اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیدرضا ناصری

حمیدرضا ناصری

حمیدرضا ناصری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88971717-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا آقابابایی بررسی بهره¬برداری چند منظوره از مراتع روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روستای مشهد اردهال- شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
زهرا آقابابایی بررسی بهره¬برداری چند منظوره از مراتع روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روستای مشهد اردهال- شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
زهرا آقابابایی بررسی بهره¬برداری چند منظوره از مراتع روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روستای مشهد اردهال- شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
زهرا آقابابایی بررسی بهره¬برداری چند منظوره از مراتع روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روستای مشهد اردهال- شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
زهرا آقابابایی بررسی بهره¬برداری چند منظوره از مراتع روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی روستای مشهد اردهال- شهرستان کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
امیر راهساز طراحی محیطی و احیاء مناظر بیابانی با رویکرد اکوتوریسم (مطالعه موردی : بیابان مرنجاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
امیر راهساز طراحی محیطی و احیاء مناظر بیابانی با رویکرد اکوتوریسم (مطالعه موردی : بیابان مرنجاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
امیر راهساز طراحی محیطی و احیاء مناظر بیابانی با رویکرد اکوتوریسم (مطالعه موردی : بیابان مرنجاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
امیر راهساز طراحی محیطی و احیاء مناظر بیابانی با رویکرد اکوتوریسم (مطالعه موردی : بیابان مرنجاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
امیر راهساز طراحی محیطی و احیاء مناظر بیابانی با رویکرد اکوتوریسم (مطالعه موردی : بیابان مرنجاب) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حسین رحمانی بررسی کارایی کلریدکلسیم و کلرید منیزیم درتثبیت ماسه های روان نقش آن در کنترل گرد و غبار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
حسین رحمانی بررسی کارایی کلریدکلسیم و کلرید منیزیم درتثبیت ماسه های روان نقش آن در کنترل گرد و غبار کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
آرزو رزاقی بررسی تغییرات مکانی درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
آرزو رزاقی بررسی تغییرات مکانی درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
اردشیر رسائی بررسی اثر کاشت آتریپلکس(Atriplex canesences) برخصوصیات خاک در مراتع بیابانی (مطالعه ی موردی: شهرستان ساوه) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
فاطمه صالحی ارزیابی آثار پرتو گاما بر جوانه زنی و تحمل به شوری در بذر گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) کارشناسی ارشد دانلود 1393
مظفر کرمی بررسی آت اکولوژی گونه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) و اثر تاج پوشش بر روی تنوع زیرآشکوب و برخی خصوصیات خاک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مظفر کرمی بررسی آت اکولوژی گونه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) و اثر تاج پوشش بر روی تنوع زیرآشکوب و برخی خصوصیات خاک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مظفر کرمی بررسی آت اکولوژی گونه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) و اثر تاج پوشش بر روی تنوع زیرآشکوب و برخی خصوصیات خاک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
زهرا نورائی بررسی تحمل گیاه وتیور گراس به شرایط شوری (Vetiver Zizanioides) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه