اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین موسی زاده

حسین موسی زاده

حسین موسی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محیا ابوال شیخی بررسی چرخه زیست تولید نان- مطالعه موردی: شهرستان ری، تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
اصغرزاده احسان Online Detection of Main Plant from Weed in Corn and Sunflower Rows by Machine Vision کارشناسی ارشد
احسان اصغرزاده Online Detection of Main Plant from Weed in Corn and Sunflower Rows by Machine Vision کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
خوشنویسان بنیامین مدل‌سازی و بهینه‌سازی میزان انتشار آلایندگی و انرژی مصرفی در کشت چند محصول در شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان کارشناسی ارشد
علی بیک بهار Design, fabrication and evaluation of a PV operated solar pump system for irrigation of agricultural fields کارشناسی ارشد
رحیمیان بهمن تعیین شاخص های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در کشت چند محصول(چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان) به کمک تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد
نعمت زاده پیمان توسعه سامانه ناوبری وسایل نقلیه برون‌جاده‌ای با رایانه از دفتر مزرعه کارشناسی ارشد
جلیل تقی زاده طامه طراحی،ساخت و ارزیابی ماشین کودپاش دامی دوطرفه هلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/25
حمید جعفربیگلو طراحی و توسعه سامانه ناوبری کور برای روبات های برون جاده ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/5
حمید جعفربیگلو طراحی و توسعه سامانه ناوبری کور برای روبات های برون جاده ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/5
تقی زاده طامه جلیل طراحی،ساخت و ارزیابی ماشین کودپاش دامی دوطرفه هلیسی کارشناسی ارشد
کوچکی پنچاه حامد مدل سازی و بهینه سازی میزان مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در فرآیند تولید صفحات فشرده چوبی در ایران کارشناسی ارشد
جعفربیگلو حمید طراحی و توسعه سامانه ناوبری کور برای روبات های برون جاده ای کارشناسی ارشد
بنیامین خوشنویسان مدل‌سازی و بهینه‌سازی میزان انتشار آلایندگی و انرژی مصرفی در کشت چند محصول در شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
مرضیه دشتی مفرد بررسی انتقال گرما در یک استخر خورشیدی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
مرضیه دشتی مفرد بررسی انتقال گرما در یک استخر خورشیدی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
بهمن رحیمیان تعیین شاخص های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در کشت چند محصول(چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان) به کمک تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/23
بهمن رحیمیان تعیین شاخص های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در کشت چند محصول(چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان) به کمک تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/23
بهمن رحیمیان تعیین شاخص های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در کشت چند محصول(چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان) به کمک تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/23
بهمن رحیمیان تعیین شاخص های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در کشت چند محصول(چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان) به کمک تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/23
بهمن رحیمیان تعیین شاخص های اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در کشت چند محصول(چغندرقند، گندم و نخود) در استان آذربایجان غربی(شهرستان بوکان) به کمک تکنیک های هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/23
ایمان ساعدی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کشت دوار با کنترل فازی دور کودآبیاری مبتنی بر برآوردهای تبخیر- تعرق و بهره گیری از انرژی خورشیدی دکتری دانلود 1396/4/10
رضا صادقی Assesment and Comparison of Regular Desalination Unit (Distillatory and Membranous) and Designment of Solar CHP and Renewable Hybrid Due to Their Energy Supplement کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/6
نازیلا طربی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
هه ژار عباسی Life Cycle Assessment of Living Furniture Process in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
هه ژار عباسی Life Cycle Assessment of Living Furniture Process in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
هه ژار عباسی Life Cycle Assessment of Living Furniture Process in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نامی عبدالکریم مقایسه کارایی دو رویکرد تحلیل پوششی داده های کلاسیک و فازی در بهینه سازی مصرف انرژی و شاخص های اقتصادی در واحدهای تولیدی تخم مرغ. مطالعه موردی: استان قم کارشناسی ارشد
محمدرضا عبداله زاده Design, Implementation and evaluation of a solar hybrid power supply systems of an autonomous robot boat کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد عزیزی دره چی مدل‌سازی تابش خورشیدی کل در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
محمدی عیسی بررسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید شیر پاستوریزه به روش چرخه حیات مطالعه موردی شرکت لبنیاتی شبنم کلاله کارشناسی ارشد
محمدی عیسی بررسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید شیر پاستوریزه به روش چرخه حیات مطالعه موردی شرکت لبنیاتی شبنم کلاله
بهار علی بیک Design, fabrication and evaluation of a PV operated solar pump system for irrigation of agricultural fields کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
یاسین فداکارناورودی طراحی و ساخت سامانه پایش میزان و نحوه توزیع کود خروجی از یک دستگاه کودپاش سوار پشت تراکتوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
یاسین فداکارناورودی طراحی و ساخت سامانه پایش میزان و نحوه توزیع کود خروجی از یک دستگاه کودپاش سوار پشت تراکتوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
یاسین فداکارناورودی طراحی و ساخت سامانه پایش میزان و نحوه توزیع کود خروجی از یک دستگاه کودپاش سوار پشت تراکتوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
یاسین فداکارناورودی طراحی و ساخت سامانه پایش میزان و نحوه توزیع کود خروجی از یک دستگاه کودپاش سوار پشت تراکتوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
میثم کرمی راد طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه‌ی تامین توان خورشیدی سمپاش میکرونر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
نازیلا کهن سال واجاری ارزیابی و مقایسه‏ی ارگونومیکی تراکتور الکتریکی هیبریدی به کمک پانل های خورشیدی با تراکتورهای متداول کارشناسی ارشد دانلود 1394/4/10
حامد کوچکی پنچاه مدل سازی و بهینه سازی میزان مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در فرآیند تولید صفحات فشرده چوبی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
کرمی راد میثم طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه‌ی تامین توان خورشیدی سمپاش میکرونر کارشناسی ارشد
ابوال شیخی محیا بررسی چرخه زیست تولید نان- مطالعه موردی: شهرستان ری، تهران کارشناسی ارشد
عزیزی دره چی محمد مدل‌سازی تابش خورشیدی کل در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
عیسی محمدی بررسی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تولید شیر پاستوریزه به روش چرخه حیات مطالعه موردی شرکت لبنیاتی شبنم کلاله کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
عارف محمدی اقدم طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه تشخیص و اجتناب از مانع با استفاده از لیدار در قایق ربات خودران مروارید کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
اشکان مخصوص طراحی و ساخت سامانه دنبال کننده خورشید برای پنل های قایق ربات خودران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اشکان مخصوص طراحی و ساخت سامانه دنبال کننده خورشید برای پنل های قایق ربات خودران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اشکان مخصوص طراحی و ساخت سامانه دنبال کننده خورشید برای پنل های قایق ربات خودران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اشکان مخصوص طراحی و ساخت سامانه دنبال کننده خورشید برای پنل های قایق ربات خودران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اشکان مخصوص طراحی و ساخت سامانه دنبال کننده خورشید برای پنل های قایق ربات خودران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
دشتی مفرد مرضیه بررسی انتقال گرما در یک استخر خورشیدی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
فرشید منحصری Measuring depth of harbor ponds and shallow waters using autonomous robot boat and drawing online hydrography maps in the bureau کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
طربی نازیلا طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق کارشناسی ارشد
کهن سال واجاری نازیلا ارزیابی و مقایسه‏ی ارگونومیکی تراکتور الکتریکی هیبریدی به کمک پانل های خورشیدی با تراکتورهای متداول کارشناسی ارشد
عبدالکریم نامی مقایسه کارایی دو رویکرد تحلیل پوششی داده های کلاسیک و فازی در بهینه سازی مصرف انرژی و شاخص های اقتصادی در واحدهای تولیدی تخم مرغ. مطالعه موردی: استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
پیمان نعمت زاده توسعه سامانه ناوبری وسایل نقلیه برون‌جاده‌ای با رایانه از دفتر مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/22
عباسی هه ژار Life Cycle Assessment of Living Furniture Process in Iran کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارگاه موتورهای درون سوز 7109282 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه موتورهای درون سوز 7109282 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
موتورهای درون سوز 7109281 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
فیزیک 2 7109347 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کشاورزی دقیق پیشرفته 7109410 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی تکمیلی 7109362 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سامانه های فتوولتائیک در کشاورزی 7109399 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (15:30 - 17:30) ترم اول 1396
مباحث ویژه 7109412 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سامانه های فتوولتائیک در کشاورزی 7109399 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/24 | 15:30 - 17:30 ترم اول 1395
کشاورزی دقیق 7109231 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مباحث ویژه 7109412 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1