اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهروز جانی پور

بهروز جانی پور

بهروز جانی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02632249711
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه جمالی مطالعه نقش عنصر نیتروژن و جیبرلیک اسید بر توپیاری گل داودی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
آیسان حقیقی خوشخو (Landscape Designing of Hospitals with an approach to healing landscape (Case study: Children's Medical Center کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/21
فاطمه رشید رستمی Designing of regional park with optimization approach of water and energy consumption کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مینا سعادتی بهینه سازی تکثیر بذری در نسترن های وحشی و ارزیابی خواص فیتوشیمیایی برخی گونه های جنس Rosa کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
مصطفی شاکری شمسی تعیین نیاز منبع نیتروژنی (نسبت NH4/NH4+NO3) بر رشد و توسعه پداژه و پداژک‌های گل شاخه بریده گلایول کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
محمدباقر شریف نیا مطالعه توانمندی جذب کادمیوم و سرب و تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی حاصل ازتجمع این عناصر در کلم زینتی (Brassica oleracea var. Acephala) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مهربان عثمان مصطفی طراحی باغ گیاه‌شناسی با تأکید بر رویکرد آموزشی و پژوهشی مطالعه موردی: کرج کارشناسی ارشد دانلود 1395/6/20
جمالی فاطمه مطالعه نقش عنصر نیتروژن و جیبرلیک اسید بر توپیاری گل داودی کارشناسی ارشد
مهدی قنبری ایرایی اثر تزریق حجم های مختلف سیترات آهن بر رفع کلروز درختان چنار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مهدی قنبری ایرایی اثر تزریق حجم های مختلف سیترات آهن بر رفع کلروز درختان چنار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
شریف نیا محمدباقر مطالعه توانمندی جذب کادمیوم و سرب و تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی حاصل ازتجمع این عناصر در کلم زینتی (Brassica oleracea var. Acephala) کارشناسی ارشد
شاکری شمسی مصطفی تعیین نیاز منبع نیتروژنی (نسبت NH4/NH4+NO3) بر رشد و توسعه پداژه و پداژک‌های گل شاخه بریده گلایول کارشناسی ارشد
سعادتی مینا بهینه سازی تکثیر بذری در نسترن های وحشی و ارزیابی خواص فیتوشیمیایی برخی گونه های جنس Rosa کارشناسی ارشد
قنبری ایرایی مهدی اثر تزریق حجم های مختلف سیترات آهن بر رفع کلروز درختان چنار کارشناسی ارشد
عثمان مصطفی مهربان طراحی باغ گیاه‌شناسی با تأکید بر رویکرد آموزشی و پژوهشی مطالعه موردی: کرج کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اجزا و ساختار منظر و فضای سبز 7103330 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد کامپیوتر در فضای سبز 7103156 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1397/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
بیان تصویری 7103152 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
اصول طراحی 7103177 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه ها و مناطق پیک نیک 7103286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
طراحی پارک و پارک سازی 7103182 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبر 7103179 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
سازه ها در فضای سبز 7103159 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 18:00) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
فضاهای سبز عمودی و بام های سبز 7103279 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول طراحی 7103177 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی نظری مهندسی فضای سبز 7103277 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه ها و مناطق پیک نیک 7103286 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
مصالح و روش های ساختمانی در فضای سبر 7103179 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) 1395/10/18 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
سازه ها در فضای سبز 7103159 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1