اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدحمید موحدمحمدی

سیدحمید موحدمحمدی

سیدحمید موحدمحمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدصادق ابراهیمی تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان دکتری دانلود 1388/06/31
محمدصادق ابراهیمی تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان دکتری دانلود 1388/06/31
محمدصادق ابراهیمی تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان دکتری دانلود 1388/06/31
محمدصادق ابراهیمی تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان دکتری دانلود 1388/06/31
شهلا آقاپور بررسی نقش برنامه درسی در بهبود قابلیت اشتغال در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/05
سولماز ایمان آذر تعیین‌الگوی مناسب خدمات رسانی‌دامپزشکی به واحدهای تولید ‌دامی در شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1383
مسعود برادران شناسایی مولفه های اصلی موثر بر کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در آموزش عالی کشاورزی و طراحی سازوکار مناسب ارزشیابی آن دکتری دانلود 1385
مسعود برادران شناسایی مولفه های اصلی موثر بر کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در آموزش عالی کشاورزی و طراحی سازوکار مناسب ارزشیابی آن دکتری دانلود 1385
ژاله بهروان بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر در بهره وری پژوهشی اعضاء هیات علمی(مطالعه پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس) کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/10
مهتاب پورآشتی بررسی تاثیر سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهتاب پورآشتی بررسی تاثیر سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
بهمن خسروی پور واکاوی مولفه های موثر بر توسعه کارآفرینی در نظام آموزش های علمی کاربردی کشاورزی در ایران دکتری دانلود 1387/02/02
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
رضا رستمی واکاوی سازه های موثر بر شکل دهی رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
فرحناز رستمی مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستـان هـرسیـن) کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرحناز رستمی مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستـان هـرسیـن) کارشناسی ارشد دانلود 1383
مسعود رضایی بررسی راهکارهای به کارگیری و توسعه نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران دکتری دانلود 1386
نعمیه زلالی ارزشیابی رهیافت خدمات مشاوره‌ای دامپزشکی خانه های ترویج استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1383
نعمیه زلالی ارزشیابی رهیافت خدمات مشاوره‌ای دامپزشکی خانه های ترویج استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجتبی سوختانلو بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
مجتبی سوختانلو بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/20
سعید صحرایی بررسی شاخص‌های توسعه اجتماعی و سطح‌بندی دهستان‌های شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/24
آئیژ عزمی مولفه های به کارگیری گیاهان تراریخته در راهبرد توسعه کشاورزی در استان های تهران و گیلان ( از دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و گروه های آموزشی دانشکده های کشاورزی) - ایران 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
آئیژ عزمی مولفه های به کارگیری گیاهان تراریخته در راهبرد توسعه کشاورزی در استان های تهران و گیلان ( از دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز تحقیقات کشاورزی و گروه های آموزشی دانشکده های کشاورزی) - ایران 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
نادیا عسگری بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسب آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
نادیا عسگری بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای مناسب آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
سعید غلامرضایی بررسی سازوکارهای تقویت کارکرد آموزش عالی کشاورزی در نظام ترویج کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
ملیحه فلکی تحلیل زمینه ها و عوامل پیش برنده و بازدارنده بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1384
لیلا کریمی تکلمی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی مراکز آموزش کشاورزی (تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی ) استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه گودرزی بررسی و تحلیل چالشها و سازوکارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سمیه گودرزی بررسی و تحلیل چالشها و سازوکارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سمیه گودرزی بررسی و تحلیل چالشها و سازوکارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سمیه گودرزی بررسی و تحلیل چالشها و سازوکارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
فرهاد لشگرآرا شناسایی و تحلیل راهکارهای خدمات رسانی ترویج کشاورزی خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرهاد لشگرآرا شناسایی و تحلیل راهکارهای خدمات رسانی ترویج کشاورزی خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی اصغر میرک زاده طراحی الگوی برنامه‌ریزی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی استان اصفهان دکتری دانلود 1387/03/27
طهماسب مقصودی بررسی وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در شهرستـان فریـدونشــهر کارشناسی ارشد دانلود 1384
زینب موذن کلور بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد آموزشگران مراکز آموزش متوسطه‌ی کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
زینب موذن کلور بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر عملکرد آموزشگران مراکز آموزش متوسطه‌ی کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
فائزه هاشمی بررسی نقش ترویج کشاورزی بر ترویج تعاونیهای تولید کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/04
فائزه هاشمی بررسی نقش ترویج کشاورزی بر ترویج تعاونیهای تولید کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/04
فائزه هاشمی بررسی نقش ترویج کشاورزی بر ترویج تعاونیهای تولید کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/04
زهرا هوشمندان مقدم فرد بررسی توانمندی های کارآفرینانه هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
زهرا هوشمندان مقدم فرد بررسی توانمندی های کارآفرینانه هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
مرضیه وجدانی همت بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار از نظر کشاورزان کارشناسی ارشد دانلود 1385
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 7116078 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آموزش های مستمر روستایی 7116095 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
آمار و تحلیل داده های اجتماعی و رفتاری 7116004 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:45 - 11:00) ترم اول 1396
مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 7105167 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت منابع انسانی 7105194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (09:45 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7120076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 13:45) ترم اول 1396
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7105009 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در ترویج و آموزش کشاورزی 7105233 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1395/10/18 | 07:00 - 07:15 ترم اول 1395
آموزش کشاورزی 7105026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:15 - 10:30 ترم اول 1395
مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 7105167 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مدیریت منابع انسانی 7105194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 09:30 - 09:45 ترم اول 1395
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7120076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آموزش های مستمر روستایی 7105234 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 13:00 - 13:15 ترم اول 1395
آمار اجتماعی 7105017 2 10 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
آمار و داده پردازی 7105192 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 14:30 - 14:45 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1