اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا جهانسوز

محمدرضا جهانسوز

محمدرضا جهانسوز    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نعمت الهی احسان تعیین الگوی بهینه کشت برای دستیابی به مدیریت اکولوژیک تولید محصولات زراعی (دشت مشهد)
علیمددی احمد ارزیابی تاثیر میکروارگانیزم های حل کننده فسفات، مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد، گره زایی و عملکرد نخود
علیمددی احمد بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی ارقام حبوبات (ماش، لوبیاقرمز و لوبیاچشم بلبلی) در کشت دوگانه با گندم و اثر آنها بر روی حاصلخیزی خاک و محصول گیاه بعدی کارشناسی ارشد
نوش کام احمد تاثیر شرایط فاریاب و دیم و نوع کود(زیستی و شیمیایی) بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica Jamzad)
افشون اسماعیل The Effect of Tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean(Glycine max L. ) cultivars in Karaj condition کارشناسی ارشد
رحیمی اصغر بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیک دو گونه دارویی اسفرزه ( plantago ovata و P.psyllium ) در شرایط تنش خشکی
اسوار امین اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش‌های نیکوسولفورون، فورام سولفورون و بنتازون در کنترل علف‌های هرز ذرت در سیستم‌های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم کارشناسی ارشد
موسوی بوگر امین اله بررسی تاثیر سیستم های کشت بدون شخم، حداقل شخم و خاک ورزی متداول بر خواص کمی و کیفی چند رقم گندم آبی کارشناسی ارشد
جعفر پور بنت الهدی بررسی تاثیر کشت خفته وپاییزه و کود بیولوژیک بر عملکرد چند رقم ماشک در شرایط دیم وآبی کارشناسی ارشد
عمرانی اشتلق بهنام بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد
دوزنده ماسوله پدرام بررسی سودمندی کشت مخلوط سویا (.Glycine max L) و برنج (Oryza sativa) کارشناسی ارشد
محیی پرهام ارزیابی اثرات تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکردکمی و کیفی لانیهـای خلروماشـک علوفـه ای در شرایـط دیـم استـان کردستان کارشناسی ارشد
صیاد امین پروانه بررسی تحمل به شوری و جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط سورگوم و سویا با استفاده از بذور پرتوتابی ‌شده و عناصر نشان‌دار
ثابتی پیمان بررسی اثر خاک ورزی و مبارزه شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیکی بر کنترل علـف هرز شیـرین بیـان کارشناسی ارشد
یدالهی نوش آبادی جلال ارزیابی پایداری منابع تولید و تعیین الگوی بهینه کشت همسو با پایداری منابع آب در منطقه هشتگرد
حیدری ذوله حسن مطالعه اثرات آبیاری جویچه ای یک در میان و کم آبیاری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica)
حیدری ذوله حسن بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب سه گیاه علوفه ای ذرت, سورگوم و ارزن در کشت دوگانه بعد از گیاه جو کارشناسی ارشد
تقی پور حشمت اله بررسی اثرات آللوپاتیک بقایای چند گونه گیاهی بر کنترل علفهای هرز در کشت زمستـانه نخود در شرایط دیم استـان کرمانشـاه کارشناسی ارشد
دولت مرادی حمید بررسی اثر خاکورزی بر زراعت ارقام سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (L.) moench) در کشت دوم کارشناسی ارشد
چقازردی حمیدرضا بررسی تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی برسامانه‎های زراعی گندم و نخود در اقالیم مختلف دیم استان کرمانشاه
حسینی پور رضا بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سویا کارشناسی ارشد
عمرانی اشتلق رضا ارزیابی تراکم کاشت و کود نیتروژن (اوره) بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه جو بدون پوشینه کارشناسی ارشد
جاوید ستار مدیریت علف های هرز در سیستم های مختلف خاک ورزی کارشناسی ارشد
بهرامی سرحد بررسی اثرات زمان کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود تیپ دی سی در شرایط دیم منطقه کردستان کارشناسی ارشد
دوازده امامی سعید بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت و کیفیت اسانس چند گونه گیاه دارویی
عابدی سمانه بررسی ارزش اقتصادی و محیط زیستی سیاست کشاورزی حفاظتی محصول گندم در استان فارس دکتری
مهرورز سوده مطالعه استفاده از مویان و کود های زیستی بر خصوصیات رویشی و عملکرد ذرت تحت شرایط کم آبیاری
ساسانی شهریار ارزیابی تنش خشکی بر ویژگیهای اکوفیزیولوژیکی و کیفی ارزن علوفه ای آفریقائی Pennisetum americanum (L..) Leeke. Cultivar: Nutrifeed کارشناسی ارشد
صفار علی بررسی آرایش های مختلف کشت مخلوط ذرت و ارزن مرواریدی بر کمیت و کیفیت علوفه کارشناسی ارشد
یوسفی علیرضا بررسی تاثیر علفکش های مختلف در کنترل علفهای هرز در کشت انتظاری نخود کارشناسی ارشد
محسن‌آبادی غلامرضا ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کونیتروژن و کارایی استفاده از منابع محیطی در شرایط دیم و آبی
آهنگری فریدون بررسی اثر تاریخ کاشت و آرایش کشت در زراعت مخلوط ذرت علوفه ای و بادام زمینی در منطقه بم کارشناسی ارشد
اسفندیاری میثم تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد
حاتمی مجتبی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علفهای هرز در گلرنگ تحت شرایط دیم کارشناسی ارشد
تولیت مجید عکس المعل های رشد دواکوتیپ آویشن دنایی(Thymus daenensis subsp. daenensis) در شرایط محیطی متفاوت
رنجبر مجید تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علفهای هرز و عملکرد گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
کیانی محدثه تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه و ذرت در کشت دوگانه کارشناسی ارشد
جمالی محسن بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی استقرار گیاهچه و عملکرد ارقام سویا در سیستم‌های خاک‌ورزی کارشناسی ارشد
حسینمردی محسن بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت علوفه ای و ارزن مرواریدی بر برخی صفات کمی و کیفی کارشناسی ارشد
حسینی محمدباقر اکو فیزیولوژی کشت مخلوط ارزن علوفه ای و لـوبیـا چشـم بلبلـی
فرجی مقدم محمد صادق مدیریت علف های هرز گندم با تاکید بر جو وحشی گونه های جو خودرو و جو دره کارشناسی ارشد
ابوطالبیان محمدعلی اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران
رستم زا مینا مقایسه خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام غلات علوفه ای (سورگوم، ارزن و ذرت) در کشت دوم بعد از جو و اثرات آنها بر روی عملکرد محصول بعدی (گندم) کارشناسی ارشد
رستم زا مینا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن
نظری مهتاب بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط جو بهاره با یونجه یکساله کارشناسی ارشد
عبدالهی مندولکانی مهران تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک کارشناسی ارشد
محمدمرادطارم هاله مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و ارتباط آن با ویژگی های مورفولوژیک ساقه در ارقام زراعی ایران در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه