اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدحمید موحدمحمدی

سیدحمید موحدمحمدی

سیدحمید موحدمحمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها 7116078 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آموزش های مستمر روستایی 7116095 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 08:15) ترم اول 1396
آمار و تحلیل داده های اجتماعی و رفتاری 7116004 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:45 - 11:00) ترم اول 1396
مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 7105167 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدیریت منابع انسانی 7105194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (09:45 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7120076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:00 - 13:45) ترم اول 1396
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7105009 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در ترویج و آموزش کشاورزی 7105233 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1395/10/18 | 07:00 - 07:15 ترم اول 1395
آموزش کشاورزی 7105026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:15 - 10:30 ترم اول 1395
مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 7105167 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مدیریت منابع انسانی 7105194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 09:30 - 09:45 ترم اول 1395
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 7120076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
آموزش های مستمر روستایی 7105234 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 13:00 - 13:15 ترم اول 1395
آمار اجتماعی 7105017 2 10 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/18 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
آمار و داده پردازی 7105192 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 14:30 - 14:45 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1