اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اردشیر نجاتی جوارمی

change-logo

اردشیر نجاتی جوارمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمی ابوالقاسم بررسی چندشکلی ژن های گیرنده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GNRHR) و نروپپتید Y (NPY) و ارتباط آن با صفات تخمگذاری در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد
فلاح ابوذر بررسی اثر کو واریانس بین ژنوتیپ و محیط در برآورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
آیت اللهی مهرجردی احمد انتخاب واگرا برای صفات رشد و تولید مثل در بلدرچین ژاپنی
احمدی احمد جستجوی جایگاههای ژنی موثر بر برخی صفات عملکردی در بلدرچین ژاپنی
نیک بخش آیدا شناسایی بیوانفورماتیکی جایگاه اتصال عوامل رونویسی در برخی ژن های کاندیدا در دام های اهلی کارشناسی ارشد
بوستان آزاده مقایسه توابع توصیف کننده منحنی شیردهی و معیارهای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین با رکوردهای روزانه کارشناسی ارشد
بوستان آزاده بهینه سازی استراتژی های اصلاح نژاد برای تلفیق انتخاب ژنومیک با فناوری های پیشرفته تولید مثلی در گاوهای شیری
ضامنی الهام Study the sequences of coding regions of BMP15 gene in LoriBakhtiari, Afshari and hybrids of them with Romanov sheep کارشناسی ارشد
نجاتی امیری الهه اثر ترهالوز و سیستئین در محیط رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم گاو هلشتاین بعد از انجماد کارشناسی ارشد
اخلاقی امیر اثر کم کاری و پرکاری موقت غده تیرویید مرغ های لاین و مادر آرین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی و بر پاسخ آسیت هیبرید گوشتی
امینی بختیار اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
ممبینی بهزاد بررسی امکان کاهش تعداد دفعات رکوردبرداری در گاوهای آمیخته با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد
داودی پوریا مطالعه تاثیر فراوانی آللی جایگاه های ژنی موثر بر صفت کمی بر صحت و دقت ارزیابی های ژنومی کارشناسی ارشد
موسی پور حجت اله مطالعه الگوی بیان ژن استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACACA) در نژادهای گوسفند لری- بختیاری و زل کارشناسی ارشد
قیاسی حیدر مقایسه اثر استراتژی های مختلف انتخاب بر عملکرد صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران
مهربان حسین استفاده از ضرایب تابعیت تصادفی و انتخاب ژنومی جهت تغییر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران
هادوی چهاربرج حسین Study morphological traits and genetic diversity honey bee in Iran using mtDNAby PCR-SSCP and sequencing کارشناسی ارشد
بیکی حمید Genetic Architecture of Gene Expression in Cattle
عبداللهی آرپناهی رستم تاثیر معماری آللی صفات کمّی بر ارزیابی های ژنتیکی و ژنتیک تکامل
اسدپور ساری بیگلو رسول مطالعه اثر بلوک های هاپلوتایپ و SNPها بر صحت ارزش های اصلاحی و اثر طول هاپلوتایپ بر بروز الل روی صفت شیردهی در جمعیت گاوشیری کارشناسی ارشد
معصومی رضا اثرات تزریق پروستاگلندین F2a بر میل جنسی, خصوصیات کمی و کیفی منی و غلظت تستوسترون پلاسما در گاوهای نر هلشتاین با میل جنسی پایین کارشناسی ارشد
معصومی رضا ارزیابی روشی جدید (پیش همزمانی کوتاه) در همزمانی فحلی و تخمکریزی گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد
منظری زینب ارزیابی ژنومیک نشانه های انتخاب در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی کارشناسی ارشد
کریمی زهرا بررسی تنوع ژنتیکی در جایگاه csd در زنبور عسل Apis mellifera medaدر ایران کارشناسی ارشد
حیدری زهره انتساب والدین و جمعیت بر اساس ژنوتیپ چندجایگاهی کارشناسی ارشد
امینی سامان ارزیابی ژنتیکی با استفاده از انتخاب ژنومی در طرح نوه دختری کارشناسی ارشد
بابایی سکینه اثرات تغذیه‌ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا، میزان تخم، لارو، شفیره، ذخیره گرده، جمعیت کلنی، چربی، پروتئین و وزن لاشه کارشناسی ارشد
زکی‌زاده سونیا تعیین فراوانی ژنی و ژنوتیپی پنج جایگاه ژنی مرتبط با تولید شیر در سه نژاد بومی و هلشتاین ایران
ورکوهی شیدا بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی
نیک نفس شهرام بررسی پلی مورفیسم ژن های BMPR-IB و STAT5B با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و ارتباط آنها با صفات مهّم اقتصادی در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد
علیجانی صادق ردیابی ژنهای عمده در حیوانات مزرعه ای با استفاده از روشهای آماری بیزی و نشانگرهای ژنتیکی
جهان بخشی عباس بررسی راندمان ژنتیکی گزینش گاوهای نرجوان براساس اطلاعات مولکولی (MAS) ، پیش از آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی رایانه ای کارشناسی ارشد
صادقی‌سفیدمزگی علی برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد
صادقی سفید مزگی علی برآورد اهمیت اقتصادی صفات در گاوهای شیری هلشتاین ایران
میراب زاده اردکانی علی بررسی چند شکلی ژنتیکی و فراوانی آللی ژن¬های گیرنده ملاتونین (جایگاه MTNR1A) و GDF9در گوسفند قزل کارشناسی ارشد
عبادی تبریزی علیرضا آنالیزتداوم تخمگذاری ( تعداد و اندازه کلاج, تعداد و اندازه تاخیر) در مرغان بومی کارشناسی ارشد
زارع یلدا شناسایی پلی مورفیسم در دو نقطه از ژن موثر بر دوقولوزایی(15BMP) کارشناسی ارشد
خالداری مجید پاسخ به انتخاب ژنتیکی صفات بازده لاشه و وزن چهار هفتگی در بلدرچین ژاپنی
خان سفید مجید ارزیابی ژنتیکی حیوانات با استفاده از ژنوتیپ دام های نر برای نشانگرهای متراکم با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد
رزم کبیر محمد ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل های تابعیت تصادفی
زندی باغچه مریم محمدباقر پویش ژنومی نژادهای اسب ترکمن و کاسپین برای شناخت ساختار ژنوم و نشانه های انتخاب
بناءبازی محمدحسین تدوین استراتژی های محاسباتی به منظور تلفیق داده های ترانسکریپتومی (RNA-Seq) در پیش بینی های مبتنی بر ژنوم گاو شیری
مرادی محمدحسین کاوش ژنومیک نشانه های انتخاب در سطح ژنوم برخی از نژادهای گوسفند و شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی
شریفی محمدعلی تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای نژاد مون بلیارد و برآورد ماندگاری آن در ایران کارشناسی ارشد
طالبی محمدعلی شاخص انتخاب برای بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری
توکلی الموتی محمود اثر سطوح متفاوت خطاهای ژنوتیپی و ژنوتیپ های از دست رفته بر صحت پیش بینی های ژنومیک کارشناسی ارشد
هنرور محمود بررسی رابطه طول عمر تولیدی و روند ژنتیکی صفت تولید شیر و میزان سود آوری در گله های هلشتاین ایران
وطن خواه محمود تعیین مدل مناسب اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در سیستم روستایی
غفاری مختار شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای بورولا(BMPR-IB) و GDF9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد شال کارشناسی ارشد
غفاری مختار مطالعه اثر تنش گرمایی بر صفات تولید مثلی و جنبه های ژنتیکی آن در گاو شیری
ستائی مختاری مرتضی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران با مدل‌سازی معادلات ساختاری
حیدری تبار مرضیه توصیف منحنی امتیاز سلول های بدنی گاوهای هلشتاین ایران در طول دوره شیردهی کارشناسی ارشد
صفدری شاهرودی مریم مطالعه ی چند شکلی های موجود در برخی از جایگاه-های موثر بر صفات رفتاری و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت زنبور عسل ایران
شیرعلی مسعود مطالعه اثر Autoselection بروراثت پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید مثلی کارشناسی ارشد
صادقی مصطفی اثر پلی مورفیسم ژن های کاندیدا بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران
باقری معصومه بررسی رابطه چند ژن کاندیدا با ورم پستان بالینی، معیار سلول¬های بدنی و تولید شیر در گاو هلشتاین ایرانی
ناصرخیل معصومه پیش بینی ارزش اصلاحی تولید پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت تصادفی کارشناسی ارشد
ناصرخیل معصومه مطالعه ساختار ژن DGAT1 در جمعیت گاومیش های ایران
وزیری گهر مینا اثرات اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه و الیاف مصرفی روی تولید چربی و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین: متاآنالیز و آزمایش های تولیدی
وزیری گهر مینا تعیین رابطه بین درصد چربی شیر با تغذیه و لنگش در گاوهای شیرده هلشتاین کارشناسی ارشد
افتخاری مهدی اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین کارشناسی ارشد
امیرآبادی مهدی بررسی اقتصادی تولک بری در مرغ های مادر گوشتی کارشناسی ارشد
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری
ساعتچی مهدی برآورد ارزش های اصلاحی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای متراکم ژنومی در جمعیت گاوهای شیری کارشناسی ارشد
راستی فر مهدیه مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم صفات مرتبط با تولید پشم در نژادهای زل و لری بختیاری کارشناسی ارشد
زارع نرگس بررسی چند شکلی در ژن های بورولا (BMPR-IB) و BMP15 مرتبط با چندقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل کارشناسی ارشد
جعفر زاده قورولی نریمان مطالعه اثر هورمون FSH و eCG بر بیان ژن های BMP-15 و GDF-9 در اووسیت بزهای مهابادی کارشناسی ارشد
هدایت ایوریق نعمت شناسایی پلی مورفیسم موجود در ژنهای FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال کارشناسی ارشد
قوی حسین زاده نوید مطالعات اثر ماهیت آستانه ای صفات بربر آورد وراثت پذیری کارشناسی ارشد
قوی حسین زاده نوید ارزیابی استفاده از دوقلوزایی در اصلاح نژاد گاو شیری
یوسفی مشعوف نوید Phenotypic and Genetic Characterization of the Iranian Kurdish Horse کارشناسی ارشد
اعرابی هما انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین چهار و پنج هفتگی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شاخص انتخاب در اصلاح دام 7108131 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول پرورش گوسفند 7108184 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنتیک کمی پیشرفته 7108281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ژنتیک کمی پیشرفته 7108171 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه