اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی

سیدمحمود حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قلی فر احسان شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
یعقوبی فرانی احمد طراحی رهیافت ترویج کارآفرینی در کشاورزی ایران
قرقانی اردوان بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کشتهای گلخانه ای ( مطالعه موردی: استان اصفهان) کارشناسی ارشد
نیره اسحق زاده بررسی ارتباط متغیرهای محیطی، استراتژی تولید و عملکرد شرکتها در بازار بورس تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر کارشناسی ارشد دانلود 1382
نیره اسحق زاده بررسی ارتباط متغیرهای محیطی، استراتژی تولید و عملکرد شرکتها در بازار بورس تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر کارشناسی ارشد دانلود 1382
زیارتی نصر آبادی اسماعیل بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت صنعت فرش دستباف و سهم آن در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان کاشان کارشناسی ارشد
فضل الله اکبری بررسی بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در شرکت برق منطقه ای اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1378
فضل الله اکبری بررسی بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در شرکت برق منطقه ای اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1378
صالحی الهام تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر سبک یادگیری دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
صغری امانی واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/19
صغری امانی واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/19
شریفی امید تحلیل زمینه ها و عوامل تاثیر گذار بر میزان مشارکت روستائیان در روند بازسازی روستاهـای زلزلـه زده شهرستـان بم کارشناسی ارشد
ریحانه بحری نژاد طراحی مدل بلوغ بازاریابی صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک ملّت) دکتری دانلود 1396/06/31
ریحانه بحری نژاد طراحی مدل بلوغ بازاریابی صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک ملّت) دکتری دانلود 1396/06/31
محمدرضا بخشی سنجش و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار صنایع کوچک روستایی استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا بخشی سنجش و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار صنایع کوچک روستایی استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی بیگلری فرد بررسی الزامات خصوصی سازی ترویج کشاورزی برای گلخانه داران (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/01
خسروی پور بهمن واکاوی مولفه های موثر بر توسعه کارآفرینی در نظام آموزش های علمی کاربردی کشاورزی در ایران
عبدالحمید پاپ زن طراحی مدل تلفیقی دانش بومی و رسمی به منظور دستیابی به رهیافتی سامانه ای - مشارکتی در شهرستان کرمانشاه دکتری دانلود 1382
عبدالحمید پاپ زن طراحی مدل تلفیقی دانش بومی و رسمی به منظور دستیابی به رهیافتی سامانه ای - مشارکتی در شهرستان کرمانشاه دکتری دانلود 1382
هدیه پارسا بصیر بررسی زمینه ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/18
پیمان پیرعطا سرپناه موقت با پیش بینی قابلیت الحاق به اسکان دائم کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
پیمان پیرعطا سرپناه موقت با پیش بینی قابلیت الحاق به اسکان دائم کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
پیرعطا پیمان سرپناه موقت با پیش بینی قابلیت الحاق به اسکان دائم کارشناسی ارشد
فلسفی پیمان طراحی مدل ترویجی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکل های تولیدی، صنفی با تاکید بر دهستان سگزآباد، شهرستان بوئین زهرا
محمد تقوی نیا بررسی آسیب های ناشی از خشکسالی و راهکارهای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
محمد تقوی نیا بررسی آسیب های ناشی از خشکسالی و راهکارهای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
قاسمی جواد بررسی خدمات برون‌ دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد
علی حیدری اندازه‌گیری و تبیین مزیت رقابتی بنگاه‌های صنعتی با تکنولوژی پیشرفته براساس مدل طراحی شده با رویکرد نقشه علّی دکتری دانلود 1388/12/05
علی حیدری اندازه‌گیری و تبیین مزیت رقابتی بنگاه‌های صنعتی با تکنولوژی پیشرفته براساس مدل طراحی شده با رویکرد نقشه علّی دکتری دانلود 1388/12/05
علی قلی حیدری مطالعه تطبیقی عاملین ترویج در رهیافت های غالب تجربه شده در ایران بمنظور ارائه الگوی مناسب ساختار پرسنلی نظام ترویج کشاورزی کشور دکتری دانلود 1382
علی قلی حیدری مطالعه تطبیقی عاملین ترویج در رهیافت های غالب تجربه شده در ایران بمنظور ارائه الگوی مناسب ساختار پرسنلی نظام ترویج کشاورزی کشور دکتری دانلود 1382
یادآور حسین تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران
صفری حسین ارائه روشی برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری در سطح بنگاه: حوزه بررسی شرکت صنایع پتروشیمی ایران
نرگس خاکپور Mashhad Airport Design (A Responsive architecture by nature inspiration) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
نرگس خاکپور Mashhad Airport Design (A Responsive architecture by nature inspiration) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
محمد رضا خباز تمیمی بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع آب و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد رضا خباز تمیمی بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع آب و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدی داود تبیین و تحلیل مؤلفه‌های نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های‌ علمی‌-کاربردی کشاورزی ایران
روح اله رضایی شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سازوکارهای اشاعه فناوری‌نانودر بخش کشاورزی ایران دکتری دانلود 1388/01/24
روح اله رضایی شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سازوکارهای اشاعه فناوری‌نانودر بخش کشاورزی ایران دکتری دانلود 1388/01/24
روح الله رضائی شناسایی عوامل تبیین کننده خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی از دیـدگاه بـرنج کاران استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1384
روح الله رضائی شناسایی عوامل تبیین کننده خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی از دیـدگاه بـرنج کاران استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرزدار رودبارکی رقیه رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
رضائی روح الله شناسایی عوامل تبیین کننده خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی از دیـدگاه بـرنج کاران استان زنجان کارشناسی ارشد
رضایی روح اله شناخت و تحلیل زمینه‌ها و سازوکارهای اشاعه فناوری‌نانودر بخش کشاورزی ایران
اسماعیل زیارتی نصر آبادی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت صنعت فرش دستباف و سهم آن در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1379
اسماعیل زیارتی نصر آبادی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت صنعت فرش دستباف و سهم آن در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1379
ناصر زمانی میاندشتی کاوش اثربخشی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس دکتری دانلود 1386/10/25
صحراپور زینب بررسی تطابق محتوا و روش‌های آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی کرج با الزامات کارآفرینی کارشناسی ارشد
سلیمی مقدم زهرا بررسی مؤلفه های مدل دانشگاه یادگیرنده (مدل ویک و لئون) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد
غلامرضایی سعید بررسی سازوکارهای تقویت کارکرد آموزش عالی کشاورزی در نظام ترویج کشاورزی ایران
زهرا سلیمی مقدم بررسی مؤلفه های مدل دانشگاه یادگیرنده (مدل ویک و لئون) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
امید شریفی تحلیل زمینه ها و عوامل تاثیر گذار بر میزان مشارکت روستائیان در روند بازسازی روستاهـای زلزلـه زده شهرستـان بم کارشناسی ارشد دانلود 1383
امید شریفی تحلیل زمینه ها و عوامل تاثیر گذار بر میزان مشارکت روستائیان در روند بازسازی روستاهـای زلزلـه زده شهرستـان بم کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهنوش شریفی بررسی صلاحیت های حرفه ای تسهیلگری کارگزاران ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فتح الله صادقی بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
فتح الله صادقی بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
الهام صالحی تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر سبک یادگیری دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/01
زینب صحراپور بررسی تطابق محتوا و روش‌های آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی کرج با الزامات کارآفرینی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
زینب صحراپور بررسی تطابق محتوا و روش‌های آموزشی مرکز آموزش عالی کشاورزی کرج با الزامات کارآفرینی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
امانی صغری واکاوی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی در شهرستان اسفراین کارشناسی ارشد
حسین صفری ارائه روشی برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری در سطح بنگاه: حوزه بررسی شرکت صنایع پتروشیمی ایران دکتری دانلود 1387/03/11
یوسف طوسی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
پاپ زن عبدالحمید طراحی مدل تلفیقی دانش بومی و رسمی به منظور دستیابی به رهیافتی سامانه ای - مشارکتی در شهرستان کرمانشاه
غلامحسین عبدالله زاده تحلیـل عوامل موثر برخرد شدن قطعات اراضی کشـاورزی و تـدوین راهکارهای مناسب برای ساماندهی آنها (مطالعه موردی دهستان رامجرد یک شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد دانلود 1384
غلامحسین عبدالله زاده تحلیـل عوامل موثر برخرد شدن قطعات اراضی کشـاورزی و تـدوین راهکارهای مناسب برای ساماندهی آنها (مطالعه موردی دهستان رامجرد یک شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمد یعقوبی فرانی طراحی رهیافت ترویج کارآفرینی در کشاورزی ایران دکتری دانلود 1387/04/23
بیگلری فرد علی بررسی الزامات خصوصی سازی ترویج کشاورزی برای گلخانه داران (مطالعه موردی استان تهران) کارشناسی ارشد
حیدری علی اندازه‌گیری و تبیین مزیت رقابتی بنگاه‌های صنعتی با تکنولوژی پیشرفته براساس مدل طراحی شده با رویکرد نقشه علّی
میرشکاری علی بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده جنبش نرم‌افزاری در نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد
قاسمی علی اصغر بررسی زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه منابع طبیعی استان مازندران ( منطقه نوشهر) کارشناسی ارشد
حیدری علی قلی مطالعه تطبیقی عاملین ترویج در رهیافت های غالب تجربه شده در ایران بمنظور ارائه الگوی مناسب ساختار پرسنلی نظام ترویج کشاورزی کشور
عبدالله زاده غلامحسین تحلیـل عوامل موثر برخرد شدن قطعات اراضی کشـاورزی و تـدوین راهکارهای مناسب برای ساماندهی آنها (مطالعه موردی دهستان رامجرد یک شهرستان مرودشت) کارشناسی ارشد
مستانه غنجی بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/22
مستانه غنجی بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/22
ابونوری فاطمه شناخت و تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سنگسری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خانوار کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه بررسی نقش فناوری ارتباطات بر روی پذیرش عملیات حفاظت خاک در میان کشاورزان حوزه آبخیز کرخه و دز کارشناسی ارشد
صادقی فتح الله بررسی استراتژی ها و سازه های تاثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و دانشگاههای ایران کارشناسی ارشد
اسکندری فرزاد بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
اسکندری فرزاد بررسی مکانیزم های ارتباطی موجود میان تحقیق وترویج از دیدگاه کارشناسان تحقیق و ترویج حوزه مرکزی سازمان قامت وسازمان کشاورزی استان تهران کارشناسی ارشد
لشگرآرا فرهاد شناسایی و تحلیل راهکارهای خدمات رسانی ترویج کشاورزی خصوصی از دیدگاه کارشناسان ترویج حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی کارشناسی ارشد
اکبری فضل الله بررسی بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در شرکت برق منطقه ای اصفهان کارشناسی ارشد
پیمان فلسفی طراحی مدل ترویجی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکل های تولیدی، صنفی با تاکید بر دهستان سگزآباد، شهرستان بوئین زهرا دکتری دانلود 1382
پیمان فلسفی طراحی مدل ترویجی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکل های تولیدی، صنفی با تاکید بر دهستان سگزآباد، شهرستان بوئین زهرا دکتری دانلود 1382
جواد قاسمی بررسی خدمات برون‌ دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/04
جواد قاسمی بررسی خدمات برون‌ دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/04
علی اصغر قاسمی بررسی زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه منابع طبیعی استان مازندران ( منطقه نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی اصغر قاسمی بررسی زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج و توسعه منابع طبیعی استان مازندران ( منطقه نوشهر) کارشناسی ارشد دانلود 1380
اردوان قرقانی بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کشتهای گلخانه ای ( مطالعه موردی: استان اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسان قلی فر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
احسان قلی فر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
نادری مهدیی کریم بررسی شاخصهای اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزی در بخش صالح آباد شهرستان بهار کارشناسی ارشد
نادری مهدیی کریم تحلیل سیاستهای توسعه بخش کشاورزی به منظور تبیین الگوی سیاستهای مناسب برای توسعه پایدار کشاورزی استان همدان
تقوی نیا محمد بررسی آسیب های ناشی از خشکسالی و راهکارهای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله با آن در شهرستان دزفول کارشناسی ارشد
داود محمدی تبیین و تحلیل مؤلفه‌های نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های‌ علمی‌-کاربردی کشاورزی ایران دکتری دانلود 1388/01/25
بخشی محمدرضا سنجش و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار صنایع کوچک روستایی استان زنجان کارشناسی ارشد
خبازتمیمی محمدرضا بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع آب و گاز کارشناسی ارشد
خباز تمیمی محمد رضا بهسازی لرزه ای شبکه های توزیع آب و گاز کارشناسی ارشد
همایون مراد نژادی بررسی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
همایون مراد نژادی بررسی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدیه السادات میرترابی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/18
مهدیه السادات میرترابی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/18
رقیه مرزدار رودبارکی Relationship between self-regulated learning strategies and academic achievement agricultural undergraduate College of Agriculture and Natural Resources, Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
رقیه مرزدار رودبارکی Relationship between self-regulated learning strategies and academic achievement agricultural undergraduate College of Agriculture and Natural Resources, Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
علی میرشکاری بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده جنبش نرم‌افزاری در نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1385
غنجی مستانه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
میرترابی مهدیه السادات تدوین الگوی راهبردی ترویج کشاورزی شهری در کلانشهر تهران
میرترابی مهدیه السادات عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی؛ مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج کارشناسی ارشد
شریفی مهنوش بررسی صلاحیت های حرفه ای تسهیلگری کارگزاران ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد
کریم نادری مهدیی بررسی شاخصهای اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزی در بخش صالح آباد شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1381
کریم نادری مهدیی بررسی شاخصهای اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزی در بخش صالح آباد شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1381
زمانی میاندشتی ناصر کاوش اثربخشی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی استان فارس دکتری
اسحق زاده نیره بررسی ارتباط متغیرهای محیطی، استراتژی تولید و عملکرد شرکتها در بازار بورس تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر کارشناسی ارشد
پارسا بصیر هدیه بررسی زمینه ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی بخش طالقان از شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد
مرادنژادی همایون واکاوی سازه‌های موثر بر توسعه کار‌آفرینی در واحدهای تولید گلخانه‌ای در ایران
مراد نژادی همایون بررسی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی کارشناسی ارشد
طوسی یوسف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 7116112 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/03/29 (13:00 - 13:15) ترم دوم 1396
آموزش های مستمر 7105155 2 10 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1397/04/03 (10:00 - 10:15) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 7105176 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 7116076 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (07:45 - 08:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 7116025 2 10 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 7116025 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآیند کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 7116047 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مفاهیم و متون خارجی تخصصی 7105086 2 10 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی در ترویج کشاورزی 7105203 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی در آموزش کشاورزی 7105227 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل بینش های فلسفی آموزش کشاورزی 7105125 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
آموزش های مستمر 7105029 2 10 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/21 | 08:00 - 09:00 ترم اول 1395
آموزش کشاورزی کارآفرینانه در توسعه روستایی 7105239 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 08:00 - 08:15 ترم اول 1395
زبان تخصصی در ترویج کشاورزی 7105203 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:00 - 10:15 ترم اول 1395
زبان تخصصی در آموزش کشاورزی 7105227 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 11:15 - 11:30 ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1