اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قلی فر احسان شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
یعقوبی فرانی احمد طراحی رهیافت ترویج کارآفرینی در کشاورزی ایران
قرقانی اردوان بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کشتهای گلخانه ای ( مطالعه موردی: استان اصفهان) کارشناسی ارشد
زیارتی نصر آبادی اسماعیل بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت صنعت فرش دستباف و سهم آن در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان کاشان کارشناسی ارشد
صالحی الهام تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر سبک یادگیری دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شریفی امید تحلیل زمینه ها و عوامل تاثیر گذار بر میزان مشارکت روستائیان در روند بازسازی روستاهـای زلزلـه زده شهرستـان بم کارشناسی ارشد
خسروی پور بهمن واکاوی مولفه های موثر بر توسعه کارآفرینی در نظام آموزش های علمی کاربردی کشاورزی در ایران
پیرعطا پیمان سرپناه موقت با پیش بینی قابلیت الحاق به اسکان دائم کارشناسی ارشد
فلسفی پیمان طراحی مدل ترویجی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکل های تولیدی، صنفی با تاکید بر دهستان سگزآباد، شهرستان بوئین زهرا
قاسمی جواد بررسی خدمات برون‌ دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
یادآور حسین تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران
صفری حسین ارائه روشی برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری در سطح بنگاه: حوزه بررسی شرکت صنایع پتروشیمی ایران
محمدی داود تبیین و تحلیل مؤلفه‌های نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های‌ علمی‌-کاربردی کشاورزی ایران
مرزدار رودبارکی رقیه رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
رضائی روح الله شناسایی عوامل تبیین کننده خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی از دیـدگاه بـرنج کاران استان زنجان کارشناسی ارشد
رضایی روح اله شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سازوکارهای اشاعه فناوری‌نانودر بخش کشاورزی ایران
صحراپور زینب بررسی تطابق محتوا و روش‌های آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی کرج با الزامات کارآفرینی کارشناسی ارشد
سلیمی مقدم زهرا بررسی مؤلفه های مدل دانشگاه یادگیرنده (مدل ویک و لئون) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد
غلامرضایی سعید بررسی سازوکارهای تقویت کارکرد آموزش عالی کشاورزی در نظام ترویج کشاورزی ایران
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
پاپ زن عبدالحمید طراحی مدل تلفیقی دانش بومی و رسمی به منظور دستیابی به رهیافتی سامانه ای - مشارکتی در شهرستان کرمانشاه
بیگلری فرد علی بررسی الزامات خصوصی سازی ترویج کشاورزی برای گلخانه داران (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
حیدری علی اندازه‌گیری و تبیین مزیت رقابتی بنگاه‌های صنعتی با تکنولوژی پیشرفته براساس مدل طراحی شده با رویکرد نقشه علّی
میرشکاری علی بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده جنبش نرم‌افزاری در نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد
قاسمی علی اصغر بررسی زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه منابع طبیعی استان مازندران ( منطقه نوشهر) کارشناسی ارشد
حیدری علی قلی مطالعه تطبیقی عاملین ترویج در رهیافت های غالب تجربه شده در ایران بمنظور ارائه الگوی مناسب ساختار پرسنلی نظام ترویج کشاورزی کشور
عبدالله زاده غلامحسین تحلیـل عوامل موثر برخرد شدن قطعات اراضی کشـاورزی و تـدوین راهکارهای مناسب برای ساماندهی آنها (مطالعه موردی دهستان رامجرد یک شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد
ابونوری فاطمه شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خانوار کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد
صادقی فتح الله بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد
اسکندری فرزاد بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
اسکندری فرزاد بررسی مکانیزم های ارتباطی موجود میان تحقیق وترویج از دیدگاه کارشناسان تحقیق و ترویج حوزه مرکزی سازمان قامت وسازمان کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد
لشگرآرا فرهاد شناسایی و تحلیل راهکارهای خدمات رسانی ترویج کشاورزی خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد
اکبری فضل الله بررسی بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در شرکت برق منطقه ای اصفهان کارشناسی ارشد
نادری مهدیی کریم تحلیل سیاستهای توسعه بخش کشاورزی به منظور تبیین الگوی سیاستهای مناسب برای توسعه پایدار کشاورزی استان همدان
نادری مهدیی کریم بررسی شاخصهای اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزی در بخش صالح آباد شهرستان بهار کارشناسی ارشد
تقوی نیا محمد بررسی آسیب های ناشی از خشکسالی و راهکارهای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول کارشناسی ارشد
بخشی محمدرضا سنجش و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار صنایع کوچک روستایی استان زنجان کارشناسی ارشد
خبازتمیمی محمدرضا بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع آب و گاز کارشناسی ارشد
خباز تمیمی محمد رضا بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع آب و گاز کارشناسی ارشد
غنجی مستانه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
میرترابی مهدیه السادات تدوین الگوی راهبردی ترویج کشاورزی شهری در کلانشهر تهران
میرترابی مهدیه السادات عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج کارشناسی ارشد
شریفی مهنوش بررسی صلاحیت های حرفه ای تسهیلگری کارگزاران ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد
زمانی میاندشتی ناصر کاوش اثربخشی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس دکتری
اسحق زاده نیره بررسی ارتباط متغیرهای محیطی، استراتژی تولید و عملکرد شرکتها در بازار بورس تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر کارشناسی ارشد
پارسا بصیر هدیه بررسی زمینه ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد
مرادنژادی همایون واکاوی سازه‌های موثر بر توسعه کار‌آفرینی در واحدهای تولید گلخانه‌ای در ایران
مراد نژادی همایون بررسی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی کارشناسی ارشد
طوسی یوسف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 7116112 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/29 (13:00 - 13:15) ترم دوم 1396
آموزش های مستمر 7105155 2 10 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1397/04/03 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 7105176 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 7116076 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (07:45 - 08:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 7116025 2 10 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 7116025 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآیند کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 7116047 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مفاهیم و متون خارجی تخصصی 7105086 2 10 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی در ترویج کشاورزی 7105203 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی در آموزش کشاورزی 7105227 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل بینش های فلسفی آموزش کشاورزی 7105125 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
آموزش های مستمر 7105029 2 10 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/21 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
آموزش کشاورزی کارآفرینانه در توسعه روستایی 7105239 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 08:15 ترم اول 1395
زبان تخصصی در ترویج کشاورزی 7105203 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
زبان تخصصی در آموزش کشاورزی 7105227 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 11:15 - 11:30 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1