اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن توفیقی

حسن توفیقی

حسن توفیقی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقیسه ابراهیم ارزیابی اثرات تغییر کاربری جنگل بر دینامیک و تغییرات ایزوتوپی کربن خاک (مطالعه موردی کلاردشت مازندران)
محبوبه ابراهیمی تعیین پروفیل نمک در منطقه غیراشباع بالای سطح ایستایی شور و کم عمق کارشناسی ارشد دانلود 1384
عبدالرضا اخگر بررسی تغییرات PH EH وآهن وروی محلول وفسفر قابل استفاده در خاکهای شالیزازی ایران ، باو بدون حضور گیاه برنج کارشناسی ارشد دانلود 1374
بهرام اسکندری بررسی 300 پرونده ضرب و جرح غیر عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران) دکتری 1374
بهرام اسکندری بررسی 300 پرونده ضرب و جرح غیر عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران) دکتری 1374
حسینی اقدم الناز سادات مقایسه روش های مختلف اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های آهکی و گچی و توصیه روش مناسب برای این خاکها کارشناسی ارشد
نادیا امیدبخش امیری بررسی 500 پرونده ضرب و جرح عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور دکتری 1374
شاهین اوستان مطالعات سنیتیکی و تعادلی فسفر در برخی از خاکهای ایران دکتری دانلود 1383
شاهین اوستان بررسی تخلیه پتاسیم ازخاکهای شالیزلری شمال کشور کارشناسی ارشد دانلود 1373
مجتبی بارانی مطلق سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگی¬های خاک و جذب آهن در سورگوم و سویا دکتری دانلود 1387/04/18
مجتبی بارانی مطلق سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگی¬های خاک و جذب آهن در سورگوم و سویا دکتری دانلود 1387/04/18
کامبیز بازرگان برآورد ضریب ظاهری گاپون در خاکهای متأثیر از املاح محلول ایران و بررسی عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد بربرستانی آناتومی سوچورهای سقف کاسه سر افراد بین 35-30 سال و کاربرد آن در پزشکی قانونی دکتری 1373
عبدالامیر بستانی سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگیهای خاک و جذب منگنز در سورگوم و سویا دکتری دانلود 1387/10/02
عبدالامیر بستانی سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگیهای خاک و جذب منگنز در سورگوم و سویا دکتری دانلود 1387/10/02
محمد بهادری مقایسه روش والکلی- بلک با روش احتراق تر برای اندازه گیری کربن آلی در خاکهای ایران تحت نظامهای کشت متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
محمد بهادری مقایسه روش والکلی- بلک با روش احتراق تر برای اندازه گیری کربن آلی در خاکهای ایران تحت نظامهای کشت متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/16
اسکندری بهرام بررسی 300 پرونده ضرب و جرح غیر عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران)
گلزار حنیف رضا بررسی سنتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
مریم خلیلی راد A study on the cation exchange selectivity of two soils with diverse mineralogy in binary and ternary systems, and investigation on the effect of potassium depletion of soil mica on Vanselow selectivity coefficient دکتری دانلود 1395/06/24
مریم خلیلی راد A study on the cation exchange selectivity of two soils with diverse mineralogy in binary and ternary systems, and investigation on the effect of potassium depletion of soil mica on Vanselow selectivity coefficient دکتری دانلود 1395/06/24
سلماسی رامین بررسی حرکت نیکل، کادمیوم و سرب در خاکهای جنوب تهران کارشناسی ارشد
سلیمانی رضا بررسی نقش باکتری های بومی مولد آنزیم ACC- دآمیناز و هورمون IAA بر شاخص های رشد گندم در تنش های خشکی، شوری و شور- سدیمی بودن خاک ها
مسلم زارعی بررسی اثرات سمی ارگانوفسفاتهای حشره کش و تغییرات آنزیمی در مسمومیتهای مزمن در آنان دکتری 1374
مسلم زارعی بررسی اثرات سمی ارگانوفسفاتهای حشره کش و تغییرات آنزیمی در مسمومیتهای مزمن در آنان دکتری 1374
ملاعلی عباسیان سارا سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در اجزای رس و سیلت برخی از خاک های ایران کارشناسی ارشد
ملاعلی عباسیان سارا برهمکنش اسید هیومیک و فولویک با فلزات سنگین و کانی های رسی
علیمحمدزاده طاهر ساسان بررسی 440 مورد پرونده پزشکی قانونی تهران 1372
فریدون سرگلزائی اول بیومتری Biometry کنار قدامی استخوان هیپ(Hip) دکتری 1373
فریدون سرگلزائی اول بیومتری Biometry کنار قدامی استخوان هیپ(Hip) دکتری 1373
رامین سلماسی بررسی حرکت نیکل، کادمیوم و سرب در خاکهای جنوب تهران کارشناسی ارشد دانلود 1374
شهابی سیمین بازیابی فسفر در خاک های گچی کارشناسی ارشد
اوستان شاهین مطالعات سنیتیکی و تعادلی فسفر در برخی از خاکهای ایران
اوستان شاهین بررسی تخلیه پتاسیم ازخاکهای شالیزلری شمال کشور کارشناسی ارشد
مصطفی شیرمردی سینتیک بازیابی فسفر در خاک های آهکی و برآورد فسفر باقیمانده قابل استفاده با زمان دکتری دانلود 1394/02/29
مصطفی شیرمردی سینتیک بازیابی فسفر در خاک های آهکی و برآورد فسفر باقیمانده قابل استفاده با زمان دکتری دانلود 1394/02/29
سیمین شهابی بازیابی فسفر در خاک های گچی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/02
سیمین شهابی بازیابی فسفر در خاک های گچی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/02
کریم شهبازی سینتیک آزاد شدن روی از خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1376
کریم شهبازی سینتیک تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای ایران دکتری دانلود 1385
کریم شهبازی سینتیک تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای ایران دکتری دانلود 1385
بستانی عبدالامیر سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگیهای خاک و جذب منگنز در سورگوم و سویا
اخگر عبدالرضا بررسی تغییرات PH EH وآهن وروی محلول وفسفر قابل استفاده در خاکهای شالیزازی ایران ، باو بدون حضور گیاه برنج کارشناسی ارشد
قرنجیکی عبدالرضا بررسی جذب و جدایش روی در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
قلی زاده عبداللطیف مقایسه عصاره گیرهای روی(Zn) درخاکهای شالیزاری شمال ایران و توصیه عصاره گیر مناسب برای این خاکها کارشناسی ارشد
راهب علیرضا آنالیز تصویر و بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی خاک های شالیزار و غیر شالیزار کارشناسی ارشد
گلستانی فرد علیرضا بررسی تثبیت پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
ساسان علیمحمدزاده طاهر بررسی 440 مورد پرونده پزشکی قانونی تهران 1372 دکتری 1374
محسن فرحبخش سینتیک آزاد شدن بور از برخی از خاکهای ایران و رابطه آن با عملکرد و میزان جذب بور در یونجه و آفتابگردان دکتری دانلود 1383
محسن فرح بخش بررسی روابط ESP- Snr Ee- TSS و براورد Sar به روش جدید در خاکهای متاثر از اطلاع محلول ایران کارشناسی ارشد دانلود 1374
کرباسی فریده مقایسه اندازه گیری CEC به روش bower با روش Polemio&RHoades در خاکهای ایران کارشناسی ارشد
سرگلزائی اول فریدون بیومتری Biometry کنار قدامی استخوان هیپ(Hip)
فرنجیک فریدون بررسی نتایج معاینه در موارد ارجاعی در رابطه با جرایم جنسی به سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران) در سالهای 73-72
فریدون فرنجیک بررسی نتایج معاینه در موارد ارجاعی در رابطه با جرایم جنسی به سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران) در سالهای 73-72 دکتری 1374
عبدالرضا قرنجیکی بررسی جذب و جدایش روی در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
عبداللطیف قلی زاده مقایسه عصاره گیرهای روی(Zn) درخاکهای شالیزاری شمال ایران و توصیه عصاره گیر مناسب برای این خاکها کارشناسی ارشد دانلود 1379
بازرگان کامبیز برآورد ضریب ظاهری گاپون در خاکهای متأثیر از املاح محلول ایران و بررسی عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد
فریده کرباسی مقایسه اندازه گیری CEC به روش bower با روش Polemio&RHoades در خاکهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1370
شهبازی کریم سینتیک آزاد شدن روی از خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
شهبازی کریم سینتیک تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای ایران
حنیف رضا گلزار بررسی سنتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا گلستانی فرد بررسی تثبیت پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد دانلود 1376
بارانی مطلق مجتبی سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگی¬های خاک و جذب آهن در سورگوم و سویا
ابراهیمی محبوبه تعیین پروفیل نمک در منطقه غیراشباع بالای سطح ایستایی شور و کم عمق کارشناسی ارشد
فرحبخش محسن سینتیک آزاد شدن بور از برخی از خاکهای ایران و رابطه آن با عملکرد و میزان جذب بور در یونجه و آفتابگردان
فرح بخش محسن بررسی روابط ESP- Snr Ee- TSS و براورد Sar به روش جدید در خاکهای متاثر از اطلاع محلول ایران کارشناسی ارشد
بربرستانی محمد آناتومی سوچورهای سقف کاسه سر افراد بین 35-30 سال و کاربرد آن در پزشکی قانونی
بهادری محمد مقایسه روش والکلی- بلک با روش احتراق تر برای اندازه گیری کربن آلی در خاکهای ایران تحت نظامهای کشت متفاوت کارشناسی ارشد
توفیقی محمد بررسی تبادل K-Ca و K-Mg در خاک و مقایسه ضرائب انتخابگری گاپون، ونسلو و گینس-توماس در آن کارشناسی ارشد
خلیلی راد مریم A study on the cation exchange selectivity of two soils with diverse mineralogy in binary and ternary systems, and investigation on the effect of potassium depletion of soil mica on Vanselow selectivity coefficient
زارعی مسلم بررسی اثرات سمی ارگانوفسفاتهای حشره کش و تغییرات آنزیمی در مسمومیتهای مزمن در آنان
شیرمردی مصطفی سینتیک بازیابی فسفر در خاک های آهکی و برآورد فسفر باقیمانده قابل استفاده با زمان
سارا ملاعلی عباسیان برهمکنش اسید هیومیک و فولویک با فلزات سنگین و کانی های رسی دکتری دانلود 1393/06/25
سارا ملاعلی عباسیان سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در اجزای رس و سیلت برخی از خاک های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
سارا ملاعلی عباسیان سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در اجزای رس و سیلت برخی از خاک های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
سارا ملاعلی عباسیان برهمکنش اسید هیومیک و فولویک با فلزات سنگین و کانی های رسی دکتری دانلود 1393/06/25
هومن منشی مطالعه اثرات دما و PH بر فرایند جذب سطحی منگنز در برخی از خاکهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384/09/16
امیدبخش امیری نادیا بررسی 500 پرونده ضرب و جرح عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور
نصرت الله نجفی بررسی تغییرات الکتروشیمیائی در خاکهای شالیزاری شمال ایران و اثرات آن بر اشکال مختلف روی (Zn) خاک کارشناسی ارشد دانلود 1378
نصرت‌اله نجفی بررسی اثر رایزو سفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران دکتری دانلود 1385
نجفی نصرت الله بررسی تغییرات الکتروشیمیائی در خاکهای شالیزاری شمال ایران و اثرات آن بر اشکال مختلف روی (Zn) خاک کارشناسی ارشد
نجفی نصرت‌اله بررسی اثر رایزو سفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران
منشی هومن مطالعه اثرات دما و PH بر فرایند جذب سطحی منگنز در برخی از خاکهای ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی در علوم خاک 7104310 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکهای شور و سدیمی 7104121 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خاکهای شور و سدیمی 7104062 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی خاک پیشرفته 7104251 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/28 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
شیمی خاک 7104111 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
شیمی خاک پیشرفته 7104251 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1395/10/24 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی خاک تکمیلی 7104112 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/30 | 09:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی خاک 7104111 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1