اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا جهانسوز

محمدرضا جهانسوز

محمدرضا جهانسوز    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی ابوطالبیان اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران, عاملی برای افزایش بنیه بذر در شرایط نامطلوب رشد دکتری دانلود 1384
نعمت الهی احسان تعیین الگوی بهینه کشت برای دستیابی به مدیریت اکولوژیک تولید محصولات زراعی (دشت مشهد)
علیمددی احمد بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی ارقام حبوبات (ماش، لوبیاقرمز و لوبیاچشم بلبلی) در کشت دوگانه با گندم و اثر آنها بر روی حاصلخیزی خاک و محصول گیاه بعدی کارشناسی ارشد
علیمددی احمد ارزیابی تاثیر میکروارگانیزم های حل کننده فسفات، مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد، گره زایی و عملکرد نخود
نوش کام احمد تاثیر شرایط فاریاب و دیم و نوع کود(زیستی و شیمیایی) بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica Jamzad)
امیر ایزدفر Sustainable Cropping Pattern Planning for Khodaafarin Dam Developing Region دکتری دانلود 1395/11/30
امیر ایزدفر Sustainable Cropping Pattern Planning for Khodaafarin Dam Developing Region دکتری دانلود 1395/11/30
میثم اسفندیاری تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
میثم اسفندیاری تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
افشون اسماعیل The Effect of Tillage systems and plant densities on yield and yield components of soybean(Glycine max L. ) cultivars in Karaj condition کارشناسی ارشد
رحیمی اصغر بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیک دو گونه دارویی اسفرزه ( plantago ovata و P.psyllium ) در شرایط تنش خشکی
وحید امیری منفرد ارزیابی پاسخ دما-رطوبتی، انبارداری،استقرار و تولید بذر انیسون (Pimpinella anisum) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/15
وحید امیری منفرد ارزیابی پاسخ دما-رطوبتی، انبارداری،استقرار و تولید بذر انیسون (Pimpinella anisum) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/15
اسوار امین اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش‌های نیکوسولفورون، فورام سولفورون و بنتازون در کنترل علف‌های هرز ذرت در سیستم‌های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم کارشناسی ارشد
موسوی بوگر امین اله بررسی تاثیر سیستم های کشت بدون شخم، حداقل شخم و خاک ورزی متداول بر خواص کمی و کیفی چند رقم گندم آبی کارشناسی ارشد
فریدون آهنگری بررسی اثر تاریخ کاشت و آرایش کشت در زراعت مخلوط ذرت علوفه ای و بادام زمینی در منطقه بم کارشناسی ارشد دانلود 1382
جعفر پور بنت الهدی بررسی تاثیر کشت خفته وپاییزه و کود بیولوژیک بر عملکرد چند رقم ماشک در شرایط دیم وآبی کارشناسی ارشد
سرحد بهرامی بررسی اثرات زمان کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود تیپ دی سی در شرایط دیم منطقه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1385/03/31
عمرانی اشتلق بهنام بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد
دوزنده ماسوله پدرام بررسی سودمندی کشت مخلوط سویا (.Glycine max L) و برنج (Oryza sativa) کارشناسی ارشد
محیی پرهام ارزیابی اثرات تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکردکمی و کیفی لانیهـای خلروماشـک علوفـه ای در شرایـط دیـم استـان کردستان کارشناسی ارشد
صیاد امین پروانه بررسی تحمل به شوری و جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط سورگوم و سویا با استفاده از بذور پرتوتابی ‌شده و عناصر نشان‌دار
ثابتی پیمان بررسی اثر خاک ورزی و مبارزه شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیکی بر کنترل علـف هرز شیـرین بیـان کارشناسی ارشد
حسین پورتراب مقایسه اثرات سیستم‌های خاک‌ ورزی و سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ذرت و سورگوم پس از برداشت جو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
حسین پورتراب مقایسه اثرات سیستم‌های خاک‌ ورزی و سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ذرت و سورگوم پس از برداشت جو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
حشمت اله تقی پور بررسی اثرات آللوپاتیک بقایای چند گونه گیاهی بر کنترل علفهای هرز در کشت زمستـانه نخود در شرایط دیم استـان کرمانشـاه کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجید تولیت عکس المعل های رشد دواکوتیپ آویشن دنایی(Thymus daenensis subsp. daenensis) در شرایط محیطی متفاوت دکتری دانلود 1393/11/27
مجید تولیت عکس المعل های رشد دواکوتیپ آویشن دنایی(Thymus daenensis subsp. daenensis) در شرایط محیطی متفاوت دکتری دانلود 1393/11/27
پیمان ثابتی بررسی اثر خاک ورزی و مبارزه شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیکی بر کنترل علـف هرز شیـرین بیـان کارشناسی ارشد دانلود 1383
بنت الهدی جعفر پور بررسی تاثیر کشت خفته وپاییزه و کود بیولوژیک بر عملکرد چند رقم ماشک در شرایط دیم وآبی کارشناسی ارشد دانلود 1386
یدالهی نوش آبادی جلال ارزیابی پایداری منابع تولید و تعیین الگوی بهینه کشت همسو با پایداری منابع آب در منطقه هشتگرد
محسن جمالی بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی استقرار گیاهچه و عملکرد ارقام سویا در سیستم‌های خاک‌ورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
محسن جمالی بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی استقرار گیاهچه و عملکرد ارقام سویا در سیستم‌های خاک‌ورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
حمیدرضا چقازردی بررسی تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی برسامانه‎های زراعی گندم و نخود در اقالیم مختلف دیم استان کرمانشاه دکتری دانلود 1394/6/11
حمیدرضا چقازردی بررسی تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی برسامانه‎های زراعی گندم و نخود در اقالیم مختلف دیم استان کرمانشاه دکتری دانلود 1394/6/11
مجتبی حاتمی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علفهای هرز در گلرنگ تحت شرایط دیم کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسن حیدری ذوله مطالعه اثرات آبیاری جویچه ای یک در میان و کم آبیاری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica) دکتری دانلود 1389/12/23
حسن حیدری ذوله مطالعه اثرات آبیاری جویچه ای یک در میان و کم آبیاری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica) دکتری دانلود 1389/12/23
حسن حیدری ذوله بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب سه گیاه علوفه ای ذرت, سورگوم و ارزن در کشت دوگانه بعد از گیاه جو کارشناسی ارشد دانلود 1385
حیدری ذوله حسن مطالعه اثرات آبیاری جویچه ای یک در میان و کم آبیاری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ارزن دم روباهی (Setaria italica)
حیدری ذوله حسن بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب سه گیاه علوفه ای ذرت, سورگوم و ارزن در کشت دوگانه بعد از گیاه جو کارشناسی ارشد
محمدباقر حسینی اکو فیزیولوژی کشت مخلوط ارزن علوفه ای و لـوبیـا چشـم بلبلـی دکتری دانلود 1383
رضا حسینی پور بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سویا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
رضا حسینی پور بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سویا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محسن حسینمردی بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت علوفه ای و ارزن مرواریدی بر برخی صفات کمی و کیفی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
محسن حسینمردی بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت علوفه ای و ارزن مرواریدی بر برخی صفات کمی و کیفی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
مرضیه حسنوند Intercropping of pop corn : forage sorghum کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
تقی پور حشمت اله بررسی اثرات آللوپاتیک بقایای چند گونه گیاهی بر کنترل علفهای هرز در کشت زمستـانه نخود در شرایط دیم استـان کرمانشـاه کارشناسی ارشد
دولت مرادی حمید بررسی اثر خاکورزی بر زراعت ارقام سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (L.) moench) در کشت دوم کارشناسی ارشد
چقازردی حمیدرضا بررسی تاثیر روش‎های مختلف خاک‎ورزی برسامانه‎های زراعی گندم و نخود در اقالیم مختلف دیم استان کرمانشاه
سعید دوازده امامی بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت و کیفیت اسانس چند گونه گیاه دارویی دکتری دانلود 1387/07/24
پدرام دوزنده ماسوله بررسی سودمندی کشت مخلوط سویا (.Glycine max L) و برنج (Oryza sativa) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
پدرام دوزنده ماسوله بررسی سودمندی کشت مخلوط سویا (.Glycine max L) و برنج (Oryza sativa) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
حمید دولت مرادی بررسی اثر خاکورزی بر زراعت ارقام سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (L.) moench) در کشت دوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
مینا رستم زا مقایسه خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام غلات علوفه ای (سورگوم، ارزن و ذرت) در کشت دوم بعد از جو و اثرات آنها بر روی عملکرد محصول بعدی (گندم) کارشناسی ارشد دانلود 1383
مینا رستم زا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن دکتری دانلود 1388/06/22
مینا رستم زا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن دکتری دانلود 1388/06/22
حسینی پور رضا بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سویا کارشناسی ارشد
عمرانی اشتلق رضا ارزیابی تراکم کاشت و کود نیتروژن (اوره) بر خصوصیات زراعی، عملکرد علوفه سبز و دانه جو بدون پوشینه کارشناسی ارشد
مجید رنجبر تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علفهای هرز و عملکرد گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی زارعی گاوکش Different Methods of breaking dormancy and Identify the type of seed dormancy in two medicinal plant Smyrnium cordifolium boiss and Marrubium anisodon C. Koch کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
مهدی زارعی گاوکش Different Methods of breaking dormancy and Identify the type of seed dormancy in two medicinal plant Smyrnium cordifolium boiss and Marrubium anisodon C. Koch کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
شهریار ساسانی ارزیابی تنش خشکی بر ویژگیهای اکوفیزیولوژیکی و کیفی ارزن علوفه ای آفریقائی Pennisetum americanum (L..) Leeke. Cultivar: Nutrifeed کارشناسی ارشد دانلود 1382
محسن ساسانی Optimization of wheat seed bio-priming by Bacillus subtilis UTB96 and its effect on control of Fusarium pseudograminearum causal agent of crown and root rot کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
جاوید ستار مدیریت علف های هرز در سیستم های مختلف خاک ورزی کارشناسی ارشد
الناز ستارزاده (Additive and replacement intercropping of two wheat varieties (Triticum aestivum کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
الناز ستارزاده (Additive and replacement intercropping of two wheat varieties (Triticum aestivum کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
بهرامی سرحد بررسی اثرات زمان کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود تیپ دی سی در شرایط دیم منطقه کردستان کارشناسی ارشد
دوازده امامی سعید بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت و کیفیت اسانس چند گونه گیاه دارویی
هبه سلیمان ارزیابی پاسخ دما – رطوبتی، انبارداری، استقرار وتولید بذر گندم سیاه Fagopyrum esculentum L کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
عابدی سمانه بررسی ارزش اقتصادی و محیط زیستی سیاست کشاورزی حفاظتی محصول گندم در استان فارس دکتری
مهرورز سوده مطالعه استفاده از مویان و کود های زیستی بر خصوصیات رویشی و عملکرد ذرت تحت شرایط کم آبیاری
ساسانی شهریار ارزیابی تنش خشکی بر ویژگیهای اکوفیزیولوژیکی و کیفی ارزن علوفه ای آفریقائی Pennisetum americanum (L..) Leeke. Cultivar: Nutrifeed کارشناسی ارشد
پروانه صیاد امین بررسی تحمل به شوری و جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط سورگوم و سویا با استفاده از بذور پرتوتابی ‌شده و عناصر نشان‌دار دکتری دانلود 1393/06/25
پروانه صیاد امین بررسی تحمل به شوری و جذب عناصر غذایی در کشت مخلوط سورگوم و سویا با استفاده از بذور پرتوتابی ‌شده و عناصر نشان‌دار دکتری دانلود 1393/06/25
علی صفار بررسی آرایش های مختلف کشت مخلوط ذرت و ارزن مرواریدی بر کمیت و کیفیت علوفه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مهران عبدالهی مندولکانی تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/6
صفار علی بررسی آرایش های مختلف کشت مخلوط ذرت و ارزن مرواریدی بر کمیت و کیفیت علوفه کارشناسی ارشد
یوسفی علیرضا بررسی تاثیر علفکش های مختلف در کنترل علفهای هرز در کشت انتظاری نخود کارشناسی ارشد
احمد علیمددی ارزیابی تاثیر میکروارگانیزم های حل کننده فسفات، مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد، گره زایی و عملکرد نخود دکتری دانلود 1388/12/02
احمد علیمددی ارزیابی تاثیر میکروارگانیزم های حل کننده فسفات، مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد، گره زایی و عملکرد نخود دکتری دانلود 1388/12/02
احمد علیمددی بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی ارقام حبوبات (ماش، لوبیاقرمز و لوبیاچشم بلبلی) در کشت دوگانه با گندم و اثر آنها بر روی حاصلخیزی خاک و محصول گیاه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهنام عمرانی اشتلق بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
بهنام عمرانی اشتلق بررسی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن (نیترات آمونیوم) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و علوفه چاودار زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
رضا غیاثوند تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گندم دیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
رضا غیاثوند تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گندم دیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محسن‌آبادی غلامرضا ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کونیتروژن و کارایی استفاده از منابع محیطی در شرایط دیم و آبی
محمد صادق فرجی مقدم مدیریت علف های هرز گندم با تاکید بر جو وحشی گونه های جو خودرو و جو دره کارشناسی ارشد دانلود 1384/12/05
آهنگری فریدون بررسی اثر تاریخ کاشت و آرایش کشت در زراعت مخلوط ذرت علوفه ای و بادام زمینی در منطقه بم کارشناسی ارشد
ایوب فصاحت Comparison of conventional and conservation cereals-base cropping systems in normal irrigation and terminal drought stress conditions inAlborz Province دکتری دانلود 1395/06/29
محدثه کیانی تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه و ذرت در کشت دوگانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
محدثه کیانی تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه و ذرت در کشت دوگانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
اسفندیاری میثم تاثیر سیستم‌های خاک ورزی (مرسوم – بی خاکورزی) بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در تک کشتی و کشت دوم بعد از جو کارشناسی ارشد
حاتمی مجتبی مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علفهای هرز در گلرنگ تحت شرایط دیم کارشناسی ارشد
تولیت مجید عکس المعل های رشد دواکوتیپ آویشن دنایی(Thymus daenensis subsp. daenensis) در شرایط محیطی متفاوت
رنجبر مجید تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علفهای هرز و عملکرد گوجه فرنگی کارشناسی ارشد
کیانی محدثه تاثیر روش‌های خاک‌ورزی بر خصوصیات رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه و ذرت در کشت دوگانه کارشناسی ارشد
جمالی محسن بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی استقرار گیاهچه و عملکرد ارقام سویا در سیستم‌های خاک‌ورزی کارشناسی ارشد
حسینمردی محسن بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت علوفه ای و ارزن مرواریدی بر برخی صفات کمی و کیفی کارشناسی ارشد
غلامرضا محسن‌آبادی ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کونیتروژن و کارایی استفاده از منابع محیطی در شرایط دیم و آبی دکتری دانلود 1385
حسینی محمدباقر اکو فیزیولوژی کشت مخلوط ارزن علوفه ای و لـوبیـا چشـم بلبلـی
فرجی مقدم محمد صادق مدیریت علف های هرز گندم با تاکید بر جو وحشی گونه های جو خودرو و جو دره کارشناسی ارشد
ابوطالبیان محمدعلی اسموپرایمینگ بذور چند رقم گندم (Triticum aestivum L ) مناطق گرمسیر ، معتدل و سردسیر ایران
هاله محمدمرادطارم مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و ارتباط آن با ویژگی های مورفولوژیک ساقه در ارقام زراعی ایران در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
هاله محمدمرادطارم مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و ارتباط آن با ویژگی های مورفولوژیک ساقه در ارقام زراعی ایران در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
الهه مریدی فریمانی بررسی کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی دو رقم جو کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
الهه مریدی فریمانی بررسی کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی دو رقم جو کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
رستم زا مینا مقایسه خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام غلات علوفه ای (سورگوم، ارزن و ذرت) در کشت دوم بعد از جو و اثرات آنها بر روی عملکرد محصول بعدی (گندم) کارشناسی ارشد
رستم زا مینا تولید و کیفیت ارزن مرواریدی علوفه ای در مراحل مختلف رشد رویشی تحت تنش خشکی و کود نیتروژن
نظری مهتاب بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط جو بهاره با یونجه یکساله کارشناسی ارشد
عبدالهی مندولکانی مهران تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک کارشناسی ارشد
سوده مهرورز مطالعه استفاده از مویان و کود های زیستی بر خصوصیات رویشی و عملکرد ذرت تحت شرایط کم آبیاری دکتری دانلود 1392/11/19
سوده مهرورز مطالعه استفاده از مویان و کود های زیستی بر خصوصیات رویشی و عملکرد ذرت تحت شرایط کم آبیاری دکتری دانلود 1392/11/19
امین اله موسوی بوگر بررسی تاثیر سیستم های کشت بدون شخم، حداقل شخم و خاک ورزی متداول بر خواص کمی و کیفی چند رقم گندم آبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
صادق نصیرپور مقایسه اثرات سیستم های خاکورزی و سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ذرت و سورگوم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مهتاب نظری بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط جو بهاره با یونجه یکساله کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مهتاب نظری بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط جو بهاره با یونجه یکساله کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
احسان نعمت الهی تعیین الگوی بهینه کشت برای دستیابی به مدیریت اکولوژیک تولید محصولات زراعی (دشت مشهد) دکتری دانلود 1393/6/20
احسان نعمت الهی تعیین الگوی بهینه کشت برای دستیابی به مدیریت اکولوژیک تولید محصولات زراعی (دشت مشهد) دکتری دانلود 1393/6/20
احمد نوش کام تاثیر شرایط فاریاب و دیم و نوع کود(زیستی و شیمیایی) بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica Jamzad) دکتری دانلود 1393/11/27
احمد نوش کام تاثیر شرایط فاریاب و دیم و نوع کود(زیستی و شیمیایی) بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica Jamzad) دکتری دانلود 1393/11/27
محمدمرادطارم هاله مطالعه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول و ارتباط آن با ویژگی های مورفولوژیک ساقه در ارقام زراعی ایران در شرایط تنش رطوبتی کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه