اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهروز جانی پور

بهروز جانی پور

بهروز جانی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02632249711
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی 7103177 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی نظری مهندسی فضای سبز 7103277 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه ها و مناطق پیک نیک 7103286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبر 7103179 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
سازه ها در فضای سبز 7103159 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه