وشاء Dorema ammuoniacum D. Don. (مطالعه موردی: شورجستان، شهرستان آباده استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
پیری صحراگرد حسین عوامل محیطی مؤثربر پراکنش جوامع گیاهی مراتع حوزه ی آبخیز طالقان(طالقان میانی) کارشناسی ارشد
پیری صحراگرد حسین ارزیابی کارآیی مدل های آماری برای پیش‌بینی پراکنش گونه‌های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع استان قم)
دستمالچی حسین بررسی ات اکولوژی گیاه دم گاوی (SMIRONVIAIRANICA) در مناطق بیابانی کاشان کارشناسی ارشد
زین العابدین حسینی بررسی قابلیت داده های ماهواره ای لندست +ETM جهت تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: استان مازندران- منطقه چمستان) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ارشک حلی ساز مبانی روش‌شناسی در بوم‌شناسی و هم‌نهشتی آن با مفهوم حوزه‌ی آبخیز دکتری دانلود 1389/12/22
اسمعیل زاده حمید بررسی تاثیر گونه های گیاهی مختلف در تثبیت و اصلاح ماسه زارها در کاشان کارشناسی ارشد
ترنج زر حمید بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع و شنوه استان قم کارشناسی ارشد
غلامی حمید بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن دوگونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens ) و رز ایرانی (ورک) (Hulthemia persica ) (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات مرتع نودهک قزوین) کارشناسی ارشد
ناصری حمیدرضا بررسی ویژگی های موثر آب و خاک بر پوشش گیاهی حاشیه پلایا (مطالعه موردی: پلایا های میقان، کاشان و حوض سلطان)
ناصری حمیدرضا بررسی خصوصیات اکولوژیک و گیاه شناسی گونه های جنس درمنه (Artemisia) در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
کشتکار حمید رضا بررسی قابلیت سنجیده LISS-III ماهواره IRS-ID جهت تهیه نقشه پوشش زمین (مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده قرخود -خراسان شمالی) کارشناسی ارشد
سفیدی حمیده بررسی تأثیر اقدامات مدیریتی برکیفیت خاک، پایداری خاکدانه وپوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هیو و شلمزار هشتگرد ) کارشناسی ارشد
کریمی حمیده بررسی ویژگی های جامعه شناختی پوشش گیاهی در مراتع اشتهارد کارشناسی ارشد
مهدوی خدیجه تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه دام استفاده کننده از مرتع (مطالعه موردی منطقـه آق قـلا) کارشناسی ارشد
نقی زاده اصل خدیجه بررسی روابط بین پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: دشت اشتهارد) کارشناسی ارشد
لیلا خلاصی اهوازی تعیین مدل های پیش بینی رویشگاه (مطالعه موردی: مراتع شمال شرق سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
لیلا درویشی بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی گونة Thymus kotschyanus در ارتباط با عوامل محیطی (مطالعة موردی: مراتع طالقان میانی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
حسین دستمالچی بررسی ات اکولوژی گیاه دم گاوی (SMIRONVIAIRANICA) در مناطق بیابانی کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1378
اسماعیل دهبان بررسی تغییر ساختار ایلی درطایفه دشمن زیاری ایل ممسنی و رابطه آن با شیوه بهره بردای منابع طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
امیر حسین رحمتی زاده رابطه ژئومرفولوژی خاک و پوشش گیاهی در پلایای حوض سلطان قم کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/19
حامدی شهرکی رستم بررسی تاثیر عملیات کشاورزی (فاریاب) به تخریب منابع طبیعی (مطالعه مـوردی: دشت ورامیـن) کارشناسی ارشد
جانبگلو رسول تعیین گونه های سازگار برای فضای سبز ایستگاه پژوهشی طالقان و ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
یاری رضا بررسی عوامل خاکی مؤثر در پراکنش جوامع گیاهی(مطالعه موردی: سرچاه عماری بیرجند) کارشناسی ارشد
نامجویان رضا مکان یابی پروژه طرح های مرتعداری با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
مهدی رضوی تعیین وبررسی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA باتاکیدبرمعیارهای آب,خاک,پوشش گیاهی واقلیم(مطالعه موردی:کویرمیقان اراک) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
صفائیان روجا بررسی اوت اکولوژی، فیتوشیمی و کروموزومی گونه جاشیر (Prangos ferulacea (L.) Lindly)
محمدعلی زارع چاهدکی مدل سازی پراکنش گونه‌های گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی مراتع پشتکوه استان یزد) دکتری دانلود 1385/09/06
احمدی زید تعیین و مقایسه ویژگیهای کیفی و میزان ذخایر کربوهیدرات های محلول سه فرم رویشـی گونـه های مرتعـی در مـراحـل مختـلف فنـولـوژیک کارشناسی ارشد
حسینی زین العابدین بررسی قابلیت داده های ماهواره ای لندست +ETM جهت تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: استان مازندران- منطقه چمستان) کارشناسی ارشد
جعفریان جلوه دار زینب مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص های اکولوژیکی و داده های ماهواره ای
رنجبری کریمیان ژیلا مقایسه مقدار ذخیرۀ کربن در دو جامعۀ علفزار و بوته زار (مطالعۀ موردی: اختر آباد شهریار) کارشناسی ارشد
ولی زاده سارا بررسی نقش توسعه بیولوژیک در احیای دشت بیابانی مهران کارشناسی ارشد
قمی ساره بررسی رابطه بین تنوع گونه ای و عوامل محیطی در مراتع طالقان(مطالعه موردی :آرتون و فشندک) کارشناسی ارشد
کاظم ساعدی بررسی ویژگیهای گیاهشناسی واکولوژیکی گونه های جنس. Artemisia L در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1383
مرادی سامان بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تولید با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: استان مرکزی کارشناسی ارشد
شکوهی زادگان سحرناز ارزیابی و پایش بیابان زایی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای کارشناسی ارشد
حسینی سیده حبیبه بررسی ژن های کلیدی تبدیل تبایین به مورفین در گونه های مختلف پاپاور (papaver. sp) ایران کارشناسی ارشد
تقی زاده سیده لیلا بررسی میزان ذخیره کربن در کاربری‏های مختلف شمال شرق شیراز کارشناسی ارشد
محمدرضا سعید افخم الشعرا بررسی و مقایسه تاثیر برخی گیاهان مراتع بر شاخص‌های کیفیت خاک (استان سمنان) دکتری دانلود 1388/11/28
کلانتری سعیده بررسی پایش و سیستم هشدار اولیه بیابانزایی مطالعه موردی: منطقه صدوق یزد
مهدی شیخ گودرزی مدلسازی اکوهیدرولوژیک رابطه بارش-رواناب با بکارگیری رهیافت تحلیل منطقه ای دکتری دانلود 1396/02/23
نادریان شکوفه بررسی اوت اکولوژی لاله واژگون(Fritillaria. imperialis) در استان اصفهان کارشناسی ارشد
نیکو شیما ارزیابی پتانسیل بیابانزایی بر اساس روش IMDPA جهت شناخت عوامل موثر در تخریب اراضی (مطالعه موردی : منطقه دامغان)
نیکو شیما بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در منطقه دامغان استان سمنان کارشناسی ارشد
هاشم بیگ محلاتی شهاب تأثیر کاربرد سوپرجاذب A200 بر استقرار چند گونه گیاهی در منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد
فدائی شهربانو ارزیابی شایستگی مراتع از جنبه زنبورداری (منطقه طالقان میانی) کارشناسی ارشد
احمد صادقی‌پور بررسی اثرات کشاورزی در بیابانی شدن دشت خورموج استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی نقی صادقی سنگدهی بررسی خصوصیات اکولوژیک و رویشگاهی گونه نتر(Astragalus squarrosus) در کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
محمدپور صدیق بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک جنس کما Ferula کارشناسی ارشد
مصباح زاده طیبه ارزیابی تخریب اراضی برای مقابله با بیابانزایی با استفاده از سیستم حمایتی تصمیم گیری میکرولیز
سهرابی طیبه السادات بررسی تاثیر عملیات کشاورزی بر تخریب عرصه های منابع طبیعی (مطالعه موردی: طالقان) کارشناسی ارشد
احمدی عباس بررسی کیفیت علوفه چندگونه مرتعی در مراحل مختلف رشد فنولوژیکی با استفاده از دو روش آزمایشگاهی و طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (NIR) کارشناسی ارشد
میری عباس بررسی تاثیر فرسایش بادی بر شهر زابل کارشناسی ارشد
محسن عباسی سکه روانی بررسی انطباق محدوده های اقلیمی دومارتن اصلاح شده، آمبرژه وگوسن با تیپ های گیاهی(مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
زارعی عبدالرسول تعیین ضریب و بررسی اثر تنش خشکی و شوری درگونه های Atriplexlentiformis،Tamarix aphylla ،Zizyphus spina-christi و Acacia victoria به منظور انتخاب گیاه مناسب جهت احیاء مناطق خشک(مطالعه موردی: گربایگان فسا)
آزاده عصارزاده بررسی نقش توپوگرافی و خاک در پراکنش گونه های گیاهی مرتعی منطقه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1385
آجیلی لاهیجی علی اثر کاربریهای دیم ومرتع بر حاصلخیزی خاک(مطالعه موردی استان همدان، شهرستان بهار، منطقه چپق لو) کارشناسی ارشد
حاجی بگلو علی بررسی ارتباط کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد
وصالی علی بررسی شاخص های بیوفیزیکی شدت بیابان زایی متاثر از فعالیت های انسانی (منطقه مورد مطالعه: کاشان و آران بیدگل) کارشناسی ارشد
موسوی نژاد علی رضا بررسی اثر مدیریت دروضعیت ، گرایش ، تولید و ظرفیت مراتع استان سمنان کارشناسی ارشد
حسنی علیرضا بررسی اوت اکولوژی و فیتوشیمی گونه گیاهی وشاء Dorema ammuoniacum D. Don. (مطالعه موردی: شورجستان، شهرستان آباده استان فارس) کارشناسی ارشد
موسوی علیرضا مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی و با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنامه ریزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان میانی)
ایمان علی نژاد میمندی ارزیابی و مقایسه توانمندی توریسم اجتماعی و اکوتوریسم بیابانی از طریق مدل (مطالعه موردی: اردکان یزد)AHP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
صادقی سنگدهی علی نقی بررسی خصوصیات اکولوژیک و رویشگاهی گونه نتر(Astragalus squarrosus) در کاشان کارشناسی ارشد
حمید غلامی بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن دوگونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens ) و رز ایرانی (ورک) (Hulthemia persica ) (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات مرتع نودهک قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/03
انگوتی غلامرضا بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی بذر Salsola arbuscula در منطقه اشتهارد کارشناسی ارشد
لیلا فاضل دهکردی چگونگی تطبیق اطلاعات زمینی با اطلاعات ماهواره‌ای با استفاده از GPS در ارزیابی مراتع کارشناسی ارشد دانلود 1384
شریفانی فاطمه بررسی برخی از عوامل کشاورزی در روند بیابانی شدن در دشت سگزی اصفهان کارشناسی ارشد
شهربانو فدائی ارزیابی شایستگی مراتع از جنبه زنبورداری (منطقه طالقان میانی) کارشناسی ارشد دانلود 1385
ترنیان فرج الله بررسی ویژگی های اکولوژیک و اکوتاکسیسیتی گونه Daphne mucronata Royle در استان لرستان و چهارمحال و بختیاری
خجسته فرزانه بررسی همبستگی بین گونه ای و الگوی پراکنش گونه های غالب طالقان میانی در زیر حوزه آرتون کارشناسی ارشد
همدانیان فریناز بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر کیفیت علوفه(مطالعه موردی:حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
نادری فرنوش بررسی ویژگی های اوت اکولوژی و فیتوشیمی گیاه خون فام بنفش (.Lythrum salicaria L) در استان همدان کارشناسی ارشد
امین اله فغانی تاثیر تعاونی های مرتعداری بر اصلاح مراتع در عرصه های منابع طبیعی استان مازندران (مطالعه موردی: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه ) کارشناسی ارشد دانلود 1392
یاسر قاسمی آریان ارزیابی و مقایسه اقتصادی - اکولوژیکی دو نوع رویکرد مدیریتی اکولوژیک محور و اجتماعی اکولوژیک محور منابع طبیعی (مطالعه موردی پروژه بیابان زدایی دشت سربیشه و پروژه بین المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی) دکتری دانلود 1395/03/11
افسانه قصری داروشناسی بومی منطقه میان طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
بهرام قلی نژاد بررسی عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع سارال استان کردستان دکتری دانلود 1389/12/16
منصوره قوام بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان) دکتری دانلود 1392/02/07
منصوره قوام عربانی بررسی تاثیر برخی ویژگی های اکولوژیک بر کیفیت و کمیت مواد مؤثره گیاهAchillea millefolium کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/26
حسن کابلی بازشناسی نقش عوامل بوم شناختی- انسانی مؤثر بر عملکرد مرتع (مطالعه موردی بخشی از مراتع استان سمنان) دکتری دانلود 1390/03/09
ساعدی کاظم بررسی ویژگیهای گیاهشناسی واکولوژیکی گونه های جنس. Artemisia L در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
موسی کرمی بررسی و مقایسه میزان ذخیره کربن در اندامهای هوایی و خاک رویشگاه گیاه تاغ در دو منطقه صنعتی و قشلاق دایلر اشتهارد کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
حمیده کریمی بررسی ویژگی های جامعه شناختی پوشش گیاهی در مراتع اشتهارد کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/23
حمید رضا کشتکار بررسی قابلیت سنجیده LISS-III ماهواره IRS-ID جهت تهیه نقشه پوشش زمین (مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده قرخود -خراسان شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/15
حسن یگانه ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های احیایی در اکوسیستم‌های مرتعی کشور (حوزه آبخیز تهم زنجان) دکتری دانلود 1392/10/18
خلاصی اهوازی لیلا تعیین مدل های پیش بینی رویشگاه (مطالعه موردی: مراتع شمال شرق سمنان) کارشناسی ارشد
درویشی لیلا بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی گونة Thymus kotschyanus در ارتباط با عوامل محیطی (مطالعة موردی: مراتع طالقان میانی) کارشناسی ارشد
فاضل دهکردی لیلا هشدار خطر خشکسالی به منظور مدیریت بهینه مراتع (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان، ایلام و یزد)
فاضل دهکردی لیلا چگونگی تطبیق اطلاعات زمینی با اطلاعات ماهواره‌ای با استفاده از GPS در ارزیابی مراتع کارشناسی ارشد
تروند مائده بررسی امکان تکثیر برخی گیاهان دارویی- صنعتی مرتع با استفاده از قسمت های مختلف گیاه به منظور اهلی سازی کارشناسی ارشد
اخوان ارمکی مجتبی بررسی اثرات تنش خشکی بر روی سه گونه جنس Bromus در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه کارشناسی ارشد
اخوان ارمکی مجتبی Investigation on the effects of environmental factors and human activities on spatial distribution of vegetation types (Case study: Median Pastures of Taleghan)
جنت رستمی مجتبی بررسی و تحلیل الگوهای پراکنش چند گونة گیاهی مناطق (مطالعه موردی: مراتع منطقه حوض سلطان استان قم) خشک کارشناسی ارشد
زرگری مجید بررسی رابطه پوشش گیاهی با عوامل محیطی مراتع طالقان (مطالعه موردی: جزن – ورکش) کارشناسی ارشد
عباسی محبوبه مقایسه روش های مدل سازی پیش بینی پراکنش گونه های گیاهی (مطالعه موردی منطقه طالقان میانی) کارشناسی ارشد
عباسی سکه روانی محسن بررسی انطباق محدوده های اقلیمی دومارتن اصلاح شده، آمبرژه وگوسن با تیپ های گیاهی(مطالعه موردی منطقه طالقان) کارشناسی ارشد
طهمورث محمد Quantitative evaluation of the effects of biological, biomechanical and mechanical watershed management operations on soil, vegetation, carbon sequestration (Case study: Parood Watershed(
محمدعلی محمدی طرح جامعه تفرجگاه دره کارشناسی ارشد دانلود 1378
جوادی محمدرضا بررسی اثر عوامل موثر در افزایش شدت بیابان زایی و ارائه مدل منطقه ای بیــابـان زایــی در استان کرمان (با تأکید بر آب-خاک-پوشش) کارشناسی ارشد
حاجی هاشمی جزی محمدرضا ارزیابی نقش ژئومرفولوژی و خاک بر پوشش گیاهی(مطالعه موردی: اردستان) کارشناسی ارشد
سعید افخم الشعرا محمدرضا بررسی و مقایسه تاثیر برخی گیاهان مراتع بر شاخص‌های کیفیت خاک (استان سمنان)
صادقی منش محمدرضا تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد مهربان در مراتع استان همدان کارشناسی ارشد
امجدی محمدعلی بررسی اثر ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش درمنه زارها (Artemisia.sieberi ) مطالعه موردی: منطقه ساوه کارشناسی ارشد
زارع چاهدکی محمدعلی مدل سازی پراکنش گونه‌های گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی مراتع پشتکوه استان یزد)
محمدی محمدعلی طرح جامعه تفرجگاه دره کارشناسی ارشد
حمیدیان محمود بررسی عناصر معدنی گیاهان فورب مهم مراتع طالقان در مقایسه با نیاز دام کارشناسی ارشد
عباس میری بررسی تاثیر فرسایش بادی بر شهر زابل کارشناسی ارشد دانلود 1384
سامان مرادی بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تولید با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/7/8
بختیاری مرتضی بررسی تأثیر فاصله از زهکش بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی(مطالعه موردی منطقه اشتهارد) کارشناسی ارشد
مختاری مرتضی بررسی تأثیر فاصله از زهکش بر ویژگی¬های خاک و پوشش¬گیاهی (مطالعه موردی منطقه اشتهارد) کارشناسی ارشد
رضایی مرضیه Determine the model of ecotourism in the protected area in dry and semi-dry region (Case study: Geno protected area)
علی خواه اصل مرضیه بررسی اوت اکولوژی و ویژگیهای فیتوشیمیایی گیاه دارویی بر از مبل (Perovskia abrotanoides) در منطقه کاشان کارشناسی ارشد
علی خواه اصل مرضیه بررسی رابطه خوش خوراکی با کیفیت علوفه برخی گیاهان مرتعی
آبتین میر طالبی بررسی شاخص های رویشگاهی آنغوزه شیرین(Ferula gabrielli) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
حسینی مریم بررسی عوامل موثر بر تغییرات تنوع گونه‌ای در مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی وشته) کارشناسی ارشد
صفاری ها مریم نوسانات عناصر در خاک و گیاه در قرق و خارج آن (مطالعه موردی:قرق رود شور ساوه در استان مرکزی) کارشناسی ارشد
هاشمی منش میرموسی بررسی اثرات مالچ های نفتی براحیای مناطق بیابانی با استفاده از داده های ماهواره ای (اهواز) کارشناسی ارشد
یوسفلی مژگان بررسی اثرات ضد میکروبیعصاره برگ گیاه نوروزک Salvia leriifolia روی استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر کارشناسی ارشد
رستم پور مسلم بررسی اثر گرادیان های محیطی و چرا بر ساختار بانک بذر خاک مراتع مناطق خشک(مطالعه موردی: مراتع قاینات، خراسان جنوبی)
ترکش اصفهانی مصطفی بررسی فنولوژی چندگونه مرتعی با استفاده از روش Growing Degree Day و نقش آن در مدیریت مراتع کارشناسی ارشد
ناصر مصطفوی بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه و فاکتور تورم گیاه دارویی اسفرزه کارشناسی ارشد 1380
کردانی معصومه عنوان: مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گونه Hypericum androsaemum دردو منطقه رویشی استان‌های گیلان و مازندران کارشناسی ارشد
موقری معصومه تعیین معیارها و شاخص های استفاده های چند منظوره و پایدار از مراتع (مطالعه موردی: مراتع لاسم هراز)
ناصر مقدسی تدوین مدل برنامه ریزی راهبردی جهت کاهش ریسک مخاطرات محیط زیست با استفاده از خدمات اکوسیستمی مطالعه موردی استان البرز دکتری دانلود 1396/11/28
جمال مقنی زاده اشکذری بررسی ظرفیت ترسیب کربن در گونه آتریپلکس کانیسنس (مطالعه موردی: نودهک قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
هاشمی ملیکا بررسی اثرات تنش خشکی بر روی چهار گونه جنس Agropyron در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه کارشناسی ارشد
ربیعی مینا بررسی ویژگی های بوم شناسی جمعیت های گونه درمنه دشتی(Artemisia sieberi besser) در ایران
امین زاده منصوره بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک گیاه دارویی آویشن در منطقه دماوند (زیر حــوزه دریاچــه تـار) کارشناسی ارشد
امین زاده منصوره بررسی ویژگیهای اکولوژیک ، فیتوشیمی و مولکولی گیاه دارویی salvia reuterana
قوام منصوره بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی، سیتوژنتیکی و ژنتیکی گیاه دم گاوی Smirnovia iranica sabeti (مطالعه موردی: کاشان)
قوام عربانی منصوره بررسی تاثیر برخی ویژگی های اکولوژیک بر کیفیت و کمیت مواد مؤثره گیاهAchillea millefolium کارشناسی ارشد
بی نیاز مهدی تعیین معیارهای شایستگی مرتع برای چرای گاو و مقایسه آن با گوسفند ( مطالعه موردی: حوزه سرخ آباد شهرستان سوادکوه) کارشناسی ارشد
تازه مهدی بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر یزد کارشناسی ارشد
جعفری مهدی بررسی روند بیابانزایی در منطقه کاشان کارشناسی ارشد
رضوی مهدی تعیین وبررسی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA باتاکیدبرمعیارهای آب,خاک,پوشش گیاهی واقلیم(مطالعه موردی:کویرمیقان اراک) کارشناسی ارشد
سلطانی گردفرامرزی مهدی بررسی اوت ‌اکولوژی گیاه Salsola abarghuensis Assadi کارشناسی ارشد
قربانی مهدی بررسی فلوریستیک و تاثیر عوامل محیطی بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع استان قزوین ( مطالعه موردی: منطقه کوهین- حوزه آبخیز آبادین) کارشناسی ارشد
قربانی مهدی نقش شبکه های اجتماعی درسازوکارهای بهره برداری از مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان) دکتری
معمری مهدی افزایش کارایی روش عکسبرداری به منظور برآورد پوشش سطح خاک در مراتع (مطالعه موردی: زیرحوزه میناوند و فشندک طالقان) کارشناسی ارشد
ابراهیمی مهدیه ارزیابی عملیات اصلاحی مرتع و تأثیر آن در احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی منطقه سیرجان) کارشناسی ارشد
ابراهیمی مهدیه شناسایی وکاربرد گونه های مرتعی بیش اندوز فلزات سنگین برای گیاه پالایی خاک های آلوده قزوین (مطالعه موردی: منطقه صنعتی لیا)
مشغولی مهدیه بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناسی گیاهی و ارتباط آن با عوامل محیطی (مطالعه موردی مراتع قره‌باغ استان آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد
خدیجه مهدوی تعیین مفهوم واحد دامی و نیاز روزانه دام استفاده کننده از مرتع (مطالعه موردی منطقـه آق قـلا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سوری مهشید بررسی تخریب اراضی با تاکید بر خاک (مطالعـه مـوردی: استـان کرمانشاهــان) کارشناسی ارشد
سوری مهشید تعیین مناطق مناسب عملیات ذخیره نزولات جوی با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی چند معیاره(SDSS)
کرمی موسی بررسی و مقایسه میزان ذخیره کربن در اندامهای هوایی و خاک رویشگاه گیاه تاغ در دو منطقه صنعتی و قشلاق دایلر اشتهارد کارشناسی ارشد
علیرضا موسوی مدیریت بهینه اراضی با تأکید بر ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی و با استفاده از یک سامانه پشتیبان برنامه ریزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان میانی) دکتری دانلود 1390/08/04
علی رضا موسوی نژاد بررسی اثر مدیریت دروضعیت ، گرایش ، تولید و ظرفیت مراتع استان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1376
معصومه موقری تعیین معیارها و شاخص های استفاده های چند منظوره و پایدار از مراتع (مطالعه موردی: مراتع لاسم هراز) دکتری دانلود 1392/6/20
کمالی نادیا ارزیابی میزان تاثیر نانوذرات در رزین¬های پلیمری طبیعی و سنتزی و مالچ¬ گیاهی بر استقرار پوشش گیاه
کمالی نادیا ارزیابی میزان تاثیر نانوذرات در رزین های پلیمری طبیعی و سنتزی و مالچ گیاهی بر استقرار پوشش گیاه
فرنوش نادری بررسی ویژگی های اوت اکولوژی و فیتوشیمی گیاه خون فام بنفش (.Lythrum salicaria L) در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مصطفوی ناصر بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه و فاکتور تورم گیاه دارویی اسفرزه کارشناسی ارشد
چاره ساز ندا بررسی کارآیی روش NIR در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی متداول برای بررسی کیفیت علوفه چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد
قنبری نسیبه بررسی اثرات تغییر کاربری مرتع به جنگل کاری بر میزان ترسیب کربن در خاک (مطالعه موردی: سنندج) کارشناسی ارشد
حاجی زاده نسیم بررسی و مقایسه ذخیرهء کربن در دو منطقه قرق و چرا شده در منطقه شهدا(دره قاسملو)ارومیه کارشناسی ارشد
شیما نیکو بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در منطقه دامغان استان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1385
طاهری محمدآبادی نیکو بررسی تاثیر الگوهای اکولوژی سیمای سرزمین بر پراکنش جوامع گیاهی در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی: مراتع نیر شهرستان یزد) کارشناسی ارشد
شاکریان نوشین بررسی وضعیت فعلی بیابان زایی منطقه جرقویه اصفهان با استفاده از مدل IMDPA کارشناسی ارشد
یوسفی هادی مقایسه برخی ویژگی¬های خاک و تنوع گیاهی در اراضی حفاظت شده و حفاظت نشده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم) کارشناسی ارشد
شهاب هاشم بیگ محلاتی تأثیر کاربرد سوپرجاذب A200 بر استقرار چند گونه گیاهی در منطقه اشتهارد کرج کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
باغدار میاندوآب هاله بررسی و مقایسه ترسیب کربن حاصل از برخی گونه های شورپسند اطراف دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد
سمیه وثوقی پورمند Ecotourism developing applying strategic planning method (S.W.O.T) Case study: kavir national park کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
هادی یوسفی مقایسه برخی ویژگی¬های خاک و تنوع گیاهی در اراضی حفاظت شده و حفاظت نشده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
علی وصالی بررسی شاخص های بیوفیزیکی شدت بیابان زایی متاثر از فعالیت های انسانی (منطقه مورد مطالعه: کاشان و آران بیدگل) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/12
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه