اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن جباریان امیری

بهمن جباریان امیری

بهمن جباریان امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاتحی ایمان مدلسازی ارتباط میان کاربری سرزمین و کیفیت آب سطحی به روش شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان) کارشناسی ارشد
حقیقی زیدهی بهاره A study on urban growth of Lahidjan with emphasis on environmental protection based on Cellular Automata- Markov and Artificial Neural Network approaches کارشناسی ارشد
غفوری بهاره بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی و سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین در استان های مازندران و گیلان کارشناسی ارشد
سحر حیدری مستعلی امکان سنجی تغییر در ساختار مدل تخریب محیط زیست با به کارگیری سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان طرقبه شاندیز) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سحر حیدری مستعلی امکان سنجی تغییر در ساختار مدل تخریب محیط زیست با به کارگیری سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان طرقبه شاندیز) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
بهاره حقیقی زیدهی A study on urban growth of Lahidjan with emphasis on environmental protection based on Cellular Automata- Markov and Artificial Neural Network approaches کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
بهاره حقیقی زیدهی A study on urban growth of Lahidjan with emphasis on environmental protection based on Cellular Automata- Markov and Artificial Neural Network approaches کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
صادق دژکام مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
حیدری مستعلی سحر امکان سنجی تغییر در ساختار مدل تخریب محیط زیست با به کارگیری سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان طرقبه شاندیز) کارشناسی ارشد
فیروزکوهی سحر مطالعه مناظر فرهنگی با به کار گیری سنجه های سیمای سرزمین کارشناسی ارشد
نازیلا شاه محمدی دانشور کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره ی ELECTRE-TRI در ارزیابی اثرات محیط زیستی میدان نفتی آزادگان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
نازیلا شاه محمدی دانشور کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره ی ELECTRE-TRI در ارزیابی اثرات محیط زیستی میدان نفتی آزادگان شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
مهدی شیخ گودرزی مدلسازی اکوهیدرولوژیک رابطه بارش-رواناب با بکارگیری رهیافت تحلیل منطقه ای دکتری دانلود 1396/02/23
مهدی شیخ گودرزی مدلسازی اکوهیدرولوژیک رابطه بارش-رواناب با بکارگیری رهیافت تحلیل منطقه ای دکتری دانلود 1396/02/23
دژکام صادق مطالعه روند و الگوی تغییرات توسعه شهری با رهیافت بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان رشت) کارشناسی ارشد
سبحان صالحی مدل سازی رابطه بین کیفیت آب رودخانه و کاربری / پوشش سرزمین با رویکرد منطقه میانگیر (بافری) کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/21
سبحان صالحی مدل سازی رابطه بین کیفیت آب رودخانه و کاربری / پوشش سرزمین با رویکرد منطقه میانگیر (بافری) در منطقه مطالعاتی استان مازندران، ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/21
علی عسگریان آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین با استفاده از سنجش از دور و سنجه های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهرستان ساری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
علی عسگریان آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین با استفاده از سنجش از دور و سنجه های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهرستان ساری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
عسگریان علی آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین با استفاده از سنجش از دور و سنجه های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهرستان ساری کارشناسی ارشد
بهاره غفوری بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی و سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین در استان های مازندران و گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
بهاره غفوری بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی و سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین در استان های مازندران و گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
ایمان فاتحی مدلسازی ارتباط میان کاربری سرزمین و کیفیت آب سطحی به روش شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
ایمان فاتحی مدلسازی ارتباط میان کاربری سرزمین و کیفیت آب سطحی به روش شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
سحر فیروزکوهی مطالعه مناظر فرهنگی با به کار گیری سنجه های سیمای سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
سحر فیروزکوهی مطالعه مناظر فرهنگی با به کار گیری سنجه های سیمای سرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
حسنی سنگانی محمد بررسی رابطه کاربری و پوشش سرزمین با کیفیت آب رودخانه در استان مازندران کارشناسی ارشد
ناصر محمدزاده بررسی تغییر اقلیم بر روی منابع آب های سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
اقنوم مریم ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح جنگلداری با استفاده از مدل تخریب و ماتریس (مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) کارشناسی ارشد
یعقوب زاده مریم امکان سنجی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون منطقی در تعیین مناطق حساس ساحلی (مطالعه نمونه: سواحل استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
شاه محمدی دانشور نازیلا کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره ی ELECTRE-TRI در ارزیابی اثرات محیط زیستی میدان نفتی آزادگان شمالی کارشناسی ارشد
محمدزاده ناصر بررسی تغییر اقلیم بر روی منابع آب های سطحی کارشناسی ارشد
محمدزاده ناصر Downscaling the atmospheric general circulation model's data and its application in simulating the climatic parameters (Case study: Guilan province) کارشناسی ارشد
بهداروند ندا مدل سازی حملات اخیر گرگ (Canis lupus) به انسان و دام در استان همدان کارشناسی ارشد
ساکیه یوسف تعیین محورهای توسعه پایدار شهر کرج بر اساس شبیه‌سازی توسعه شهر و توان محیط زیست کارشناسی ارشد
اراززاده یونس کاربرد منطق فازی در ارزیابی اثرات محیط زیستی: مطالعه موردی اسکله هرمز کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه