اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اردشیر نجاتی جوارمی

اردشیر نجاتی جوارمی

اردشیر نجاتی جوارمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمی ابوالقاسم بررسی چندشکلی ژن های گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GNRHR) و نروپپتید Y (NPY) و ارتباط آن با صفات تخمگذاری در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد
فلاح ابوذر بررسی اثر کو واریانس بین ژنوتیپ و محیط در برآورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
احمد آیت اللهی مهرجردی انتخاب واگرا برای صفات رشد و تولید مثل در بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1386/12/15
آیت اللهی مهرجردی احمد انتخاب واگرا برای صفات رشد و تولید مثل در بلدرچین ژاپنی
احمدی احمد جستجوی جایگاههای ژنی موثر بر برخی صفات عملکردی در بلدرچین ژاپنی
احمد احمدی جستجوی جایگاههای ژنی موثر بر برخی صفات عملکردی در بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1390/11/25
امیر اخلاقی اثر کم کاری و پرکاری موقت غده تیرویید مرغ های لاین و مادر آرین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی و بر پاسخ آسیت هیبرید گوشتی دکتری دانلود 1388/04/16
امیر اخلاقی اثر کم کاری و پرکاری موقت غده تیرویید مرغ های لاین و مادر آرین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی و بر پاسخ آسیت هیبرید گوشتی دکتری دانلود 1388/04/16
نیک بخش آیدا شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد
بوستان آزاده بهینه سازی استراتژی های اصلاح نژاد برای تلفیق انتخاب ژنومیک با فناوری های پیشرفته تولید مثلی در گاوهای شیری
بوستان آزاده مقایسه توابع توصیف کننده منحنی شیردهی و معیارهای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین با رکوردهای روزانه کارشناسی ارشد
رسول اسدپور ساری بیگلو مطالعه اثر بلوک های هاپلوتایپ و SNPها بر صحت ارزش های اصلاحی و اثر طول هاپلوتایپ بر بروز الل روی صفت شیردهی در جمعیت گاوشیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/9
هما اعرابی انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
هما اعرابی انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
هما اعرابی انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/12
مهدی افتخاری اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1385
ضامنی الهام Study the sequences of coding regions of BMP15 gene in LoriBakhtiari, Afshari and hybrids of them with Romanov sheep کارشناسی ارشد
نجاتی امیری الهه اثر ترهالوز و سیستئین در محیط رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم گاو هلشتاین بعد از انجماد کارشناسی ارشد
اخلاقی امیر اثر کم کاری و پرکاری موقت غده تیرویید مرغ های لاین و مادر آرین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی و بر پاسخ آسیت هیبرید گوشتی
مهدی امیرآبادی بررسی اقتصادی تولک بری در مرغ های مادر گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
بختیار امینی اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
سامان امینی ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
سامان امینی ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
سکینه بابایی اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
سکینه بابایی اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
سکینه بابایی اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
سکینه بابایی اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
سکینه بابایی اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
سمیه بارانی برآورد عدم تعادل پیوستگی، هم خونی و اندازه موثر جمعیت در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
معصومه باقری بررسی رابطه چند ژن کاندیدا با ورم پستان بالینی، معیار سلول¬های بدنی و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی دکتری دانلود 1391/11/29
امینی بختیار اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
حمید بیکی Genetic Architecture of Gene Expression in Cattle کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/24
محمدحسین بناءبازی تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری دکتری دانلود 1395/06/02
محمدحسین بناءبازی تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری دکتری دانلود 1395/06/02
محمدحسین بناءبازی تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری دکتری دانلود 1395/06/02
محمدحسین بناءبازی تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری دکتری دانلود 1395/06/02
محمدحسین بناءبازی تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری دکتری دانلود 1395/06/02
ممبینی بهزاد بررسی امکان کاهش تعداد دفعات رکوردبرداری در گاوهای آمیخته با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد
آزاده بوستان مقایسه توابع توصیف کننده منحنی شیردهی و معیارهای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین با رکوردهای روزانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
آزاده بوستان بهینه سازی استراتژی های اصلاح نژاد برای تلفیق انتخاب ژنومیک با فناوری های پیشرفته تولید مثلی در گاوهای شیری دکتری دانلود 1391/03/30
ناهید پرنا مقایسه روش های مختلف ایمپیوتیشن در جمعیت های با ساختار متفاوت شجره کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
ناهید پرنا مقایسه روش های مختلف ایمپیوتیشن در جمعیت های با ساختار متفاوت شجره کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
داودی پوریا مطالعه تاثیر فراوانی آللی جایگاه های ژنی موثر بر صفت کمی بر صحت و دقت ارزیابی های ژنومی کارشناسی ارشد
محمود توکلی الموتی اثر سطوح متفاوت خطاهای ژنوتیپی و ژنوتیپ های از دست رفته بر صحت پیش بینی های ژنومیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
محمود توکلی الموتی اثر سطوح متفاوت خطاهای ژنوتیپی و ژنوتیپ های از دست رفته بر صحت پیش بینی های ژنومیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
نریمان جعفر زاده قورولی مطالعه اثر هورمون FSH و eCG بر بیان ژن های BMP-15 و GDF-9 در اووسیت بزهای مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/10
نریمان جعفر زاده قورولی مطالعه اثر هورمون FSH و eCG بر بیان ژن های BMP-15 و GDF-9 در اووسیت بزهای مهابادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/10
عباس جهان بخشی بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1384
موسی پور حجت اله مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد
قیاسی حیدر مقایسه اثر استراتژی های مختلف انتخاب بر عملکرد صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران
زهره حیدری انتساب والدین و جمعیت بر اساس ژنوتیپ چندجایگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زهره حیدری انتساب والدین و جمعیت بر اساس ژنوتیپ چندجایگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زهره حیدری انتساب والدین و جمعیت بر اساس ژنوتیپ چندجایگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زهره حیدری انتساب والدین و جمعیت بر اساس ژنوتیپ چندجایگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مرضیه حیدری تبار توصیف منحنی امتیاز سلول های بدنی گاوهای هلشتاین ایران در طول دوره شیردهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/11
مهربان حسین استفاده از ضرایب تابعیت تصادفی و انتخاب ژنومی جهت تغییر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران
هادوی چهاربرج حسین Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد
بیکی حمید Genetic Architecture of Gene Expression in Cattle
مجید خالداری پاسخ به انتخاب ژنتیکی صفات بازده لاشه و وزن چهار هفتگی در بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1390/01/31
مجید خان سفید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
مجید خان سفید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
مجید خان سفید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
مجید خان سفید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
مجید خان سفید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
پوریا داودی مطالعه تاثیر فراوانی آللی جایگاه های ژنی موثر بر صفت کمی بر صحت و دقت ارزیابی های ژنومی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
علی داوری Study of breeding objective and economic values in two systems of sheep breeding by bio-economic model and simulation کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مهدیه راستی فر مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم صفات مرتبط با تولید پشم در نژادهای زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مهدیه راستی فر مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم صفات مرتبط با تولید پشم در نژادهای زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مهدیه راستی فر مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم صفات مرتبط با تولید پشم در نژادهای زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
محمد رزم کبیر ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی دکتری دانلود 1390/06/15
محمد رزم کبیر برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد رزم کبیر ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی دکتری دانلود 1390/06/15
عبداللهی آرپناهی رستم تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل
اسدپور ساری بیگلو رسول مطالعه اثر بلوک های هاپلوتایپ و SNPها بر صحت ارزش های اصلاحی و اثر طول هاپلوتایپ بر بروز الل روی صفت شیردهی در جمعیت گاوشیری کارشناسی ارشد
معصومی رضا اثرات تزریق پروستاگلندین F2a بر میل جنسی, خصوصیات کمی و کیفی منی و غلظت تستوسترون پلاسما در گاوهای نر هلشتاین با میل جنسی پایین کارشناسی ارشد
معصومی رضا ارزیابی روشی جدید (پیش همزمانی کوتاه) در همزمانی فحلی و تخمکریزی گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد
یلدا زارع شناسایی پلی مورفیسم در دو نقطه از ژن موثر بر دوقولوزایی(15BMP) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/18
یلدا زارع شناسایی پلی مورفیسم در دو نقطه از ژن موثر بر دوقولوزایی(15BMP) کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/18
نرگس زارع بررسی چند شکلی در ژن های بورولا (BMPR-IB) و BMP15 مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
نرگس زارع بررسی چند شکلی در ژن های بورولا (BMPR-IB) و BMP15 مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
نرگس زارع بررسی چند شکلی در ژن های بورولا (BMPR-IB) و BMP15 مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
نرگس زارع بررسی چند شکلی در ژن های بورولا (BMPR-IB) و BMP15 مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
سونیا زکی‌زاده تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران دکتری دانلود 1385
منظری زینب ارزیابی ژنومیک نشانه های انتخاب در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی کارشناسی ارشد
محمدباقر زندی باغچه مریم پویش ژنومی نژادهای اسب ترکمن و کاسپین برای شناخت ساختار ژنوم و نشانه های انتخاب دکتری دانلود 1393/04/17
محمدباقر زندی باغچه مریم پویش ژنومی نژادهای اسب ترکمن و کاسپین برای شناخت ساختار ژنوم و نشانه های انتخاب دکتری دانلود 1393/04/17
کریمی زهرا بررسی تنوع ژنتیکی در جایگاه csd در زنبور عسل Apis mellifera medaدر ایران کارشناسی ارشد
حیدری زهره انتساب والدین و جمعیت بر اساس ژنوتیپ چندجایگاهی کارشناسی ارشد
مهدی ساعتچی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
مهدی ساعتچی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری دکتری دانلود 1388/06/23
امینی سامان ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد
مرتضی ستائی مختاری ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری دکتری دانلود 1394/11/27
بابایی سکینه اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد
زکی‌زاده سونیا تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران
ورکوهی شیدا بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی
مسعود شیرعلی مطالعه اثر Autoselection بروراثت پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید مثلی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدعلی شریفی تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای نژاد مون بلیارد و برآورد ماندگاری آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
محمدعلی شریفی تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای نژاد مون بلیارد و برآورد ماندگاری آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
نیک نفس شهرام بررسی پلی مورفیسم ژن های BMPR-IB و STAT5B با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و ارتباط آنها با صفات مهّم اقتصادی در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد
علیجانی صادق ردیابی ژنهای عمده در حیوانات مزرعه ای با استفاده از روشهای آماری بیزی و نشانگرهای ژنتیکی
مصطفی صادقی اثر پلی مورفیسم ژن های کاندیدا بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران دکتری دانلود 1386
علی صادقی‌سفیدمزگی برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی صادقی سفید مزگی برآورد اهمیت اقتصادی صفات در گاوهای شیری هلشتاین ایران دکتری دانلود 1390/02/14
علی صادقی سفید مزگی برآورد اهمیت اقتصادی صفات در گاوهای شیری هلشتاین ایران دکتری دانلود 1390/02/14
مریم صفدری شاهرودی مطالعه ی چند شکلی های موجود در برخی از جایگاه-های موثر بر صفات رفتاری و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت زنبور عسل ایران دکتری دانلود 1391/11/29
مریم صفدری شاهرودی مطالعه ی چند شکلی های موجود در برخی از جایگاه-های موثر بر صفات رفتاری و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت زنبور عسل ایران دکتری دانلود 1391/11/29
الهام ضامنی Study the sequences of coding regions of BMP15 gene in LoriBakhtiari, Afshari and hybrids of them with Romanov sheep کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
الهام ضامنی Study the sequences of coding regions of BMP15 gene in LoriBakhtiari, Afshari and hybrids of them with Romanov sheep کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
محمدعلی طالبی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری دکتری دانلود 1388/05/24
محمدعلی طالبی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری دکتری دانلود 1388/05/24
علیرضا عبادی تبریزی آنالیزتداوم تخمگذاری ( تعداد و اندازه کلاج, تعداد و اندازه تاخیر) در مرغان بومی کارشناسی ارشد دانلود 1385
جهان بخشی عباس بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
رستم عبداللهی آرپناهی تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل دکتری دانلود 1392/10/18
صادقی‌سفیدمزگی علی برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
صادقی سفید مزگی علی برآورد اهمیت اقتصادی صفات در گاوهای شیری هلشتاین ایران
میراب زاده اردکانی علی بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی ژن¬های گیرنده ملاتونین (جایگاه MTNR1A) و GDF9در گوسفند قزل کارشناسی ارشد
صادق علیجانی ردیابی ژنهای عمده در حیوانات مزرعه ای با استفاده از روشهای آماری بیزی و نشانگرهای ژنتیکی دکتری دانلود 1388/01/25
صادق علیجانی ردیابی ژنهای عمده در حیوانات مزرعه ای با استفاده از روشهای آماری بیزی و نشانگرهای ژنتیکی دکتری دانلود 1388/01/25
عبادی تبریزی علیرضا آنالیزتداوم تخمگذاری ( تعداد و اندازه کلاج, تعداد و اندازه تاخیر) در مرغان بومی کارشناسی ارشد
مختار غفاری شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای بورولا(BMPR-IB) و GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد شال کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
مختار غفاری مطالعه اثر تنش گرمایی بر صفات تولید مثلی و جنبه های ژنتیکی آن در گاو شیری دکتری دانلود 1391/12/15
مختار غفاری مطالعه اثر تنش گرمایی بر صفات تولید مثلی و جنبه های ژنتیکی آن در گاو شیری دکتری دانلود 1391/12/15
مختار غفاری شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای بورولا(BMPR-IB) و GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد شال کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
مختار غفاری شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای بورولا(BMPR-IB) و GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد شال کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
ابوالقاسم فاطمی بررسی چندشکلی ژن های گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GNRHR) و نروپپتید Y (NPY) و ارتباط آن با صفات تخمگذاری در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
ابوالقاسم فاطمی بررسی چندشکلی ژن های گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GNRHR) و نروپپتید Y (NPY) و ارتباط آن با صفات تخمگذاری در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
ابوالقاسم فاطمی بررسی چندشکلی ژن های گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GNRHR) و نروپپتید Y (NPY) و ارتباط آن با صفات تخمگذاری در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
ابوذر فلاح بررسی اثر کو واریانس بین ژنوتیپ و محیط در برآورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1384
حیدر قیاسی مقایسه اثر استراتژی های مختلف انتخاب بر عملکرد صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران دکتری دانلود 1390/03/22
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد قریشی فر بررسی صحت ایمپیوتیشن تراشه‌های کم‌تراکم بر روی تراشه SNP 90k در جمعیت گاومیش‌ ایرانی و ایتالیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
رویا قره گزلو مطالعه ژن pmel17 به عنوان ژن کاندیدای کنترل کننده رنگ پر و بال در مرغان بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نوید قوی حسین زاده مطالعات اثر ماهیت آستانه ای صفات بربر آورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوید قوی حسین زاده ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری دکتری دانلود 1388/06/07
نوید قوی حسین زاده ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری دکتری دانلود 1388/06/07
زهرا کریمی بررسی تنوع ژنتیکی در جایگاه csd در زنبور عسل Apis mellifera medaدر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
زهرا کریمی بررسی تنوع ژنتیکی در جایگاه csd در زنبور عسل Apis mellifera medaدر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
زهرا کریمی بررسی تنوع ژنتیکی در جایگاه csd در زنبور عسل Apis mellifera medaدر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
زارع یلدا شناسایی پلی مورفیسم در دو نقطه از ژن موثر بر دوقولوزایی(15BMP) کارشناسی ارشد
خالداری مجید پاسخ به انتخاب ژنتیکی صفات بازده لاشه و وزن چهار هفتگی در بلدرچین ژاپنی
خان سفید مجید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی
زندی باغچه مریم محمدباقر پویش ژنومی نژادهای اسب ترکمن و کاسپین برای شناخت ساختار ژنوم و نشانه های انتخاب
بناءبازی محمدحسین تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری
مرادی محمدحسین کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی
شریفی محمدعلی تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای نژاد مون بلیارد و برآورد ماندگاری آن در ایران کارشناسی ارشد
طالبی محمدعلی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری
جواد محمدمرادی مدل سازی رایانه‌ای توارث ژن‌های موثر بر صفات ظاهری در مرغ و بررسی مولکولی چند شکلی ژن MC1R در مرغان بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
توکلی الموتی محمود اثر سطوح متفاوت خطاهای ژنوتیپی و ژنوتیپ های از دست رفته بر صحت پیش بینی های ژنومیک کارشناسی ارشد
هنرور محمود بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران
وطن خواه محمود تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی
غفاری مختار شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای بورولا(BMPR-IB) و GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد شال کارشناسی ارشد
غفاری مختار مطالعه اثر تنش گرمایی بر صفات تولید مثلی و جنبه های ژنتیکی آن در گاو شیری
علی میراب زاده اردکانی بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی ژن¬های گیرنده ملاتونین (جایگاه MTNR1A) و GDF9در گوسفند قزل کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
علی میراب زاده اردکانی بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی ژن¬های گیرنده ملاتونین (جایگاه MTNR1A) و GDF9در گوسفند قزل کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
محمدحسین مرادی کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی دکتری دانلود 1391/02/12
محمدحسین مرادی کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی دکتری دانلود 1391/02/12
ستائی مختاری مرتضی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری
حیدری تبار مرضیه توصیف منحنی امتیاز سلول های بدنی گاوهای هلشتاین ایران در طول دوره شیردهی کارشناسی ارشد
صفدری شاهرودی مریم مطالعه ی چند شکلی های موجود در برخی از جایگاه-های موثر بر صفات رفتاری و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت زنبور عسل ایران
شیرعلی مسعود مطالعه اثر Autoselection بروراثت پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید مثلی کارشناسی ارشد
صادقی مصطفی اثر پلی مورفیسم ژن های کاندیدا بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران
رضا معصومی ارزیابی روشی جدید (پیش همزمانی کوتاه) در همزمانی فحلی و تخمکریزی گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
باقری معصومه بررسی رابطه چند ژن کاندیدا با ورم پستان بالینی، معیار سلول¬های بدنی و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی
ناصرخیل معصومه پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
ناصرخیل معصومه مطالعه ساختار ژن DGAT1 در جمعیت گاومیش های ایران
بهزاد ممبینی بررسی امکان کاهش تعداد دفعات رکوردبرداری در گاوهای آمیخته با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
وزیری گهر مینا اثرات اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه و الیاف مصرفی روی تولید چربی و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین: متاآنالیز و آزمایش های تولیدی
وزیری گهر مینا تعیین رابطه بین درصد چربی شیر با تغذیه و لنگش در گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد
زینب منظری ارزیابی ژنومیک نشانه های انتخاب در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/01
زینب منظری ارزیابی ژنومیک نشانه های انتخاب در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/01
افتخاری مهدی اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
امیرآبادی مهدی بررسی اقتصادی تولک بری در مرغ های مادر گوشتی کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد
راستی فر مهدیه مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم صفات مرتبط با تولید پشم در نژادهای زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد
حسین مهربان استفاده از ضرایب تابعیت تصادفی و انتخاب ژنومی جهت تغییر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران دکتری دانلود 1391/02/02
حسین مهربان استفاده از ضرایب تابعیت تصادفی و انتخاب ژنومی جهت تغییر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران دکتری دانلود 1391/02/02
حسین مهربان استفاده از ضرایب تابعیت تصادفی و انتخاب ژنومی جهت تغییر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران دکتری دانلود 1391/02/02
حجت اله موسی پور مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
حجت اله موسی پور مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
معصومه ناصرخیل مطالعه ساختار ژن DGAT1 در جمعیت گاومیش های ایران دکتری دانلود 1395/06/27
معصومه ناصرخیل مطالعه ساختار ژن DGAT1 در جمعیت گاومیش های ایران دکتری دانلود 1395/06/27
معصومه ناصرخیل پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
معصومه ناصرخیل پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
الهه نجاتی امیری اثر ترهالوز و سیستئین در محیط رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم گاو هلشتاین بعد از انجماد کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
الهه نجاتی امیری اثر ترهالوز و سیستئین در محیط رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم گاو هلشتاین بعد از انجماد کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
زارع نرگس بررسی چند شکلی در ژن های بورولا (BMPR-IB) و BMP15 مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل کارشناسی ارشد
جعفر زاده قورولی نریمان مطالعه اثر هورمون FSH و eCG بر بیان ژن های BMP-15 و GDF-9 در اووسیت بزهای مهابادی کارشناسی ارشد
هدایت ایوریق نعمت شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد
آیدا نیک بخش شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/8/26
آیدا نیک بخش شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/8/26
آیدا نیک بخش شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/8/26
آیدا نیک بخش شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/8/26
آیدا نیک بخش شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/8/26
شهرام نیک نفس بررسی پلی مورفیسم ژن های BMPR-IB و STAT5B با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و ارتباط آنها با صفات مهّم اقتصادی در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
قوی حسین زاده نوید مطالعات اثر ماهیت آستانه ای صفات بربر آورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
قوی حسین زاده نوید ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری
یوسفی مشعوف نوید Phenotypic and Genetic Characterization of the Iranian Kurdish Horse کارشناسی ارشد
حسین هادوی چهاربرج Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حسین هادوی چهاربرج Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حسین هادوی چهاربرج Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
نعمت هدایت ایوریق شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
اعرابی هما انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
محمود هنرور بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران دکتری دانلود 1388/09/17
محمود هنرور بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران دکتری دانلود 1388/09/17
شیدا ورکوهی بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1389/11/30
شیدا ورکوهی بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی دکتری دانلود 1389/11/30
مینا وزیری گهر اثرات اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه و الیاف مصرفی روی تولید چربی و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین: متاآنالیز و آزمایش های تولیدی دکتری دانلود 1392/8/7
مینا وزیری گهر تعیین رابطه بین درصد چربی شیر با تغذیه و لنگش در گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
مینا وزیری گهر تعیین رابطه بین درصد چربی شیر با تغذیه و لنگش در گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
مینا وزیری گهر تعیین رابطه بین درصد چربی شیر با تغذیه و لنگش در گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
مینا وزیری گهر تعیین رابطه بین درصد چربی شیر با تغذیه و لنگش در گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
نوید یوسفی مشعوف Phenotypic and Genetic Characterization of the Iranian Kurdish Horse کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نوید یوسفی مشعوف Phenotypic and Genetic Characterization of the Iranian Kurdish Horse کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
محمود وطن خواه تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی دکتری دانلود 1384
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شاخص انتخاب در اصلاح دام 7108131 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول پرورش گوسفند 7108184 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک کمی پیشرفته 7108281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ژنتیک کمی پیشرفته 7108171 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه