اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین مرادی شهربابک

حسین مرادی شهربابک

حسین مرادی شهربابک    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک و اصلاح زنبورعسل 7108224 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیوتکنولوژی حیوانی 7108197 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های آماری در بیوانفورماتیک 7108303 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی بیوانفورماتیک 7108149 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژنتیک حیوانی 7108183 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دامپروری عمومی 7108074 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دامپروری عمومی 7108074 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با روشهای آزمایشگاهی بیوتکنولوژی 7108244 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ژنتیک حیوانی 7108183 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/30 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آشنایی با روشهای آزمایشگاهی بیوتکنولوژی 7108244 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1