اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهروز جانی پور

بهروز جانی پور

بهروز جانی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02632249711
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی 7103177 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه ها و مناطق پیک نیک 7103286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
طراحی پارک و پارک سازی 7103182 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبر 7103179 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سازه ها در فضای سبز 7103159 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 18:00) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
فضاهای سبز عمودی و بام های سبز 7103279 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول طراحی 7103177 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی نظری مهندسی فضای سبز 7103277 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه ها و مناطق پیک نیک 7103286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبر 7103179 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
سازه ها در فضای سبز 7103159 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1