اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالحسین هورفر

عبدالحسین هورفر

عبدالحسین هورفر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پوزن ابوالفضل مدیریت ذخیره- بازیافت در سفره های آب زیرزمینی کارشناسی ارشد
میدانی احسان پیش‌بینی بلندمدت آورد رودخانه با استفاده از مدلهای آماری: مطالعه موردی «کارون و دز» کارشناسی ارشد
حسینی احمد استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها در استخراج استراتژی‌های توسعه پایدار منابع آب مطالعه موردی :‌ توسعه منابع آب دشت مشهد کارشناسی ارشد
حجت احمدی بررسی تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت در شرایط غیر خطی و غیر دارسی دکتری دانلود 1388/10/22
مجتبی احمدی زاده تعیین وزن‌های مشارکت ایستگاه‌های بارانسنجی در بر آورد جریان در یک حوضه آبریز (مطالعه موردی حوضه آبریز کارون) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/02
گروسی نژاد آیرین توسعه الگوریتم کرم شب تاب چندهدفه در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن کارشناسی ارشد
کریمی حسینی آزاده بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS
بهاره اسفهبدمیرحسین زاده سرابی مطالعه تردیدهای 3-پایه کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدعلی اسماعیلی موخر فردوئی ارزیابی اثر انتقال آب بین‌حوضه‌ای بر ارزش اقتصادی منابع آب کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/16
بیکی خشک اعظم مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
منصوره اکبرپور بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد کمّی، کیفی و اقتصادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
مهدی اکبر نیا پیش‌بینی بلند مدت آورد رودخانه با استفاده از مدل‌های داده-مبنا مطالعه موردی: رودخانه کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
سپیده اکرمی ارزیابی بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب (Piping) با استفاده از مسلح سازی تصادفی و غیر تصادفی با الیاف مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 95/06/31
درویشی الهام معادلات یک بعدی مرتبه بالا در جریان غیرماندگار: مدل عددی و مقایسه آزمایشگاهی
فراز الهام مدلسازی دینامیکی سیستم حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی علل نوسانات سطح آب این دریاچه کارشناسی ارشد
بیت اله پورچهارمحالی ایمان مطالعه پارامترهای مقاومتی یک خاک رسی(کائولینیت) آلوده یافته با مواد آلی دکتری
عبدالکریم خلجی امیرسالار کنترل مقادیر دبی اوج لحظه‌ای سیلاب حاصل از کاربرد قوانین احتمالاتی با استفاده از مدلهای بارش رواناب کارشناسی ارشد
سلطانی امین بررسی اثر کیفیت آب منفذی بر خواص تورمی یک خاک متورم شونده در چرخه‏های خشک و تر کارشناسی ارشد
حمید بابایی تحلیل خشکسالی منطقه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ مکانی مطالعه موردی: حوضه گاوخونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/9/10
مهدی باقری گاوکش Participatory Approach in Aquifer Storage and Recovery Management کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/03
ایمان بیت اله پورچهارمحالی مطالعه پارامترهای مقاومتی یک خاک رسی(کائولینیت) آلوده یافته با مواد آلی دکتری دانلود 1394/06/16
محمد بی جن خان بررسی هیدرولیکی مدول تیغه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/27
جواد بذرافشان ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی و جستجوی روش مناسب برای برآورد تاثیر کمّی آن بر عملکرد محصول گندم و جو دکتری دانلود 1388/06/25
اعظم بیکی خشک مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
اسفهبدمیرحسین زاده سرابی بهاره مطالعه تردیدهای 3-پایه کارشناسی ارشد
کاظمی مرشت پروانه تخصیص آب با رویکرد حل مناقشات
رنجبران پوریا مدلسازی کیفی بار آلودگی رواناب سطحی حوضه شهر تهران با رویکرد احتمالاتی-تحلیلی کارشناسی ارشد
هما پورحاج شکر پهنه بندی و تحلیل خشکسالی های هواشناسی و ارتباط آن با پدیده های بزرگ مقیا س جوی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
مجتبی پورمقدم پخش ماده محلول زوال‌ناپذیر در مجرای با مقطع مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/02
ابوالفضل پوزن مدیریت ذخیره- بازیافت در سفره های آب زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
علی تابع بردبار بررسی رفتار خاک رس مسلح شده با فیبر طبیعی و مصنوعی و تاثیر پارامترهای مختلف روی مقاومت برشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
مهدیه جانباز فوتمی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات بر آرسنیک آب زیرزمینی در محیط متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
صادقیان جلال تحلیل جریانهای شعاعی در بسترهای آبرفتی درشت دانه
سمیه جنت رستمی مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست پالایی آلودگی های نفتی در سفره های آب زیرزمینی دکتری دانلود 1393/06/31
سمیه جنت رستمی مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست پالایی آلودگی های نفتی در سفره های آب زیرزمینی دکتری دانلود 1393/06/31
بذرافشان جواد ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی و جستجوی روش مناسب برای برآورد تاثیر کمّی آن بر عملکرد محصول گندم و جو
طیبه چیمه ارزیابی چگونگی وضعیت کاربرد آب کشاورزی با کاربست مدل ریاضی تعیین ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی : شبکه های آبیاری سفیدرود و قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
علی یاری حامد مدیریت منابع آب زیرزمینی براساس سیستم پشتیبانی تصمیم گیری کارشناسی ارشد
احمدی حجت بررسی تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت در شرایط غیر خطی و غیر دارسی
رفعت جو حدیثه بررسی اثر الیاف مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده کارشناسی ارشد
محمد مهدی حیدری بررسی آزمایشگاهی کارآیی روابط حساسیت به منظور کاربرد در ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های آبیاری دکتری دانلود 1390/08/22
عروجی حسین تحلیل ریسک و عدم قطعیت زمانی در زمان‌بندی مدیریت پروژه کارشناسی ارشد
محجوب حسین مدلسازی بهره برداری یکپارچه از آب های سطحی و زیرزمینی جهت تأمین بهینه نیاز آبیاری الگوی کشت: مطالعه موردی دشت مراغه کارشناسی ارشد
احمد حسینی استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها در استخراج استراتژی‌های توسعه پایدار منابع آب مطالعه موردی :‌ توسعه منابع آب دشت مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/02
بابایی حمید تحلیل خشکسالی منطقه‌ای با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ مکانی مطالعه موردی: حوضه گاوخونی کارشناسی ارشد
عسگری حمیدرضا توسعه الگوریتم بهینه‏سازی علف هرز مهاجم در بهره‏برداری بهینه از سامانه مخازن کارشناسی ارشد
محمدعلی زاده خسرو روشهای تقریب تابع و توزیعهای آماری در مطالعه توزیع فراوانی قطر و ارتفاع درختان در توده های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)
الهام درویشی معادلات یک بعدی مرتبه بالا در جریان غیرماندگار: مدل عددی و مقایسه آزمایشگاهی دکتری دانلود 1393/3/26
دنیا دزفولی بررسی روشهای ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی در نوسانات اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
دزفولی دنیا بررسی روشهای ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی در نوسانات اقلیمی کارشناسی ارشد
علی اصغر ذوالفقاری تعیین منحنی رطوبتی و پخشیدگی آب در خاک با استفاده از منحنی نفوذ یک بعدی آب در ستون خاک دکتری دانلود 1392/4/4
علی اصغر ذوالفقاری تعیین منحنی رطوبتی و پخشیدگی آب در خاک با استفاده از منحنی نفوذ یک بعدی آب در ستون خاک دکتری دانلود 1392/4/4
سولماز رسول زاده غریبدوستی طراحی و بهره برداری همزمان نیروگاههای تلمبه ذخیره ای کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
شریف نیا رضوان السادات تعیین رابطه ای برای برآورد حجم خاک مرطوب و سطح خیس شده در آبیاری قطره‏ای در اراضی شیبدار کارشناسی ارشد
حدیثه رفعت جو بررسی اثر الیاف مصنوعی بر رفتار خاک های متورم شونده کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
صادق رنجبری بررسی اثر طول الیاف روی مقاومت فشاری و کششی خاک-سیمان (خاک رسی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
صادق رنجبری بررسی اثر طول الیاف روی مقاومت فشاری و کششی خاک-سیمان (خاک رسی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
پوریا رنجبران مدلسازی کیفی بار آلودگی رواناب سطحی حوضه شهر تهران با رویکرد احتمالاتی-تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
پوریا رنجبران مدلسازی کیفی بار آلودگی رواناب سطحی حوضه شهر تهران با رویکرد احتمالاتی-تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
محمود سادات نوری بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
لطفی سارا کاهش درجای نیترات در سفره آب زیرزمینی با استفاده از نانوذرات از طریق آزمایش در محیط متخلخل کارشناسی ارشد
اکرمی سپیده ارزیابی بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب (Piping) با استفاده از مسلح سازی تصادفی و غیر تصادفی با الیاف مصنوعی کارشناسی ارشد
احمد سجادی Risk Assessment and Management in Groundwater Contamination کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
امین سلطانی بررسی اثر کیفیت آب منفذی بر خواص تورمی یک خاک متورم شونده در چرخه‏های خشک و تر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
امین سلطانی بررسی اثر کیفیت آب منفذی بر خواص تورمی یک خاک متورم شونده در چرخه‏های خشک و تر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
محمدرضا سلطانیان حل معادلات انتقال آلودگی با استفاده از روش های تحلیلی و عددی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/12
محمد سلگی تأمین نوبتی آب در شبکه های توزیع شهری با در نظر گرفتن غلظت باقیمانده کلر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
شریف آذری سلمان تهیه ی مدل مکانی-زمانی ساخت داده¬های مصنوعی هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد
غفوری خرانق سمانه انتخاب روش مناسب جهت برآورد ضرایب هیدرودینامیکی سفره های آب زیرزمینی کارشناسی ارشد
جنت رستمی سمیه مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست پالایی آلودگی های نفتی در سفره های آب زیرزمینی
رسول زاده غریبدوستی سولماز طراحی و بهره برداری همزمان نیروگاههای تلمبه ذخیره ای کارشناسی ارشد
سلمان شریف آذری تهیه ی مدل مکانی-زمانی ساخت داده¬های مصنوعی هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
سلمان شریف آذری تهیه ی مدل مکانی-زمانی ساخت داده¬های مصنوعی هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
رضوان السادات شریف نیا تعیین رابطه ای برای برآورد حجم خاک مرطوب و سطح خیس شده در آبیاری قطره‏ای در اراضی شیبدار کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/12
فاطمه شعبان پور مدیریت کنترل سیلاب بر اساس آنالیز ریسک و عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
فاطمه شعبان پور مدیریت کنترل سیلاب بر اساس آنالیز ریسک و عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
مسعود شفیعی فر مدلسازی آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1383
رنجبری صادق بررسی اثر طول الیاف روی مقاومت فشاری و کششی خاک-سیمان (خاک رسی) کارشناسی ارشد
جلال صادقیان تحلیل جریانهای شعاعی در بسترهای آبرفتی درشت دانه دکتری دانلود 1392/4/16
چیمه طیبه ارزیابی چگونگی وضعیت کاربرد آب کشاورزی با کاربست مدل ریاضی تعیین ارزش اقتصادی آب مطالعه موردی : شبکه های آبیاری سفیدرود و قزوین کارشناسی ارشد
کاویانی عباس تاثیر مقیاس تصاویر ماهواره‌ای در تخمین بهره‌وری آب کشاورزی (مطالعه موردی:دشت قزوین)
نادر عباسی بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم خاکهای رسی نرم دکتری دانلود 1385
امیرسالار عبدالکریم خلجی کنترل مقادیر دبی اوج لحظه‌ای سیلاب حاصل از کاربرد قوانین احتمالاتی با استفاده از مدلهای بارش رواناب کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین عروجی تحلیل ریسک و عدم قطعیت زمانی در زمان‌بندی مدیریت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
حمیدرضا عسگری توسعه الگوریتم بهینه‏سازی علف هرز مهاجم در بهره‏برداری بهینه از سامانه مخازن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
تابع بردبار علی بررسی رفتار خاک رس مسلح شده با فیبر طبیعی و مصنوعی و تاثیر پارامترهای مختلف روی مقاومت برشی آن کارشناسی ارشد
کبیری جهان آبادی علی مدیریت یکپارچه سیستمهای منابع آب با رویکرد تخصیص بهینه و با هدف پیشگیری هوشمندانه از بروز اختلاف کارشناسی ارشد
حامد علی یاری مدیریت منابع آب زیرزمینی براساس سیستم پشتیبانی تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/22
ذوالفقاری علی اصغر تعیین منحنی رطوبتی و پخشیدگی آب در خاک با استفاده از منحنی نفوذ یک بعدی آب در ستون خاک
وطن خواه علیرضا تعیین روابط حاکم بر حساسیت هیدرولیکی اجزای شبکه‌های آبیاری و کاربرد آنها در بهبود شیوه بهره برداری و کنترل جریان
سمانه غفوری خرانق انتخاب روش مناسب جهت برآورد ضرایب هیدرودینامیکی سفره های آب زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/22
شعبان پور فاطمه مدیریت کنترل سیلاب بر اساس آنالیز ریسک و عدم قطعیت کارشناسی ارشد
فتاح پور فاطمه بومی سازی روش های برآورد دبی زیست محیطی رودخانه کارشناسی ارشد
فاطمه فتاح پور بومی سازی روش های برآورد دبی زیست محیطی رودخانه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
الهام فراز مدلسازی دینامیکی سیستم حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی علل نوسانات سطح آب این دریاچه کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدعلی قربانی مطالعه رابطه بارش - رواناب با استفاده از تئوری فاجعه دکتری دانلود 1384
پروانه کاظمی مرشت تخصیص آب با رویکرد حل مناقشات دکتری دانلود 1394/6/24
عباس کاویانی تاثیر مقیاس تصاویر ماهواره‌ای در تخمین بهره‌وری آب کشاورزی (مطالعه موردی:دشت قزوین) دکتری دانلود 1391/11/15
عباس کاویانی تاثیر مقیاس تصاویر ماهواره‌ای در تخمین بهره‌وری آب کشاورزی (مطالعه موردی:دشت قزوین) دکتری دانلود 1391/11/15
علی کبیری جهان آبادی مدیریت یکپارچه سیستمهای منابع آب با رویکرد تخصیص بهینه و با هدف پیشگیری هوشمندانه از بروز اختلاف کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
آزاده کریمی حسینی بررسی و مقایسه روشهای مکان یابی ایستگاههای باران سنجی در محیط GIS دکتری دانلود 1388/12/04
آیرین گروسی نژاد توسعه الگوریتم کرم شب تاب چندهدفه در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سارا لطفی کاهش درجای نیترات در سفره آب زیرزمینی با استفاده از نانوذرات از طریق آزمایش در محیط متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/11
مرضیه مالمیر مطالعه آمایشگاهی جریان و حمل املاح وابسته به چگالی در محیط های متخلخل درز و شکاف دار دکتری دانلود 1394/04/30
احمدی زاده مجتبی تعیین وزن‌های مشارکت ایستگاه‌های بارانسنجی در بر آورد جریان در یک حوضه آبریز (مطالعه موردی حوضه آبریز کارون) کارشناسی ارشد
پورمقدم مجتبی پخش ماده محلول زوال‌ناپذیر در مجرای با مقطع مرکب کارشناسی ارشد
حسین محجوب مدلسازی بهره برداری یکپارچه از آب های سطحی و زیرزمینی جهت تأمین بهینه نیاز آبیاری الگوی کشت: مطالعه موردی دشت مراغه کارشناسی ارشد دانلود 1387/02/03
بی جن خان محمد بررسی هیدرولیکی مدول تیغه‌ای کارشناسی ارشد
سلگی محمد تأمین نوبتی آب در شبکه های توزیع شهری با در نظر گرفتن غلظت باقیمانده کلر کارشناسی ارشد
محمدحسین محمدی شبیه سازی منحنی جابحایی املاح با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک دکتری دانلود 1385
محمدحسین محمدی شبیه سازی منحنی جابحایی املاح با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک دکتری دانلود 1385
محمدحسین محمدی شبیه سازی منحنی جابحایی املاح با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک دکتری دانلود 1385
محمدی محمدحسین شبیه سازی منحنی جابحایی املاح با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک
نوری قیداری محمدحسین کلاسه بندی منطقه‌ای مقادیر حدی جریان رودخانه با نگرش آماری کارشناسی ارشد
سلطانیان محمدرضا حل معادلات انتقال آلودگی با استفاده از روش های تحلیلی و عددی کارشناسی ارشد
اسماعیلی موخر فردوئی محمدعلی ارزیابی اثر انتقال آب بین‌حوضه‌ای بر ارزش اقتصادی منابع آب کارشناسی ارشد
قربانی محمدعلی مطالعه رابطه بارش - رواناب با استفاده از تئوری فاجعه دکتری
خسرو محمدعلی زاده روشهای تقریب تابع و توزیعهای آماری در مطالعه توزیع فراوانی قطر و ارتفاع درختان در توده های ناهمسال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) دکتری دانلود 1387/07/06
حیدری محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی کارآیی روابط حساسیت به منظور کاربرد در ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های آبیاری
سادات نوری محمود بررسی آسیب‌پذیری سفره‌های آب‌زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزار GIS کارشناسی ارشد
احسان میدانی پیش‌بینی بلندمدت آورد رودخانه با استفاده از مدلهای آماری: مطالعه موردی «کارون و دز» کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/10
احسان میدانی پیش‌بینی بلندمدت آورد رودخانه با استفاده از مدلهای آماری: مطالعه موردی «کارون و دز» کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/10
موگویی مرتضی Aquifer Storage and Recovery Management Based on Water Quality Assessment کارشناسی ارشد
مالمیر مرضیه مطالعه آمایشگاهی جریان و حمل املاح وابسته به چگالی در محیط های متخلخل درز و شکاف دار
یوسفی مریم بهره برداری هوشمند تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد ذخیره سیکلی کارشناسی ارشد
شفیعی فر مسعود مدلسازی آلودگی آب های زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه کارشناسی ارشد
اکبرپور منصوره بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد کمّی، کیفی و اقتصادی (مطالعه موردی دشت یزد) کارشناسی ارشد
اکبر نیا مهدی پیش‌بینی بلند مدت آورد رودخانه با استفاده از مدل‌های داده-مبنا مطالعه موردی: رودخانه کرخه کارشناسی ارشد
جانباز فوتمی مهدیه بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات بر آرسنیک آب زیرزمینی در محیط متخلخل کارشناسی ارشد
مرتضی موگویی Aquifer Storage and Recovery Management Based on Water Quality Assessment کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
عباسی نادر بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم خاکهای رسی نرم
محسن نصرآبادی بررسی آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی نقش رسوبات رودخانه‌ای بر فرایندهای انتقال و انتشار فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمدحسین نوری قیداری کلاسه بندی منطقه‌ای مقادیر حدی جریان رودخانه با نگرش آماری کارشناسی ارشد دانلود 1384
پورحاج شکر هما پهنه بندی و تحلیل خشکسالی های هواشناسی و ارتباط آن با پدیده های بزرگ مقیا س جوی در ایران کارشناسی ارشد
مریم یوسفی بهره برداری هوشمند تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی با رویکرد ذخیره سیکلی کارشناسی ارشد دانلود 1386
علیرضا وطن خواه تعیین روابط حاکم بر حساسیت هیدرولیکی اجزای شبکه‌های آبیاری و کاربرد آنها در بهبود شیوه بهره برداری و کنترل جریان دکتری دانلود 1387/04/08
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی تکمیلی 7102479 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آمار مهندسی پیشرفته 7102235 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 7102076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 7102076 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات 3 7102080 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 7102217 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات مهندسی 7102076 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
ریاضیات 3 7102080 3 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1