اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن توفیقی

حسن توفیقی

حسن توفیقی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقیسه ابراهیم ارزیابی اثرات تغییر کاربری جنگل بر دینامیک و تغییرات ایزوتوپی کربن خاک (مطالعه موردی کلاردشت مازندران)
حسینی اقدم الناز سادات مقایسه روش های مختلف اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های آهکی و گچی و توصیه روش مناسب برای این خاکها کارشناسی ارشد
اسکندری بهرام بررسی 300 پرونده ضرب و جرح غیر عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران)
گلزار حنیف رضا بررسی سنتیک معدنی شدن نیتروژن در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
سلماسی رامین بررسی حرکت نیکل، کادمیوم و سرب در خاکهای جنوب تهران کارشناسی ارشد
سلیمانی رضا بررسی نقش باکتری های بومی مولد آنزیم ACC- دآمیناز و هورمون IAA بر شاخص های رشد گندم در تنش های خشکی، شوری و شور- سدیمی بودن خاک ها
ملاعلی عباسیان سارا سینتیک تثبیت رقابتی آمونیوم و پتاسیم در اجزای رس و سیلت برخی از خاک های ایران کارشناسی ارشد
ملاعلی عباسیان سارا برهمکنش اسید هیومیک و فولویک با فلزات سنگین و کانی های رسی
علیمحمدزاده طاهر ساسان بررسی 440 مورد پرونده پزشکی قانونی تهران 1372
شهابی سیمین بازیابی فسفر در خاک های گچی کارشناسی ارشد
اوستان شاهین مطالعات سنیتیکی و تعادلی فسفر در برخی از خاکهای ایران
اوستان شاهین بررسی تخلیه پتاسیم ازخاکهای شالیزلری شمال کشور کارشناسی ارشد
بستانی عبدالامیر سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگیهای خاک و جذب منگنز در سورگوم و سویا
اخگر عبدالرضا بررسی تغییرات PH EH وآهن وروی محلول وفسفر قابل استفاده در خاکهای شالیزازی ایران ، باو بدون حضور گیاه برنج کارشناسی ارشد
قرنجیکی عبدالرضا بررسی جذب و جدایش روی در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
قلی زاده عبداللطیف مقایسه عصاره گیرهای روی(Zn) درخاکهای شالیزاری شمال ایران و توصیه عصاره گیر مناسب برای این خاکها کارشناسی ارشد
راهب علیرضا آنالیز تصویر و بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی خاک های شالیزار و غیر شالیزار کارشناسی ارشد
گلستانی فرد علیرضا بررسی تثبیت پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
کرباسی فریده مقایسه اندازه گیری CEC به روش bower با روش Polemio&RHoades در خاکهای ایران کارشناسی ارشد
سرگلزائی اول فریدون بیومتری Biometry کنار قدامی استخوان هیپ(Hip)
فرنجیک فریدون بررسی نتایج معاینه در موارد ارجاعی در رابطه با جرایم جنسی به سازمان پزشکی قانونی کشور (مرکز تهران) در سالهای 73-72
بازرگان کامبیز برآورد ضریب ظاهری گاپون در خاکهای متأثیر از املاح محلول ایران و بررسی عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد
شهبازی کریم سینتیک تثبیت پتاسیم در برخی از خاکهای ایران
شهبازی کریم سینتیک آزاد شدن روی از خاکهای شالیزاری شمال ایران کارشناسی ارشد
بارانی مطلق مجتبی سینتیک آزاد شدن آهن از خاکهای مختلف ایران و رابطه پارامترهای سینتیکی با ویژگی¬های خاک و جذب آهن در سورگوم و سویا
ابراهیمی محبوبه تعیین پروفیل نمک در منطقه غیراشباع بالای سطح ایستایی شور و کم عمق کارشناسی ارشد
فرحبخش محسن سینتیک آزاد شدن بور از برخی از خاکهای ایران و رابطه آن با عملکرد و میزان جذب بور در یونجه و آفتابگردان
فرح بخش محسن بررسی روابط ESP- Snr Ee- TSS و براورد Sar به روش جدید در خاکهای متاثر از اطلاع محلول ایران کارشناسی ارشد
بربرستانی محمد آناتومی سوچورهای سقف کاسه سر افراد بین 35-30 سال و کاربرد آن در پزشکی قانونی
بهادری محمد مقایسه روش والکلی- بلک با روش احتراق تر برای اندازه گیری کربن آلی در خاکهای ایران تحت نظامهای کشت متفاوت کارشناسی ارشد
توفیقی محمد بررسی تبادل K-Ca و K-Mg در خاک و مقایسه ضرائب انتخابگری گاپون، ونسلو و گینس-توماس در آن کارشناسی ارشد
خلیلی راد مریم A study on the cation exchange selectivity of two soils with diverse mineralogy in binary and ternary systems, and investigation on the effect of potassium depletion of soil mica on Vanselow selectivity coefficient
زارعی مسلم بررسی اثرات سمی ارگانوفسفاتهای حشره کش و تغییرات آنزیمی در مسمومیتهای مزمن در آنان
شیرمردی مصطفی سینتیک بازیابی فسفر در خاک های آهکی و برآورد فسفر باقیمانده قابل استفاده با زمان
امیدبخش امیری نادیا بررسی 500 پرونده ضرب و جرح عمدی در سازمان پزشکی قانونی کشور
نجفی نصرت الله بررسی تغییرات الکتروشیمیائی در خاکهای شالیزاری شمال ایران و اثرات آن بر اشکال مختلف روی (Zn) خاک کارشناسی ارشد
نجفی نصرت‌اله بررسی اثر رایزو سفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران
منشی هومن مطالعه اثرات دما و PH بر فرایند جذب سطحی منگنز در برخی از خاکهای ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی در علوم خاک 7104310 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خاکهای شور و سدیمی 7104121 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خاکهای شور و سدیمی 7104062 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی خاک پیشرفته 7104251 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/28 (08:00 - 09:00) ترم اول 1396
شیمی خاک 7104111 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
شیمی خاک پیشرفته 7104251 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1395/10/24 | 08:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی خاک تکمیلی 7104112 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/30 | 09:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی خاک 7104111 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1