اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین مروج

حسین مروج

حسین مروج    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسنی ابوالفضل مطالعه اثر مکمل گوانیدینواستیک اسید روی عملکرد مرغ های مادر گوشتی در مرحله پایانی چرخه تولید کارشناسی ارشد
محمدرضا ایجادی Estimation of prediction equation for metabolizable energy of soybean meal in diet of broilers کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
محمدرضا ایجادی Estimation of prediction equation for metabolizable energy of soybean meal in diet of broilers کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
امیدعلی اسماعیلی پور اثرات آنزیم زایلاناز و اسیدی کردن جیره بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در جیره های بر پایه گندم دکتری دانلود 1391/02/03
امیدعلی اسماعیلی پور اثرات آنزیم زایلاناز و اسیدی کردن جیره بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در جیره های بر پایه گندم دکتری دانلود 1391/02/03
محمود اصفهانی مشهور بررسی اثر رنگ زایی و آنتی اکسیدانی برخی از رنگدانه های مصنوعی و طبیعی در زرده تخم مرغ خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/09
رسول اکبری تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام مختلف جو با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/23
علی الفتی سجاسی تأثیرمیزان تغییرانرژی و مواد مغذی جیره بر کاهش استرس گرمایی در جوجه های گوشتی تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
مجید اله یاری شهراسب بررسی اثر درصدهای مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو طی دوره پایانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/04
مجید اله یاری شهراسب بررسی اثر درصدهای مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو طی دوره پایانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/04
حاج خدادادی ایمان تعیین نیاز اسید آمینه لیزین بلدرچین های ژاپنی در دوره های مختلف پرورش بر اساس عملکرد و فراسنجه های خونی - ایمنی
نوری امید مقایسه اثر متیونین گیاهی با DL-Methionine بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و پاسخ سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی نر کارشناسی ارشد
اسماعیلی پور امیدعلی اثرات آنزیم زایلاناز و اسیدی کردن جیره بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در جیره های بر پایه گندم
کاوه امیرعباس مطالعه تأثیر مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد
مهدی امیری عسکری تاثیر دانه گیاه زنیان و برگ آویشن برعملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های گوشت و خون در جوجه های نر گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
موسی الرضا باغانی بررسی اثر سطوح مختلف کلسیم بر خواص مکانیکی بافت استخوانی و تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/29
منا باقری راد بررسی اثر درصدهای مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
منا باقری راد بررسی اثر درصدهای مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مسعود برزگر اثر سطوح و دوره های زمانی مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مسعود برزگر اثر سطوح و دوره های زمانی مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محسن برقعی راد Effects of dietary Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) on semen quality parameters of rooster کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
محسن برقعی راد Effects of dietary Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) on semen quality parameters of rooster کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
محسن برقعی راد Effects of dietary Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) on semen quality parameters of rooster کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
هانیه سادات بنی کمال اثر تغذیه سطوح مختلف لسیتین بر پاسخ سامانه ایمنی در جوجه خروس گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
هانیه سادات بنی کمال اثر تغذیه سطوح مختلف لسیتین بر پاسخ سامانه ایمنی در جوجه خروس گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
بهروز بهرام نژاد برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز بر اساس ارقام پرمصرف گندم ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
بهروز بهرام نژاد برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز بر اساس ارقام پرمصرف گندم ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
بهرام نژاد بهروز برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز بر اساس ارقام پرمصرف گندم ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد
مهدی توکلی مقدم تاثیر مصرف پودر محصولات فرعی کشتارگاه طیور با 2 روش جیره نویسی(کل اسیدهای آمینه در مقابل قابلیت هضم اسیدهای آمینه) بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مهدی توکلی مقدم تاثیر مصرف پودر محصولات فرعی کشتارگاه طیور با 2 روش جیره نویسی(کل اسیدهای آمینه در مقابل قابلیت هضم اسیدهای آمینه) بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سامان جبرائیلی اندازه گیری انرژی قابل سوخت و ساز منابع مختلف روغن و پودرچربی در مرغ های تخمگذار به روش جمع آوری فضولات با دو نوع نشانگر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
نورقدیمی جمشید تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل متابولیسم برخی سویه های گندم با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد
وحید جوکار تعیین نیاز کلسیم و فسفر بلدرچین های مولد ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
وحید جوکار تعیین نیاز کلسیم و فسفر بلدرچین های مولد ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
وحید جوکار تعیین نیاز کلسیم و فسفر بلدرچین های مولد ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
یداله چاشنی دل مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
ایمان حاج خدادادی تعیین نیاز اسید آمینه لیزین بلدرچین های ژاپنی در دوره های مختلف پرورش بر اساس عملکرد و فراسنجه های خونی - ایمنی دکتری دانلود 1391/04/03
خیرخواه حسن مطالعه اثر سطوح مختلف (بتا آدرنرژیک) زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه و برخی فراسنجهای خونی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
شیرزادی حسن مطالعه تأثیر چهار مولتی آنزیم تجاری در جیره های بر پایه گندم و جو روی عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 کارشناسی ارشد
عباسی نژاددهقان حسن برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز براساس ارقام پرمصرف جو ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد
قرقانی حسین بررسی اثر پرتو گاما بر قابلیت استفاده مواد مغذی موجود در کنجاله کلزا و پودر پر برای جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
عبدالله حسینی تعیین نیاز متیونین مرغ های مادر گوشتی با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک دکتری دانلود 1389/02/08
عبدالله حسینی تعیین نیاز متیونین مرغ های مادر گوشتی با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک دکتری دانلود 1389/02/08
عبدالله حسینی تعیین نیاز متیونین مرغ های مادر گوشتی با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک دکتری دانلود 1389/02/08
طاهری حمیدرضا بررسی اثر پروبیوتیک حاصل از باکتری لاکتوباسیلوس انتخاب شده از دستگاه گوارش بر عملکرد جوجه های گوشتی در مقایسه با پروبیوتیک تجاری
حسن خیرخواه مطالعه اثر سطوح مختلف (بتا آدرنرژیک) زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه و برخی فراسنجهای خونی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
کیانی خشایار کشت، شناسایی و تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیای خروس بالغ با استفاده از لایه غذا دهنده STO کارشناسی ارشد
چاشنی دل یداله مطالعه اثر سطوح مختلف منبع اسید چرب ان-3 بر عملکرد رشد، متابولیسم بافت چربی و ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی، جوجه بلدرچین و موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
مسعود درخشانی دیبا براورد معادل انرژی قابل سوخت وساز باسیلوس سوبتیلیس در جوجه های گوشتی نر کارشناسی ارشد دانلود 1935/04/13
ممتازان راضیه تأثیر استفاده همزمان پروبیوتیک و مولتی آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
اکبری رسول تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام مختلف جو با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد
مروارید رضوانی بررسی اثر پری بیوتیکی و ضد سم قارچی جلبک دریایی بر عملکرد جوجه گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
مروارید رضوانی بررسی اثر پری بیوتیکی و ضد سم قارچی جلبک دریایی بر عملکرد جوجه گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
کیان فر روح الله بررسی تاثیر روشهای مختلف عمل آوری گندم و جو بر سطح استفاده از آنزیم در جیره بلدرچین ژاپنی
گرزین زهرا Study of Echinacea purpurea herbal extract in honey bee (Apis mellifera) nutrition and its effect on the immune system کارشناسی ارشد
ناهید زهروجیان اثر مصرف جلبک دریایی(اسپیرولینا پلاتنسیس) در خوراک بر عملکرد و کیفیت تولید مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/29
ناهید زهروجیان اثر مصرف جلبک دریایی(اسپیرولینا پلاتنسیس) در خوراک بر عملکرد و کیفیت تولید مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/29
علی سامی امین الطواش اثر کریسین بر کمیت و کیفیت اسپرم، غلظت تستوسترون پلاسما، باروری و بافت شناسی بیضه خروس های مادر گوشتی دکتری دانلود 1397/04/19
فرزانه ستاری نجف آبادی تعیین سطح مناسب ویناس در خوراک مرغ های تخم گذار خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
صیادی سجاد اثرات سطوح مختلف ویناس بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد
برقعی راد سید محسن Effects of dietary Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) on semen quality parameters of rooster کارشناسی ارشد
فاطمه سعدی اندازه گیری انرژی قابل سوخت و ساز منابع مختلف چربی در جوجه های گوشتی به روش جمع آوری فضولات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فاطمه سعدی اندازه گیری انرژی قابل سوخت و ساز منابع مختلف چربی در جوجه های گوشتی به روش جمع آوری فضولات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
محمد سفلایی شهربابک مطالعه اثر گیاه دارویی شناسایی‌شده بر اساس شاخص آنتی‌اکسیدانی بر عملکرد و فراسنجه‌های فیزیولوژیکی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی دکتری دانلود 1395/11/09
محمد سفلایی شهربابک مطالعه اثر گیاه دارویی شناسایی‌شده بر اساس شاخص آنتی‌اکسیدانی بر عملکرد و فراسنجه‌های فیزیولوژیکی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی دکتری دانلود 1395/11/09
محمد سفلایی شهربابک مطالعه اثر گیاه دارویی شناسایی‌شده بر اساس شاخص آنتی‌اکسیدانی بر عملکرد و فراسنجه‌های فیزیولوژیکی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی دکتری دانلود 1395/11/09
نسترن سهیلی تاثیر منابع مختلف روغن و چربی بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار تجارتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نسترن سهیلی تاثیر منابع مختلف روغن و چربی بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار تجارتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ندا شیخ بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین خام خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی بلدرچین های ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حسن شیرزادی مطالعه تأثیر چهار مولتی آنزیم تجاری در جیره های بر پایه گندم و جو روی عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/22
حسن شیرزادی مطالعه تأثیر چهار مولتی آنزیم تجاری در جیره های بر پایه گندم و جو روی عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/22
حسن شیرزادی مطالعه تأثیر چهار مولتی آنزیم تجاری در جیره های بر پایه گندم و جو روی عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/22
هادی نیا شیلا تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی (prebiosol) به روش شیب خط رگرسیون در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
سجاد صیادی اثرات سطوح مختلف ویناس بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدی صوفی محمدی Effects of different fat sources with two diets on production performance and carcass characteristics of male and female broilers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
حمیدرضا طاهری بررسی اثر پروبیوتیک حاصل از باکتری لاکتوباسیلوس انتخاب شده از دستگاه گوارش بر عملکرد جوجه های گوشتی در مقایسه با پروبیوتیک تجاری دکتری دانلود 1388/08/23
کامران طاهرپور بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و گلیسرید اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1388/04/10
کامران طاهرپور بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و گلیسرید اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه های گوشتی دکتری دانلود 1388/04/10
مفتخرزاده عادل مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 تغذیه شده با گندم و جو حاوی سه مولتی آنزیم بر حسب ارزش ماتریکسی کارشناسی ارشد
فاطمه عالمی تعیین لیزین قابل هضم مورد نیاز جوجه های گوشتی بر اساس صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی دکتری دانلود 1388/03/10
فاطمه عالمی تعیین لیزین قابل هضم مورد نیاز جوجه های گوشتی بر اساس صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی دکتری دانلود 1388/03/10
حسن عباسی نژاددهقان برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز براساس ارقام پرمصرف جو ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
حسن عباسی نژاددهقان برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز براساس ارقام پرمصرف جو ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
حسن عباسی نژاددهقان برآورد معادله پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز براساس ارقام پرمصرف جو ایرانی عمل آوری شده به روش تخمیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
حسینی عبدالله تعیین نیاز متیونین مرغ های مادر گوشتی با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی، فیزیولوژیک و متابولیک
الفتی سجاسی علی تأثیرمیزان تغییرانرژی و مواد مغذی جیره بر کاهش استرس گرمایی در جوجه های گوشتی تجاری کارشناسی ارشد
فایق غیاثی منش تاثیر منابع مختلف روغن جیره با دو روش جیره نویسی بر عملکرد تولیدی و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 94/11/27
سعدی فاطمه اندازه گیری انرژی قابل سوخت و ساز منابع مختلف چربی در جوجه های گوشتی به روش جمع آوری فضولات کارشناسی ارشد
عالمی فاطمه تعیین لیزین قابل هضم مورد نیاز جوجه های گوشتی بر اساس صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی
غیاثی منش فایق تاثیر منابع مختلف روغن جیره با دو روش جیره نویسی بر عملکرد تولیدی و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
ستاری نجف آبادی فرزانه تعیین سطح مناسب ویناس در خوراک مرغ های تخم گذار خوراکی کارشناسی ارشد
بهروز قدس علوی Comparison the effect of different culture on regression equation of metabolisable energy on different wheat cultivars based on broiler performance دکتری دانلود 1396/06/04
حسین قرقانی بررسی اثر پرتو گاما بر قابلیت استفاده مواد مغذی موجود در کنجاله کلزا و پودر پر برای جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
یوسفی کلاریکلائی کاظم ثرات سطوح آمینواسیدها و روش های خوراک دهی بر عملکرد، بروز آسیت، پاسخ ایمنی و ساختار روده جوجه های گوشتی سویه آرین
طاهرپور کامران بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و گلیسرید اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه های گوشتی
خشایار کیانی کشت، شناسایی و تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیای خروس بالغ با استفاده از لایه غذا دهنده STO کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
خشایار کیانی کشت، شناسایی و تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیای خروس بالغ با استفاده از لایه غذا دهنده STO کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
روح الله کیان فر بررسی تاثیر روشهای مختلف عمل آوری گندم و جو بر سطح استفاده از آنزیم در جیره بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1391/04/14
روح الله کیان فر بررسی تاثیر روشهای مختلف عمل آوری گندم و جو بر سطح استفاده از آنزیم در جیره بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1391/04/14
روح الله کیان فر بررسی تاثیر روشهای مختلف عمل آوری گندم و جو بر سطح استفاده از آنزیم در جیره بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1391/04/14
امیرعباس کاوه مطالعه تأثیر مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/25
امیرعباس کاوه مطالعه تأثیر مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/25
مهدی گنج خانلو الگوی ناپدید شدن و گوارش پذیری دو نوع چربی محافظت شده و بررسی اثر آن ها بر روی تخمیر شکمبه ای، پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده دکتری دانلود 1387/11/16
وفائی نیا مجتبی تعیین بهترین انرژی با روش فرموله کردن اسید آمینه کل بر روی عملکرد نیمچه های تخم گذار خوراکی کارشناسی ارشد
اله یاری شهراسب مجید بررسی اثر درصدهای مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه¬های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو طی دوره پایانی کارشناسی ارشد
مریم مجدالدین برآورد مواد مغذی معادل یک نوع مولتی آنزیم ده گانه تجاری (ناتوزیم) و تاثیر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
ابوالفضل محسنی مطالعه اثر مکمل گوانیدینواستیک اسید روی عملکرد مرغ های مادر گوشتی در مرحله پایانی چرخه تولید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
ابوالفضل محسنی مطالعه اثر مکمل گوانیدینواستیک اسید روی عملکرد مرغ های مادر گوشتی در مرحله پایانی چرخه تولید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مولا محمدی آرخلو اثر β -آدرنرژیک زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/12
مولا محمدی آرخلو اثر β -آدرنرژیک زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/12
نبی محمدمهدی تاثیر کوآنزیم کیو بر کیفیت اسپرم خروس کارشناسی ارشد
اصفهانی مشهور محمود بررسی اثر رنگ زایی و آنتی اکسیدانی برخی از رنگدانه های مصنوعی و طبیعی در زرده تخم مرغ خوراکی کارشناسی ارشد
مجدالدین مریم برآورد مواد مغذی معادل یک نوع مولتی آنزیم ده گانه تجاری (ناتوزیم) و تاثیر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
رضوانی مروارید بررسی اثر پری بیوتیکی و ضد سم قارچی جلبک دریایی بر عملکرد جوجه گوشتی کارشناسی ارشد
برزگر مسعود اثر سطوح و دوره های زمانی مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
درخشانی دیبا مسعود براورد معادل انرژی قابل سوخت وساز باسیلوس سوبتیلیس در جوجه های گوشتی نر کارشناسی ارشد
عادل مفتخرزاده مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 تغذیه شده با گندم و جو حاوی سه مولتی آنزیم بر حسب ارزش ماتریکسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
عادل مفتخرزاده مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 تغذیه شده با گندم و جو حاوی سه مولتی آنزیم بر حسب ارزش ماتریکسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
عادل مفتخرزاده مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 تغذیه شده با گندم و جو حاوی سه مولتی آنزیم بر حسب ارزش ماتریکسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
عادل مفتخرزاده مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 تغذیه شده با گندم و جو حاوی سه مولتی آنزیم بر حسب ارزش ماتریکسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
عادل مفتخرزاده مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 تغذیه شده با گندم و جو حاوی سه مولتی آنزیم بر حسب ارزش ماتریکسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
راضیه ممتازان تأثیر استفاده همزمان پروبیوتیک و مولتی آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/22
راضیه ممتازان تأثیر استفاده همزمان پروبیوتیک و مولتی آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/22
باقری راد منا بررسی اثر درصدهای مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی کارشناسی ارشد
منصوره منصور بهمنی مقایسه عملکرد پنج آمیخته جوجه گوشتی رایج در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
منصور بهمنی منصوره مقایسه عملکرد پنج آمیخته جوجه گوشتی رایج در ایران کارشناسی ارشد
امیری عسکری مهدی تاثیر دانه گیاه زنیان و برگ آویشن برعملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های گوشت و خون در جوجه های نر گوشتی کارشناسی ارشد
توکلی مقدم مهدی تاثیر مصرف پودر محصولات فرعی کشتارگاه طیور با 2 روش جیره نویسی(کل اسیدهای آمینه در مقابل قابلیت هضم اسیدهای آمینه) بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
گنج خانلو مهدی الگوی ناپدید شدن و گوارش پذیری دو نوع چربی محافظت شده و بررسی اثر آن ها بر روی تخمیر شکمبه ای، پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد تولیدی گاوهای شیرده
باغانی موسی الرضا بررسی اثر سطوح مختلف کلسیم بر خواص مکانیکی بافت استخوانی و تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
محمدی آرخلو مولا اثر β -آدرنرژیک زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
نرگس نادعلی پور تعیین انرژی متابولیسمی مواد خوراکی مرسوم در تغذیه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
نرگس نادعلی پور تعیین انرژی متابولیسمی مواد خوراکی مرسوم در تغذیه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
زهروجیان ناهید اثر مصرف جلبک دریایی(اسپیرولینا پلاتنسیس) در خوراک بر عملکرد و کیفیت تولید مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد
محمدمهدی نبی تاثیر کوآنزیم کیو بر کیفیت اسپرم خروس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
شیخ ندا بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین خام خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی بلدرچین های ژاپنی کارشناسی ارشد
نادعلی پور نرگس تعیین انرژی متابولیسمی مواد خوراکی مرسوم در تغذیه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
وحدانی نرگس تعیین ارزش غذایی و برآورد انرژی گیاه علوفه ای خلر (lathyrus sativus) فرآوری شده ونشده در تغذیه گوسفند کارشناسی ارشد
امید نوری مقایسه اثر متیونین گیاهی با DL-Methionine بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و پاسخ سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی نر کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
امید نوری مقایسه اثر متیونین گیاهی با DL-Methionine بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و پاسخ سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی نر کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
جمشید نورقدیمی تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل متابولیسم برخی سویه های گندم با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
جمشید نورقدیمی تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل متابولیسم برخی سویه های گندم با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
جمشید نورقدیمی تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل متابولیسم برخی سویه های گندم با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
جمشید نورقدیمی تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل متابولیسم برخی سویه های گندم با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
جمشید نورقدیمی تعیین معادلات پیش بینی انرژی قابل متابولیسم برخی سویه های گندم با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
شیلا هادی نیا تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی (prebiosol) به روش شیب خط رگرسیون در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
شیلا هادی نیا تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی (prebiosol) به روش شیب خط رگرسیون در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
بنی کمال هانیه سادات اثر تغذیه سطوح مختلف لسیتین بر پاسخ سامانه ایمنی در جوجه خروس گوشتی کارشناسی ارشد
جوکار وحید تعیین نیاز کلسیم و فسفر بلدرچین های مولد ژاپنی کارشناسی ارشد
نرگس وحدانی تعیین ارزش غذایی و برآورد انرژی گیاه علوفه ای خلر (lathyrus sativus) فرآوری شده ونشده در تغذیه گوسفند کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
کاظم یوسفی کلاریکلائی ثرات سطوح آمینواسیدها و روش های خوراک دهی بر عملکرد، بروز آسیت، پاسخ ایمنی و ساختار روده جوجه های گوشتی سویه آرین دکتری دانلود 1392/11/28
کاظم یوسفی کلاریکلائی ثرات سطوح آمینواسیدها و روش های خوراک دهی بر عملکرد، بروز آسیت، پاسخ ایمنی و ساختار روده جوجه های گوشتی سویه آرین دکتری دانلود 1392/11/28
مجتبی وفائی نیا تعیین بهترین انرژی با روش فرموله کردن اسید آمینه کل بر روی عملکرد نیمچه های تخم گذار خوراکی کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
گوارش و سوخت و ساز در طیور 7108202 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جوجه کشی 7108209 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پرورش شتر مرغ و بوقلمون 7108215 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه طیور 7108093 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی حیوانی پیشرفته 7108116 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
چربی ها و کربوهیدرات ها در تغذیه طیور 7108293 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیوشیمی تکمیلی 7108023 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول پرورش طیور 7108122 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مباحث نوین در تغذیه طیور 7108099 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بیوشیمی تکمیلی 7108023 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
چربیها در تغذیه طیور 7108262 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1