اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین مقدم

حسین مقدم

حسین مقدم    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فایزه اجلی Study of the application of chemical fertilizer and nitrogen biofertilizer on the yield and yield components of two forage corn varieties کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
فایزه اجلی Study of the application of chemical fertilizer and nitrogen biofertilizer on the yield and yield components of two forage corn varieties کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
محمدزاده آرش بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) به سطوح مختلف کم ‌آبیاری و نیتروژن کارشناسی ارشد
خالقی آرین Anticipated pre harvest sprouting in barley genotypes (Hordeum vulgar L.) ،using seed dormancy and temperature during grain filling کارشناسی ارشد
میثم اسفندیاری تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
میثم اسفندیاری تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
افشون اسماعیل The Effect of Tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean(Glycine max L. ) cultivars in Karaj condition کارشناسی ارشد
جواد اصغری سهرون Effect of combined application of Mycorrhiza and Azospirillum and its combination with chemical fertilizers on yield and yield components of maize single cross 704 کارشناسی ارشد دانلود 94/11/21
جواد اصغری سهرون Effect of combined application of Mycorrhiza and Azospirillum and its combination with chemical fertilizers on yield and yield components of maize single cross 704 کارشناسی ارشد دانلود 94/11/21
اسماعیل افشون The Effect of Tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean(Glycine max L. ) cultivars in Karaj condition کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
امیرحسین آقااحمدی بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک شامل زیستی، دامی و شیمیایی بر روی خصوصیات رشدی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis Sub sp. Daenensis دکتری دانلود 1393/11/28
آقااحمدی امیرحسین بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک شامل زیستی، دامی و شیمیایی بر روی خصوصیات رشدی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis Sub sp. Daenensis
فرهاد بیات تأثیر کاربرد کود زیستی (باکتری آزورایزوبیوم) در مراحل مختلف رشد و نمو برعملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
فرهاد بیات تأثیر کاربرد کود زیستی (باکتری آزورایزوبیوم) در مراحل مختلف رشد و نمو برعملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
خیرالله بیاتی کمِتکی تاثیر سطوح آبیاری و کود نیتروژن (اوره) بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
خیرالله بیاتی کمِتکی تاثیر سطوح آبیاری و کود نیتروژن (اوره) بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
خیرالله بیاتی کمِتکی تاثیر سطوح آبیاری و کود نیتروژن (اوره) بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
محسن باقری ده آبادی بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی میکوریزا و محلول‏پاشی عناصر آهن و روی بر عملکرد سورگوم علوفه‏ای(Sorghum bicolor L. var. Pegah) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
محسن باقری ده آبادی بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی میکوریزا و محلول‏پاشی عناصر آهن و روی بر عملکرد سورگوم علوفه‏ای(Sorghum bicolor L. var. Pegah) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رضا بصیری بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
رضا بصیری بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
عمرانی اشتلق بهنام بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد
سپیده جعفریان مطالعه اثر کم آبیاری و کاربرد مویان بر ویژگیهای کمی و کیفی علوفه یونجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/21
سپیده جعفریان مطالعه اثر کم آبیاری و کاربرد مویان بر ویژگیهای کمی و کیفی علوفه یونجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/21
سپیده جعفریان مطالعه اثر کم آبیاری و کاربرد مویان بر ویژگیهای کمی و کیفی علوفه یونجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/21
اصغری سهرون جواد Effect of combined application of Mycorrhiza and Azospirillum and its combination with chemical fertilizers on yield and yield components of maize single cross 704 کارشناسی ارشد
آرین خالقی Anticipated pre harvest sprouting in barley genotypes (Hordeum vulgar L.) ،using seed dormancy and temperature during grain filling کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
سعید خالقی اثرکودهای زیستی و ورمی کمپوست برخصوصیات کمی وکیفی علوفه (علوفه دارو) در کشت مخلوط جو و شوید کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سعید خالقی اثرکودهای زیستی و ورمی کمپوست برخصوصیات کمی وکیفی علوفه (علوفه دارو) در کشت مخلوط جو و شوید کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
بیاتی کمِتکی خیرالله تاثیر سطوح آبیاری و کود نیتروژن (اوره) بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز کارشناسی ارشد
محسن خسروی بررسی فیزیولوژیکی زوال در ارقام مختلف بذر کنجد کارشناسی ارشد دانلود 1393/3/31
محسن خسروی بررسی فیزیولوژیکی زوال در ارقام مختلف بذر کنجد کارشناسی ارشد دانلود 1393/3/31
محسن خسروی بررسی فیزیولوژیکی زوال در ارقام مختلف بذر کنجد کارشناسی ارشد دانلود 1393/3/31
مجتبی رستم پور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
بصیری رضا بررسی اثر توام ورمی کمپوست و میکوریزا و روش کاربرد ورمی کمپوست بر عملکرد ذرت علوفه ای کارشناسی ارشد
عمرانی اشتلق رضا ارزیابی تراکم کاشت و کود نیتروژن (اوره) بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه جو بدون پوشینه کارشناسی ارشد
کشاورز افشار رضا بررسی اثر باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و کیفیت علوفه شلغم علوفه ای در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد
امیرمحمد رهبروفایی اثر خاک ورزی و کود دهی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
امیرمحمد رهبروفایی اثر خاک ورزی و کود دهی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
جعفریان سپیده مطالعه اثر کم آبیاری و کاربرد مویان بر ویژگیهای کمی و کیفی علوفه یونجه کارشناسی ارشد
خالقی سعید اثرکودهای زیستی و ورمی کمپوست برخصوصیات کمی وکیفی علوفه (علوفه دارو) در کشت مخلوط جو و شوید کارشناسی ارشد
هادی صیدی عقیل ابادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1389/6/31
هادی صیدی عقیل ابادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1389/6/31
میثم طاهری تاثیر ماشک گل‏خوشه‏ای به‏صورت کشت اول، کود سبز و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‏ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
میثم طاهری تاثیر ماشک گل‏خوشه‏ای به‏صورت کشت اول، کود سبز و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‏ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
عاطفه عزیزطولی اثر نیتروکسین و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج (.Oryza sativa L) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
بهنام عمرانی اشتلق بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
بهنام عمرانی اشتلق بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
رضا عمرانی اشتلق ارزیابی تراکم کاشت و کود نیتروژن (اوره) بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه جو بدون پوشینه کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
رضا عمرانی اشتلق ارزیابی تراکم کاشت و کود نیتروژن (اوره) بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه جو بدون پوشینه کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
بیات فرهاد تأثیر کاربرد کود زیستی (باکتری آزورایزوبیوم) در مراحل مختلف رشد و نمو برعملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار بررسی اثر باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و کیفیت علوفه شلغم علوفه ای در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/23
رضا کشاورز افشار بررسی اثر باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و کیفیت علوفه شلغم علوفه ای در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/23
رضا کشاورز افشار بررسی اثر باکتری های حل کننده فسفات بر عملکرد و کیفیت علوفه شلغم علوفه ای در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/23
مصطفی کشاورزمهر اثرات تغییر اقلیم بر رشد، نمو و عملکرد گندم و ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی برای ایجاد سازگاری با تغییرات اقلیمی دکتری دانلود 1396/11/14
اسفندیاری میثم تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد
طاهری میثم تاثیر ماشک گل‏خوشه‏ای به‏صورت کشت اول، کود سبز و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‏ای کارشناسی ارشد
رستم پور مجتبی بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
باقری ده آبادی محسن بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی میکوریزا و محلول‏پاشی عناصر آهن و روی بر عملکرد سورگوم علوفه‏ای(Sorghum bicolor L. var. Pegah) کارشناسی ارشد
خسروی محسن بررسی فیزیولوژیکی زوال در ارقام مختلف بذر کنجد کارشناسی ارشد
مراد محمدی بررسی اثر تنش خشکی و کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام عدس کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/19
آرش محمدزاده بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) به سطوح مختلف کم ‌آبیاری و نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
آرش محمدزاده بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) به سطوح مختلف کم ‌آبیاری و نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
آرش محمدزاده بررسی واکنش دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) به سطوح مختلف کم ‌آبیاری و نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
محمدی مراد بررسی اثر تنش خشکی و کود بیولوژیک و شیمیایی فسفر بر صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام عدس کارشناسی ارشد
صیدی عقیل ابادی هادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه