اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید رحیمیان مشهدی

حمید رحیمیان مشهدی

حمید رحیمیان مشهدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباس ابراهیمی مطالعه برخی از صفات اکوفیزیولوژیکی دو گونه ی مهاجم علف هرز علف برنجی (پوشینک دندانی) در مزارع نیشکر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مرادی ابوالقاسم برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام سویا با دز علفکش ایمازاتاپیر در رقابت با علف هرز کارشناسی ارشد
جوکار ابوذر بررسی روشهای مختلف مبارزه با علفهای هرز گوجه فرنگی (Laycopersicon esculentum L.) در دو روش کاشت مستقیم و نشایی کارشناسی ارشد
احمد اجاقی تأثیر عبور از دستگاه گوارش بز و گوسفند بر زنده‌مانی و خواب بذر چهار گونه از علف‌های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
احمد اجاقی تأثیر عبور از دستگاه گوارش بز و گوسفند بر زنده‌مانی و خواب بذر چهار گونه از علف‌های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
اجاقی احمد تأثیر عبور از دستگاه گوارش بز و گوسفند بر زنده‌مانی و خواب بذر چهار گونه از علف‌های هرز کارشناسی ارشد
رهبری احمد بررسی نحوه کنترل علف های هرز چغندرقند در روش های متـفاوت تهیـه بستر بذر کارشناسی ارشد
زارع احمد Evaluation of dormancy and germination model of wild oat and factors influencing on herbicides inefficiency on its control
زارع احمد ارزیابی برهمکنش سطوح کود نیتروژن و دز علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز‌ ذرت کارشناسی ارشد
سرمدی احمد Evaluation of seed dormancy and seedling establishment in Tribulus terrestris کارشناسی ارشد
نصرتی ایرج بررسی اثر کیفیت آب مصرفی بر کارائی علف کش ها در کنترل علف‌های هرز
شبنم آرچین بررسی اثر نور دما و رطوبت برجوانه زنی بذر چند گونه علف هرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محمد آستوی بررسی بیولوژی جمعیت توق‎ ‎‏ تحت تاثیر تراکم و دز کاهش یافته علف کش پس ‏رویشی در سویا و ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
رحیمی اصغر بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیک دو گونه دارویی اسفرزه ( plantago ovata و P.psyllium ) در شرایط تنش خشکی
رضا اصغری شیرغان ارزیابی برهمکنش دز علفکش های پس رویشی و تراکم کاشت عدس در کنترل علف های هرز کارشناسی ارشد دانلود 94/11/26
محسن الهی نژاد اثر تراکم کاشت و غلظت علف کش ایماز تاپیر بر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ارقام لوبیا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
نیکنیایی امیربردیا بررسی تاثیر کشت مخلوط دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم به همراه چند گیاه لگوم بر روی عملکرد، کیفیت علوفه، پویایی جمعیت علفهای هرز و افزایش پایداری
نیک نیایی امیر بردیا بررسی تاثیر کشت مخلوط دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم به همراه چند گیاه لگوم بر روی عملکرد، کیفیت علوفه، پویایی جمعیت علفهای هرز و افزایش پایداری دکتری
روح الله امینی بررسی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در تراکم های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) دکتری دانلود 1387/07/02
روح الله امینی بررسی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در تراکم های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) دکتری دانلود 1387/07/02
روح الله امینی بررسی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در تراکم های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) دکتری دانلود 1387/07/02
سارا اوحدی بررسی اثر متقابل شرایط نگهداری و نور بر جوانه زنی هفت گونه علف هرز یکساله زمستانه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
سیروان بابایی مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum Mill) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
سیروان بابایی مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum Mill) کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/30
علی باقری برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام ایستاده و رونده ی لوبیا با دزهای علف کش ایمازاتاپیر در رقابت با علف های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
علی باقری برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام ایستاده و رونده ی لوبیا با دزهای علف کش ایمازاتاپیر در رقابت با علف های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
یعقوبی بیژن بررسی اثر برخی علف‌کشها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج
حسن بهرامی تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازاتاپیر بر علف های هرز لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در تراکم های مختلف کاشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/12
دلاور بهروزی بررسـی فنـولـوژی گل جالیز و امکان کنترل شیمیائی آن در باغات منطقه چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن بهشتیان مسگران مدل سازی الگوی سبز شدن علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) دکتری دانلود 1389/12/16
محسن بهشتیان مسگران مدل سازی الگوی سبز شدن علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor) دکتری دانلود 1389/12/16
محسن بهشتیان مسگران ارزیابی روش های جداسازی بذر علف های هرز از خاک و تاثیر کشت مخلوط زیره سیاه و زعفران بر بانک بذر و فلور علف های هرز کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسینی پرشنگ بررسی توان رقابتی دو رقم پاکوتاه و پابلند سویا با تراکم‌های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus ) در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد
پرتوی قلعه جبار مقایسه زمان های متفاوت تهیه بستر بذر و تاریخ های کشت متفاوت در مدیریت علف های هرز نخود(Cicer arietinum L) کارشناسی ارشد
علی جلیلیان بررسی تاثیر دمای پائین و تنش یخ زدگی بر فرآیندهای جوانه زنی ، سبز شدن و رشد گیاهچه چغندرقند دکتری دانلود 1384
نظری عالم جمشید بیولوژی و خسارت علف هرز عروسک پشت پرده یکساله ( Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند شهرستان الشتر استان لرستان کارشناسی ارشد
ابوذر جوکار بررسی روشهای مختلف مبارزه با علفهای هرز گوجه فرنگی (Laycopersicon esculentum L.) در دو روش کاشت مستقیم و نشایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
بهرامی حسن تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازاتاپیر بر علف های هرز لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در تراکم های مختلف کاشت کارشناسی ارشد
کریم مجنی حسن جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت توام علف های هرز توق(Xanthium strumarium L.) و تاتوره(Datura stramonium L.) با ذرتL.) (Zea
حاجی ابایی حسین مقایسه کاربرد علفکش‌های پس رویشی در تلفیق با بستر بذر زودهنگام، در مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) کارشناسی ارشد
مقدم حسین اثر زمان و روش کود دهی نیتروژن ( اوره) بر رشد ونمو، عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم دانه‌ای
زهرا حسینی سیسی مقایسه گیاهان پوششی زمستانه در مدیریت علفهای هرز باغ شلیل کارشناسی ارشد دانلود 1380
رضا حمیدی بررسی اکو فیزیک رشد و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum l-) در تداخل با جو وحشی ( Hordenum spontaneum ) دکتری دانلود 1385
جمشیدی خلیل بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک ذرت و لوبیا چشم‌بلبلی در کشت مخلوط
مرجان دیانت بررسی اکوتیپ های نی (Phragmites australis) در ایران دکتری دانلود 1387/08/08
مرجان دیانت مطالعه قدرت رقابتی 8 رقم گندم (Triticum aestivum) در مقابل علف هرز چاودار (Secale cereale) در دو منطقـه کـرج و ورامیـن کارشناسی ارشد دانلود 1383
مونا دستوری ارزیابی شایستگی نسبی و مبنای مولکولی توده های حساس و مقاوم چچمLolium rigidum) به علفکشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در مزارع گندم دکتری دانلود 1389/03/12
عبدالحسین دشتی بررسی تاثیر زمان و دز علف کش نیکوسولفورون در کنترل قیاق (Sorghum halepense) در محصول ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
بهروزی دلاور بررسـی فنـولـوژی گل جالیز و امکان کنترل شیمیائی آن در باغات منطقه چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد
سلمان رحیمی بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر علف های هرز پس از عبور از دستگاه گوارش گروه های مختلف گاوی و فرآیند کمپوست کود گاوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/13
عباسی رحمت برهمکنش دوزهای کاهش یافته علف‌کش و کود نیتروژن بر رقابت تاتوره (Datura stramonium L.) و ذرت (Zea mays L.)
مینا رستم زا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن دکتری دانلود 1388/06/22
مینا رستم زا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن دکتری دانلود 1388/06/22
مینا رستم زا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن دکتری دانلود 1388/06/22
اصغری شیرغان رضا ارزیابی برهمکنش دز علفکش های پس رویشی و تراکم کاشت عدس در کنترل علف های هرز کارشناسی ارشد
حمیدی رضا بررسی اکو فیزیک رشد و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum l-) در تداخل با جو وحشی ( Hordenum spontaneum )
احمد رهبری بررسی نحوه کنترل علف های هرز چغندرقند در روش های متـفاوت تهیـه بستر بذر کارشناسی ارشد دانلود 1383
امینی روح الله بررسی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در تراکم های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)
احمد زارع Evaluation of dormancy and germination model of wild oat and factors influencing on herbicides inefficiency on its control دکتری دانلود 1394/06/28
مالک یزدانی نقش کود نیتروژن و دزهای علف کش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
مالک یزدانی نقش کود نیتروژن و دزهای علف کش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
مالک یزدانی نقش کود نیتروژن و دزهای علف کش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
یعقوبی اشرفی زهیر بررسی اثر اختلاط علفکش ها و محلول پاشی کود ماکرو و میکرو بر عملکرد و مدیریت علف های هرز گندم کارشناسی ارشد
حسینی سیسی زهرا مقایسه گیاهان پوششی زمستانه در مدیریت علفهای هرز باغ شلیل کارشناسی ارشد
فرخی زهرا تاثیر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت بر روی رشد رویشی و زایشی قیاق (Sorghum halepense) کارشناسی ارشد
عموزاد خلیلی زهره مطالعه سرنوشت بذر قیاق در خاک: شکار پس از انتشار بذر، پویایی خواب و زیستایی بذر کارشناسی ارشد
اوحدی سارا بررسی اثر متقابل شرایط نگهداری و نور بر جوانه زنی هفت گونه علف هرز یکساله زمستانه کارشناسی ارشد
منصوریان سحر بررسی کارآیی علف‏کش متری‏بوزین در کنترل علف‏های‏هرز گندم کارشناسی ارشد
احمد سرمدی Evaluation of seed dormancy and seedling establishment in Tribulus terrestris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
احمد سرمدی Evaluation of seed dormancy and seedling establishment in Tribulus terrestris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
بابایی سیروان مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum Mill) کارشناسی ارشد
شهبازی سعید بررسی شاخص های رشد و عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) کارشناسی ارشد
رحیمی سلمان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر علف های هرز پس از عبور از دستگاه گوارش گروه های مختلف گاوی و فرآیند کمپوست کود گاوی کارشناسی ارشد
فروزش سمیه بررسی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و مراحل فنولوژی گل جالیز و امکان کنترل شیمیایی آن در گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
فروزش سمیّه شکل پذیری فنوتیپی و سازگاری مکانی در جمعیت های یولاف وحشی زمستانه دکتری
محمودی سهراب مطالعه اکوفیزیولوژی رقابت بین ذرت (Zea mays L) و سلمه تره (Chenopodium album L)
ماندانا شایگان بررسی اثر تاریخ کاشت ارزن دم روباهی بر کنترل جمعیت علف های هرز در کشت مخلوط با ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1386
آرچین شبنم بررسی اثر نور دما و رطوبت برجوانه زنی بذر چند گونه علف هرز کارشناسی ارشد
سعید شهبازی بررسی شاخص های رشد و عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
سعید شهبازی بررسی شاخص های رشد و عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
نوروزی شهرزاد بررسی شکار پس از انتشار بذور علف های هرز در گیاهان زراعی
صدیقه صادقی بررسی اثر علفکش ها ی هورمونی در مراحل مختلف فنولوژیک گندم نان (Triticum aestivum) کارشناسی ارشد دانلود 86/06/28
هادی صیدی عقیل ابادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1389/6/31
هادی صیدی عقیل ابادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1389/6/31
هادی صیدی عقیل ابادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد دانلود 1389/6/31
صادقی صدیقه بررسی اثر علفکش ها ی هورمونی در مراحل مختلف فنولوژیک گندم نان (Triticum aestivum) کارشناسی ارشد
موسوی نیک عاطفه تاثیر خاک ورزی در روز و شب بر سبز شدن علف های هرز در مزرعه کارشناسی ارشد
ابراهیمی عباس مطالعه برخی از صفات اکوفیزیولوژیکی دو گونه ی مهاجم علف هرز علف برنجی (پوشینک دندانی) در مزارع نیشکر کارشناسی ارشد
رحمت عباسی برهمکنش دوزهای کاهش یافته علف‌کش و کود نیتروژن بر رقابت تاتوره (Datura stramonium L.) و ذرت (Zea mays L.) دکتری دانلود 1389/11/27
دشتی عبدالحسین بررسی تاثیر زمان و دز علف کش نیکوسولفورون در کنترل قیاق (Sorghum halepense) در محصول ذرت کارشناسی ارشد
بیژن یعقوبی بررسی اثر برخی علف‌کشها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج دکتری دانلود 1390/08/08
زهیر یعقوبی اشرفی بررسی اثر اختلاط علفکش ها و محلول پاشی کود ماکرو و میکرو بر عملکرد و مدیریت علف های هرز گندم کارشناسی ارشد دانلود 1385
باقری علی برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام ایستاده و رونده ی لوبیا با دزهای علف کش ایمازاتاپیر در رقابت با علف های هرز کارشناسی ارشد
جلیلیان علی بررسی تاثیر دمای پائین و تنش یخ زدگی بر فرآیندهای جوانه زنی ، سبز شدن و رشد گیاهچه چغندرقند
نخ زری مقدم علی بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت Zea mays)) و ماش سبز (Vigna radiata)
یوسفی علیرضا بررسی اثر غلظت کاهش یافته علفکش ایمازاتاپیر بر قدرت رقابتی توق(Xanthium strumarium) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در سویا
زهره عموزاد خلیلی مطالعه سرنوشت بذر قیاق در خاک: شکار پس از انتشار بذر، پویایی خواب و زیستایی بذر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
زهره عموزاد خلیلی مطالعه سرنوشت بذر قیاق در خاک: شکار پس از انتشار بذر، پویایی خواب و زیستایی بذر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فاطمه عین الهی بررسی اثر زمان کاربرد و دزهای مختلف علفکش نیکوسولفورون بر کنترل قیاق (Sorghum halepense) در کشت ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
محسن‌آبادی غلامرضا ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کونیتروژن و کارایی استفاده از منابع محیطی در شرایط دیم و آبی
بناء کاشانی فاطمه ارزیابی مبنای مولکولی و شایستگی نسبی بیوتیپ های مقاوم و حساس یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم -آ کربوکسیلاز
محمدمهدی فانوسچی بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک علف هرز گوشاب (Potamogeton nodosus) در برنج کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
نورالوندی فرشید شبیه‌سازی پاسخ جوانه‌زنی تاج‌ خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمک (Chenopodium album) نسبت به عوامل محیطی کارشناسی ارشد
کردبچه فرناز بررسی جوانه زنی بذور علف های هرز تاتوره و توق تحت تأثیر رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با ذرت کارشناسی ارشد
کردبچه فرناز ارزیابی زیستایی و جوانه زنی بذر سه گونه علف هرز یکساله تحت تأثیر قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه
کردبچه فرناز بررسی جوانه زنی بذور علف های هرز تاتوره و توق تحت تأثیر رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با ذرت کارشناسی ارشد
محمد فرهنگ فر ارزیابی بستر بذر کهنه، میزان کود نیتروژن و تراکم کشت در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/29
محمد فرهنگ فر ارزیابی بستر بذر کهنه، میزان کود نیتروژن و تراکم کشت در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/29
سمیه فروزش بررسی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و مراحل فنولوژی گل جالیز و امکان کنترل شیمیایی آن در گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1383/08/12
فرناز کردبچه بررسی جوانه زنی بذور علف های هرز تاتوره و توق تحت تأثیر رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با ذرت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
حسن کریم مجنی جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت توام علف های هرز توق(Xanthium strumarium L.) و تاتوره(Datura stramonium L.) با ذرتL.) (Zea دکتری دانلود 1387/11/08
حسن کریم مجنی جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت توام علف های هرز توق(Xanthium strumarium L.) و تاتوره(Datura stramonium L.) با ذرتL.) (Zea دکتری دانلود 1387/11/08
حسن کریم مجنی جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت توام علف های هرز توق(Xanthium strumarium L.) و تاتوره(Datura stramonium L.) با ذرتL.) (Zea دکتری دانلود 1387/11/08
محمد لطفی اصل گیگلو بررسی بیولوژی جوانه زنی و رویش علف هرز چوچاق (Erungium caeruleum) کارشناسی ارشد دانلود 96/6/21
یزدانی مالک نقش کود نیتروژن و دزهای علف کش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت کارشناسی ارشد
شایگان ماندانا بررسی اثر تاریخ کاشت ارزن دم روباهی بر کنترل جمعیت علف های هرز در کشت مخلوط با ذرت کارشناسی ارشد
بهشتیان مسگران محسن ارزیابی روش های جداسازی بذر علف های هرز از خاک و تاثیر کشت مخلوط زیره سیاه و زعفران بر بانک بذر و فلور علف های هرز کارشناسی ارشد
بهشتیان مسگران محسن مدل سازی الگوی سبز شدن علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor)
زواره محسن مدلسازی رشد و نموکنجد ( sesamum indicum L )
غلامرضا محسن‌آبادی ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کونیتروژن و کارایی استفاده از منابع محیطی در شرایط دیم و آبی دکتری دانلود 1385
آستوی محمد بررسی بیولوژی جمعیت توق‎ ‎‏ تحت تاثیر تراکم و دز کاهش یافته علف کش پس ‏رویشی در سویا و ذرت کارشناسی ارشد
فرهنگ فر محمد ارزیابی بستر بذر کهنه، میزان کود نیتروژن و تراکم کشت در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت کارشناسی ارشد
فانوسچی محمدمهدی بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک علف هرز گوشاب (Potamogeton nodosus) در برنج کارشناسی ارشد
سهراب محمودی مطالعه اکوفیزیولوژی رقابت بین ذرت (Zea mays L) و سلمه تره (Chenopodium album L) دکتری دانلود 1382
ابوالقاسم مرادی برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام سویا با دز علفکش ایمازاتاپیر در رقابت با علف هرز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
دیانت مرجان مطالعه قدرت رقابتی 8 رقم گندم (Triticum aestivum) در مقابل علف هرز چاودار (Secale cereale) در دو منطقـه کـرج و ورامیـن کارشناسی ارشد
دیانت مرجان بررسی اکوتیپ های نی (Phragmites australis) در ایران
ثابت مریم تاثیر مدیریت بقایای سه گیاه پوششی زمستانه و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد سیب زمینی دکتری
ویسی مژگان بررسی تغییر فلور علف های هرز تحت تأثیر روش های مختلف مدیریت علف های هرز و اقلیم در مزارع گندم استان کرمانشاه
اویسی مصطفی مدلسازی اثر دز علف کش بر رقابت همزمان توق و تاج خروس با ذرت
داریوش معصومی حمید بررسی قابلیت رقابت علف های هرز با کشت مخلوط ارقام لوبیا ، تحت تاثیر تراکم و دز علف کش کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
حسین مقدم اثر زمان و روش کود دهی نیتروژن ( اوره) بر رشد ونمو، عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم دانه‌ای دکتری دانلود 1384
رستم زا مینا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن
سحر منصوریان بررسی کارآیی علف‏کش متری‏بوزین در کنترل علف‏های‏هرز گندم کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
سحر منصوریان بررسی کارآیی علف‏کش متری‏بوزین در کنترل علف‏های‏هرز گندم کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
سحر منصوریان بررسی کارآیی علف‏کش متری‏بوزین در کنترل علف‏های‏هرز گندم کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
عاطفه موسوی نیک تاثیر خاک ورزی در روز و شب بر سبز شدن علف های هرز در مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 1386
دستوری مونا ارزیابی شایستگی نسبی و مبنای مولکولی توده های حساس و مقاوم چچمLolium rigidum) به علفکشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در مزارع گندم
علی نخ زری مقدم بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت Zea mays)) و ماش سبز (Vigna radiata) دکتری دانلود 1388/06/15
علی نخ زری مقدم بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت Zea mays)) و ماش سبز (Vigna radiata) دکتری دانلود 1388/06/15
علی نخ زری مقدم بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت Zea mays)) و ماش سبز (Vigna radiata) دکتری دانلود 1388/06/15
پاسبان زیارت ندا تعیین بهترین روش نمونه برداری و بررسی تغییر فلور علف هرز مزارع گندم آبی شهرستانهای هشتگرد و شیروان کارشناسی ارشد
نوشین نظام آبادی بررسـی جنبـه هایی از اکوفیـزیولـوژی ریـزوم علف هرز شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) کارشناسی ارشد دانلود 1383
جمشید نظری عالم بیولوژی و خسارت علف هرز عروسک پشت پرده یکساله ( Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند شهرستان الشتر استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/06
امیربردیا نیکنیایی بررسی تاثیر کشت مخلوط دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم به همراه چند گیاه لگوم بر روی عملکرد، کیفیت علوفه، پویایی جمعیت علفهای هرز و افزایش پایداری دکتری دانلود 1393/06/19
امیربردیا نیکنیایی بررسی تاثیر کشت مخلوط دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم به همراه چند گیاه لگوم بر روی عملکرد، کیفیت علوفه، پویایی جمعیت علفهای هرز و افزایش پایداری دکتری دانلود 1393/06/19
فرشید نورالوندی شبیه‌سازی پاسخ جوانه‌زنی تاج‌ خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمک (Chenopodium album) نسبت به عوامل محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
شهرزاد نوروزی بررسی شکار پس از انتشار بذور علف های هرز در گیاهان زراعی دکتری دانلود 1388/03/05
شهرزاد نوروزی بررسی شکار پس از انتشار بذور علف های هرز در گیاهان زراعی دکتری دانلود 1388/03/05
نظام آبادی نوشین بررسی تنوع ژنتیکی، میزبان گزینی و واکنش به علف کشها و بنزوتیادیازول در جمعیت های گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca )
نظام آبادی نوشین بررسـی جنبـه هایی از اکوفیـزیولـوژی ریـزوم علف هرز شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) کارشناسی ارشد
صیدی عقیل ابادی هادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
علیرضا یوسفی بررسی اثر غلظت کاهش یافته علفکش ایمازاتاپیر بر قدرت رقابتی توق(Xanthium strumarium) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در سویا دکتری دانلود 1388/06/22
علیرضا یوسفی بررسی اثر غلظت کاهش یافته علفکش ایمازاتاپیر بر قدرت رقابتی توق(Xanthium strumarium) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در سویا دکتری دانلود 1388/06/22
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه