اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جعفری

محمد جعفری

محمد جعفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میر طالبی آبتین بررسی شاخص های رویشگاهی آنغوزه شیرین(Ferula gabrielli) کارشناسی ارشد
مهدیه ابراهیمی ارزیابی عملیات اصلاحی مرتع و تأثیر آن در احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی منطقه سیرجان) کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدیه ابراهیمی شناسایی وکاربرد گونه های مرتعی بیش اندوز فلزات سنگین برای گیاه پالایی خاک های آلوده قزوین (مطالعه موردی: منطقه صنعتی لیا) دکتری دانلود 1390/06/21
مهدیه ابراهیمی شناسایی وکاربرد گونه های مرتعی بیش اندوز فلزات سنگین برای گیاه پالایی خاک های آلوده قزوین (مطالعه موردی: منطقه صنعتی لیا) دکتری دانلود 1390/06/21
الهام السادات ابریشم ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با تحلیل و بررسی روش های FAO-UNEP و MICD در منطقه فخرآباد - مهریز (فرسایشی بادی) کارشناسی ارشد دانلود 1383
معینی ابوالفضل مقایسه روشهای مختلف خاکشناسی در منابع طبیعی (زمین شناسی و ژئومورفولوژی) در مقیاس 1:20000 کارشناسی ارشد
نصرالهی ابوالفضل بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف دروردآورد کرج کارشناسی ارشد
علی آجیلی لاهیجی اثر کاربریهای دیم ومرتع بر حاصلخیزی خاک(مطالعه موردی استان همدان، شهرستان بهار، منطقه چپق لو) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
زندی اصفهان احسان رابطه پارامترهای ادافیک با میزان رشد گیاه تاغ :مطالعـه موردی: دشت سگزی اصفهان کارشناسی ارشد
شهریاری احسان بررسی اثرات تنش شوری در دو گونه Atriplex Lentiformis ،Atriplex verruciferum کارشناسی ارشد
علی احسانی تعیین شاخص رویشگاهی به منظور برآورد تولید بلند مدت مرتع در مناطق استپی ایران (مطالعه موردی, استان مرکزی) دکتری دانلود 1386/11/28
صادقی پور احمد بررسی ترسیب و توزیع کربن در کاربریهای مختلف (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)
صادقی‌پور احمد بررسی اثرات کشاورزی در بیابانی شدن دشت خورموج استان بوشهر کارشناسی ارشد
مداحی احمد بررسی عوامل محدود کننده تیپ ها ی پوشش گیاهی د رمراتع حاشیه پلایای سیر جان کارشناسی ارشد
حسام احمدی بیرگانی شبیه سازی حرکت تپه ماسه ای به کمک روش های تجربی و عددی ( مطالعه موردی: ارگ ریگ بلند کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
حسام احمدی بیرگانی شبیه سازی حرکت تپه ماسه ای به کمک روش های تجربی و عددی ( مطالعه موردی: ارگ ریگ بلند کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
پناهیان احمد رضا پتانسیل ترسیب کربن در کاربری های مختلف حاشیه جاده ( مطالعه موردی: اتوبان ایوانکِی- گرمسار) کارشناسی ارشد
احقاقی آذر تکامل خصوصیات خاک در تپه های ماسه ای تثبیت شده و تثبیت نشده ( منطقه مورد مطالعه ریگ بلند کاشان) کارشناسی ارشد
جعفریان آذین ارزیابی تأثیر عملیات بیولوژیک احیاء بیابان با تأکید بر خصوصیات خاک زیر اشکوب (مطالعه موردی کالشور سبزوار) کارشناسی ارشد
زارعی آذین مقایسه اثرات قرق و نهالکاری بر پوشش گیاهی و خاک اراضی بیابانی کارشناسی ارشد
رزاقی آرزو بررسی تغییرات مکانی درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد
عصارزاده آزاده بررسی نقش توپوگرافی و خاک در پراکنش گونه های گیاهی مرتعی منطقه طالقان کارشناسی ارشد
محسن اسدالهی Investigation of mulch (biopolymer 1, biopolymer 2, mineral) effects on water holding capacity in sand (case study: sand dunes of Kashan) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
قاسمی آریان یاسر مکان یابی عرصه های مناسب اجرای برنامه های اصلاح و احیاء مراتع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی حوزه چاه تلخ سبزوار) کارشناسی ارشد
جهانتاب اسفندیار بررسی امکان پالایش خاک های آلوده به برخی ترکیبات نفتی به¬وسیله گیاهان مرتعی در مناطق نفت خیز (مطالعه موردی: پازنان گچساران)
لیلا اسلامی ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست پیرامون در یاچه ارومیه با استفاده از مدل تخریب کارشناسی ارشد دانلود 1380
حمید اسمعیل زاده بررسی تاثیر گونه های گیاهی مختلف در تثبیت و اصلاح ماسه زارها در کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1382
فاسمی فیروز آبادی اصغر بررسی مقاومت به خشکی و شوری روی دو گونه مرتعی Puccinellia distance Aeluropuslittoralis کارشناسی ارشد
صادقی راد افشین مقایسه ذخیره کربن در مراتع طبیعی و دستکاشت (مطالعه موردی: اخترآباد شهریار) کارشناسی ارشد
جوادی اکبر بررسی اثرات چراروی برخی خصوصیات پوشش گیاهی وشیمیایی خاک کارشناسی ارشد
محمد اکبریان بررسی رابطه بین برخی گونه های شاخص مرتعی با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در اکوسیستم های مناطق خشک (ا... یارقم) کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد اکبریان بررسی رابطه بین برخی گونه های شاخص مرتعی با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در اکوسیستم های مناطق خشک (ا... یارقم) کارشناسی ارشد دانلود 1379
مرتضی اکبرزاده بررسی تغییرات پوشش گیاهی ، خصوصیات و بانک پذر خاک در مراتع چرا شده و قرق در مناطق استپی و نیمه استپی دکتری دانلود 1384
کبری الهیاری میزان موفقیت تاغکاری جهت احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی: اسفندآباد ابرکوه) کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابریشم الهام السادات بررسی تاثیر کاربرد پلیمر فراجاذب آب و مواد اصلاح کننده بر خصوصیات خاک و استقرار پوشش-گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)
ابریشم الهام السادات ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با تحلیل و بررسی روش های FAO-UNEP و MICD در منطقه فخرآباد - مهریز (فرسایشی بادی) کارشناسی ارشد
فهیمی پور الهه بررسی تغییرات تنوع گونه ای با عوامل محیطی در مراتع طالقان میانی کارشناسی ارشد
محمدعلی امجدی بررسی اثر ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش درمنه زارها (Artemisia.sieberi ) مطالعه موردی: منطقه ساوه کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/23
صالح آشوری نژاد امیر محمد اثر استحصال سیلاب در بند سارها بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد
منصوره امین زاده بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک گیاه دارویی آویشن در منطقه دماوند (زیر حــوزه دریاچــه تـار) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فائزه اندی حساسیت شاخص کیفیت خاک به تخریب اراضی (مطالعه موردی: منطقه گردشی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
فائزه اندی حساسیت شاخص کیفیت خاک به تخریب اراضی (مطالعه موردی: منطقه گردشی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
حسین باقری بررسی ارتباطات متقابل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با گیاه به منظور یافتن گیاهان معرف(منطقه مهرزمین قم) کارشناسی ارشد دانلود 1379
ستاره باقری ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس رطوبت قابل دسترس خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
مسعود بذرافشان ارزیابی اثر عملیات احیاء بیابان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش زیر اشکوب (مطالعه موردی نجم آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
جواد بزرافشان تعیین روند تغییر رخساره های ژئومورفولوژی و تهیه نقشه تغییرات مکانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی:پلایای عقدا) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
عیسی بندک مقایسه تاثیر دونوع سوپرجاذب A200 و استاکوسورب بر ویژگی های جوانه زنی، رویشی واستقرارآتریپلکس کانسنس کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
عاشوری بهار ارزیابی اثر عملیات بیولوژیک و مکانیکی روی پوشش گیاهی مراتع کرمانشاه ( مطالعه موردی حوزه‌های پلیس راه و کبوده علیا) کارشناسی ارشد
قلی نژاد بهرام بررسی عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع سارال استان کردستان
زرین بهناز تعیین قابلیت مدل RUSLE-3D به منظور برآورد پتانسیل و شدت فرسایش (بررسی موردی: حوزه آبخیز فشند) کارشناسی ارشد
فاطمه پناهی بررسی معیار خاک و تاثیر آن بر شدت بیابان زایی در سه منطقه سلیمان، حسین آباد میش مست و گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمد رضا پناهیان پتانسیل ترسیب کربن در کاربری های مختلف حاشیه جاده ( مطالعه موردی: اتوبان ایوانکِی- گرمسار) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
جواد پوررضایی بررسی ویژگیهای بوم شناختی و فیتوشیمی گونه Diplotania cachrydifolia Boiss در مراتع طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمید ترنج زر بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع و شنوه استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1383
مائده تروند بررسی امکان تکثیر برخی گیاهان دارویی- صنعتی مرتع با استفاده از قسمت های مختلف گیاه به منظور اهلی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/9/3
مائده تروند بررسی امکان تکثیر برخی گیاهان دارویی- صنعتی مرتع با استفاده از قسمت های مختلف گیاه به منظور اهلی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/9/3
سیده لیلا تقی زاده بررسی میزان ذخیره کربن در کاربری‏های مختلف شمال شرق شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
نفیسه تقوی تصفیـه بیولوژیکـی پسابهـا و کاربرد آن در منابع طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا تمرتاش مطالعه پوشش گیاهی منطقه قصرفیروزه و ارتباط آن با پارامترهای مهم خاک جهت توصیه گونه های جدید سازگار با منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1376
رسول جانبگلو تعیین گونه های سازگار برای فضای سبز ایستگاه پژوهشی طالقان و ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
رسول جانبگلو تعیین گونه های سازگار برای فضای سبز ایستگاه پژوهشی طالقان و ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
عنایت الله جان فزا مطالعه شوری ونوع املاح با استفاده از داده های ماهواره ای در منطقه دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/13
عنایت الله جان فزا مطالعه شوری ونوع املاح با استفاده از داده های ماهواره ای در منطقه دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/13
حیاتی جاوید بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان زدائی دشت لامرد در فارس کارشناسی ارشد
آذین جعفریان ارزیابی تأثیر عملیات بیولوژیک احیاء بیابان با تأکید بر خصوصیات خاک زیر اشکوب (مطالعه موردی کالشور سبزوار) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/25
زینب جعفریان جلوه دار مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص های اکولوژیکی و داده های ماهواره ای دکتری دانلود 1387/06/31
مقنی زاده اشکذری جمال بررسی ظرفیت ترسیب کربن در گونه آتریپلکس کانیسنس (مطالعه موردی: نودهک قزوین) کارشناسی ارشد
علی جمشیدی نقش کشاورزی (کیفیت آب در آبیاری) در بیابانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1378
حامد جنیدی جعفری بررسـی خصوصیـات اکولوژیک و کاربـردی گونه دم گاوی (Smirnovia Iranica Sabeli) در ماسه زارهای کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1384
بزرافشان جواد تعیین روند تغییر رخساره های ژئومورفولوژی و تهیه نقشه تغییرات مکانی آنها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی:پلایای عقدا) کارشناسی ارشد
پوررضایی جواد بررسی ویژگیهای بوم شناختی و فیتوشیمی گونه Diplotania cachrydifolia Boiss در مراتع طالقان کارشناسی ارشد
غلامی طبسی جواد تغییرات پوشش گیاهی و خاک بیابان¬های ماسه¬ای در اثر برخی عملیات کنترل فرسایش بادی (صمدآباد سرخس) کارشناسی ارشد
اکبر جوادی بررسی اثرات چراروی برخی خصوصیات پوشش گیاهی وشیمیایی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1382
مرتضی چالاک حقیقی بررسی برخی اثرات بوم شناختی آتریپلکس لنتی فورمیس(Atriplex lentiformis) بر محیطهای تحت کشت(مطالعه موردی در استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1379
عاطفه چمنی ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان با کاربرد مدل تخریب کارشناسی ارشد دانلود 1382
اسماعیل پور یحیی بررسی تاثیر کاربرد پلیمر فراجاذب آب و تلقیح میکوریز بر استقرار نهالهای چند گونه مرتعی
جاوید حیاتی بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان زدائی دشت لامرد در فارس کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی حاجی بگلو بررسی ارتباط کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
جنیدی جعفری حامد بررسی تاثیر برخی عوامل بوم شناختی و مدیریتی بر میزان ترسیب کربن در رویشگاه‌های گونه درمنه دشتی( Artemisia sieberi) (مطالعه موردی: مراتع استان‌ سمنان)
جنیدی جعفری حامد بررسـی خصوصیـات اکولوژیک و کاربـردی گونه دم گاوی (Smirnovia Iranica Sabeli) در ماسه زارهای کاشان کارشناسی ارشد
رستم حامدی شهرکی بررسی تاثیر عملیات کشاورزی (فاریاب) به تخریب منابع طبیعی (مطالعه مـوردی: دشت ورامیـن) کارشناسی ارشد دانلود 1383
رستم حامدی شهرکی بررسی تاثیر عملیات کشاورزی (فاریاب) به تخریب منابع طبیعی (مطالعه مـوردی: دشت ورامیـن) کارشناسی ارشد دانلود 1383
یزدان شناس حبیب تعیین مناسب ترین فواصل زمانی برداشت صمغ کتیرا با توجه به خصوصیات خاک رویشگاه (مطالعه موردی: تیران و کرون، اصفهان) کارشناسی ارشد
وحید حبیبی اربطانی بررسی شوری و قلیائیت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (ASTER &ETM+ ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
وحید حبیبی اربطانی بررسی شوری و قلیائیت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (ASTER &ETM+ ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
احمدی بیرگانی حسام شبیه سازی حرکت تپه ماسه ای به کمک روش های تجربی و عددی ( مطالعه موردی: ارگ ریگ بلند کاشان) کارشناسی ارشد
دشتی خویدکی حسن بررسی عکس العمل به شوری و تنوع ژنتیکی بین و داخل گونه¬ای جنس اسکنبیل(.Calligonum L) با استفاده ازصفات مرفولوژیک و مارکرهای ملکولی
علیرضا حسنی بررسی اوت اکولوژی و فیتوشیمی گونه گیاهی وشاء Dorema ammuoniacum D. Don. (مطالعه موردی: شورجستان، شهرستان آباده استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
علیرضا حسنی بررسی اوت اکولوژی و فیتوشیمی گونه گیاهی وشاء Dorema ammuoniacum D. Don. (مطالعه موردی: شورجستان، شهرستان آباده استان فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
باقری حسین بررسی ارتباطات متقابل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با گیاه به منظور یافتن گیاهان معرف(منطقه مهرزمین قم) کارشناسی ارشد
ظفری حسین بررسی علل شوری خاکهای دشت چهاردولی قروه در استان کردستان کارشناسی ارشد
قدیمی حسین بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تنوع گونه های زیر اشکوب تحت کشت گونه های تاغ کارشناسی ارشد
محمدعسگری حسین بررسی تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور کارشناسی ارشد
غایبی حسنقلی بررسی تاثیرعملیات کشاورزی بر تخریب اراضی کشاورزی (مطالعه موردی جنوب سمنان) کارشناسی ارشد
اسمعیل زاده حمید بررسی تاثیر گونه های گیاهی مختلف در تثبیت و اصلاح ماسه زارها در کاشان کارشناسی ارشد
ترنج زر حمید بررسی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع و شنوه استان قم کارشناسی ارشد
غلامی حمید بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن دوگونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens ) و رز ایرانی (ورک) (Hulthemia persica ) (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات مرتع نودهک قزوین) کارشناسی ارشد
ناصری حمیدرضا بررسی ویژگی های موثر آب و خاک بر پوشش گیاهی حاشیه پلایا (مطالعه موردی: پلایا های میقان، کاشان و حوض سلطان)
ناصری حمیدرضا بررسی خصوصیات اکولوژیک و گیاه شناسی گونه های جنس درمنه (Artemisia) در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
سفیدی حمیده بررسی تأثیر اقدامات مدیریتی برکیفیت خاک، پایداری خاکدانه وپوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هیو و شلمزار هشتگرد ) کارشناسی ارشد
عباس حنطه بررسی اثرات کشت آتریپکس کانسنس بر پوشش گیاهـی بومـی و خـاک « مطالعه موردی: مراتع استپی زاویه زرند ساوه» دکتری دانلود 1383
عباس حنطه بررسی اثرات کشت آتریپکس کانسنس بر پوشش گیاهـی بومـی و خـاک « مطالعه موردی: مراتع استپی زاویه زرند ساوه» دکتری دانلود 1383
امام قلی خبات ارزیابی اثر فاضلاب شهری مورد استفاده در احیای اراضی بیابانی بر برخی ویژگی های شمیایی خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان) کارشناسی ارشد
رحیمی بالکانلو خدیجه امکان سنجی ارزیابی پایداری سرزمین با استفاده از تلفیق تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) (منطقه مورد مطالعه: استان سمنان) کارشناسی ارشد
نقی زاده اصل خدیجه بررسی روابط بین پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: دشت اشتهارد) کارشناسی ارشد
شهبازی خسرو Factors Analysis and Determination of Environmental Thresholds of Gully Erosion in the Qasr-e-shirin, Kermanshah, Iran
شهبازی خسرو ارزیابی و مقایسه تاثیر عملیات مختلف احیایی (مدیریتی و بیومکانیکی) بر فاکتور فرسایش پذیری خاک (K) در اقلیم نیمه خشک (مطالعه موردی قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد
علی خلخالی بررسی تاثیر متقابل میان خصوصیات خاک و صفات گیاهی در دو منطقه کشت آتریپلکس کانسنس کارشناسی ارشد دانلود 1375
لیلا درویشی بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی گونة Thymus kotschyanus در ارتباط با عوامل محیطی (مطالعة موردی: مراتع طالقان میانی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
لیلا درویشی بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی گونة Thymus kotschyanus در ارتباط با عوامل محیطی (مطالعة موردی: مراتع طالقان میانی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
رمضان ذاکری بررسی اثرات ناشی از تاثیر عملیات احیاء و اصلاح مراتع بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی ( مطالعه موردی مراتع مانه وسملقان خراسان شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
رمضان ذاکری بررسی اثرات ناشی از تاثیر عملیات احیاء و اصلاح مراتع بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی ( مطالعه موردی مراتع مانه وسملقان خراسان شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
معماریان رامین ارزیابی اثرات توسعه بر شرق استان تهران با استفاده از شبکه بندی کارشناسی ارشد
نورقلی پور رامین بررسی و مقایسه برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مرتع در شرایط قرق و چرا- مراتع پارک ملی گلستان کارشناسی ارشد
ایروانی ریحانه بررسی تاثیر تاغ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماسه زارها (مطالعه موردی دشتهای جنوب غربی نیشابور) کارشناسی ارشد
مرجان رحیمی مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن زباله در مناطق خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
خدیجه رحیمی بالکانلو امکان سنجی ارزیابی پایداری سرزمین با استفاده از تلفیق تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) (منطقه مورد مطالعه: استان سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/4
آرزو رزاقی بررسی تغییرات مکانی درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
حامدی شهرکی رستم بررسی تاثیر عملیات کشاورزی (فاریاب) به تخریب منابع طبیعی (مطالعه مـوردی: دشت ورامیـن) کارشناسی ارشد
مسلم رستم پور بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی از عوامل محیطی در مراتع زیرکوه قاین کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
مسلم رستم پور بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی از عوامل محیطی در مراتع زیرکوه قاین کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
جانبگلو رسول تعیین گونه های سازگار برای فضای سبز ایستگاه پژوهشی طالقان و ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
تمرتاش رضا مطالعه پوشش گیاهی منطقه قصرفیروزه و ارتباط آن با پارامترهای مهم خاک جهت توصیه گونه های جدید سازگار با منطقه کارشناسی ارشد
تمرتاش رضا تعیین رابطه بین مقدار عناصر غذایی موجود در گونه های مرتعی و عناصر تغذیه ای خاک
مهدوی اردکانی رضا بررسی تأثیرگذاری چند گونه گیاهی مناطق خشک بر خصوصیات خاک مراتع استان یزد کارشناسی ارشد
سمانه رضوی زاده سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
سمانه رضوی زاده سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
ذاکری رمضان بررسی اثرات ناشی از تاثیر عملیات احیاء و اصلاح مراتع بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی ( مطالعه موردی مراتع مانه وسملقان خراسان شمالی) کارشناسی ارشد
صفائیان روجا بررسی اوت اکولوژی، فیتوشیمی و کروموزومی گونه جاشیر (Prangos ferulacea (L.) Lindly)
سلمان زارع بررسی کارایی مالچ های رزین، معدنی، پلیمری و بیوپلیمری جهت تثبیت تپه های ماسه ای و امکان-سنجی جایگزینی آن‌ها با مالچ نفتی دکتری دانلود 1394/05/19
سلمان زارع بررسی کارایی مالچ های رزین، معدنی، پلیمری و بیوپلیمری جهت تثبیت تپه های ماسه ای و امکان-سنجی جایگزینی آن‌ها با مالچ نفتی دکتری دانلود 1394/05/19
سلمان زارع بررسی رابطه چند گونه شاخص مناطق خشک و نیمه¬خشک با ویژگی¬های خاک (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ شهریار) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
سلمان زارع بررسی رابطه چند گونه شاخص مناطق خشک و نیمه¬خشک با ویژگی¬های خاک (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ شهریار) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
آذین زارعی مقایسه اثرات قرق و نهالکاری بر پوشش گیاهی و خاک اراضی بیابانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
محمدعلی زارع چاهدکی مدل سازی پراکنش گونه‌های گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی مراتع پشتکوه استان یزد) دکتری دانلود 1385/09/06
محمدعلی زارع چاهوکی بررسی رابطه بین چند گونه مرتعی با برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع پشت کوه استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1380
حبیب یزدان شناس تعیین مناسب ترین فواصل زمانی برداشت صمغ کتیرا با توجه به خصوصیات خاک رویشگاه (مطالعه موردی: تیران و کرون، اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
جعفریان جلوه دار زینب مدلسازی مکانی پوشش گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص های اکولوژیکی و داده های ماهواره ای
احسان زندی اصفهان رابطه پارامترهای ادافیک با میزان رشد گیاه تاغ :مطالعـه موردی: دشت سگزی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1384
عفیفی راد زهرا Identification of the best method of segmentation of female apparel market in Tehran کارشناسی ارشد
محبی زهرا بررسی تاثیر چندگونه شاخص مرتعی برگونه های همراه(مطالعه موردی استان مرکزی) کارشناسی ارشد
نوری زهرا Comparing the effects of Abyar, Absar, Agroaquajel and A200 to mitigate the drought effects stress on plant growth characteristics of Citrullus colocynthis کارشناسی ارشد
رنجبری کریمیان ژیلا مقایسه مقدار ذخیرۀ کربن در دو جامعۀ علفزار و بوته زار (مطالعۀ موردی: اختر آباد شهریار) کارشناسی ارشد
معصومه سبزی اثر دما و شوری بر روی جوانه¬زنی و بازیابی بذر سه گونه گیاهی مراتع استان مرکزی ( Salsola orientalis, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
معصومه سبزی اثر دما و شوری بر روی جوانه¬زنی و بازیابی بذر سه گونه گیاهی مراتع استان مرکزی ( Salsola orientalis, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
باقری ستاره ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس رطوبت قابل دسترس خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) کارشناسی ارشد
جدیری سلیمی سحر بررسـی مهمتـرین شاخصها و معیـارهای خاکشناسی در تعیین بیابانزایی با تاکید بر رخسـارههای ژئـومرفـولوژی مطالعـه مـوردی: منطقـه چنـداب (ورامـیـــن) کارشناسی ارشد
غفاری سحر تأثیرعملیات مختلف اصلاح مرتع بر برخی ویژگی های خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه تنگ سرخ) کارشناسی ارشد
تقی زاده سیده لیلا بررسی میزان ذخیره کربن در کاربری‏های مختلف شمال شرق شیراز کارشناسی ارشد
شجاعی سعید اثر استفاده از آب های نامتعارف در احیا یا تخریب خاک مناطق خشک ( مطالعه موردی : زابل ) کارشناسی ارشد
محمدرضا سعید افخم الشعرا بررسی و مقایسه تاثیر برخی گیاهان مراتع بر شاخص‌های کیفیت خاک (استان سمنان) دکتری دانلود 1388/11/28
محمدرضا سعید افخم الشعرا بررسی و مقایسه تاثیر برخی گیاهان مراتع بر شاخص‌های کیفیت خاک (استان سمنان) دکتری دانلود 1388/11/28
فرید سعیدیان بررسی مقاومت به خشکی و کارآیی مصرف آب در دو گونه مرتعیDaetylis Glomerata & eragrosts cuavola کارشناسی ارشد دانلود 1375
مصطفی سعیدفر ارائه روش مناسب تعیین وضعیت در مراتع نیمه استبی (استان اصفهان) دکتری دانلود 1384
مصطفی سعیدفر ارائه روش مناسب تعیین وضعیت در مراتع نیمه استبی (استان اصفهان) دکتری دانلود 1384
مهتدی سکینه Monitoring and Capacity Assessment of Social-Ecological Systems in landscape Co-management (Case study: Eshtehard region - Alborz Province) کارشناسی ارشد
زارع سلمان بررسی رابطه چند گونه شاخص مناطق خشک و نیمه¬خشک با ویژگی¬های خاک (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ شهریار) کارشناسی ارشد
زارع سلمان بررسی کارایی مالچ های رزین، معدنی، پلیمری و بیوپلیمری جهت تثبیت تپه های ماسه ای و امکان-سنجی جایگزینی آن‌ها با مالچ نفتی
رضوی زاده سمانه سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات سیلاب با استفاده از مدلHEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) کارشناسی ارشد
دهداری سمیه بررسی رابطه خاک و کیفیت علوفه ( مطالعه موردی در حوزه طالقان) کارشناسی ارشد
مهاجری برازجانی سهیل بررسی ارتباط بین سطح استایی آب زیر زمینی عوامل شوری و پوشش گیاهان شو رروی استان بوشهر مطالعه موردی منطقه میر محمد اهرام کارشناسی ارشد
مهشید سوری تعیین مناطق مناسب عملیات ذخیره نزولات جوی با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی چند معیاره(SDSS) دکتری دانلود 1390/06/15
مهشید سوری بررسی تخریب اراضی با تاکید بر خاک (مطالعـه مـوردی: استـان کرمانشاهــان) کارشناسی ارشد دانلود 1384
سعید شجاعی اثر استفاده از آب های نامتعارف در احیا یا تخریب خاک مناطق خشک ( مطالعه موردی : زابل ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/05
فاطمه شریفانی بررسی برخی از عوامل کشاورزی در روند بیابانی شدن در دشت سگزی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1384
فریبا شریفی زمیدانی بررسی کاربرد هیدروژل ها در احیای نواحی بیابانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
محمد خان شیرین برآورد کمی فرسایش و رسوب به روش ژئومرفولوژی" مطالعه موردی حوزه آبخیز لتیان"
باغبانی شعله بررسی ارتباط کیفیت لاشبرگ و اندامهای هوایی و زیرزمینی چند گونه مرتعی با خصوصیات خاک در منطقه زرند ساوه کارشناسی ارشد
نیکو شیما بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در منطقه دامغان استان سمنان کارشناسی ارشد
نگار شمس المعالی بررسی اثر پخش سیلاب بر روی روند تغییرات نفوذپذیری خاک سطحی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز چنداب ورامین) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
خسرو شهبازی Factors Analysis and Determination of Environmental Thresholds of Gully Erosion in the Qasr-e-shirin, Kermanshah, Iran دکتری دانلود 1395/03/24
احسان شهریاری بررسی اثرات تنش شوری در دو گونه Atriplex Lentiformis ،Atriplex verruciferum کارشناسی ارشد دانلود 1381
احسان شهریاری بررسی اثرات تنش شوری در دو گونه Atriplex Lentiformis ،Atriplex verruciferum کارشناسی ارشد دانلود 1381
احمد صادقی‌پور بررسی اثرات کشاورزی در بیابانی شدن دشت خورموج استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی نقی صادقی سنگدهی بررسی خصوصیات اکولوژیک و رویشگاهی گونه نتر(Astragalus squarrosus) در کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
علی نقی صادقی سنگدهی بررسی خصوصیات اکولوژیک و رویشگاهی گونه نتر(Astragalus squarrosus) در کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
امیر محمد صالح آشوری نژاد اثر استحصال سیلاب در بند سارها بر خصوصیات شیمیایی و حاصلخیزی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدپور صدیق بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک جنس کما Ferula کارشناسی ارشد
مریم صفاری ها نوسانات عناصر در خاک و گیاه در قرق و خارج آن (مطالعه موردی:قرق رود شور ساوه در استان مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
روجا صفائیان بررسی اوت اکولوژی، فیتوشیمی و کروموزومی گونه جاشیر (Prangos ferulacea (L.) Lindly) دکتری دانلود 1388/07/08
فهیمه صفری مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : دشت سگزی ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
فهیمه صفری مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : دشت سگزی ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
نصرتی ضیاء بررسی تأثیرجنگل کاری تاغ برخصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در منطقه ابردژ ورامین کارشناسی ارشد
مصباح زاده طیبه ارزیابی تخریب اراضی برای مقابله با بیابانزایی با استفاده از سیستم حمایتی تصمیم گیری میکرولیز
علی محمد طهماسبی بیرگانی برآورد کمی فرسایش بادی به روش ژئومرفولوژی با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)" مطالعه موردی : منطقه خضر آباد- رستاق یزد" دکتری دانلود 1392/02/30
علی طویلی بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Stipa barbata,Agropyron cristeetum Agropyrondesertorum کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسین ظفری بررسی علل شوری خاکهای دشت چهاردولی قروه در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1385
چمنی عاطفه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان با کاربرد مدل تخریب کارشناسی ارشد
حنطه عباس بررسی اثرات کشت آتریپکس کانسنس بر پوشش گیاهـی بومـی و خـاک « مطالعه موردی: مراتع استپی زاویه زرند ساوه»
نورالله عبدی بررسی تنوع و روند زوال نمونه های بذرور برخی گونه های مرتعی در بانک ژن منابع طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1379
معتمدی جویباری عبدالحسین بررسی کمی روابط گیاهان هالوفیت (شور پسند) با فاکتورهای شوری خاک د رمنطقه دریاچه حوض سلطان قم کارشناسی ارشد
زارعی عبدالرسول تعیین ضریب و بررسی اثر تنش خشکی و شوری درگونه های Atriplexlentiformis،Tamarix aphylla ،Zizyphus spina-christi و Acacia victoria به منظور انتخاب گیاه مناسب جهت احیاء مناطق خشک(مطالعه موردی: گربایگان فسا)
فهیمه عرب بررسی اثر شوری بر جوانه نی و رشد چند گونه مرتعی در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
فائزه عزیزالهی قالهری Potential of carbon sequestration in soil and plant at Prosopis juliflora ( Case study: Forest Park Ameri in Deylam port ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
فائزه عزیزالهی قالهری Potential of carbon sequestration in soil and plant at Prosopis juliflora ( Case study: Forest Park Ameri in Deylam port ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
بندک عیسی مقایسه تاثیر دونوع سوپرجاذب A200 و استاکوسورب بر ویژگی های جوانه زنی، رویشی واستقرارآتریپلکس کانسنس کارشناسی ارشد
علی عسگری اثر پخش سیلاب بربرخی ویژگیهای پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: چسکین بویین‌زهرا) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/30
علی عسگری اثر پخش سیلاب بربرخی ویژگیهای پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: چسکین بویین‌زهرا) کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/30
آزاده عصارزاده بررسی نقش توپوگرافی و خاک در پراکنش گونه های گیاهی مرتعی منطقه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1385
آزاده عصارزاده بررسی نقش توپوگرافی و خاک در پراکنش گونه های گیاهی مرتعی منطقه طالقان کارشناسی ارشد دانلود 1385
کلارستاقی عطاءالله مدلسازی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رواناب, فرسایش خاک و تولید رسوب - مطالعه موردی حوزه آبخیز فریم صحرا در استان مازندران
زهرا عفیفی راد Identification of the best method of segmentation of female apparel market in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
زهرا عفیفی راد Identification of the best method of segmentation of female apparel market in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
آجیلی لاهیجی علی اثر کاربریهای دیم ومرتع بر حاصلخیزی خاک(مطالعه موردی استان همدان، شهرستان بهار، منطقه چپق لو) کارشناسی ارشد
احسانی علی تعیین شاخص رویشگاهی به منظور برآورد تولید بلند مدت مرتع در مناطق استپی ایران (مطالعه موردی, استان مرکزی)
جمشیدی علی نقش کشاورزی (کیفیت آب در آبیاری) در بیابانی شدن کارشناسی ارشد
حاجی بگلو علی بررسی ارتباط کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در چند گونه مرتعی کارشناسی ارشد
خلخالی علی بررسی تاثیر متقابل میان خصوصیات خاک و صفات گیاهی در دو منطقه کشت آتریپلکس کانسنس کارشناسی ارشد
طویلی علی بررسی تاثیر برخی گونه های خزه و گلسنگ بر خصوصیات خاک و گیاهان مرتعی، مطالعه موردی مراتع قرقیر - استان گلستان
طویلی علی بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Stipa barbata,Agropyron cristeetum Agropyrondesertorum کارشناسی ارشد
عسگری علی اثر پخش سیلاب بربرخی ویژگیهای پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: چسکین بویین‌زهرا) کارشناسی ارشد
گلکاریان علی بررسی تاثیر طول دامنه بر توزیع مکانی نرخ فرسایش
گلکاریان علی برآورد میزان فرسایش و رسوب آبی با استفاده از مدل WEPP در حوزه آبخـیز بار اریه نیشـابور کارشناسی ارشد
نظری سامانی علی اکبر بررسی ساز و کارهای موثر در فرسایش خندقی به منظور تعیین آستانه های توپوگرافی,رواناب و سهم رسوب حاصل از آن(مطالعه موردی:استان بوشهر)
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
ناهید علی پور تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی؛ استان البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
مرضیه علی خواه اصل بررسی اوت اکولوژی و ویژگیهای فیتوشیمیایی گیاه دارویی بر از مبل (Perovskia abrotanoides) در منطقه کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1382
مرضیه علی خواه اصل بررسی رابطه خوش خوراکی با کیفیت علوفه برخی گیاهان مرتعی دکتری دانلود 1387/06/02
حسنی علیرضا بررسی اوت اکولوژی و فیتوشیمی گونه گیاهی وشاء Dorema ammuoniacum D. Don. (مطالعه موردی: شورجستان، شهرستان آباده استان فارس) کارشناسی ارشد
سلیمانی علیرضا ارزیابی فعالیتهای کشاورزی در بیابانی شدن اراضی دشت کرمان کارشناسی ارشد
فاطمه علیرضائی بافقی بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
فاطمه علیرضائی بافقی بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
طهماسبی بیرگانی علی محمد برآورد کمی فرسایش بادی به روش ژئومرفولوژی با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)" مطالعه موردی : منطقه خضر آباد- رستاق یزد"
صادقی سنگدهی علی نقی بررسی خصوصیات اکولوژیک و رویشگاهی گونه نتر(Astragalus squarrosus) در کاشان کارشناسی ارشد
جان فزا عنایت الله مطالعه شوری ونوع املاح با استفاده از داده های ماهواره ای در منطقه دامغان کارشناسی ارشد
کیوان عوض آبادیان معرفی و مکان‌یابی پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و خوش منظردراراضی طبیعی اطراف حرم مطهرحضرت امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
سحر غفاری تأثیرعملیات مختلف اصلاح مرتع بر برخی ویژگی های خاک و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه تنگ سرخ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
حمید غلامی بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن دوگونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens ) و رز ایرانی (ورک) (Hulthemia persica ) (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات مرتع نودهک قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/03
حمید غلامی بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن دوگونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens ) و رز ایرانی (ورک) (Hulthemia persica ) (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات مرتع نودهک قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/03
جواد غلامی طبسی تغییرات پوشش گیاهی و خاک بیابان¬های ماسه¬ای در اثر برخی عملیات کنترل فرسایش بادی (صمدآباد سرخس) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
لیلا فارسیمدان تأثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی استان اصفهان، منطقه حنای سمیرم) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
اصغر فاسمی فیروز آبادی بررسی مقاومت به خشکی و شوری روی دو گونه مرتعی Puccinellia distance Aeluropuslittoralis کارشناسی ارشد دانلود 1377
اصغر فاسمی فیروز آبادی بررسی مقاومت به خشکی و شوری روی دو گونه مرتعی Puccinellia distance Aeluropuslittoralis کارشناسی ارشد دانلود 1377
پناهی فاطمه بررسی معیار خاک و تاثیر آن بر شدت بیابان زایی در سه منطقه سلیمان، حسین آباد میش مست و گلستان کارشناسی ارشد
رحیمی فاطمه بررسی اثرات کاربری اراضی بر تخریب خاک با استفاده از شاخص¬های کیفیت خاک (مطالعه موردی: شهریار، استان تهران) کارشناسی ارشد
شریفانی فاطمه بررسی برخی از عوامل کشاورزی در روند بیابانی شدن در دشت سگزی اصفهان کارشناسی ارشد
علیرضائی بافقی فاطمه بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و طبقات سنی پایه مادری بر کیفیت بذر زرد تاغ کارشناسی ارشد
اندی فائزه حساسیت شاخص کیفیت خاک به تخریب اراضی (مطالعه موردی: منطقه گردشی) کارشناسی ارشد
فرهاد فخری بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیلاب تنگستان استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1382
شریفی زمیدانی فریبا بررسی کاربرد هیدروژل ها در احیای نواحی بیابانی کارشناسی ارشد
محمد فرجی بررسی استفاده از ردیابها و کانیهای شاخص در منشأ یابی رسوبات تپه های ماسه ای (مطالعه موردی منطقه ملاثانی - مارون استان خوزستان) دکتری دانلود 1388/07/13
سعیدیان فرید بررسی مقاومت به خشکی و کارآیی مصرف آب در دو گونه مرتعیDaetylis Glomerata & eragrosts cuavola کارشناسی ارشد
نوبخت فرزانه مقایسه ویژگی های لاشبرگ چند گونه مرتعی از نظر تأثیرگذاری آنها بر شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: مراتع منطقه شهمیرزاد استان سمنان) کارشناسی ارشد
فخری فرهاد بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیلاب تنگستان استان بوشهر کارشناسی ارشد
مقیمی نژاد فیروزه بررسی و مقایسه خصوصیات خاک و پوشش گیاهی بین دو منطقه قرق و چراشده(مطالعه موردی: نظرآباد کرج- قشلاق محمدلو) کارشناسی ارشد
کامرانی نوق فروغ بررسی عوامل خاکی مؤثر بر پژمردگی و خشکیدگی تاغ زارها (مطالعه موردی: منطقه اشکذر استان یزد) کارشناسی ارشد
صفری فهیمه مقایسه پتانسیل شدت بیابان زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : دشت سگزی ) کارشناسی ارشد
عرب فهیمه بررسی اثر شوری بر جوانه نی و رشد چند گونه مرتعی در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه کارشناسی ارشد
مهدی قربانی نقش شبکه های اجتماعی درسازوکارهای بهره برداری از مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان) دکتری دانلود 1391/06/28
مژگان قره محمودلو بررسی رابطه بین عوامل خاکی و پوشش گیاهی (مطالعه موردی مراتع مراوه تپه) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
بهرام قلی نژاد بررسی عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع سارال استان کردستان دکتری دانلود 1389/12/16
بهرام قلی نژاد بررسی عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع سارال استان کردستان دکتری دانلود 1389/12/16
نسیبه قنبری بررسی اثرات تغییر کاربری مرتع به جنگل کاری بر میزان ترسیب کربن در خاک (مطالعه موردی: سنندج) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
فروغ کامرانی نوق بررسی عوامل خاکی مؤثر بر پژمردگی و خشکیدگی تاغ زارها (مطالعه موردی: منطقه اشکذر استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
فروغ کامرانی نوق بررسی عوامل خاکی مؤثر بر پژمردگی و خشکیدگی تاغ زارها (مطالعه موردی: منطقه اشکذر استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
الهیاری کبری میزان موفقیت تاغکاری جهت احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی: اسفندآباد ابرکوه) کارشناسی ارشد
موسی کرمی بررسی و مقایسه میزان ذخیره کربن در اندامهای هوایی و خاک رویشگاه گیاه تاغ در دو منطقه صنعتی و قشلاق دایلر اشتهارد کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
موسی کرمی بررسی و مقایسه میزان ذخیره کربن در اندامهای هوایی و خاک رویشگاه گیاه تاغ در دو منطقه صنعتی و قشلاق دایلر اشتهارد کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
عطاءالله کلارستاقی مدلسازی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رواناب, فرسایش خاک و تولید رسوب - مطالعه موردی حوزه آبخیز فریم صحرا در استان مازندران دکتری دانلود 1385
عطاءالله کلارستاقی مدلسازی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رواناب, فرسایش خاک و تولید رسوب - مطالعه موردی حوزه آبخیز فریم صحرا در استان مازندران دکتری دانلود 1385
نادیا کمالی بررسی فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM در حوزه آبخیز سمیرم کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/26
نادیا کمالی بررسی فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM در حوزه آبخیز سمیرم کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/26
عوض آبادیان کیوان معرفی و مکان‌یابی پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و خوش منظردراراضی طبیعی اطراف حرم مطهرحضرت امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
علی گلکاریان بررسی تاثیر طول دامنه بر توزیع مکانی نرخ فرسایش دکتری دانلود 1390/03/16
علی گلکاریان برآورد میزان فرسایش و رسوب آبی با استفاده از مدل WEPP در حوزه آبخـیز بار اریه نیشـابور کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی گلکاریان بررسی تاثیر طول دامنه بر توزیع مکانی نرخ فرسایش دکتری دانلود 1390/03/16
علی گلکاریان برآورد میزان فرسایش و رسوب آبی با استفاده از مدل WEPP در حوزه آبخـیز بار اریه نیشـابور کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسلامی لیلا ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست پیرامون در یاچه ارومیه با استفاده از مدل تخریب کارشناسی ارشد
درویشی لیلا بررسی ویژگی‌های جامعه‌شناختی گونة Thymus kotschyanus در ارتباط با عوامل محیطی (مطالعة موردی: مراتع طالقان میانی) کارشناسی ارشد
فارسیمدان لیلا تأثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی استان اصفهان، منطقه حنای سمیرم) کارشناسی ارشد
تروند مائده بررسی امکان تکثیر برخی گیاهان دارویی- صنعتی مرتع با استفاده از قسمت های مختلف گیاه به منظور اهلی سازی کارشناسی ارشد
اخوان ارمکی مجتبی Investigation on the effects of environmental factors and human activities on spatial distribution of vegetation types (Case study: Median Pastures of Taleghan)
زرگری مجید بررسی رابطه پوشش گیاهی با عوامل محیطی مراتع طالقان (مطالعه موردی: جزن – ورکش) کارشناسی ارشد
صادقی نیا مجید بررسی تاثیر عوامل محیطی بر استقرار تیپ‌های گیاهی و کاربرد عکس‌برداری دیجیتال در تعیین الگوی پراکنش گیاهان آنها در مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه بافق استان یزد)
زهرا محبی بررسی تاثیر چندگونه شاخص مرتعی برگونه های همراه(مطالعه موردی استان مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
فاطمه محب زاده Effect of compost and biochar on phytoremediation of soil pollution with heavy metals (Case Study: Alborz Industrial Zone) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد محرم زاده بررسی تاثیر گونه های تاغ و گز بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و رسوب کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
محمد محرم زاده بررسی تاثیر گونه های تاغ و گز بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و رسوب کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
اسدالهی محسن Investigation of mulch (biopolymer 1, biopolymer 2, mineral) effects on water holding capacity in sand (case study: sand dunes of Kashan) کارشناسی ارشد
اکبریان محمد بررسی رابطه بین برخی گونه های شاخص مرتعی با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در اکوسیستم های مناطق خشک (ا... یارقم) کارشناسی ارشد
طهمورث محمد Quantitative evaluation of the effects of biological, biomechanical and mechanical watershed management operations on soil, vegetation, carbon sequestration (Case study: Parood Watershed(
فرجی محمد بررسی استفاده از ردیابها و کانیهای شاخص در منشأ یابی رسوبات تپه های ماسه ای (مطالعه موردی منطقه ملاثانی - مارون استان خوزستان)
محرم زاده محمد بررسی تاثیر گونه های تاغ و گز بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و رسوب کارشناسی ارشد
محمدی محمد نیروهای محرک انسانی موثر بر تغییرات کاربری ارضی (مطالعه موردی: منطقه تنکابن) کارشناسی ارشد
محمد محمدی نیروهای محرک انسانی موثر بر تغییرات کاربری ارضی (مطالعه موردی: منطقه تنکابن) کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/30
صدیق محمدپور بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک جنس کما Ferula کارشناسی ارشد دانلود 1385
قانعی بافقی محمدجواد بررسی نقش نهشته های معدنی و معدن کاری در گسترش آلودگی و تخریب خاک و گیاه (مطالعه موردی – معدن سرب و روی کوشک- بافق)
نعمت الهی محمدجواد بررسی تفکیک پذیری خاک های حاشیه پلایای دامغان با استفاده از داده های سنجنده ASTER کارشناسی ارشد
سعید افخم الشعرا محمدرضا بررسی و مقایسه تاثیر برخی گیاهان مراتع بر شاخص‌های کیفیت خاک (استان سمنان)
حسین محمدعسگری بررسی تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین محمدعسگری بررسی تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور کارشناسی ارشد دانلود 1386
امجدی محمدعلی بررسی اثر ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش درمنه زارها (Artemisia.sieberi ) مطالعه موردی: منطقه ساوه کارشناسی ارشد
زارع چاهدکی محمدعلی مدل سازی پراکنش گونه‌های گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی مراتع پشتکوه استان یزد)
زارع چاهوکی محمدعلی بررسی رابطه بین چند گونه مرتعی با برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع پشت کوه استان یزد کارشناسی ارشد
احمد مداحی بررسی عوامل محدود کننده تیپ ها ی پوشش گیاهی د رمراتع حاشیه پلایای سیر جان کارشناسی ارشد 1375
احمد مداحی بررسی عوامل محدود کننده تیپ ها ی پوشش گیاهی د رمراتع حاشیه پلایای سیر جان کارشناسی ارشد 1375
نوازاله مرادی بررسی وضعیت شوری آب وخاک در کاربری‌های مختلف اراضی در منطقه قلعه قاضی بندر عباس کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
اکبرزاده مرتضی بررسی تغییرات پوشش گیاهی ، خصوصیات و بانک پذر خاک در مراتع چرا شده و قرق در مناطق استپی و نیمه استپی
چالاک حقیقی مرتضی بررسی برخی اثرات بوم شناختی آتریپلکس لنتی فورمیس(Atriplex lentiformis) بر محیطهای تحت کشت(مطالعه موردی در استان فارس) کارشناسی ارشد
صابری مرتضی مقایسه میزان عناصر معدنی موجود در خاک، اندام¬های هوایی و لاشبرگ گونه¬های Agropyron tauri ,Bromus tomentellus Psatyrostachys fragilis کارشناسی ارشد
مفیدی چلان مرتضی تأثیر عملیات اصلاح مراتع بر ویژگی های خاک و پوشش گیاهی در مراتع امام کندی ارومیه کارشناسی ارشد
رحیمی مرجان مکان یابی مناطق مناسب جهت دفن زباله در مناطق خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد
اسماعیلی مرضیه بررسی تاثیر ریشه گونه های سوزنی برگ و پهن برگ جنگلکاری شده در مسلح سازی خاک (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود، نوشهر) کارشناسی ارشد
علی خواه اصل مرضیه بررسی رابطه خوش خوراکی با کیفیت علوفه برخی گیاهان مرتعی
علی خواه اصل مرضیه بررسی اوت اکولوژی و ویژگیهای فیتوشیمیایی گیاه دارویی بر از مبل (Perovskia abrotanoides) در منطقه کاشان کارشناسی ارشد
طیب مرضیه السادات بـررسـی عوامـل شور شدن آب و خاک در استـان کرمـان (مطالعه مـوردی: دشت رفسنجان) کارشناسی ارشد
آبتین میر طالبی بررسی شاخص های رویشگاهی آنغوزه شیرین(Ferula gabrielli) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
حج فروش مریم بررسی دلایل استقرار و عدم استقرار مناسب پوشش گیاهی پس از آتریپلکس کاری در منطقه اخترآباد شهریار کارشناسی ارشد
صفاری امان مریم اثر گیاه پالایی برخی گونه های گیاهی بر پالایش آلودگی خاک ناشی از پساب تصفیه شده صنعتی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی البرز) کارشناسی ارشد
صفاری ها مریم نوسانات عناصر در خاک و گیاه در قرق و خارج آن (مطالعه موردی:قرق رود شور ساوه در استان مرکزی) کارشناسی ارشد
نعیمی مریم بررسی عوامل موثر در شوری خاک و آب در حسن آباد دامغان کارشناسی ارشد
قره محمودلو مژگان بررسی رابطه بین عوامل خاکی و پوشش گیاهی (مطالعه موردی مراتع مراوه تپه) کارشناسی ارشد
بذرافشان مسعود ارزیابی اثر عملیات احیاء بیابان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش زیر اشکوب (مطالعه موردی نجم آباد) کارشناسی ارشد
منصور مسعود ارزیابی اجرای طرح‌های بیابان زدایی با مشارکت مردم کارشناسی ارشد
یوسفی مسعود ارتباط بین گونه های غالب وخصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گرمسار کارشناسی ارشد
ریحانه مسعودی The Effects of Water Quality and Quantity Changes on Desertification Based on CE-QUAL-W2 Model (Case study: Gavkhoni Wetland Basin) دکتری دانلود 1395/06/28
رستم پور مسلم بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی از عوامل محیطی در مراتع زیرکوه قاین کارشناسی ارشد
رستم پور مسلم بررسی اثر گرادیان های محیطی و چرا بر ساختار بانک بذر خاک مراتع مناطق خشک(مطالعه موردی: مراتع قاینات، خراسان جنوبی)
سعیدفر مصطفی ارائه روش مناسب تعیین وضعیت در مراتع نیمه استبی (استان اصفهان)
عبدالحسین معتمدی جویباری بررسی کمی روابط گیاهان هالوفیت (شور پسند) با فاکتورهای شوری خاک د رمنطقه دریاچه حوض سلطان قم کارشناسی ارشد دانلود 1380
سبزی معصومه اثر دما و شوری بر روی جوانه¬زنی و بازیابی بذر سه گونه گیاهی مراتع استان مرکزی ( Salsola orientalis, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) کارشناسی ارشد
عباسی خالکی معصومه بررسی عوامل موثر بر رشد نامناسب آتریپلکس کاریهای منطقه حسین آباد حپشلو شهرستان شهریار کارشناسی ارشد
رامین معماریان ارزیابی اثرات توسعه بر شرق استان تهران با استفاده از شبکه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1377
جمال مقنی زاده اشکذری بررسی ظرفیت ترسیب کربن در گونه آتریپلکس کانیسنس (مطالعه موردی: نودهک قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
جمال مقنی زاده اشکذری بررسی ظرفیت ترسیب کربن در گونه آتریپلکس کانیسنس (مطالعه موردی: نودهک قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
ارست مینا بررسی اثر آبیاری با آب های نامتعارف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ( مطالعه موردی : دشت قمرود ) کارشناسی ارشد
مسعود منصور ارزیابی اجرای طرح‌های بیابان زدایی با مشارکت مردم کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
امین زاده منصوره بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک گیاه دارویی آویشن در منطقه دماوند (زیر حــوزه دریاچــه تـار) کارشناسی ارشد
سهیل مهاجری برازجانی بررسی ارتباط بین سطح استایی آب زیر زمینی عوامل شوری و پوشش گیاهان شو رروی استان بوشهر مطالعه موردی منطقه میر محمد اهرام کارشناسی ارشد دانلود 1377
سهیل مهاجری برازجانی بررسی ارتباط بین سطح استایی آب زیر زمینی عوامل شوری و پوشش گیاهان شو رروی استان بوشهر مطالعه موردی منطقه میر محمد اهرام کارشناسی ارشد دانلود 1377
قربانی مهدی نقش شبکه های اجتماعی درسازوکارهای بهره برداری از مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان) دکتری
گنجی مهدی نقش کشاورزی در تخریب اراضی (مطالعه موردی: کویر میقان اراک) کارشناسی ارشد
معمری مهدی ارزیابی توانمندی گیاهان مرتعی در پالایش خاک¬های آلوده به فلزات سنگین سرب و روی (مطالعه موردی: بخشی از اراضی اطراف شرکت ملی سرب و روی ایران- زنجان)
ابراهیمی مهدیه شناسایی وکاربرد گونه های مرتعی بیش اندوز فلزات سنگین برای گیاه پالایی خاک های آلوده قزوین (مطالعه موردی: منطقه صنعتی لیا)
ابراهیمی مهدیه ارزیابی عملیات اصلاحی مرتع و تأثیر آن در احیاء پوشش گیاهی ( مطالعه موردی منطقه سیرجان) کارشناسی ارشد
رضا مهدوی اردکانی بررسی تأثیرگذاری چند گونه گیاهی مناطق خشک بر خصوصیات خاک مراتع استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
رضا مهدوی اردکانی بررسی تأثیرگذاری چند گونه گیاهی مناطق خشک بر خصوصیات خاک مراتع استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
سوری مهشید بررسی تخریب اراضی با تاکید بر خاک (مطالعـه مـوردی: استـان کرمانشاهــان) کارشناسی ارشد
سوری مهشید تعیین مناطق مناسب عملیات ذخیره نزولات جوی با استفاده از سامانه تصمیم یار مکانی چند معیاره(SDSS)
کرمی موسی بررسی و مقایسه میزان ذخیره کربن در اندامهای هوایی و خاک رویشگاه گیاه تاغ در دو منطقه صنعتی و قشلاق دایلر اشتهارد کارشناسی ارشد
کمالی نادیا بررسی فرسایش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژی و EPM در حوزه آبخیز سمیرم کارشناسی ارشد
حمیدرضا ناصری بررسی خصوصیات اکولوژیک و گیاه شناسی گونه های جنس درمنه (Artemisia) در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
نرگس ناصری حصار مقایسه روش های مدلسازی پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان اشتهارد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
ندا نجفی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مناطق تحت رویش Var. Karelinii tamarix hispida مطالعه موردی آران و بیدگل کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1386
ندا نجفی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مناطق تحت رویش Var. Karelinii tamarix hispida مطالعه موردی آران و بیدگل کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1386
نجفی ندا بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در مناطق تحت رویش Var. Karelinii tamarix hispida مطالعه موردی آران و بیدگل کاشان کارشناسی ارشد
ناصری حصار نرگس مقایسه روش های مدلسازی پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان اشتهارد) کارشناسی ارشد
قنبری نسیبه بررسی اثرات تغییر کاربری مرتع به جنگل کاری بر میزان ترسیب کربن در خاک (مطالعه موردی: سنندج) کارشناسی ارشد
ابوالفضل نصرالهی بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف دروردآورد کرج کارشناسی ارشد دانلود 1377
ضیاء نصرتی بررسی تأثیرجنگل کاری تاغ برخصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در منطقه ابردژ ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
ضیاء نصرتی بررسی تأثیرجنگل کاری تاغ برخصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در منطقه ابردژ ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
علی اکبر نظری سامانی بررسی ساز و کارهای موثر در فرسایش خندقی به منظور تعیین آستانه های توپوگرافی,رواناب و سهم رسوب حاصل از آن(مطالعه موردی:استان بوشهر) دکتری دانلود 1387/04/16
علی اکبر نظری سامانی بررسی ساز و کارهای موثر در فرسایش خندقی به منظور تعیین آستانه های توپوگرافی,رواناب و سهم رسوب حاصل از آن(مطالعه موردی:استان بوشهر) دکتری دانلود 1387/04/16
مریم نعیمی بررسی عوامل موثر در شوری خاک و آب در حسن آباد دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1386
تقوی نفیسه تصفیـه بیولوژیکـی پسابهـا و کاربرد آن در منابع طبیعی کارشناسی ارشد
شیما نیکو بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در منطقه دامغان استان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1385
شیما نیکو بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در منطقه دامغان استان سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1385
شمس المعالی نگار بررسی اثر پخش سیلاب بر روی روند تغییرات نفوذپذیری خاک سطحی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز چنداب ورامین) کارشناسی ارشد
مرادی نوازاله بررسی وضعیت شوری آب وخاک در کاربری‌های مختلف اراضی در منطقه قلعه قاضی بندر عباس کارشناسی ارشد
فرزانه نوبخت مقایسه ویژگی های لاشبرگ چند گونه مرتعی از نظر تأثیرگذاری آنها بر شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: مراتع منطقه شهمیرزاد استان سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
فرزانه نوبخت مقایسه ویژگی های لاشبرگ چند گونه مرتعی از نظر تأثیرگذاری آنها بر شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: مراتع منطقه شهمیرزاد استان سمنان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
زهرا نوری Comparing the effects of Abyar, Absar, Agroaquajel and A200 to mitigate the drought effects stress on plant growth characteristics of Citrullus colocynthis کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
عبدی نورالله بررسی تنوع و روند زوال نمونه های بذرور برخی گونه های مرتعی در بانک ژن منابع طبیعی کارشناسی ارشد
رامین نورقلی پور بررسی و مقایسه برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مرتع در شرایط قرق و چرا- مراتع پارک ملی گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1382
شیرقاضی دلویی هاشم Effect of compost, vermicompost and slow-release zeolite fertilizer on properties of seedlings growth and water use of Nitre-bush (Nitraria schoberi) کارشناسی ارشد
حبیبی اربطانی وحید بررسی شوری و قلیائیت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (ASTER &ETM+ ) کارشناسی ارشد
مسعود یوسفی ارتباط بین گونه های غالب وخصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
مسعود یوسفی ارتباط بین گونه های غالب وخصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گرمسار کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه