اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید رحیمیان مشهدی

حمید رحیمیان مشهدی

حمید رحیمیان مشهدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرادی ابوالقاسم برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام سویا با دز علفکش ایمازاتاپیر در رقابت با علف هرز کارشناسی ارشد
جوکار ابوذر بررسی روشهای مختلف مبارزه با علفهای هرز گوجه فرنگی (Laycopersicon esculentum L.) در دو روش کاشت مستقیم و نشایی کارشناسی ارشد
اجاقی احمد تأثیر عبور از دستگاه گوارش بز و گوسفند بر زنده‌مانی و خواب بذر چهار گونه از علف‌های هرز کارشناسی ارشد
رهبری احمد بررسی نحوه کنترل علف های هرز چغندرقند در روش های متـفاوت تهیـه بستر بذر کارشناسی ارشد
زارع احمد Evaluation of dormancy and germination model of wild oat and factors influencing on herbicides inefficiency on its control
زارع احمد ارزیابی برهمکنش سطوح کود نیتروژن و دز علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز‌ ذرت کارشناسی ارشد
سرمدی احمد Evaluation of seed dormancy and seedling establishment in Tribulus terrestris کارشناسی ارشد
نصرتی ایرج بررسی اثر کیفیت آب مصرفی بر کارائی علف کش ها در کنترل علف‌های هرز
رحیمی اصغر بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیک دو گونه دارویی اسفرزه ( plantago ovata و P.psyllium ) در شرایط تنش خشکی
نیکنیایی امیربردیا بررسی تاثیر کشت مخلوط دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم به همراه چند گیاه لگوم بر روی عملکرد، کیفیت علوفه، پویایی جمعیت علفهای هرز و افزایش پایداری
نیک نیایی امیر بردیا بررسی تاثیر کشت مخلوط دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم به همراه چند گیاه لگوم بر روی عملکرد، کیفیت علوفه، پویایی جمعیت علفهای هرز و افزایش پایداری دکتری
یعقوبی بیژن بررسی اثر برخی علف‌کشها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج
حسینی پرشنگ بررسی توان رقابتی دو رقم پاکوتاه و پابلند سویا با تراکم‌های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus ) در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد
پرتوی قلعه جبار مقایسه زمان های متفاوت تهیه بستر بذر و تاریخ های کشت متفاوت در مدیریت علف های هرز نخود(Cicer arietinum L) کارشناسی ارشد
نظری عالم جمشید بیولوژی و خسارت علف هرز عروسک پشت پرده یکساله ( Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند شهرستان الشتر استان لرستان کارشناسی ارشد
بهرامی حسن تاثیر دزهای کاهش یافته ایمازاتاپیر بر علف های هرز لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در تراکم های مختلف کاشت کارشناسی ارشد
کریم مجنی حسن جنبه های اکوفیزیولوژیک رقابت توام علف های هرز توق(Xanthium strumarium L.) و تاتوره(Datura stramonium L.) با ذرتL.) (Zea
حاجی ابایی حسین مقایسه کاربرد علفکش‌های پس رویشی در تلفیق با بستر بذر زودهنگام، در مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) کارشناسی ارشد
مقدم حسین اثر زمان و روش کود دهی نیتروژن ( اوره) بر رشد ونمو، عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم دانه‌ای
جمشیدی خلیل بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک ذرت و لوبیا چشم‌بلبلی در کشت مخلوط
بهروزی دلاور بررسـی فنـولـوژی گل جالیز و امکان کنترل شیمیائی آن در باغات منطقه چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد
عباسی رحمت برهمکنش دوزهای کاهش یافته علف‌کش و کود نیتروژن بر رقابت تاتوره (Datura stramonium L.) و ذرت (Zea mays L.)
اصغری شیرغان رضا ارزیابی برهمکنش دز علفکش های پس رویشی و تراکم کاشت عدس در کنترل علف های هرز کارشناسی ارشد
حمیدی رضا بررسی اکو فیزیک رشد و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum l-) در تداخل با جو وحشی ( Hordenum spontaneum )
امینی روح الله بررسی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در تراکم های مختلف علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)
یعقوبی اشرفی زهیر بررسی اثر اختلاط علفکش ها و محلول پاشی کود ماکرو و میکرو بر عملکرد و مدیریت علف های هرز گندم کارشناسی ارشد
حسینی سیسی زهرا مقایسه گیاهان پوششی زمستانه در مدیریت علفهای هرز باغ شلیل کارشناسی ارشد
فرخی زهرا تاثیر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت بر روی رشد رویشی و زایشی قیاق (Sorghum halepense) کارشناسی ارشد
عموزاد خلیلی زهره مطالعه سرنوشت بذر قیاق در خاک: شکار پس از انتشار بذر، پویایی خواب و زیستایی بذر کارشناسی ارشد
اوحدی سارا بررسی اثر متقابل شرایط نگهداری و نور بر جوانه زنی هفت گونه علف هرز یکساله زمستانه کارشناسی ارشد
منصوریان سحر بررسی کارآیی علف‏کش متری‏بوزین در کنترل علف‏های‏هرز گندم کارشناسی ارشد
بابایی سیروان مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum Mill) کارشناسی ارشد
شهبازی سعید بررسی شاخص های رشد و عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) کارشناسی ارشد
رحیمی سلمان بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر علف های هرز پس از عبور از دستگاه گوارش گروه های مختلف گاوی و فرآیند کمپوست کود گاوی کارشناسی ارشد
فروزش سمیه بررسی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و مراحل فنولوژی گل جالیز و امکان کنترل شیمیایی آن در گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
فروزش سمیّه شکل پذیری فنوتیپی و سازگاری مکانی در جمعیت های یولاف وحشی زمستانه دکتری
محمودی سهراب مطالعه اکوفیزیولوژی رقابت بین ذرت (Zea mays L) و سلمه تره (Chenopodium album L)
آرچین شبنم بررسی اثر نور دما و رطوبت برجوانه زنی بذر چند گونه علف هرز کارشناسی ارشد
نوروزی شهرزاد بررسی شکار پس از انتشار بذور علف های هرز در گیاهان زراعی
صادقی صدیقه بررسی اثر علفکش ها ی هورمونی در مراحل مختلف فنولوژیک گندم نان (Triticum aestivum) کارشناسی ارشد
موسوی نیک عاطفه تاثیر خاک ورزی در روز و شب بر سبز شدن علف های هرز در مزرعه کارشناسی ارشد
ابراهیمی عباس مطالعه برخی از صفات اکوفیزیولوژیکی دو گونه ی مهاجم علف هرز علف برنجی (پوشینک دندانی) در مزارع نیشکر کارشناسی ارشد
دشتی عبدالحسین بررسی تاثیر زمان و دز علف کش نیکوسولفورون در کنترل قیاق (Sorghum halepense) در محصول ذرت کارشناسی ارشد
باقری علی برهمکنش کشت مخلوط و خالص ارقام ایستاده و رونده ی لوبیا با دزهای علف کش ایمازاتاپیر در رقابت با علف های هرز کارشناسی ارشد
جلیلیان علی بررسی تاثیر دمای پائین و تنش یخ زدگی بر فرآیندهای جوانه زنی ، سبز شدن و رشد گیاهچه چغندرقند
نخ زری مقدم علی بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت Zea mays)) و ماش سبز (Vigna radiata)
یوسفی علیرضا بررسی اثر غلظت کاهش یافته علفکش ایمازاتاپیر بر قدرت رقابتی توق(Xanthium strumarium) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در سویا
محسن‌آبادی غلامرضا ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کونیتروژن و کارایی استفاده از منابع محیطی در شرایط دیم و آبی
بناء کاشانی فاطمه ارزیابی مبنای مولکولی و شایستگی نسبی بیوتیپ های مقاوم و حساس یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علفکشهای بازدارنده استیل کوآنزیم -آ کربوکسیلاز
نورالوندی فرشید شبیه‌سازی پاسخ جوانه‌زنی تاج‌ خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمک (Chenopodium album) نسبت به عوامل محیطی کارشناسی ارشد
کردبچه فرناز بررسی جوانه زنی بذور علف های هرز تاتوره و توق تحت تأثیر رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با ذرت کارشناسی ارشد
کردبچه فرناز ارزیابی زیستایی و جوانه زنی بذر سه گونه علف هرز یکساله تحت تأثیر قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه
کردبچه فرناز بررسی جوانه زنی بذور علف های هرز تاتوره و توق تحت تأثیر رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با ذرت کارشناسی ارشد
یزدانی مالک نقش کود نیتروژن و دزهای علف کش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز ذرت کارشناسی ارشد
شایگان ماندانا بررسی اثر تاریخ کاشت ارزن دم روباهی بر کنترل جمعیت علف های هرز در کشت مخلوط با ذرت کارشناسی ارشد
بهشتیان مسگران محسن مدل سازی الگوی سبز شدن علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum) و علف قناری (Phalaris minor)
بهشتیان مسگران محسن ارزیابی روش های جداسازی بذر علف های هرز از خاک و تاثیر کشت مخلوط زیره سیاه و زعفران بر بانک بذر و فلور علف های هرز کارشناسی ارشد
زواره محسن مدلسازی رشد و نموکنجد ( sesamum indicum L )
آستوی محمد بررسی بیولوژی جمعیت توق‎ ‎‏ تحت تاثیر تراکم و دز کاهش یافته علف کش پس ‏رویشی در سویا و ذرت کارشناسی ارشد
فرهنگ فر محمد ارزیابی بستر بذر کهنه، میزان کود نیتروژن و تراکم کشت در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت کارشناسی ارشد
فانوسچی محمدمهدی بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک علف هرز گوشاب (Potamogeton nodosus) در برنج کارشناسی ارشد
دیانت مرجان بررسی اکوتیپ های نی (Phragmites australis) در ایران
دیانت مرجان مطالعه قدرت رقابتی 8 رقم گندم (Triticum aestivum) در مقابل علف هرز چاودار (Secale cereale) در دو منطقـه کـرج و ورامیـن کارشناسی ارشد
ثابت مریم تاثیر مدیریت بقایای سه گیاه پوششی زمستانه و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد سیب زمینی دکتری
ویسی مژگان بررسی تغییر فلور علف های هرز تحت تأثیر روش های مختلف مدیریت علف های هرز و اقلیم در مزارع گندم استان کرمانشاه
اویسی مصطفی مدلسازی اثر دز علف کش بر رقابت همزمان توق و تاج خروس با ذرت
رستم زا مینا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن
دستوری مونا ارزیابی شایستگی نسبی و مبنای مولکولی توده های حساس و مقاوم چچمLolium rigidum) به علفکشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در مزارع گندم
پاسبان زیارت ندا تعیین بهترین روش نمونه برداری و بررسی تغییر فلور علف هرز مزارع گندم آبی شهرستانهای هشتگرد و شیروان کارشناسی ارشد
نظام آبادی نوشین بررسـی جنبـه هایی از اکوفیـزیولـوژی ریـزوم علف هرز شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) کارشناسی ارشد
نظام آبادی نوشین بررسی تنوع ژنتیکی، میزبان گزینی و واکنش به علف کشها و بنزوتیادیازول در جمعیت های گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca )
صیدی عقیل ابادی هادی مقایسه روش بستر بذر کهنه (Stale seedbed) با سایر روش های مرسوم کنترل علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه